CZĘŚĆ opisowa ogólna charakterystyka gminy Miejskiej Świdnica, Gminy Marcinowice, Gminy ŚwidnicaPobieranie 212.94 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar212.94 Kb.
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólna charakterystyka gminy Miejskiej Świdnica, Gminy Marcinowice, Gminy Świdnica:
Gmina Marcinowice, Gmina Świdnica i Miasto Świdnica leżą w południowej części województwa dolnośląskiego w obrębie powiatu Świdnickiego. Gminy te na podstawie wspólnych uzgodnień planuje wyznaczenie jednego wspólnego obszaru aglomeracji, z którego ścieki odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w okolicy Zawiszowi.

Miasto Świdnica leży na Równinie Świdnickiej nad rzeką Bystrzycą w odległości 55 km od Wrocławia i 25 km od Wałbrzycha, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 będącej częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego. Świdnica liczy około 60.541 mieszkańców i jest położona na 21,78 km2. W sezonie turystycznym na terenie miasta przebywa około 15 000 turystów. Świdnica była miastem o bardzo dobrze rozwiniętym przemysłem elektromaszynowym i motoryzacyjnym, który uległ wraz z przemianami gospodarczymi znacznemu osłabieniu. Obecnie głównymi gałęziami przemysłu na terenie miasta jest przemysł elektromaszynowy, metalurgiczny i cukrownia. Planuje się ponadto poszerzenie przemysłu o rozwój firm: Colgate-Palmolive i Electrolux.

Od wschodniej części z miastem graniczy Gmina Marcinowice leżąca w odległości 10 km od Świdnicy, 40 km od Wałbrzycha i 40 km od Wrocławia. Graniczy z gminami: Żarów, Świdnica, Dzierżoniów, Sobótka, Mietków i Jaworzyna Śląska. Jest położona w obrębie Przedgórza Sudeckiego na wysokości 170-285 m n.p.m. Zajmuje fragment wschodniej części Równiny Świdnickiej, położony w dolinie dwóch rzek Czarnej Wody i Bystrzycy, w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Południowa granica Gminy przebiega grzbietem Gór Kiełczyńskich, a miejscowości tam znajdujące się położone są na skraju Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Stanowią one doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki i wypoczynku. Gmina zajmuje powierzchnię 95,91 km.

Gospodarka gminy ma charakter typowo rolniczy. Panują tu sprzyjające warunki klimatyczne i glebowe dla rozwoju rolnictwa. Rolnictwo charakteryzuje się małymi gospodarstwami oraz niska specjalizacją produkcji. Na terenie Gminy Marcinowice brak jest dużych zakładów przemysłowych. Do największych, mających wpływ na stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, należą dwa zakłady w Strzelcach Świdnickich, a także zakład Woda BIONART S.C. w Chwałkowie. Pozostałe przedsiębiorstwa swoją działalność opierają ma surowcach występujących w gminie, to jest: żwirze, krzemie, piasku, kwarcu, kaolinie, a także na płodach rolnych.


Gmina charakteryzuje się silnym oddziaływaniem człowieka na środowisko, związanym z degradacja rolniczo-techniczną. Osiedlone tereny Gminy o urodzajnych glebach są intensywnie użytkowane rolniczo. Pomimo bezpośredniej bliskości Parku Ślężańskiego można stwierdzić, iż bardzo niska jest wartość kompleksowej oceny środowiska przyrodniczego. Również ze względu na dobre położenie, korzystne warunki naturalne, urozmaiconą rzeźbę terenu, wiele historycznych pamiątek i znakomite warunki do odpoczynku, Gmina jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Układ administracyjny Gminy tworzy 19 sołectw, które zamieszkuje 6 663 osoby (załącznik nr 1). Uwzględniając prognozy demograficzne dla powiaty świdnickiego, a także tendencje dotyczące rozwoju ludności na terenie Gminy, opracowano prognozę rozwoju liczby ludności do roku 2030. Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

Wokół Miasta Świdnica rozpościera się Gmina Świdnica. Powierzchnia gminy wynosi około 20 828 ha. Przeważająca część gminy położona jest na Przedgórzu Sudetów Środkowych w obrębie Równiny Świdnickiej i Obniżeniu Podsudeckiego. Niewielka południowa część usytuowana jest w obrębie Sudetów. Pod względem morfologicznym teren jest bardzo zróżnicowany wysokościowo. Środkowa i północna część gminy położona jest na Równinie Świdnickiej, będącej częścią Przedgórza Sudeckiego. Stanowi ją rozległa, falista równina położona na wysokości 200-300 m n.p.m. południowa część gminy to obszar Obniżenia Podsudeckiego i części Sudetów Środkowych, a dokładniej podgórza Wałbrzyskiego i Gór Sowich. Jest to region położony na wysokości 400-460 m n.p.m. Tereny gminy Świdnica w znacznym stopniu ( około 70%) stanowią użytki rolne, z czego 70 % stanowią grunty najwyższych klas bonitacyjnych (I-III). Mimo typowego rolniczego charakteru gminy, na jej terenie zlokalizowane są liczne podmioty związane z działalnością gospodarczą o charakterze produkcyjno- usługowym. Do głównych przedsiębiorstw należą m.i.n.:

- Cukrownia Świdnica S.A. w Pszennie,

- Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych Sp. o.o. w Burkatowie

- Cynkownia Ogniowa PW „Galeas”

oraz inne przedsiębiorstwa i jednostki handlowo-usługowe mające wpływ na kształt rozwoju gospodarki w gminie.

Ze względu na dobre położenie, korzystne warunki naturalne, urozmaiconą rzeźbę terenu, wiele historycznych pamiątek i znakomite warunki do odpoczynku gmina jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Na terenie gminy są obecnie 35 miejscowości w 33 sołectwach, które zamieszkuje łącznie 15 505 osoby (załącznik nr 4). Uwzględniając prognozy demograficzne dla powiaty świdnickiego, a także tendencje dotyczące rozwoju ludności na terenie Gminy, opracowano prognozę rozwoju liczby ludności do roku 2030. Szczegółowe dane zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.
2. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej:
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Świdnica przedstawia się następująco:

- sieć kanalizacji ogólnospławnej: 55,10 km

- sieć kanalizacji sanitarnej: 63,80 km

- długość przykanalików do sieci kanalizacyjnej: 43,20 km ( 3026 szt.)

Istniejąca się wykonana jest z następujących materiałów:

- żeliwo: 1,9 %

- stal: 06 %

- beton: 4,2 %

- PCV: 17,6 %

- inne (kamionka, Hobas) - 75,7 %

Ścieki z terenu miasta i ze skanalizowanych miejscowości z terenu gminy Świdnica odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Zawiszowa, administrowanej przez Spółkę Wodna „Bystrzyca”. Jest to oczyszczalni mechaniczno-biologiczna ze wzmożonym usuwaniem związków biogennych, wybudowana w latach 90-tych. Jej przepustowość projektowana wynosi:

- dla części mechanicznej 60 000 m3/d

- dla części biologicznej 24 000 m3/d (dla pogody suchej)

30 000 m3/d (dla pogody mokrej)

Średni dobowy przepływ ścieków komunalnych wynosi 15 000 m3/d, a ich skład jest następujący:

Lp

Nazwa

Jednostka

Dopływ

Odpływ

1

pH
7,65

7,62

2

Azot ogólny N

mg/dm3

61,93

13,81

3

ChZT

mg/dm3

895,73

31,00

4

BZT5

mg/dm3

373,08

6,15

5

Fosfor og. P

mg/dm3

11,34

1,42

6

Zawiesina

mg/dm3

402,50

6,90

Średnia ilość ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe wynosi 1500 m3/d, a ich skład jest następujący:Lp

Nazwa

Jednostka

Dopływ

1

pH
7,77

2

Azot ogólny N

mg/dm3

136,12

3

ChZT

mg/dm3

1584,32

4

BZT5

mg/dm3

606,67

5

Fosfor og. P

mg/dm3

7,36

6

Zawiesina

mg/dm3

764,32

7

Suma metali ciężkich

mg/dm3

3,59

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) dla stanu obecnego wynosi 97 468.
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Marcinowice w niewielkim stopniu została wybudowana w miejscowości Marcinowice. W pozostałych miejscowościach (Szczepanów, Krasków, Strzelce, Tworzyjanów) sieć tworzą jedynie niewielkie odcinki kanałów odprowadzających ścieki do urządzeń służących do ich oczyszczania. Pomimo bardzo niewielkiego stopnia skanalizowania Gminy, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej podłączone jest około 840 gospodarstw, z czego największy udział ma miejscowość Marcinowice, gdzie podłączonych jest około 70 % gospodarstw. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy szacuje się na około 3,5 km i jest to sieć grawitacyjna.

Na terenie Gminy znajduje się Gminna Oczyszczalni Ścieków w Marcinowicach oraz cztery lokalne oczyszczalnie obsługujące obiekty przy których są zlokalizowane: • Oczyszczalnia drenażowa, dla Hotelu w Kraskowie o Qśrd= 22 m3/d

 • Oczyszczalni ścieków dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „STELMACH” w Strzelcach Świdnickich, typ SUPERBOS – 60;

 • Oczyszczalnia ścieków w Tworzyjanowie dla osiedla mieszkaniowego o Q = 6 m3/d;

 • Oczyszczalnia ścieków w Szczepanowie dla osiedla domów jednorodzinnych po byłym PGR o Q = 22,4 m3/d.

Gminna Oczyszczalnia ścieków wybudowana została w 1993/1994 r. jest to oczyszczalnia typu EKOBLOK – 2x120 o przepustowości docelowej Qśrd = 240 m3/d. Oczyszczalnia ta składa się z: • komory zbiorczej, piaskownika, kraty i przepompowni

 • dwóch jednostek oczyszczania typu EKOBLOK, o wydajności każda 120 m3/d

 • poletek do osuszania osadu

 • magazynu osadu

 • budynku socjalno-bytowego

 • wiaty magazynowej

 • trafostacji słupowej

 • przelewu pomiarowego

Oczyszczalnia ta osiąga bardzo niski efekt oczyszczania.

Ł BZT5 = 60 g O2/Mxd

Ł zaw.og. = 60 g /Mxd

Ł Nog = 12,5 g N/Mxd

Pog = 3,5 g P/Mxd

Stan techniczny oczyszczalni szacuje się jako niezadowalający. Planuje się likwidację oczyszczalni ścieków w Marcinowicach oraz wyłączenie z eksploatacji pozostałych lokalnych oczyszczalni ścieków, poza oczyszczalnią w Kraskowie. Oczyszczalnie, których stan techniczny jest dobry i osiągają wymagane parametry traktowane będą jako oczyszczalnie awaryjne.


Gmina Świdnica obecnie posiada sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Witoszów Dolny i Górny, Grodziszcze, Krzyżowa, Pszenno, Słotwina, Mokrzeszów i Komorów. W całości skanalizowane są 4 wsi a pozostałe w części. W nieskanalizowanych wsiach ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do przydomowych osadników bezodpływowych i przepływowych lub bezpośrednio do rzeki. Łączna długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 30,7 km. Ścieki z miejscowości: Witoszów Dolny i Górny, Pszenno, Słotwina i Komorów poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków. Pozostałe skanalizowane wsi podłączone są do kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „SUPERBOSS-150” o przepustowości 150 m3/d będącej własnością Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Średnie obciążenie powyższej oczyszczalni kształtuje się na poziomie 90 m3/d.
3. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej.
Na terenie Gminy Marcinowice planuje się budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dla 19 miejscowości. Planuje się budowę ogółem 62,52 km sieci grawitacyjnej i podciśnieniowej (załącznik nr 3) w tym:

a) sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach z przykanalikami – 37,47 km

b) sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach bez przykanalików - 31,46 km

c) rurociągi tranzytowe między miejscowościami – 25,05 km


Ścieki z całej Gminy Marcinowice, poza ściekami z miejscowości Krasków i Gola Świdnicka, odprowadzane będą do systemu kanalizacyjnego miejskiej oczyszczalni ścieków w Świdnicy. Ścieki z Kraskowa i Goli Świdnickiej odprowadzane będą do lokalnej oczyszczalni ścieków w Kraskowie. Oczyszczalnia ta będzie obsługiwać docelowo 462 mieszkańców (RLM 522). Miejska oczyszczalnia ścieków w Zawiszowie będzie docelowo obsługiwać:

- 6 848 osoby (7740 RLM) z terenu Gminy Marcinowice, oraz około 1000 osób w sezonie turystycznym,


Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Marcinowice zlokalizowana będzie w terenach charakteryzujących się znacznym spadkiem w kierunku istniejących oczyszczalni ścieków w okolicy Zawiszowa w Gminie Świdnica i w Kraskowie. Miejscowość Tąpadła leży na poziomie 300 m n.p.m., Wirki, Wiry, Mysłaków 240-223 m n.p.m., a oczyszczalnia ścieków koło Niegoszowa zlokalizowana jest na poziomie 203 m n.p.m.

Ponadto na terenie gminy w miejscowości Strzelce, Gruszów i Kątki znajdują się strefy ochronne ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ujęcia wód głębinowych zaopatrują obecnie 6663 mieszkańców Gminy Marcinowice.

Planowana przez Gminę Marcinowice aglomeracja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Na planowane do budowy 56,51 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której docelowo podłączonych zostanie 7 310 osoby przypada 129,36 mieszkańca na 1 km sieci planowanej w terenie o znacznym spadku w kierunku istniejących oczyszczalni ścieków i obszarze na którym znajdują się strefy ochronne ujęcia wody, co według w/w Rozporządzenia pozwala skorzystać z zapisów § 3.1 ust. 5 pkt. 1 i 2 a przy założeniu, że w sezonie turystycznym w Gminie przebywa około 1000 turystów wskaźnik na 1 km sieci wynosi 147,05.

Planowane do realizacji inwestycje, z trenu Gminy Marcinowice, finansowane mają być z Funduszu Spójności w ramach Programu, który został umieszczony na liście Ministra Środowiska oraz znajduje się w wykazie priorytetowych zadań Województwa Dolnośląskiego na lata 2006-2013. Program realizowany jest przez Związek Międzygminny „Unia Gmin Śląskich” do którego należy Gmina Marcinowice.


Na terenie Gminy Świdnica planuje się budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dla 28 miejscowości. Planuje się budowę ogółem 92,63 km sieci grawitacyjnej (załącznik nr 6) w tym:

a) sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach z przykanalikami – 76,30 km

b) sieć kanalizacyjna w poszczególnych miejscowościach bez przykanalików - 66,35 km

c) rurociągi tranzytowe między miejscowościami – 26,28 km
Ścieki z miejscowości objętych wnioskiem o wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków w Zawiszowie. Natomiast zrzut ścieków z pozostałych miejscowości nie objętych wnioskiem odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków „SUPERBOSS-150” o przepustowości 150 m3/d będącej własnością Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Świdnica, podobnie jak w przypadku Gminy Marcinowice, zlokalizowana będzie w terenach charakteryzujących się dość znacznym spadkiem w kierunku istniejących oczyszczalni ścieków w okolicy Zawiszowa. Miejscowości Mokrzeszów i Komorów leżą na poziomie 300 - 280 m n.p.m., Lutomia Górna-Dolna na poziomie 411-260 m. n. p. m., Bojanice na poziomie 270 m n.p.m., Gogołów na poziomie 240 m. n. p. m. a miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na poziomie 203 m n.p.m. Ponadto na terenie gminy w miejscowości Pszenno znajduje się strefa ochronna ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy i Miasta Świdnica.

Miejska oczyszczalni ścieków obsługiwać będzie docelowo 15 243 mieszkańców (17 225 RLM) z terenu Gminy Świdnica.

Również na terenie Gminy Świdnica spełnione są wymogi dotyczące wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Na planowane do budowy 92,63 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której docelowo podłączonych zostanie 11 453 mieszkańców przypada 123,64 mieszkańca na 1 km sieci planowanej do budowy.


Na terenie miasta Świdnica planuje się budowę kolektora ogólnospławnego o długości 450 mb. oraz modernizację istniejącej sieci ogólnospławnej i kanalizacyjnej o długości 25 km. Do planowanej do budowy i modernizacji sieci podłączone będzie docelowo 15 135 mieszkańców co daje współczynnik 594,70 mieszkańców na 1 km sieci.
Planowana przez Gminy wspólna aglomeracja spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Na planowane do budowy 174,59 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której docelowo podłączonych zostanie 33 898 osoby przypada 194,16 mieszkańca na 1 km sieci planowanej.

Utworzenie wspólnej aglomeracji dla Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice i Miasta Świdnica i tym samym zrzut ścieków do jednej oczyszczalni ścieków wyeliminuje konieczność budowy na terenie Gminy Marcinowice i Gminy Świdnica własnych oczyszczalni ścieków. Miejska oczyszczalni ścieków zaprojektowana jest na przepływ 60 000 m3 /d a obecnie dopływ ścieków mieści się w granicy 18-20 tys. m3 /d w związku z czym obiekt jest niedociążony, co pociąga za sobą wysokie koszty eksploatacji. Zrzut ścieków z sąsiednich gmin dociąży oczyszczalnię i znacznie obniży koszty jej eksploatacji.Załącznik nr 3

PLANOWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY MARCINOWICE


L.p.

Miejscowość

Jednostka miary

Planowana długość sieci

Rodzaj planowanej sieci1.


Marcinowice

mb

2900

grawitacyjna2.


Kątki

mb

2250

grawitacyjna3.


Zebrzydów

mb

5050

grawitacyjna4.


Mysłaków

mb

4800

grawitacyjna5.


Wirki

mb

3950

grawitacyjna6.


Wiry

mb

2960

grawitacyjna ciśnieniowa7.


Tąpadła

mb

2600

grawitacyjna ciśnieniowa8.


Sady

mb

4200

grawitacyjna9.


Biała

mb

3300

grawitacyjna ciśnieniowa10.


Chwałków

mb

4600

grawitacyjna ciśnieniowa11.


Strzelce

mb

4500

grawitacyjna ciśnieniowa12.


Szczepanów

mb

5700

grawitacyjna ciśnieniowa13.


Tworzyjanów

mb

5200

grawitacyjna14.


Gola Świdnicka

mb

2100

grawitacyjna15.


Klecin

mb

2400

grawitacyjna16.


Śmiałowice

mb

2350

grawitacyjna17.


Stefanowice

mb

1210

grawitacyjna18.


Gruszów

mb

1350

grawitacyjna19.


Krasków

mb

1100

grawitacyjnaRazem


62 520110Załącznik nr 1
LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY MARCINOWICE NA DZIEŃ 25.07.2005 R.


L.p.

Miejscowość

Liczba ludności

1.


Marcinowice

831

2.


Kątki

282

3.


Zebrzydów

563

4.


Mysłaków

520

5.


Wirki

335

6.


Wiry

450

7.


Tąpadła

245

8.


Sady

259

9.


Biała

410

10.


Chwałków

437

11.


Strzelce

387

12.


Tworzyjanów

247

13.


Szczepanów

585

14.


Gola Świdnicka

356

15.


Klecin

169

16.


Śmiałowice

361

17.


Stefanowice

61

18.


Gruszów

100

19.


Krasków

65

Razem


6 663

Załącznik nr 2
PLANOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY MARCINOWICE W 2030 ROKU


L.p.

Miejscowość

Liczba ludności

1.


Marcinowice

912

2.


Kątki

309

3.


Zebrzydów

617

4.


Mysłaków

570

5.


Wirki

368

6.


Wiry

494

7.


Tąpadła

269

8.


Sady

284

9.


Biała

450

10.


Chwałków

479

11.


Strzelce

425

12.


Tworzyjanów

271

13.


Szczepanów

642

14.


Gola Świdnicka

391

15.


Klecin

185

16.


Śmiałowice

396

17.


Stefanowice

67

18.


Gruszów

110

19.


Krasków

71

Razem


7 310


Załącznik nr 6
PLANOWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA


Lp

Miejscowość

Jednostka miary

Planowana długość sieci

Rodzaj planowanej sieci1.


Wiśniowa - Sulisławie - Zawiszowa

mb

5100

grawitacyjna2.


Panków - Niegoszów

mb

6240

grawitacyjna3.


Wilków - Pszenno

mb

3940

grawitacyjna4.


Mokrzeszów – Komorów

mb

8960

grawitacyjna5.


Krzczonów – Gogołów – Miłochów – Makowice –Jakubów - Jagodnik

mb

19000

grawitacyjna6.


Lutomia Górna - Stachowiczki

– Lutomia Dolna – Stachowice –

Lutomia Mała – Bojanice –Opoczka


mb

27380

grawitacyjna7.


Lubachów – Bystrzyca Górna –

Burkatów – Bystrzyca Dolnamb

17700

grawitacyjna8.


Modliszów - Pogorzała

mb

4310

grawitacyjnaRazem


92630110


Załącznik nr 4
LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIDNICA NA DZIEŃ 31.12.2005 R.


Lp

Miejscowość

Liczba ludności

1.

Bojanice

491

2.

Boleścin


560

3.

Burkatów


543

4.

Bystrzyca Dolna


620

5.

Bystrzyca Górna


632

6.

Gogołów


331

7.

Grodziszcze


891

8.

Jagodnik


307

9.

Jakubów


108

10.

Komorów


574

11.

Krzczonów


276

12.

Krzyżowa


215

13.

Lubachów


400

14.

Lutomia Dolna


867

15.

Lutomia Górna


1 035

16.

Lutomia Mała


62

17.

Makowice


274

18.

Miłochów


215

19.

Modliszów


198

20.

Mokrzeszów1 106

21.

Niegoszów119

22.

Opoczka


231

23.

Panków


231

24.

Pogorzała249

25.

Pszenno


1 638

26.

Słotwina


853

27.

Stachowice134

28.

Stachowiczki69

29.

Sulisławice111

30.

Wieruszów97

31.

Wilków


299

32.

Wiśniowa


191

33.

Witoszów Dolny1 178

34.

Witoszów Górny283

35.

Zawiszów


117


Razem

15 505


Załącznik nr 5
PLANOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŚWIDNICA W 2030 R.


Lp

Miejscowość

Liczba ludności

1.

Bojanice

545

2.

Boleścin


620

3.

Burkatów


602

4.

Bystrzyca Dolna


685

5.

Bystrzyca Górna


695

6.

Gogołów


365

7.

Grodziszcze


995

8.

Jagodnik


342

9.

Jakubów


120

10.

Komorów


640

11.

Krzczonów


305

12.

Krzyżowa


238

13.

Lubachów


440

14.

Lutomia Dolna


970

15.

Lutomia Górna


1155

16.

Lutomia Mała


72

17.

Makowice


305

18.

Miłochów


240

19.

Modliszów


220

20.

Mokrzeszów1220

21.

Niegoszów130

22.

Opoczka


255

23.

Panków


250

24.

Pogorzała276

25.

Pszenno


1820

26.

Słotwina


940

27.

Stachowice148

28.

Stachowiczki78

29.

Sulisławice130

30.

Wieruszów112

31.

Wilków


330

32.

Wiśniowa


225

33.

Witoszów Dolny1295

34.

Witoszów Górny315

35.

Zawiszów


130


Razem

17 208Pobieranie 212.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna