Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt „Wykwalifikowane kadry Caritas Opole.”Pobieranie 75.49 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar75.49 Kb.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Wykwalifikowane kadry Caritas Opole.”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2 – szczegółowe treści kształcenia
MODUŁ III PROBLEMY ZDROWOTNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
1. Charakterystyka niepełnosprawności umysłowej:

 1. klasyfikacja upośledzeń umysłowych,

   • klasyfikacja Wechslera – charakterystyka standaryzowanych testów inteligencji Wechslera

   • stopnie upośledzenia umysłowego wg skali Wechslera

 • rozwój prawidłowy, przeciętny (jako punkt odniesienia)

 • pogranicze upośledzenia

 • niedorozwój umysłowy lekkiego stopnia

 • niedorozwój umysłowy umiarkowanego stopnia

 • znaczny niedorozwój umysłowy

 • głęboki niedorozwój umysłowy

 • klasyfikacja tradycyjna (stopień upośledzenia w oparciu o iloraz inteligencji)

 • ociężałość umysłowa

 • debilizm

 • imbecylizm

 • idiotyzm

 • klasyfikacja psychiatryczna (z wyodrębnićeniem niektórych szczegółowych postaci upośledzenia umysłowego)

 • małogłowie,

 • wodogłowie,

 • mongoloidzie,

 • matołectwo,

 • niedorozwój fenylo-pirogronowy,

 • inne - na podstawie swoistych syndromów dotyczących zarówno cech psychicznych, jak i fizycznych, a także na podstawie specyficznej etiologii (nie zawsze jasno określonej).

 • inne skale klasyfikacyjne stosowane w Polsce: Skala Brunet-Lezine , Skala Dojrzałości Społecznej Edgara A. Dolla , Skala Integracji Termane-Merrill , Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera , Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia (dla dzieci z porażeniem mózgowym)
 1. zaburzenia rozwoju osobniczego i funkcji psychofizycznych u osób z upośledzeniem umysłowym:

 • wady rozwojowe układów i narządów

 • źródła wad rozwojowych – embriopatie i fetopatie

 • upośledzenie funkcji narządu ruchu,

    • zależność upośledzenia fizycznego od stopnia upośledzenia umysłowego,

    • zaburzenia mikroruchów rąk,

    • zaburzenia ruchów tułowia i ich koordynacji z ruchami kończyn,

    • globalne opóźnienie rozwoju ruchowego (lżejsze i głębsze),

    • debilizm ruchowy (paratonia i synkinezja),

    • wyrównywanie lżejszych opóźnień rozwoju ruchowego a oddziaływania rehabilitacyjne i wychowawcze,

 • wady wzroku i słuchu,

    • korelacja upośledzenia umysłowego z funkcjonowaniem analizatorów

    • nieprawidłowy odbiór informacji przez analizator wzrokowy i słuchowy,

    • częstość występowania defektów słuchowych i wzrokowych wśród upośledzonych umysłowo,

    • zaburzone różnicowanie odległości między dwoma punktami – charakterystyka,

    • zaburzenia ostrości wzroku i słuchu,

    • głuchota wśród osób upośledzonych umysłowo (trudności w określaniu stopnia upośledzenia u osób głuchych)

    • techniki badania słuchu u niemowląt i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym

    • zastosowanie aparatów słuchowych w celu skorygowania defektów słuchu (Tizard, 1981)

 • wady wrodzone narządów wewnętrznych,

    • wady serca (np. towarzyszące zespołowi Downa),

    • wady układu pokarmowego (niedrożności, przetoki, niedoczynność narządowa),

    • wady układu moczowo-płciowego (w szczególności wady rozwojowe nerek),

    • zapadalność na wirusowe i bakteryjne choroby zakaźne u osób z upośledzeniem umysłowym – epidemiologia,

    • szczególne środki ostrożności wynikające z obniżonej odporności immunologicznej osób z upośledzeniem umysłowym

 • funkcje orientacyjno-poznawcze osób upośledzonych,

 • charakterystyka niedorozwoju czynności orientacyjno – poznawczych u osób upośledzonych umysłowo

    • pamięć,

    • myślenie,

    • uwaga,

    • spostrzeżenia

    • wyobrażenia

 • utrudnienia wynikające z deficytów czynności orientacyjno-poznawczych (samoobsługa, wyobrażenia dotyczące własnego ciała, pamięć mechaniczna przy braku pamięci logicznej, zaburzenia koncentracji) • komunikowanie i rozwój mowy,

 • zaburzenia mowy

    • brak mówienia i rozumienia;

    • zaburzenia artykulacyjne: seplenienie, rynolalia, reranie (rotacyzm), wymowa bezdźwięczna, nieprawidłowa wymowa t, d, k, g - substytucje i deformacje;

    • zaburzenia głosu: chrypka, zanik głosu, dysfonia;

    • zaburzenia płynności mówienia: jąkanie, giełkot, bradylalia, tachylalia.

 • zakres zaburzeń w komunikacji werbalnej

    • nieznaczne zakłócenia – wypowiedź na ogół zrozumiała,

    • zakłócenia znacznego stopnia – wypowiedź zrozumiała jedynie dla osób przebywających w stałym kontakcie,

    • zakłócenia w wysokiego stopnia – wypowiedź zupełnie nie zrozumiała (nawet dla najbliższych)

 • nadpobudliwość ruchowa,

 • przejawy nadpobudliwości ruchowej (brak równowagi, arytmia ruchowa),

 • zaburzony kontakt z otoczeniem jako źródło nadpobudliwości,

 • koncentracja uwagi a nadpobudliwość ruchowa u osób upośledzonych umysłowo,

 • trudności wizualno-motoryczne na tle nadpobudliwości i ich skutki,

 • postępowanie z dzieckiem (lub osobą dorosłą) z nadpobudliwością ruchową

 • zaburzenia neurologiczne,

 • neuropatie ruchowe i czuciowe,

 • nerwobóle,

 • miopatie

 • zespół otępienny

 • epilepsja,

 • charakterystyka ujednoliconej klasyfikacji napadów padaczkowych (pochodzenie i charakter napadów; obraz kliniczny) - WHO

    • napady padaczkowe częściowe:

 • proste - bez zaburzeń świadomości

 • złożone,

 • wtórnie uogólnione.

 • napady padaczkowe uogólnione:

 • napady nieświadomości,

 • napady miokloniczne,

 • napady kloniczne,

 • napady toniczne,

 • napady toniczno-kloniczne,

 • napady atoniczne,

 • napady padaczkowe niesklasyfikowane;

 • objawy padaczki, różnicowanie, postępowanie w czasie ataku

 • zwiastuny (objawy prodromalne)

 • występowanie aury,

 • nagłe wystąpienie objawów wegetatywnych,

 • duży napad padaczkowy – charakterystyka kolejnych zdarzeń

 • postępowanie doraźne

 • ochrona przed dodatkowymi urazami,

 • ułożenie w pozycji leżącej na boku;

 • ochrona przed przygryzieniem języka oraz przed zachłyśnięciem;

 • farmakoterapia stosowana u osób cierpiących na epilepsję – charakterystyka działania podstawowego i działań ubocznych najczęściej stosowanych leków

 • barbiturany i pochodne – fenobarbital (luminal), prymidon (mizodin)

 • pochodne hydantoiny – fenytoina (phenytoinum, epanutin)

 • pochodne oksazolidyny –trymetadion (tridione)

 • pochodne imidu kwasu bursztynowego – etosuksymid (petinimid, ronton)

 • pochodne benzodiazepiny – diazepam (relanium), klonazepam (antelepsin)

 • pochodne karboksamidu – karbamazepina (amizepin, tegretol)

 • pochodne kwasów tłuszczowych - kwas walproinowy (apilepsin, convulex, depakine), tiagabina (gabitril), wigabatryna (sabril)   

 • interakcje środków przeciwpadaczkowych z innymi lekami (w szczególności psychotropowymi) – przykłady

 • zespoły zaburzeń wegetatywnych współistniejących z upośledzeniem umysłowym,

 • zaburzenia naczyniowe i termoregulacyjne,

 • zaburzenia wynikające z dysfunkcji narządowych – ślinotok, śluzotok,

 • tachykardia,

 • okresowe zaburzenia oddychania i bezdech

 • przebieg dojrzewania płciowego osób upośledzonych umysłowo,

 • specyfika zmian w psychice wynikających z dojrzewania płciowego u osób z upośledzeniem umysłowym,

 • charakterystyka popędu seksualnego osób upośledzonych umysłowo

 • problem edukacji seksualnej osób upośledzonych umysłowo

 • edukacja bierna,

 • edukacja systematyczna,

 • edukacja inwazyjna.
 1. agresja i autoagresja – uwarunkowania, zapobieganie, środki przymusu bezpośredniego – warunki i zasady stosowania;

 • wieloaspektowa definicja agresji i autoagresji,

 • najczęstsze przejawy agresji i autoagresji osób upośledzonych umysłowo,

 • przyczyny agresji i autoagresji u osób upośledzonych umysłowo

 • czynniki środowiskowe – warunkowanie sprawcze => agresywne zachowania wyuczone

 • czynniki związane z biologią organizmu przyczyniającą się do zachowań agresywnych, (np. choroba, stan deprywacji, dyskomfortu, alergie, ból itp.)

 • działania terapeutyczne i zapobiegawcze

 • analiza zachowań, identyfikowanie czynników, które poprzedzają i wywołują zachowania agresywne (np. występowanie zachowań agresywnych lub autoagresyjnych w miejscu bardzo zaludnionym - unikanie sytuacji tłoku, przeludnienia)

 • identyfikowanie wzmocnień dostarczających bodźców do zachowań agresywnych lub autoagresyjnych (w postępowaniu terapeutycznym nauka zachowań, które będą przynosiły takie same wzmocnienia)

 • wzmacnianie okresów bez agresji

 • przymus bezpośredni jako ostateczny środek reagowania,

 • uregulowania prawne dotyczące warunków i zasad stosowania przymusu bezpośredniego – Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego (Dz.U.95. 103. poz. 514),

 • zadania i obowiązki pielęgniarki w sytuacji zastosowania przymusu bezpośredniego

 • decyzja o zastosowaniu przymusu bezpośredniego (w zastępstwie lekarza),

 • kontrola stanu fizycznego osoby unieruchomionej lub izolowanej,

 • ocena prawidłowości unieruchomienia,

 • zasady krótkotrwałego uwolnienia pacjenta od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych

 • dokumentacja dotycząca pacjenta wobec którego zastosowano przymus bezpośredni

 • dokumentowanie informacji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w dokumentach pielęgniarskich,

 • karta zastosowania unieruchomienia lub izolacji,

 • karta obserwacyjna reakcji pacjenta,

 • zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego.MODUŁ IV PROBLEMY ZDROWOTNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI


  1. Pielęgnowanie chorych w wybranych jednostkach klinicznych:

       1. patogeneza zaburzeń psychicznych i nerwic:

 • obszary czynników patogennych:

 • czynniki psychologiczno- społeczne: cechy osobowości człowieka, postawy, droga życiowa, środowisko rodzinne, zawodowe, szkolne, niepowodzenia życiowe, sytuacje traumatyzujące, stres psychologiczny, uraz psychiczny,

 • czynniki biologiczne: podłoże somatyczne, biochemiczne, psychofizjologiczne człowieka,

 • czynniki endogenne: uwarunkowania dziedziczno – konstytucjonalne,

 • wpływ urazów psychicznych na zaburzenia psychiczne i nerwice:

 • uraz w aspekcie utraty,

 • uraz jako niepowodzenie,

 • uraz – deficyt,

 • uraz – zagrożenie,

  • objaw (symptom) i zespół (syndrom) w różnicowaniu psychiatrycznym:

 • objawy jakościowe – np. omamy i urojenia,

 • objawy ilościowe – np. spowolnienie lub przyspieszenie myślenia,

 • objawy osiowe – np. w schizofrenii,

 • zespół poronny lub maskowany,

  • zaburzenia spostrzegania:

 • złudzenia (iluzje),

 • omamy (halucynacje): wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, dotykowe, omamy czucia ustrojowego,

 • omamy imperatywne,

 • pseudohalucynacje,

 • halucynoidy,

 • zmiany schematu ciała,

  • zaburzenia myślenia:

 • zaburzenia treści myślenia:

  • urojenia – prześladowcze, odnoszące (ksobne), oddziaływania, owładnięcia, wielkościowe, grzeszności i winy, nihilistyczne, hipochondryczne, zniekształcenia ciała, zazdrości,

  • natręctwa myślowe,

  • idee nadwartościowe,

 • zaburzenia toku myślenia:

 • rozkojarzenie myślowe: schizofazja, werbigeracja, perseweracja,

 • przyspieszenie toku myślenia; gonitwa myśli,

 • zwolnienie toku myślenia; zahamowanie myślenia,

 • zatamowanie myślenia,

 • inkoherencja myślenia (splątanie),

 • lepkość myślenia,

 • rozwlekłość myślenia,

 • myślenie autystyczne,

 • ambiwalencja intelektualna, ambisentencja,

 • depersonalizacja, derealizacja,

  • zaburzenia pamięci i uwagi: niepamięć śródczesna, wsteczna, następcza, konfabulacje, mała trwałość oraz nadmierna przerzutnośc uwagi,

  • zaburzenia procesów emocjonalnych:

 • zaburzenia nastroju , np. euforia, dysforia,

 • zaburzenia wzruszenia – afekt patologiczny,

 • zobojętnienie uczuciowe, otępienie uczuciowe,

 • chwiejność i ambiwalencja emocjonalna,

  • zaburzenia aktywności:

 • spowolnienie i zahamowanie ruchowe,

 • osłupienie katatoniczne,

 • osłupienie efektoryczne (sztywne),

 • osłupienie receptoryczne (wiotkie),

 • pobudzenie ruchowe,

  • zaburzenia czynności popędowych:

 • bulimia i jadłowstręt psychiczny,

 • tendencje samobójcze,

 • zaburzenia popędu płciowego,

  • rodzaje zaburzeń psychicznych;

 • na podłożu zmian naczyniowych,

 • w okresie inwolucji,

 • okresu przedstarczego i starczego,

 • pourazowe,

 • spowodowane alkoholem,

 • w przebiegu chorób somatycznych, np. nowotworów,
       1. obserwacja, ocena i monitorowanie objawów chorobowych w wybranych schorzeniach: schizofrenia, choroby afektywne (depresja, mania, agresja), psychozy reaktywne (depresja reaktywna, paranoja, zespół paranoidalny, histeria), zaburzenia osobowości, nerwice:

  • schizofrenia:

 • objawy osiowe:

 • autyzm

 • zmiana w sferze uczuć

 • rozszczepienie osobowości

 • objawy dodatkowe:

 • zaburzenia spostrzegania – omamy, urojenia,

 • zaburzenia pamięci – iluzje, luki pamięciowe, nadczynność pamięci,

 • depersonalizacja i apersonizacja,

 • przypisywanie otoczeniu własnych przeżyć psychotycznych,

 • zaburzenia mowy, pisma i ekspresji plastycznej,

 • zaburzenia równowagi wegetatywnej i somatyczne,

 • rodzaje schizofrenii – przebieg kliniczny:

 • schizofrenia prosta,

 • paranoidalna,

 • hebefreniczna,

 • katatoniczna (hiperkinetyczna i hipokinetyczna),

 • schizofrenia resztkowa,

 • ocena i monitorowanie stanu chorego w schizofrenii:

 • skoncentrowanie się chorego na własnych przeżyciach wewnętrznych – zamknięcie w sobie (autyzm),

 • uczucia wyrażane przez chorego mogą być niezrozumiałe, nieadekwatne do sytuacji,

 • negatywizm czynny lub bierny,

 • brak kontaktu z chorym werbalnego (chory może nie mówić),

 • zaburzenia aktywności(bezruch, pobudzenie, agresja),

 • obojętność chorego wobec własnych wobec potrzeb fizjologicznych,

 • dziwaczność zachowania, zmanierowanie, stereotypowość,

  • choroby afektywne (depresja, mania, agresja):

DEPRESJA:

 • choroby afektywne jedno- i dwubiegunowe – istota, różnicowanie, epidemiologia,

 • depresja endogenna:

 • objawy pierwotne (osiowe): obniżenie nastroju, zahamowanie psychoruchowe, objawy somatyczne i zaburzenie rytmów biologicznych, lęk,

 • motywacyjno-behawioralne symptomy depresji wg A. T. Becka:

 • wzrost zależności,

 • niemożność podejmowania decyzji,

 • paraliż woli, pesymizm, beznadziejność,

 • myśli i tendencje samobójcze,

 • objawy wtórne depresji endogennej: urojenia wtórne, myśli i czynności natrętne, zaburzenia funkcjonowania w grupie, koncentracja na dolegliwościach wegetatywnych, zaburzenia napędu psychoruchowego – spowolnienie, osłupienie,

 • subdepresja endogenna – epidemiologia, objawy kliniczne,

 • tendencje samobójcze w depresji – oznaki:

 • rozważania o bezsensie życia, problematyce śmierci, sposobach popełniania samobójstwa,

 • wizyta u osób bliskich, lekarza, jeśli wcześniej tego chory unikał,

 • nagłe izolowanie się od otoczenia,

 • nagła „poprawa” stanu klinicznego, uspokojenie, poprawa nastroju – podjęcie decyzji o samobójstwie,

 • ocena stanu chorego w depresji:

 • obserwacja, rozpoznanie i ocena objawów osiowych depresji,

 • ocena objawów wtórnych depresji,

 • zróżnicowanie przebiegu klinicznego u osób młodych (łagodniejszy przebieg), w okresie inwolucji i w wieku podeszłym,

 • ocena wyglądu zewnętrznego chorego – wyraz twarzy, oczu, całej postaci,

 • obserwacja i ocena aktywności psychicznej i fizycznej chorego – apatia, abulia,

 • ocena procesów myślowych i zapamiętywania,

 • ocena sposobu mówienia,

 • rozpoznanie i ocena rzeczywistych dolegliwości wegetatywnych i somatycznych,

 • ocena popędu psychoruchowego chorego w depresji,

MANIA:

 • objawy podstawowe w manii: nastrój maniakalny, zaburzenia napędu psychoruchowego (podniecenie maniakalne), zaburzenia procesów fizjologicznych, metabolicznych i rytmów biologicznych, zaburzenia emocji (dysforia),

 • objawy wtórne zespołu maniakalnego: bezkrytyczna ocena własnych możliwości, bagatelizowanie trudności i przeszkód, podejmowanie wielorakich działań, których nie realizują do końca, rozdrażnienie, agresja słowna, czasem fizyczna, zaniedbanie higieny, nadużywanie alkoholu, nieregularne odżywianie się,

 • hipomania, szał maniakalny, mania gwałtowna, mania ostra,

 • ocena stanu chorego w manii:

 • ocena aktywności i nastroju chorego (wzmożone samopoczucie),

 • obserwacja o ocena toku myślenia (gonitwa myśli, powierzchowność procesów myślowych, słowotok),

 • ocena uwagi chorego (duża przerzutność i męczliwość uwagi, brak koncentracji),

 • ocena zachowania chorego (zanik poczucia taktu, dystansu, umiaru),

 • ocena stanu emocjonalnego (nastrój labilny, dysforia, euforia), zaborczość, wyniosłość, zaczepność, wścibstwo, drażliwość, niepokój,

 • ocena popędu psychoruchowego (agresja, autoagresja, nadmierne pobudzenie seksualne),

 • uciążliwość kontaktu z chorym z zespołem maniakalnym dla innych chorych,

AGRESJA:


 • rodzaje agresji: bierna i czynna, słowna, fizyczna (z przemieszczeniem i bez), autoagresja,

 • stany psychiatryczne przebiegające z agresją (przyczyny) - alkohol, nadużywanie leków, zaburzenia osobowości, psychozy, zespoły organiczne, ból i frustracja,

 • objawy agresji: bladość lub zaczerwienienie, silne napięcie mięśni, drżenie, głośne wypowiedzi, nieskładne, niepokój ruchowy, podniesiony dobitny głos, wypowiedzi i zapowiedzi agresywne,

 • atak szału – obserwacja chorego, zapewnienie bezpieczeństwa innym chorym, sobie, obezwładnienie chorego, zasady stosowania przymusu bezpośredniego, kontakt personelu pielęgniarskiego z chorym (podchodzenie, chwytanie, kontakt werbalny),

 • przymus bezpośredni.

  • psychozy reaktywne (depresja reaktywna, paranoja, zespół paranoidalny, histeria):

 • klasyfikacja zaburzeń reaktywnych wg A. Bilikiewicza i M. Jarosza:

 • epizodyczne stany reaktywne,

 • psychozy reaktywne właściwe,

 • histeryczne zespoły psychotyczne,

 • zespoły sytuacyjne,

 • depresja reaktywna – objawy: dysforia dominująca nad poczuciem smutku, zrzędliwość, niezadowolenie, poczucie krzywdy, zaburzenia snu – trudność zasypiania,

 • paranoja – urojenia prześladowcze, pieniacze, zazdrości,

 • zespół paranoidalny – istota i przebieg kliniczny, przyczyny,

 • histeria – stupor z elementami katalepsji sztywnej lub woskowej, zamroczenie histeryczne, demonstracyjność zachowania chorego, podatność na sugestie,

 • związek zaburzeń reaktywnych z przeżyciem stresu społecznego,

  • zaburzenia osobowości – obserwacja i monitorowanie objawów:

 • osobowość antyspołeczna,

 • osobowość paranoiczna,

 • osobowość schizotypowa,

 • osobowość schizoidalna,

 • osobowość pograniczna,

 • osobowość cykloidalna,

 • osobowość psychasteniczna,

 • osobowość nerwicowa,

 • osobowość epileptoidalna,

 • osobowość anankastyczna,

 • osobowość bierno – agresywna,

 • osobowość narcystyczna,

 • mitomania,

  • nerwice:

 • epidemiologia nerwic w Polsce,

 • uwarunkowania i istota nerwic,

 • rodzina jako czynnik patogenny w nerwicach,

 • rodzaje zespołów nerwicowych – różnicowanie kliniczne:

  • nerwica lękowa – napięcie , niepokój, napady lęku (przebieg kliniczny), depersonalizacja, drażliwość, męczliwość,

  • nerwica depresyjna – smutek, osamotnienie, niepokój, bezradność, pesymizm, chwiejność nastroju, trudności w zasypianiu, dolegliwości wegetatywne,

  • nerwica fobii – fobia prosta i utrwalona, różnicowanie fobii,

  • nerwica natręctw – natrętne myśli, impulsy, wyobrażenia, niechciane czynności (kompulsje), lęk przy próbach przeciwstawienia się, obsesje pojedyncze lub ich ciągi,

  • zespół hipochondryczny – nieuzasadnićone głębokie poczucie choroby lub uszkodzenia, domaganie się leczenia, liczne skargi na dolegliwości,

  • histeria – psychodynamiczny model reakcji konwersyjnej, cechy dużego napadu histerycznego (różnicowanie z padaczką),

 • zespół neurasteniczny – uczucie przewlekłego zmęczenia, osłabienie, drażliwość, nadwrażliwość na światło i dźwięki, bóle głowy, trudności w zasypianiu.


Biuro Projektu:

ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opolecaritas@mediator.pl, www.mediator.pl


Pobieranie 75.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna