Część IV siwz – wzór umowy Umowa nr


§ 15. Kalkulacja wynagrodzenia WykonawcyPobieranie 331.75 Kb.
Strona9/14
Data07.05.2016
Rozmiar331.75 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

§ 15.
Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy


 1. Wynagrodzenie ustalone w Umowie na podstawie Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, uwzględnia kompletny zakres wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji Umowy. Cena ofertowa zawiera również wszelkie inne koszty związane z realizacją Umowy.

 2. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego odszkodowań
  za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy prawo regresu, w tym poprzez potrącenie wypłaconych kwot w pierwszej kolejności z Zabezpieczenia, zaś w następnej z Wynagrodzenia

 3. Wynagrodzenie ustalone w Umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym netto uwzględniającym wszystkie składniki kosztowe wymagane do zrealizowania Umowy.

 4. Wykonawca, przed złożeniem swojej Oferty i przed zawarciem Umowy, ocenił, na swoje wyłączne ryzyko, istniejący poziom cen i obowiązujące w kraju podatki i opłaty, mające wpływ na Wynagrodzenie i uwzględnił je, ustalając kwotę Wynagrodzenia za całkowite wykonanie Umowy. W ramach powyższego, Wykonawca uwzględnił również wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w szczególności ryzyko wynikające
  z szacunkowego charakteru danych przekazanych przez Zamawiającego, w tym orientacyjnych i niewiążących terminów Dostaw poszczególnych Urządzeń, jak również możliwości zmiany miejsca Dostawy, podanych w SIWZ oraz Załączniku nr 13 do Umowy, ryzyko wynikające związane z koniecznością zmiany terminu realizacji Robót i Prac, ryzyko związane kompletnością i poprawnością wszelkiej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające z braku możliwości terminowej realizacji Przedmiotu umowy, związanej z sytuacją w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

§ 16.
Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności


 1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma łączne ryczałtowe wynagrodzenie netto
  w kwocie ………………. złotych (słownie złotych: ………………../100) - (wartość Umowy), które zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje m.in. koszty załadunku i wyładunku, dostarczenia Urządzeń i ubezpieczenia do miejsca dostawy, koszty magazynowania (przechowywania) Urządzeń, uzyskania wymaganych pozwoleń, dostosowania istniejącej infrastruktury drogowej/kolejowej, opłat celnych w kraju Wykonawcy, montażu, wszelkich prób, testów oraz badań oraz instruktażu. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

 3. Płatność Wynagrodzenia dokonywana będzie zgodnie z Harmonogramem Płatności stanowiącym Załącznik Nr 12 do Umowy. Płatności dokonywane będą na podstawie protokołów Odbiorów, przy czym:

 1. Po wyprodukowaniu Urządzenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Fabrycznego Urządzenia sporządzonego zgodnie z § 14 Umowy, Zamawiający dokona zapłaty 30% należnego za dostawę Urządzenia Wynagrodzenia.

 2. Po wykonaniu Dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Pomontażowego danego Urządzenia sporządzonego zgodnie z § 14 Umowy, Zamawiający dokona zapłaty 50% należnego za dostawę Urządzenia wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1.

 3. 10% wynagrodzenia za Dostawę, Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od daty uruchomienia dostarczonego Urządzenia z wynikiem pozytywnym. Pozostałe 10 % wynagrodzenia za dostawę Urządzenia, Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni od daty odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na każdej fakturze VAT kraju pochodzenia wyprodukowanego lub dostarczonego Urządzenia. Niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia, że udział towarów w Dostawie będącej przedmiotem Umowy, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którym Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekracza 50 %, będzie podstawą do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 8.

 1. Wykonawca dostarczy faktury VAT na adres Zamawiającego wskazany w Umowie.
  W przypadku uzyskania przez Wykonawcę należności z tytułu zagospodarowania odpadów do każdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone faktury obejmujące ww. należności. Zamawiający na tej podstawie wystawi Wykonawcy fakturę VAT na kwotę równą sumie należności uzyskanych przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania odpadów zaś rozliczenie stron nastąpi w drodze potrącenia, z faktury Wykonawcy.

 2. Płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 3. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się po wyjaśnieniu nieprawidłowości, w szczególności uzupełnieniu brakujących dokumentów oraz otrzymania faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury, a nie dokumentów stanowiących załącznik do niej). Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o przerwaniu terminu do dokonania zapłaty faktury, z przyczyn określonych w poprzedzającym zdaniu, oraz o ustaniu przeszkód w tym zakresie.

 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe
  z nieprzestrzegania przez Wykonawcę prawa podatkowego w Polsce.

 5. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

 6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane w pierwszej kolejności z Zabezpieczenia, a w następnej kolejności z płatności należnych Wykonawcy.

 7. W przypadku rozwiązania Umowy w zakresie rozliczeń Stron zastosowanie ma § 14 ust. 20.

 8. Wynagrodzenie netto, określone w ust. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w Umowie. Strony uregulowały w Umowie w sposób wyczerpujący przesłanki zmiany Wynagrodzenia. W związku z powyższym, Strony wyłączają zastosowanie postanowień art. 3571 oraz art. 632 § 2 kodeksu cywilnego.

 9. Wynagrodzenie netto, określone w ust. 1, pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania Umowy i realizacji Przedmiotu umowy w wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem lub pozyskaniem Dokumentacji
  Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac (wraz z przeniesieniem praw autorskich)
  w tym w szczególności: koszty bezpośrednie (robocizny, Urządzeń i Materiałów oraz ich dostaw do miejsca zainstalowania, koszty użycia wszelkiego Sprzętu łącznie z jego montażem i demontażem po zakończeniu Robót i związanych z nimi Prac), koszty pośrednie (koszty ogólne budowy i koszty zarządu), kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, oraz wszelkie marże należne Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie opłaty, w tym opłaty związane z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości, dopuszczeń
  do użycia oraz decyzji, zezwoleń i innych zgód warunkujących realizację Umowy
  i użytkowanie Urządzenia, opłaty, odszkodowania i wynagrodzenia za dostosowanie infrastruktury kolejowej lub drogowej do transportu na teren Stacji oraz za korzystanie z dróg publicznych. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego rezultatu w postaci realizacji Przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Wykonawcy nie należy się podwyżka Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów lub opłat. za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także uwzględnienia przez niego wszystkich czynników cenotwórczych mogących mieć wpływ na takie koszty i wysokość Wynagrodzenia jak również oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest jedynym świadczeniem pieniężnym, do którego Zamawiający zobowiązany jest względem Wykonawcy, stanowiącym ekwiwalent wszelkich przewidzianych Umową świadczeń Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania podwyższenia Wynagrodzenia w przypadku ewentualnej zmiany stosunków ekonomicznych lub innych czynników wpływających na zmianę stopy zyskowności realizacji Umowy.

 10. Zamawiający dopuszcza dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu realizacji powyższej Umowy na osoby trzecie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności czynności.

 11. W przypadku nie zatrudniania Podwykonawców realizujących Dokumentację Techniczną, Roboty i związane z nimi Prace, Wykonawca składa wraz z fakturą VAT oświadczenie o nie korzystaniu z usług Podwykonawców.

 12. W przypadku zatrudniania Podwykonawców, Wykonawca przedstawi wraz z każdą fakturą VAT wykaz Podwykonawców, którym zlecono wykonanie całości lub części Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac objętych daną fakturą VAT, oraz wysokość roszczeń dotyczących kwot żądanych przez nich w związku z uczestnictwem w realizacji Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac objętych daną fakturą VAT. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do faktury VAT kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców z tytułu Dokumentacji Technicznej, Robót
  i związanych z nimi Prac, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

 13. Zamawiający dokona płatności z faktury VAT jeżeli Wykonawca przedstawi:

 1. informację o kwotach należnych Podwykonawcom oraz oryginał oświadczeń Podwykonawców, uczestniczących w realizacji Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac objętych daną fakturą VAT, iż zostały zaspokojone ich roszczenia dotyczące całości należnych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opóźnionej płatności, i/lub ewentualnie,

 2. wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty Podwykonawcy, zaś Zamawiający uzna te wyjaśnienia za uzasadniające taką odmowę.

 1. Wykonawca wystawiając faktury VAT obowiązany jest wskazać co do kwoty objętej fakturą VAT Wykonawcy jakie kwoty należne są Wykonawcy a jakie jest
  on zobowiązany zapłacić poszczególnym Podwykonawcom, wskazując numery rachunków bankowych Podwykonawców.

 1. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń,
  o których mowa w ust. 17 pkt a), ani wyjaśnień o których mowa w ust. 17 pkt b) powyżej, Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę wykazaną w jego fakturze VAT jako należną poszczególnym Podwykonawcom i przekazać ją na rzecz Podwykonawców w terminie określonym w ust. 7 lub zażądać wpłacenia przez Wykonawcę kaucji na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń Podwykonawców i potrącić kwotę kaucji z kwoty należnej Wykonawcy na podstawie w faktury VAT. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty Wynagrodzenia wygasa do wysokości kwoty objętej potrąceniem.

 2. W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty, Zamawiający niezwłocznie zwróci się do Wykonawcy
  z wnioskiem o dostarczenie dowodów zapłaty żądanej przez Podwykonawcę kwoty, a w przypadku nie dostarczenia takiego dowodu lub wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 17 pkt b) powyżej w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wniosku, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy. Kwota taka będzie potrącana z Wynagrodzenia,
  a zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty Wynagrodzenia wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy.

Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie Umowy Zamawiającego
do płatności na rzecz Podwykonawców. Dokonanie takich płatności zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty tych kwot Wykonawcy.

 1. W razie uznania przez Zamawiającego za nieuzasadnioną odmowę Wykonawcy zaspokojenia roszczeń dotyczących wypłaty należnych kwot danemu Podwykonawcy
  na podstawie wyjaśnień opisanych w ust. 17 pkt b) powyżej, Zamawiający dokona płatności z faktury VAT Wykonawcy, jednakże będzie mógł żądać od Wykonawcy kaucji
  w kwocie odpowiadającej wysokości roszczeń dotyczących kwoty należnej danemu Podwykonawcy, co do których Zamawiający uznał za nieuzasadnioną odmowę zapłaty należnych Podwykonawcy kwot i zwolni taką kaucję po otrzymaniu:

 1. pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu jego roszczeń pieniężnych przez Wykonawcę, bądź

 2. prawomocnego orzeczenia sądowego stwierdzającego brak obowiązku zapłaty Podwykonawcy kwot związanych z realizacją Dokumentacji Technicznej, Robót i związanych z nimi Prac objętych daną fakturą VAT przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego, bądź

 3. po przedawnieniu się roszczenia Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia kwoty kaucji z płatności należnej Wykonawcy.

 1. W razie złożenia oświadczenia danego Podwykonawcy o zaspokojeniu części jego roszczeń dotyczących części żądanych przez niego kwot, bądź orzeczenia sądowego stwierdzającego brak obowiązku zapłaty części takich kwot bądź przedawnienia części jego roszczeń, zwrot kaucji Wykonawcy zostanie dokonany w części odpowiadającej kwocie zapłaconej Podwykonawcy i/lub objętej orzeczeniem sądowym potwierdzającym brak obowiązku zapłaty i/lub objętej roszczeniem przedawnionym.

 2. Strony uzgadniają, iż możliwość dokonywania przez Zamawiającego oceny zasadności odmowy Wykonawcy zapłaty kwot żądanych przez Podwykonawcę jest wyłącznie jego prawem a nie obowiązkiem i prawo to jest mu przyznawane przez Strony wyłącznie dla umożliwienia ewentualnego przyspieszenia płatności przez Zamawiającego faktur VAT Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać takiej oceny i jeżeli jej nie dokona, wówczas rozliczenie faktury VAT nastąpi wedle zasad wskazanych w ust. 19 powyżej. Jeżeli Zamawiający dokona natomiast takiej oceny i potrąci płatność z faktury VAT Wykonawcy w części lub w całości, nie ponosi za dokonanie tej oceny jakiejkolwiek odpowiedzialności i Wykonawca nie zarzuci Zamawiającemu niezasadnego zatrzymanie płatności z faktury VAT w części lub całości ani nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury częściowej, powołując się na błędne dokonanie oceny przez Zamawiającego i w tym zakresie Wykonawca zrzeka się roszczeń wobec Zamawiającego.

 3. W razie skierowania przez Podwykonawcę wobec Zamawiającego wezwania do zapłaty jakichkolwiek kwot w związku z jego uczestnictwem w realizacji Umowy, Zamawiający będzie uprawniony żądać od Wykonawcy kaucji w kwocie odpowiadającej kwocie wskazanej w wezwaniu do zapłaty przez Podwykonawcę. Kaucja zostanie zwolniona
  po otrzymaniu:

 1. pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu jego roszczeń pieniężnych przez Wykonawcę, bądź

 2. otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego stwierdzającego brak obowiązku zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę, bądź

 3. po upływie okresu przedawnienia roszczenia Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia kwoty kaucji z płatności należnej Wykonawcy.

 1. Rozliczenie ostatniej z faktur VAT Wykonawcy nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wykazu wszystkich Podwykonawców, którzy nie otrzymali zapłaty ich należności wynikających z uczestnictwa w realizacji Umowy ( choćby realizowane przez nich czynności nie były objęte ostatnią fakturą VAT Wykonawcy), wysokości żądanych przez nich kwot wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia płatności. Rozliczenie Stron
  w zakresie płatności kwoty należnej Wykonawcy z ostatniej faktury nastąpi zgodnie
  z odpowiednio stosowanymi zasadami określonymi w ust. 17 -22.

 2. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia o którym mowa w ust. 15 powyżej lub oświadczeń Podwykonawców, o którym mowa w ust. 17 pkt a) lub wyjaśnienia o którym mowa w ust. 17 pkt b) powyżej, po upływie dodatkowego terminu 14 dni wyznaczonego na wykonanie powyższego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z powodu naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę w sposób istotny i naliczenia kary umownej na podstawie § 20 ust. 3.

 3. Wykonawca nie może wstrzymać się od wykonywania Umowy z powodu braku jakiejkolwiek płatności ze strony Zamawiającego, chyba że zwłoka w dokonaniu płatności przekracza 30 dni a Zamawiający nie przedstawił uzasadnienia wstrzymania płatności.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna