Część IV siwz – wzór umowy Umowa nrPobieranie 331.75 Kb.
Strona8/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

§ 14.
Odbiory i Próby


 1. Opiniowanie i/lub odbiór Dokumentacji Technicznej oraz Odbiory następują zgodnie z Procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy (zwaną dalej w niniejszym paragrafie Procedurą). Zmiana Procedury nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

 2. Każde dostarczane w ramach niniejszej Umowy Urządzenie podlega Odbiorowi Fabrycznemu, Odbiorowi Pomontażowemu, Odbiorowi Końcowemu Urządzenia oraz Odbiorowi Pogwarancyjnemu.

 3. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować Próby Fabryczne i Próby Pomontażowe z udziałem Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

 4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o przewidywanym terminie Prób Fabrycznych z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu szczegółowy harmonogram i zakres Prób Fabrycznych oraz warunki ich wykonywania. Brak uwag i zastrzeżeń Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do harmonogramu, zakresu Prób Fabrycznych oraz warunków ich wykonywania w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia upoważnia Wykonawcę do dokonania Prób Fabrycznych na przedstawionych warunkach i zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 5. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może odmówić uczestniczenia w Próbach Fabrycznych i odmówić podpisania Protokołu Odbioru Fabrycznego, jeśli przedstawiony mu harmonogram, zakres i warunki wykonania Próby Fabrycznej odbiegają od podanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Prób Fabrycznych Zamawiający lub Inżynier Kontraktu stwierdzi, że przebieg Prób Fabrycznych odbiega od wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Umowy lub norm Zamawiającego nie podpisze Protokołu Odbioru Fabrycznego.

 6. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zgłosi uwagi do przeprowadzonych Prób Fabrycznych to jako termin Odbioru Fabrycznego przyjmuje się termin podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu uzgodnień zmian i uzupełnień w Protokole Prób Fabrycznych.

 7. W przypadku gdy niektóre lub wszystkie Próby Fabryczne będą musiały być powtórzone koszty z tym związane, w tym koszty ponownego uczestnictwa w powtarzanych Próbach Fabrycznych Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, ponosi Wykonawca.

 8. Dokonanie Odbioru Fabrycznego powoduje przejście własności Urządzenia na Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za przechowanie Urządzenia do momentu rozpoczęcia Dostawy oraz za Dostawę i ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia Urządzeń do momentu przekazania Zamawiającemu odpowiedniej części Terenu Budowy.

 9. Warunkiem rozpoczęcia danej Dostawy jest dokonanie Odbioru Fabrycznego odpowiedniego Urządzenia.

 10. Po dokonaniu Dostawy i wykonaniu Prac i Robót na danej Stacji, Wykonawca zgłosi Przewodniczącemu Komisji Odbioru Technicznego gotowość do dokonania Odbioru Pomontażowego.

 11. Po dokonaniu Odbioru Pomontażowego, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Odbioru Technicznego, Urządzenie zostanie poddane Ruchowi Próbnemu. Jeżeli Urządzenie przejdzie Ruch Próbny, zostanie dokonany Odbiór Końcowy Urządzenia, przy czym dzień zakończenia Ruchu Próbnego Urządzenia stanowi dzień Odbioru Końcowego Urządzenia.

 12. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu ma prawo nie podpisania jakiegokolwiek protokołu Odbioru z zastrzeżeniem konieczności usunięcia Wad. W razie podpisania protokołu Odbioru z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia Wad termin wyznaczony na ich usunięcie nie powoduje zmiany terminów przewidzianych w Umowie i Harmonogramie Rzeczowym.

 13. W przypadku gdy po wykonaniu Próby Fabrycznej danego Urządzenia Zamawiający lub Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Urządzenie nie spełnia paramentów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 30 dni. na doprowadzenie Urządzenia do stanu zgodnego z Umową. Po upływie tego terminu Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania ponownej Próby Fabrycznej. W przypadku gdy podczas ponownej Próby Fabrycznej Urządzenie nadal nie będzie spełniać parametrów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy będzie to uznane za istotne naruszenie Umowy uprawniające do odstąpienia od Umowy w zakresie Dostawy tego Urządzenia zgodnie z § 26 Umowy.

 14. W przypadku gdy po wykonaniu Próby Pomontażowej danego Urządzenia Zamawiający lub Inżynier Kontraktu stwierdzi, że Urządzenie nie spełnia paramentów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 14 dni na doprowadzenie Urządzenia do stanu zgodnego z Umową, Po upływie tego terminu Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania ponownej Próby Pomontażowej. W przypadku gdy podczas ponownej Próby Pomontażowej Urządzenie nadal nie będzie spełniać parametrów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy będzie to uznane za istotne naruszenie Umowy uprawniające do odstąpienia od Umowy w zakresie tego Urządzenia zgodnie z § 26 Umowy.

 15. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Warunkiem przystąpienia przez Komisję Odbioru
  do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest dokonanie wszystkich uprzednich Odbiorów Końcowych Urządzeń oraz wykonanie w całości Przedmiotu Umowy. Komisja Odbioru może uzależnić podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy od usunięcia wszelkich Wad, lub, według własnego wyboru, może sporządzić listę Wad nie limitujących użytkowanie Stacji, wyznaczając termin ich usunięcia, nie późniejszy niż upływ okresu Gwarancji i Rękojmi.

 16. Jeżeli nie nastąpi to wcześniej, przed kolejnymi Odbiorami Końcowymi Urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy jeśli nie są objęte wskazanym w SIWZ wyliczeniem:

 1. świadectwa, atesty, protokoły kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne,
  i inne dokumenty niezbędne dla zastosowanych Urządzeń i Materiałów,

 2. Instrukcję Eksploatacji Urządzenia,

 3. dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawy o odpadach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska,

 4. inne dokumenty określone w Umowie,

 1. Dokonanie sprawdzenia jakiejkolwiek części Dokumentacji Technicznej, Odbioru Końcowego Urządzenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie Umowy.

 2. Zamawiający dokona Odbioru Pogwarancyjnego nie później niż 20 (dwadzieścia) dni przed datą zakończenia okresu gwarancji. Wykonawca musi uczestniczyć w Odbiorze Pogwarancyjnym, niemniej jego nieobecność nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.

 3. Zamawiający podpisze protokół Odbioru Pogwarancyjnego nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu Gwarancji i Rękojmi pod warunkiem braku Wad. W przypadku wystąpienia Wad, okres Gwarancji i Rękojmi ulegnie automatycznemu wydłużeniu o czas, w którym Wykonawca usuwał Wady. Rękojmia i Gwarancja nie mogą wygasnąć przed:

 1. upływem trzech miesięcy od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do Odbioru Pogwarancyjnego, i

 2. upływem okresu na jaki Wykonawca udzielił Zamawiającemu, zgodnie z § 18 ust. 1 Umowy, Rękojmi i Gwarancji, i

 3. usunięciem Wad.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający ma prawo dokonania Odbioru Bilansującego na podstawie Protokołu Inwentaryzacyjnego, stosując odpowiednio zasady określone poniżej. Protokół Inwentaryzacyjny będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.

  1. Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzą, w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, podpisany przez przedstawicieli obu stron i Inżyniera Kontraktu Protokół Inwentaryzacyjny, opisujący stopień zaawansowania będących w toku, Robót i związanych z nimi Prac oraz zakupione przez Wykonawcę Urządzenia i Materiały. Protokół Inwentaryzacyjny określać będzie poprawność i przydatność dla realizacji Przedmiotu Umowy poszczególnych będących w toku Robót i związanych z nimi Prac oraz Materiałów. W razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do inwentaryzacji lub nie podpisania przez przedstawiciela Wykonawcy Protokołu Inwentaryzacyjnego, choćby z zastrzeżeniami, wiążący dla stron będzie Protokół Inwentaryzacyjny podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Protokół Inwentaryzacyjny będzie stanowił podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT, na podstawie której Zamawiający:

   1. pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty, poniesione przez Wykonawcę w związku z będącymi w toku Robotami i związanymi z nimi Pracami, stosownie do stopnia ich zaawansowania, a rozpoczętymi do chwili otrzymania oświadczenia o wstrzymania realizacji Umowy, pod warunkiem (i) stwierdzenia ich przydatności dla dalszej realizacji Przedmiotu Umowy, (ii) dokonania ich inwentaryzacji zgodnie z pkt a powyżej oraz, (iii) przeniesienia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego praw majątkowych autorskich, praw i obowiązków ze wskazanych przez Zamawiającego umów z  Podwykonawcami i umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz praw i obowiązków z umów dotyczących nabycia Urządzeń i Materiałów. Zwrot kosztów dotyczyć będzie jedynie tych części Robót i związanych z nimi Prac oraz Materiałów, których poprawność i przydatność dla realizacji Umowy zostanie potwierdzona w Protokole Inwentaryzacyjnym,

  1. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w części nie przeznaczonej na pokrycie zobowiązań wynikających z Umowy, w tym na zabezpieczenie roszczeń z Gwarancji i Rękojmi;

 1. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia jest podstawą przyjęcia do eksploatacji danego Urządzenia. Nie zgłoszenie Wad w toku czynności odbiorowych, jak również zgłoszenie w toku czynności odbiorowych Wad, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi w zakresie Wad i nie stoi na przeszkodzie późniejszemu wykazywaniu tych Wad.

 2. W terminie 7 Dni Roboczych od zatwierdzenia Protokołu Odbioru Końcowego Urządzenia Wykonawca dokona protokolarnego zwrotu odpowiedniej części Terenu Budowy Spółce Obszarowej przy udziale Inżyniera Kontraktu lub odpowiedniemu podmiotowi trzeciemu realizującemu budowę lub rozbudowę Stacji.

 3. Podpisany zgodnie z Procedurą zatwierdzony odpowiednich protokół Odbioru będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT zgodnie z zasadami określonymi w § 16 Umowy.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna