Człowiek najlepsza inwestycja”Pobieranie 171.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar171.61 Kb.
Człowiek najlepsza inwestycja”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego
na
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży

inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”

Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010

Zamawiający

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

87-100 Toruń, ul. Kopernika 4


Toruń, kwiecień 2010 r.

SPIS TREŚCI


I.

Informacje ogólne

II.

Opis przedmiotu zamówienia

III.

Termin wykonania zamówienia

IV.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

V.

Wykaz oświadczeń i dokumentów

VI.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

VII.

Opis sposobu przygotowania oferty

VIII.

Opis sposobu obliczenia ceny

IX.

Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie i sposób oceny ofert

X.

Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert

XI.

Termin związania ofertą

XII.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

XIII.

Istotne warunki umowy

XIV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

XV.

Postanowienia końcowe


Załączniki

 1. Nr 1 - Formularz oferty,

 2. Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy,

 3. Nr 3 – Wzór umowy,

 4. Nr 4 – Wykaz szkoleń,

 5. Nr 5 – Wykaz osób.


I. INFORMACJE OGÓLNE

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

z siedzibą w Toruniu przy ul. Kopernika 4
zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”

Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o równowartości kwoty zamówienia poniżej 193 000.00 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007 r., Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2009 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);

- SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia.


 1. Zamawiającym jest:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
Adres do korespondencji:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 1. Zamówienie finansowane będzie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych dla realizacji przedmiotu niniejszego postępowania.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Wymóg ten wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz zapisów wniosku w oparciu, o który przyznane zostało dofinansowanie na realizację projektu. W świetle postanowień ww. dokumentów jedynie wypłata na rzecz osoby fizycznej będzie traktowana jako koszt kwalifikowany i uprawniać będzie do ubiegania się o finansowanie ze środków POKL.

 5. Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może zostać powierzone podwykonawcom, ponieważ wybór oferty najkorzystniejszej następuje w oparciu o kwalifikacje zawodowe Wykonawcy ściśle związane z jego osobą.

 6. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

 7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

 8. Zamawiający uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw” skierowanych do pracowników sektora sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadania Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia obejmują dla każdego tematu szkoleniowego:

1.1. Określenie co najmniej trzech szczegółowych celów szkolenia adekwatnych do celu ogólnego szkolenia;

1.2. Przygotowanie koncepcji programu szkolenia z zastosowaniem form nauczania aktywizujących uczestników.

1.3. Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników składających się z prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie Power Point oraz tekstu z zawartością treści szkolenia o objętości, co najmniej 30 stron maszynopisu.

1.4. Przeprowadzenie szkolenia na podstawie szczegółowego planu szkolenia ustalonego w oparciu o przedstawioną koncepcję programu szkolenia i wskazówki Zamawiającego.

Ogólny cel szkolenia: podniesienie poziomu kompetencji z zakresu sprzedaży i obsługi klienta.

Czas trwania jednego szkolenia: 16 godzin (2 dni szkoleniowe po 8 godz). Na potrzeby szkolenia przyjmuje się, że 1 godz. = 45 min.

Terminy realizacji szkoleń: dni powszednie pomiędzy godz. 8.00 a 16.00, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w okresie od maja 2010 do czerwca 2011.

Łączna ilość szkoleń do przeprowadzenia: 18 szkoleń (288 godz. =16 godzin x 18 szkoleń)

Liczebność grupy szkoleniowej: 12- 16 osób

Miejsce szkolenia: Toruń, Bydgoszcz.


2. W ramach zamówienia Zamawiający określił następujące tematy szkoleń:
2.1. Techniki profesjonalnej sprzedaży i komunikacji z klientem.

2.2. Prezentacje handlowe i wywieranie wpływu w procesie sprzedaży.

2.3. Efektywne negocjacje handlowe w praktyce.

2.4. Sytuacje trudne w sprzedaży i obsłudze klienta – skargi, reklamacje, klient – dłużnik.

2.5. Telemarketing – sztuka sprzedaży przez telefon.

2.6. Merchandising, czyli jak zwiększyć sprzedaż produktu w punkcie sprzedaży detalicznej.


Liczba szkoleń z danego tematu uzależniona będzie od zgłoszonego przez uczestników zapotrzebowania.

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu i noclegów osób wykonujących zamówienie.


4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV:80.50.00.00-9
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2011 roku.


IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotowali i przeprowadzili, co najmniej 10 szkoleń w zakresie zgodnym z kierunkiem szkoleń objętych przedmiotem zamówienia dla pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty;

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, będący osobami fizycznymi posiadającymi co najmniej roczny staż pracy na stanowisku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć oraz co najmniej 14-letni staż pracy na stanowisku trenera z zakresu prowadzonych zajęć oraz będący autorem co najmniej 3 programów szkoleniowych z zakresu prowadzonych zajęć. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty;

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, a Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie;

1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy;
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:

2.1 Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,

2.2. W odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i doświadczenia każdy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku w zakresie zamówienia przez niego realizowanego.

2.3. W odniesieniu do pozostałych warunków Wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku łącznie,oceny spełnienia w/w warunków, stosując formułę: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów i oświadczeń:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 Ustawy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji);
1.2 Wykaz zrealizowanych szkoleń wraz z załączonymi referencjami potwierdzającymi, że usługi podane w wykazie zostały wykonane z należytą starannością (Załącznik nr 4 do Specyfikacji);
1.3. Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności(Załącznik nr 5 do Specyfikacji);
1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty;
1.5. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy;
2. Dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania Wykonawcy winni kierować do Zamawiającego na adres:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Fax: 56 657 77 61, adres e-mail: kmiec@tarr.org.pl
z dopiskiem:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy TARR/TRENER/APH/2010
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

5. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie postępowania na adres wskazany w dokumentach pełnomocnika do reprezentowania.

6. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego dla Wykonawców.VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy składają ofertę zawierającą:
1.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

1.2. Dokumenty określone w dziale V SIWZ.

1.3. Szczegółowy program sześciu szkoleń zgodnie z wymaganiami Działu II SIWZ zawierający:

a) cele szczegółowe szkolenia

b) zakres tematyczny szkolenia

c) opis formy prowadzenia szkolenia


2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oferta powinna być:
5.1. Napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
5.2. Oferta (formularz ofertowy) i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisem w rejestrze stosownym firmy lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem,
5.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
5.4. Zaleca się by wszystkie zapisane strony Oferty oraz załączników do niej, były ponumerowane kolejnymi numerami, a strony nie zawierające podpisów – parafowane przez osobę podpisującą Ofertę,
5.5 Zaleca się by kartki oferty i załączników były spięte w jedną całość w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację,
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wzory formularzy należy wypełniać ściśle wg wskazówek określonych w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w treści załączonego formularza.

8. Wymaga się, aby oferta wraz załącznikami były dostarczone w jednej nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

87-100 Toruń, ul. Włocławska 167

oraz powinna być oznakowana w sposób następujący:


OFERTA NA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy TARR/TRENER/APH/2010

z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem: 28.04.2010 godz. 9.00.

a ponadto opatrzona powinna być nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w trwałej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.


 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty zawierające oferty wycofywane nie będą otwierane.VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


 1. Kryteriami wyboru oferty jest cena brutto za 1 godz. szkoleniową, kwalifikacje Wykonawcy i wartość merytoryczna programu.

2. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena Ofertowa, wpisana przez Wykonawcę na formularzu oferty jako cena ryczałtowa obejmować powinna wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających ze wzoru Umowy.

4. Uważa się, że Wykonawca składając ofertę uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie prace, których konieczność wykonania powinien przewidzieć na podstawie otrzymanej SIWZ i załączników do niej.

5. W formularzu oferty należy podać wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto, kwotę podatku od towarów i usług VAT (jeżeli dotyczy) oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie). Za Cenę Ofertową uważa się cenę brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług (jeżeli dotyczy). Zamawiający informuje, że cena podana przez Wykonawcę na formularzu oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną przez cały okres realizacji zamówienia.


IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE i SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Kryteriami wyboru oferty jest cena brutto za 1 godz. szkoleniową, kwalifikacje Wykonawcy i wartość merytoryczna programu.

 2. Oferty będą oceniane wg następującej zasady:

1.1. Kryterium ceny z 1 godz. szkolenia brutto: cena oferty - 50%

Punktacja z dokładnością dwóch miejsc po przecinku obliczona będzie wg formuły:
Pc= Cena najniższej oferty/ Cena badanej oferty * 100 *50%.

Gdzie:


Pc - punktacja cenowa

1.2. Kryterium kwalifikacji - 25%

Punktacja z dokładnością dwóch miejsc po przecinku obliczona będzie wg formuły:
Pk= (Pw+Ps) *25%
Gdzie:

Pk - punktacja wykształcenia i doświadczenia


Na ocenę w kryterium kwalifikacji składają się następujące elementy:
                      Wykształcenie - Pw:

 


Wykształcenie wyższe pedagogiczne i wyższe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć

50 pkt

Wykształcenie wyższe zgodne z zakresem prowadzonych zajęć

30 pkt

Inne wykształcenie wyższe

20 pkt

Wykształcenie średnie

10 pkt

 

           Doświadczenie zawodowe na stanowisku zgodnym z zakresem

prowadzonych zajęć - Ps


Staż pracy na stanowisku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć, powyżej 7 lat

50 pkt

Staż pracy na stanowisku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć, powyżej 3 lat do 7 lat

30 pkt

Staż pracy na stanowisku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć, powyżej 1 roku do 3 lat

10 pkt

            

1.3. Kryterium wartości merytorycznej programu – 25%.

Punktacja z dokładnością dwóch miejsc po przecinku obliczona będzie wg formuły:


Pp= (Pc+Pz+Pf) *25%
Gdzie:

Pp - punktacja celów, zakresu i formy szkolenia


Na ocenę w kryterium wartości merytorycznej programu składają się następujące elementy:
                      Adekwatność i zgodność celów szczegółowych szkolenia z celem ogólnym szkolenia - Pc:

 


Zgodność na poziomie powyżej 75%

30 pkt

Zgodność na poziomie powyżej 50% do 70%

20 pkt

Zgodność na poziomie powyżej 30% do 50%

10 pkt

 

                      Adekwatność i zgodność zakresu merytorycznego szkolenia z celami szczegółowymi szkolenia - Pz
Zgodność na poziomie powyżej 75%

40 pkt

Zgodność na poziomie powyżej 50% do 70%

20 pkt

Zgodność na poziomie powyżej 30% do 50%

10 pkt

Adekwatność i zgodność zastosowanych form szkolenia z zakresem merytorycznym i celami szczegółowymi szkolenia - Pf
Zgodność na poziomie powyżej 75%

30 pkt

Zgodność na poziomie powyżej 50% do 70%

20 pkt

Zgodność na poziomie powyżej 30% do 50%

10 pkt

Ocena wartości merytorycznej programu zostanie dokonana przez trzyosobową komisję składającą się z pracowników merytorycznych Zamawiającego. Każdy z członków komisji oceni niezależnie złożone oferty wraz z podaniem uzasadnienia oceny. Ocena dla programu złożonego przez Oferenta będzie średnią z trzech dokonanych ocen.


2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów według wzoru:
P= Pc+Pk+Pp


X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Włocławska 167, budynek A, I piętro, pokój nr 224 (sekretariat) do dnia 28.04.2010 do godz. 9.00.

2. W przypadku dostarczania oferty drogą pocztową, oferta musi wpłynąć do siedziby Zamawiającego przed upływem podanego powyżej terminu.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2010, o godz. 9.30, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, budynek A, I piętro, sala nr 255.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.


1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie później jednak niż z dniem upływu terminu związania ofertą.

4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.XIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY


Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Złożenie oferty będzie jednoznaczne z akceptacją warunków umowy. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przepisów wykonawczych oraz niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane Działem VI – Środki ochrony prawnej ww. Ustawy.XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie postanowienia Ustawy oraz Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Toruń, dnia 19.04.2010r.Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży

inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”

Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010Dane dotyczące Wykonawcy*:

Imię i Nazwisko . ........................................................


Adres zamieszkania ……… .................................................
Nr faksu ..........................................................
Adres e-mail ..........................................................
Adres

korespondencyjny ...........................................................*W przypadku składania oferty przez osoby występujące wspólnie podać dane dotyczące każdej osoby
Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję/-emy się zrealizować zamówienie, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą za kwotę:Cena za 1 godz. szkolenia netto: zł

(słownie zł: )Stawka podatku VAT ……%

Cena za 1 godz. szkolenia brutto: zł

(słownie zł: ………………………………………………………………….……………)


W cenie uwzględniono w szczególności:

a) koszt opracowania szczegółowych celów szkolenia,

b) koszt opracowania koncepcji programu szkolenia,

c) koszt opracowania materiałów szkoleniowych,

d) koszt dojazdów i noclegów osób realizujących zamówień.
Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

1……………………….

2………………………

3……………………..

………………………..
Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …. do nr ….
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.........................., dnia ....................... ………………………………………miejscowość Podpiswykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy


OŚWIADCZENIE


o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży

inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”

Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010


Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię i Nazwisko ........................................................................................


Adres zamieszkania ...................................................................................


 1. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

    3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.


.........................., dnia ....................... ………………………………………miejscowość Podpis wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ
UMOWA O DZIEŁO

nr .........../POKL................/............../2010
Zawarta dnia .......................r. w Toruniu pomiędzy:
Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kopernika 4, NIP: 956-00-15-177, wpisaną przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy w Toruniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000006071, kapitał zakładowy: 18.880.000,00 PLN, reprezentowaną zgodnie z § 15 ust.2 Statutu Spółki przez:

dr inż. Ewę Rybińską – Prezesa Zarządu,

uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a

«Nazwa_firmy» z siedzibą w «Siedziba_firmy» zarejestrowanym w «Rodzaj_rejestru» pod numerem «Numer_», NIP «NIP», Regon «Regon», reprezentowanym przez Pana/Panią «Osoba_do_reprezentacji_stanowisko» zwanego/ą dalej WYKONAWCĄ

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do określenia szczegółowych celów szkoleń, opracowania materiałów szkoleniowych, opracowania i przeprowadzenia 288 godzin zajęć w ramach modułu szkoleniowego „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w terminie od maja 2010 roku do czerwca 2011 roku.2. Szczegółowa zawartość merytoryczna dzieła została przez strony uzgodniona i określona w formie programu szkolenia.

3. Powyższe zajęcia realizowane są w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; numer umowy: PRC.I.0728-1070-1-177/10, realizowanego w okresie od 01.04.2010-31.07.2011.

4. Dzieło, o którym mowa w ust.1, wykonają osoby wymienione w załączniku numer 5 do oferty.

5. Dzieło jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.


§ 2

1. Wykonanie dzieła w części dotyczącej jego wygłoszenia nastąpi częściami w terminach i w sposób określony harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego.


§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. dostarczenia w formie elektronicznej na adres akademia@tarr.org.pl, materiałów szkoleniowych dotyczących realizowanych zajęć w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w §2;

2. dołożenia należytej staranności przy wykonaniu dzieła, wynikającej z art. 355 kodeksu cywilnego.


§ 4

1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przez Wykonawcę dzieła, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania dzieła (przeprowadzenia szkolenia) w terminie wynikającym


z harmonogramu proponując zastępczego Wykonawcę (osobę), gwarantującego należyte, zgodne
z warunkami niniejszej umowy, wykonanie dzieła.

2. Z zastępczym Wykonawcą zostanie zawarta oddzielna umowa o dzieło.


§ 5

1. Z tytułu wykonania dzieła Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie częściami, tj. za każdy miesiąc, w którym wykonywał dzieło w sposób o którym mowa w § 2, na podstawie rachunku/FV wystawionego na rzecz Zamawiającego.

2. Wysokość wynagrodzenia strony ustalają wg umowy - wynagrodzenie za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia - ............ złotych brutto (słownie: ................) łącznie ....................... złotych brutto (słownie: .........................................).

3. Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut zegarowych.

4. Wynagrodzenie za przeprowadzone godziny szkolenia obejmuje również wszelkie czynności Wykonawcy związane z jego przygotowaniem i przeprowadzeniem, a w szczególności: określenie szczegółowych celów szkoleń, opracowanie materiałów szkoleniowych, opracowanie zajęć w ramach modułu szkoleniowego.

5. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania dzieła następować będzie w ciągu miesiąca od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku/FV o którym mowa w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy:


nr ....................................................

w Banku ..........................................
§ 6

1. Z chwilą dostarczenia materiałów szkoleniowych, o których mowa w § 1 pkt b) Wykonawca mocą niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła na następujących polach eksploatacji: 1. zwielokrotnianie dzieła w zakresie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, o których mowa w § 1 pkt b) poprzez jego przenoszenie na wszelkiego rodzaju nośniki wykorzystujące zapis poligraficzny lub elektroniczny,

 2. wprowadzenie dzieła w zakresie materiałów szkoleniowych, o których mowa w § 1 pkt b) do pamięci komputera,

 3. utrwalenie i przechowywanie dzieła w zakresie materiałów szkoleniowych, o których mowa w § 1 pkt b) w dokumentacji przeprowadzonego szkolenia na wszelkiego rodzaju nośnikach wykorzystujących zapis poligraficzny lub elektroniczny.

 4. informowanie o zakresie zrealizowanego szkolenia.

2. Zamawiający nie może wykorzystać dzieła do celów innych niż określone w ust.1

3. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z dzieła określonego w §1 w zakresie ustalonym w ust.1 przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń.


§ 7

 1. W przypadku niewykonania dzieła w terminie, wykonania go w sposób wadliwy lub nienależycie (przez co należy rozumieć średnią ocen wystawionych przez uczestników poniżej 4,0 w trzech szkoleniach, przy założeniu, że skala ocen wynosi od 1 do 5) Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie o którym mowa w ust.1, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, zaś wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pokryte za szkolenia przeprowadzone do daty rozwiązania umowy.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


§ 10

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd Rejonowy w Toruniu.


§ 11

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć WykonawcyWYKAZ USŁUG
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży

inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”

Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię i Nazwisko .......................................


Adres zamieszkania ……...................................


L.p.

Przedmiot szkolenia

(nazwa)

Zleceniodawca

(nazwa i adres)

Termin wykonania

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


.........................., dnia ....................... ………………………………………

miejscowość Podpis wykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)


WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń modułu „Akademia Profesjonalnego Handlowca” w ramach projektu „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży

inwestycja w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”

Nr sprawy TARR/TRENER/APH /2010Dane osobowe:

Imię i Nazwisko .......................................


Adres zamieszkania ……...................................
Wykształcenie…………………………………………………..

1. Praktyczne doświadczenie zawodowe:L.p.

Zatrudniający

(nazwa i adres)

Zajmowane stanowisko

Okres zatrudnienia

(od… do…)

Zakres obowiązków

1.

2.

……

2. Doświadczenie zawodowe trenerskie


L.p.

Przedmiot szkolenia

(nazwa)

Zleceniodawca

(nazwa i adres)

Termin wykonania

1.


2.


……

3. Doświadczenie w zakresie opracowania autorskich programów
L.p.

Przedmiot programu

Zleceniodawca

(nazwa i adres)

Termin wykonania usługi

1.


2.


3.

.........................., dnia ....................... ………………………………………miejscowość Podpis wykonawcy


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna