Część IV siwz – wzór umowy Umowa nrPobieranie 331.75 Kb.
Strona7/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

§ 11.
Szkolenia


 1. Wykonawca jest zobowiązany, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie praktycznej i teoretycznej eksploatacji każdego z Urządzeń. Szkolenie powinno odbyć się w trakcie montażu na stanowisku pracy dostarczanego Urządzenia lub niezwłocznie po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie później niż 2 (dwa) dni od daty jego Odbioru Pomontażowego.

 2. Szkolenie powinno zawierać część teoretyczną i praktyczną i powinno być zróżnicowane z podziałem na personel zarządzający, personel  eksploatacyjny oraz obsługę remontową. Przeszkolona zostanie ustalona liczba inżynierów Zamawiającego oraz personelu eksploatacyjnego i remontowego.

 3. Szkolenie będzie obejmować personel wskazany przez Zamawiającego Wykonawca zapewni zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników kończących program szkoleń.

 4. Uzgodnione zakresy Szkolenia będą odbywały się na terenie Stacji.

 5. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język polski.

 6. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały oraz niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim.

 7. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program Szkolenia wraz z opisem jego warunków, co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed planowanym terminem Szkolenia. Zamawiający w terminie 1 tygodnia od daty otrzymania programu Szkolenia może zgłosić uwagi, a Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie je wprowadzić do programu.

 8. W Wynagrodzeniu Kontraktowym zawarte są:

 1. koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie, kosztów tłumaczenia ustnego,

 2. kosztów pobytu przedstawicieli Wykonawcy prowadzących zajęcia.

 1. W czasie Ruchu Próbnego i podczas uruchomienia Urządzeń Wykonawca zobowiązany jest udzielać osobom w przyszłości obsługującym Urządzenia wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie przeprowadzanych działań, jak również umożliwić i zezwolić tym osobom na nieograniczoną możliwość obserwacji przeprowadzanych działań, w tym udzielać wyjaśnień związanych z uruchomieniem i obsługą Urządzeń.

§ 12.
Zobowiązania Zamawiającego


 1. Zamawiający odbierze od Wykonawcy zrealizowany Przedmiot umowy i dokona zgodnie z zasadami określonymi w Umowie zapłaty Wynagrodzenia.

 2. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. udzielenie na podstawie pisemnego wystąpienia Wykonawcy pełnomocnictw do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Do pisemnego wystąpienia Wykonawca załączy wykaz osób, którym zostaną udzielone dalsze pełnomocnictwa. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wykazu, o którym mowa powyżej,

 2. zapewnienia dokonywania Odbiorów.

 3. udział w Przeglądach Projektowych,

 4. udział w Próbach Fabrycznych


§ 13.
Terminy związane z realizacją Umowy


 1. Dostawa poszczególnych Urządzeń będzie realizowana do przewidywanych miejsc Dostaw podanych w Załączniku nr 13 do Umowy. Załącznik nr 13 do  Umowy określa również orientacyjne, niewiążące terminy Dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc oraz terminów dostaw podanych w Załączniku nr 13, z  uwzględnieniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Miejsce Dostawy oraz dokładny termin Dostawy zostaną przez Zmawiającego określone poprzez wystawienie Kart Informacji Szczegółowej. Terminy określone w każdej Karcie Informacji Szczegółowej zostaną tak ustalone aby termin wskazany w ust. 3 pkt c niniejszego paragrafu przypadał na co najmniej 25 tygodni od daty wystawienia Karty Informacji Szczegółowe, jednak nie wcześniej niż 40 tygodni od daty podpisania Umowy Rozpoczęcie produkcji Urządzeń przed otrzymaniem Karty Informacji Szczegółowej, odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

 3. Inżynier Kontraktu, w Karcie Informacji Szczegółowej, na każde dostarczane Urządzenie podaje:

  1. miejsce Dostawy: stacja elektroenergetyczna Zamawiającego wymieniona
   w  Załączniku nr 13 do niniejszej Umowy lub inna stacja w przypadku zmiany miejsca dostawy;

  2. termin gotowości stanowiska do posadowienia Urządzenia;

  3. termin do którego należy wykonać montaż Urządzenia;

  4. termin wykonania badań Urządzenia i przeprowadzenia Ruchu Próbnego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów z ust. 3 pkt a, b, c, d powyżej. Termin podany w ustępie ust. 3 b) może być zmieniony, pod warunkiem, że Inżynier Kontraktu poinformuje Wykonawcę na piśmie o zmianie terminu z ust 3 b), na co najmniej 4 (cztery) tygodnie przed podanym wcześniej terminem w ust. 3b.

 2. Wymagany czas wykonania montażu Urządzenia na stanowisku pracy, wykonania Prób Pomontażowych, Ruchu Próbnego, prób i sprawdzeń funkcjonalnych Urządzeń wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz współpracującymi układami w nastawni i w polach Urządzeń, a także zgłoszenia gotowości do odbioru wynika z Załącznika nr 14, nie będzie jednak krótszy niż 21 dni.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania poszczególnych Urządzeń do eksploatacji na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbiorów Końcowych Urządzeń zgodnie z Harmonogramem Rzeczowym przygotowanym zgodnie z wzorem będącym Załącznikiem nr 11 do Umowy.

 4. Wszelkie obowiązki Stron powinny być realizowane: (i) w terminach wskazanych w Umowie, (ii) w odniesieniu do obowiązków, co do których Umowa nie wskazuje terminów ich wykonania, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowym, (iii) w odniesieniu do obowiązków, co do których Umowa ani Harmonogram Rzeczowy nie wskazują terminów ich wykonania – bez zbędnej zwłoki, w takim terminie, by termin realizacji obowiązków nie powstrzymywał którejkolwiek ze Stron z możliwością realizacji obowiązków wynikających z Umowy w terminach wynikających z Umowy lub z Harmonogramu Rzeczowego, z uwzględnieniem konieczności realizacji określonych obowiązków w odpowiedniej kolejności ze względu na wymagania technologiczne lub zasady racjonalnej gospodarki czasem pracy Personelu Wykonawcy, Sprzętem oraz Urządzeniami i Materiałami, uwzględniając wpływ warunków atmosferycznych
  na możliwość i kolejność wykonywania poszczególnych obowiązków.

 5. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, w szczególności w sytuacji opisanej w ust. 11 poniżej, Wykonawca dokona aktualizacji Harmonogramu Rzeczowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Aktualizacja będzie weryfikowana przez Inżyniera Kontraktu w ciągu następnych 14 dni i wymaga z jego strony zatwierdzenia. W razie odmowy zatwierdzenia Inżynier Kontraktu przedstawi własne propozycje aktualizacji Harmonogramu Rzeczowego. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu Rzeczowego Inżynier Kontraktu jest upoważniony
  do samodzielnej jego aktualizacji, która będzie wiążąca dla Wykonawcy.

 6. Aktualizacje Harmonogramu Rzeczowego następujące z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wyłączają po stronie Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych oraz prawa powierzenia wykonywania Robót i związanych z nimi Prac osobie trzeciej
  w ramach wykonawstwa zastępczego, oraz rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w Umowie.

 7. W przypadku gdyby Wykonawca przewidywał jakiekolwiek opóźnienie w realizacji jakiegokolwiek jego obowiązku, dla wykonania którego ustalono w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowym termin, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Inżyniera Kontraktu, wskazując przyczyny opóźnienia, podjęte środki zaradcze oraz wpływ opóźnienia na dotrzymanie terminów wskazanych w ust. 1 powyżej oraz terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowym.

 8. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku, dla wykonania którego w Harmonogramie Rzeczowym ustalono termin, niezależnie od przyczyn takiego opóźnienia, Wykonawca obowiązany jest wskazać, o ile opóźni się z realizacją poszczególnych obowiązków w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie Rzeczowym. W takim przypadku zastosowanie ma ust. 8 powyżej. Ponadto Wykonawca obowiązany jest przedstawić w terminie 15 dni od zaistnienia wskazanego powyżej opóźnienia, nie później jednak niż w comiesięcznym Raporcie, Program naprawczy, wskazujący między innymi terminarz jego realizacji. W razie akceptacji Programu naprawczego przez Inżyniera, Zamawiający będzie miał prawo, mimo akceptacji Programu naprawczego i aktualizacji Harmonogramu Rzeczowego, dochodzenia kar umownych, zgodnie z ust. 9 powyżej, natomiast wyłączone zostaje jego prawo powierzenia wykonywania objętych zaakceptowanym Programem naprawczym Robót i związanych z nimi Prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, pod warunkiem że Program naprawczy zostanie w pełni przez Wykonawcę zrealizowany wg terminarza w nim przewidzianego.

 9. Dla składania oświadczeń woli, zgód i powiadomień oraz dla ustalenia terminu wykonania obowiązku wynikającego z Umowy przyjmuje się początek Dnia Roboczego
  o godz. 7.30 a koniec o godz. 15.30. Oświadczenia woli, zgody i powiadomienia złożone po wskazanej wyżej godzinie będą uznawane za złożone o godz. 7.30 następnego Dnia Roboczego. Wykonanie obowiązku po wskazanej wyżej godzinie będzie uznawane
  za wykonanie następnego Dnia Roboczego. Pozostałe terminy kończą się o godz. 24.00. Terminy będą obliczane zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, według czasu środkowoeuropejskiego.

 10. Jeżeli Wykonawca przerwie bez uzgodnienia z Zamawiającym realizację Umowy
  na okres dłuższy niż 7 dni a przerwa taka nie jest przewidziana w sytuacjach wskazanych w Umowie ani nie jest spowodowana Siłą Wyższą, Inżynier Kontraktu może wezwać Wykonawcę do natychmiastowego podjęcia realizacji Umowy z zagrożeniem, iż w razie nie podjęcia realizacji w ciągu następnych 7 dni Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać Umowę w części lub w całości, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy w części lub w całości osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna