Część IV siwz – wzór umowy Umowa nrPobieranie 331.75 Kb.
Strona6/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

§ 9.
Obowiązki Wykonawcy


 1. Wykonawca zrealizuje Zamówienie w sposób umożliwiający bezpieczne i zgodne
  z Wymogami Prawa użytkowanie.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z Umowy, Wymogów Prawa i Zasad Wiedzy Technicznej, choćby nie były bezpośrednio określone w Umowie, oraz pisemnych poleceń Inżyniera Kontraktu zgodnie z § 3 ust. 8, mających na celu należyte zrealizowanie Zamówienia.

 3. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym umieszczanych na Terenie Budowy, na działkach będących we władaniu Zamawiającego oraz na ich ogrodzeniu.
  W przypadku umieszczenia własnej reklamy lub reklamy Podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, w ramach Wynagrodzenia, reklamy o tej samej powierzchni i w tej samej technologii dla Zamawiającego.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowym, w tym efektywnego wykorzystania udzielonych wyłączeń KSE, przekazania Urządzeń do eksploatacji w terminach określonych w Kartach Informacji Szczegółowych i Harmonogramie Rzeczowym.

 5. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu odbywać się będą nadzwyczajne posiedzenia Rady Budowy, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym osoba wymieniona w § 5 ust. 4 b) Umowy.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i udziału w spotkaniach, naradach koordynacyjnych i Radach Budowy zainicjowanych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu wszelkich informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności Raportu, obejmującego kolejne miesiące kalendarzowe, zawierającego informacje o stanie realizacji Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o potencjalnych zagrożeniach jej realizacji, oraz wszelkich informacji, których umieszczenia w Raporcie zażądał Inżynier Kontraktu. Inżynier Kontraktu ma prawo zażądać przedstawiania Raportów za okresy dwutygodniowe lub, na podstawie uzasadnienia takiego żądania szczególnymi okolicznościami dotyczącymi realizacji Umowy, z większą częstotliwością.

 8. Wzór Raportu, o którym mowa wyżej, Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy
  w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy. Inżynier Kontraktu upoważniony jest
  do zmiany wzoru Raportu w każdym czasie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Raport, o którym mowa w ustępie poprzednim w terminie do 3 Dnia roboczego po upływie miesiąca kalendarzowego.
  Na żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
  do udzielenia niezwłocznie dodatkowych informacji związanych z postępem Robót
  i związanych z nimi Prac.

 10. W przypadku powstania potencjalnych zagrożeń w realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania (również drogą mailową) wezwania Inżyniera Kontraktu, do przedstawienia propozycji działań zaradczych.

 11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o przewidywanych terminach, Odbiorów Fabrycznych, Odbiorów Końcowych Urządzeń oraz Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, zaś o terminie Odbioru Pomontażowego niezwłocznie po ustaleniu jego daty przez Zamawiającego.

 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu, Komisji Odbioru
  i Inżynierowi Kontraktu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, dostępu do wszystkich miejsc realizacji Umowy oraz wglądu do wszystkich materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją.

 13. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w szczególności, w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008, nr 25, poz. 150, ze zm).
  W przypadku potrzeby likwidacji elementów Stacji na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedstawi plan i sposób ich likwidacji.

 14. W przypadku wystąpienia konieczności współpracy z innym wykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić im wykonywanie ich prac w sposób nie kolidujący
  z prowadzonymi Robotami i związanymi z nimi Pracami i przestrzegać zaleceń koordynacyjnych Inżyniera Kontraktu. W razie zaistnienia kolizji Robót z pracami realizowanymi przez innych wykonawców decyzję co do zasad współpracy podejmuje Inżynier Kontraktu.

 15. Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania aby udział, w Dostawie będącej Przedmiotem Umowy, towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którym Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekraczał 50 %.


§ 10.
Dostawy


 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z Dostawami na Teren Budowy, w tym w szczególności koszty:

 1. transportu do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc składowania na Teren Budowy,

 2. przejęcia odpowiedzialności związanej z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy,

 3. ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo) zgodnie z zapisami § 24 Umowy,

 4. załadunku i rozładunku, magazynowania Dostaw, przeładunku na polach składowania, odpraw celnych, należności celnych, podatków importowego i VAT oraz innych podatków i opłat należnych od Dostaw importowanych do Polski,

 5. wynikłych z nieoclenia Dostaw, z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia zgłoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat importowych,  koszty dostaw uzupełniających dokonywanych na skutek braków ilościowych stwierdzonych w specyfikacji wysyłkowej zrealizowanej Dostawy,

 1. Działania wynikające z Umowy powinny być realizowane przez Wykonawcę w sposób nie ograniczający osobom trzecim w sposób zbędny lub niewłaściwy możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wydatki (łącznie z opłatami i kosztami prawnymi), których pokrycia mogą dochodzić osoby trzecie, wynikające z zaniedbania lub zaniechania w zakresie wymienionych wyżej czynności ze strony Wykonawcy.

 2. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i zastosuje środki ostrożności, aby zabezpieczyć drogi, mosty komunikacyjne na trasie do Terenu Budowy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez odpowiedni wybór trasy oraz zastosowanie odpowiednich pojazdów.

 3. W przypadku gdy Dostawa (lub jej część) zostanie uszkodzona/zagubiona w transporcie, Wykonawca naprawi lub wymieni uszkodzony element lub dośle element zagubiony w transporcie. Z wyjątkiem sytuacji działania siły wyższej, odpowiedzialność za ewentualne wydłużenie terminu podpisania Odbioru Końcowego Urządzenia leży po stronie Wykonawcy.

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich Podwykonawców wszelkich zezwoleń oraz ewentualnych licencji eksportowych, niezbędnych przy wywozie Dostaw ze swojego kraju, a także (w razie konieczności) wszelkich zezwoleń przy przewozach tranzytem przez terytorium innych krajów. Wykonawca jest także zobowiązany uzyskać na własne ryzyko i koszt wszystkie dokumenty obowiązujące przy wwozie Dostaw do Polski.

 5. Rozmiary i masy opakowanych elementów zostaną ustalone przez Wykonawcę i powinny być odpowiednie do gałęzi i środków transportu oraz powinny uwzględniać odległość do miejsca przeznaczenia Dostaw, udźwig i gabaryty urządzeń dźwigowych i transportowych w ewentualnych punktach tranzytowych.

 6. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć w ramach Wynagrodzenia określonego w § 16 Umowy wszystkie dokumenty wysyłkowe, jakie są wymagane w obrocie międzynarodowym towarów (w tym wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce) oraz udokumentować pochodzenie Dostaw wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami).

 7. Wykonawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniające ich ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie załadunku, transportu, ewentualnych przeładunków aż do rozładunku na Terenie Budowy oraz na czas ich ewentualnego składowania przed montażem na Stacji.

 8. Opakowanie, oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz opakowań oraz dokumentacja wysyłkowa powinny ściśle spełniać szczegółowe wymagania przepisów celnych i transportowych na całej trasie przewozu Dostaw.

 9. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zwrotu opakowań oznaczonych jako zwrotne.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna