Czwarte kolokwium z chemii organicznej. Ćwiczenia dodatkowe 23. 01. 2004Pobieranie 99.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar99.69 Kb.
Czwarte kolokwium z chemii organicznej. Ćwiczenia dodatkowe 23.01.2004
(22pkt.) 1. Na mieszaninę benzoesanu etylu i fenylooctanu etylu podziałano etanolanem sodu. Z mieszaniny poreakcyjnej po zakwaszeniu wyodrębniono produkt.

  1. Przedstaw mechanizm reakcji. (10)

  2. Podaj nazwę produktu. (2)

  3. W jakich formach może on występować; podaj odpowiednie wzory. (4)

  4. Jak nazywa się ten typ izomerii? (2)

  5. Czy wydajność reakcji była by taka sama gdyby zamiast fenylooctanu etylu użyto 2-fenylopropanianu etylu? Odpowiedź uzasadnij. (4)

(35pkt.) 2. Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania reakcji, podając wzory związków oznaczonych literami oraz nazwy tych wyróżnionych tłustą czcionką.

   1. A + B (+ CH3COONa, ∆t) à C (+H2O/H+) à kwas cynamonowy (kw. 3-fenylopropenowy) + kwas octowy (5)

   2. 2-cyklopentenon + dimetylomiedzian litu à A (2)

   3. 4-metylo-3-penten-2-on + malonian dietylu (kat.: etanolan sodu) à A (+H2O, H+) à B(∆t) àC (4)

   4. A + NH2OH à CH3CH2CH=N-OH (+ LiAlH4) à B (4)

   5. N-metylo-(1,1-dimetylopropylo)amina + jodek metylu (nadmiar)à A (+Ag2O, H2O) à B (∆t) à C (produkt główny) (6)

   6. N-etyloanilina + H2SO4 à A (2)

   7. 2-metylopropanal + etyloamina (H2/NiRa) à A (2)

   8. p-toluidyna + NaNO2 (HClaq, nadmiar, 00C) à A (+ CuCN, NaCN)  B (+ LiAl H4)  C (6)

   9. A + NaNO2 (DMSO) à 1-nitropropan + B (produkt uboczny) (4)

(38pkt.) 3. Zaproponuj metodę syntezy:

    1. 2-heksanonu z acetylooctanu etylu i innych reagentów, (6)

    2. cykloheksanonu z 1-metylocyklopentenu, (6)

    3. p-jodonitrobenzenu z nitrobenzenu, (10)

    4. t-butyloaminy t-butanolu i innych reagentów, (6)

    5. N-benzylopentyloaminę bez zanieczyszczeń aminami innych rzędów z alkoholu, benzylowego i pentanolu. (10)

(12pkt.) 4. Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych pełne równania każdej z przedstawionych reakcji o ile zachodzi.

     1. 2-fenylonitroetan + NaOHaq à (3)

     2. chlorek aniliniowy + benzyloamina à (3)

     3. 1,3-cykloheksanodion + etanolan sodu à (3)

     4. diizopropyloamidek litu + imid kwasu bursztynowego à (3)

Skala ocen: (58-73)-3; (74-84)-3,5; (85-96)-4; (97-102)-4,5; (103-107)-5

Czwarte kolokwium. Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. 25.01.02. A
1. Benzoesan etylu i propionian etylu poddano mieszanej kondensacji Claisena. Proszę przedstawić mechanizm tej reakcji i podać nazwę powstałego związku. Jaki związek może powstać jako produkt uboczny?

2. Proszę przedstawić wzory związków oznaczonych literami oraz podać nazwy tych, które zaznaczone są tłustą czcionką.

a) 1-metylopropyloamina + jodek metylu (nadmiar)  A (+Ag2O, H2O)  B (t)  C

b) malonian dietylowy + propenian etylu (etanolan sodu kat.)  A (+ H2O, H+) B (t)C

c) p-nitroanilina + NaNO2 + kwas solny (nadmiar, 00C)  A

d) wodorosiarczan benzenodiazoniowy + H2O + H+ (t)  A

e) chlorek acetylu + dimetyloamina  A (+ LiAlH4)  B

f) 4-okso-pentanian etylu + etanolan sodu  podaj wzór produktu cyklicznego

g) butanal + butyloamina + H2 (Ni kat.)  A

h) chlorek benzylu + azotyn sodu (DMSO)  A + B (produkt uboczny); A + Sn + kwas solny  C

i) N-metylobutyloamina + H2SO4A

3. Proszę zaproponować syntezy związków z podanych substratów.

a) 4-fenylo-2-butanon z acetylooctanu etylu i innych reagentów

b) kwas heksanodiowy z malonianu dietylu i innych reagenetów

c) p-bromobenzyloamina z aniliny

d) 4-dimetyloamino-4’-nitroazobenzen z aniliny i jodku metylu

e) heksyloamina z ftalimidu i innych reagentów

f) 3,5-dinitroanilina z kwasu benzoesowego

4. Czy podane niżej reakcje zachodzą? Jeśli tak – podaj wzory powstających produktów.

a) amidek sodu + imid kwasu bursztynowego (sukcynoimid)

b) nitroetan + NaOHaq

c) benzoilooctan etylu + etanolan sodu

d) chlorek fenyloamoniowy + metyloamina

Czwarte kolokwium. Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. 25.01.02. B


1. Mrówczan etylu i propionian etylu poddano mieszanej kondensacji Claisena. Proszę przedstawić mechanizm tej reakcji i podać nazwę powstałego związku. Jaki związek może powstać jako produkt uboczny?

2. Proszę przedstawić wzory związków oznaczonych literami oraz podać nazwy tych, które zaznaczone są tłustą czcionką.

a) 3-fenylo-1-metylopropyloamina + jodek metylu (nadmiar)  A (+Ag2O, H2O)  B (t)  C

b) malonian dietylowy + 3-fenylopropenian etylu (etanolan sodu kat.)  A (+ H2O, H+) B (t)C

c) m-nitroanilina + NaNO2 + kwas solny (nadmiar, 00C)  A

d) bromek benzenodiazoniowy + kwas bromowodorowy + CuBr-kat. (t)  A

e) chlorek benzoilu + etyloamina  A (+ LiAlH4)  B

f) heptanodionian dietylu + etanolan sodu  podaj wzór produktu cyklicznego

g) butanal + benzyloamina + H2 (Ni kat.)  A

h) 1-chlorobutan + azotyn sodu (DMSO)  A + B (produkt uboczny); A + Zn + HCl  C

i) N,N-dimetylobutyloamina + H2SO4A

3. Proszę zaproponować syntezy związków z podanych substratów.

a) 1-fenylo-1-heksanon z benzoilooctanu etylu i innych reagentów

b) kwas oktanodiowy z malonianu dietylu i innych reagenetów

c) m-bromobenzyloamina z aniliny

d) 4-hydroksy-4’-nitroazobenzen z aniliny

e) benzyloamina z ftalimidu i innych reagentów

f) 3-nitroanilina z kwasu benzoesowego

4. Czy podane niżej reakcje zachodzą? Jeśli tak – podaj wzory powstających produktów.

a) amidek sodu + acetanilid

b) 2-nitropropan + NaOHaq

c) acetyloaceton etylu + etanolan sodu

d) chlorek fenyloamoniowy + N-metyloanilina
Czwarte kolokwium. Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej 17.01.03. A
1. (20 p.) Na mieszaninę benzoesanu etylu i 1-fenylo-1-propanonu podziałano etanolanem sodu. Z mieszaniny poreakcyjnej, po zakwaszeniu, wyodrębniono produkt. Przedstaw mechanizm reakcji.12 Podaj nazwę produktu. 3 W jakich formach może on występować? Podaj odpowiednie wzory Enolowy - 3. Jak nazywa się ten typ izomerii 2?

2. (47 p.) Proszę przedstawić wzory związków oznaczonych literami oraz podać nazwy tych, które zaznaczone są tłustą czcionką.(W punktacji uwzględnione są nazwy po 0.5 - 1 p.)

2+3+3=8 a) 1,1-dimetylopropyloamina + jodek metylu (nadmiar)  A (+Ag2O, H2O)  B (t)  C (produkt główny)

3+2+3= 8 b) malonian dietylowy + 3-buten-2-on (etanolan sodu kat.)  A (+ H2O, H+) B (t)C

3 c) 3-chloroanilina + NaNO2 + kwas solny (nadmiar, 00C)  A

2 d) chlorek benzenodiazoniowy + CuCN + KCN (t)  A

3+3=6 e) bezwodnik octowy+ anilina  A (+ LiAlH4)  B

4 f) 4-okso-heksanian etylu + etanolan sodu  A (związek cykliczny)

2+3=5 g) benzaldehyd + butyloamina (H+ -kat.; t)  A (+NaBH4)  B

(3+2)+2=7 h) 1-chloro-2-fenyloetan + azotyn sodu (DMSO)  A + B (produkt uboczny); A + H2/Pd  C

4 i) anilina + H2SO4 (t. pok.)  A (t)  C

3. (31 p.) Proszę zaproponować syntezy związków z podanych substratów i innych reagentów.6 a) 1,3-difenylo-2-benzylo-1-propanon z 3-fenylo-3-okso-propanianu etylu

5 b) kwas cyklopentanokarboksylowy z malonianu dietylu

10 c) 4-bromo-N-etyloanilinę z aniliny

10 d) 1,3,5-trichlorobenzen z kwasu benzoesowego

4. (17 p.) Wskaż, które z podanych reakcji kwasowo-zasadowych nie zachodzą. Dla pozostałych narysuj wzory produktów.1 a) anilina + chlorek amonu 

5x3=15

b) fenylonitrometan + NaOHaq

c) benzyloamina + chlorek amonu 

d) 1,5-difenylo-2,4-pentanodion + etanolan sodu 

e) benzamid + amidek sodu 

f) kwas benzoesowy + NaHCO3 (t. pok.) 1 g) 1,3-difenylo-2,2-dimetylo-1,3-propanodion+ etanolan sodu 

Skala ocen: 61-77 – 3; 78-88 – 3.5; 89-102 – 4; 103-108 – 4.5; 109-115 – 5.


Czwarte kolokwium z chemii organicznej. 14.06.02 A
1. (18 p.) W krzyżowej kondensacji Claisena otrzymano 2,3-difenylo-3-oksopropanian etylu. Proszę:

– podać nazwy substratów,

– przedstawić mechanizm tej reakcji,

– napisać równanie równowagi między tautomerami produktu,

– wyjaśnić, dlaczego udział formy enolowej jest w tym przypadku większy niż dla związków mono karbonylowych.

2. (40 p.) Proszę zaproponować syntezy związków z podanych substratów:

a) p-bromoanilina z nitrobenzenu,

b) 1-fenylo-1,5-heksanodion z acetylooctanu etylu i innych reagentów w reakcji Michaela,

c) kwas 2-metylopentanowy z metylomalonianu dietylowego i innych reagentów,

d) m-nitrofenol z benzenu,

e) N-butylopentyloamina bez zanieczyszczeń aminami innych rzędów z 1-bromobutanu jedynego reagenta alifatycznego,

f) 4-bromo-4’-hydroksyazobenzen z dowolnych reagentów w reakcji sprzęgania,

g) 1-penten z 2-bromopentanu i innych potrzebnych reagentów w reakcji eliminacji Hofmanna.

3. (21 p.) Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania podając wzory produktów oznaczonych literami i nazwy związków zaznaczone tłustą czcionką.

a) p-chloroanilina + azotyn sodu + kwas solny (nadmiar, 0 0C)  A

b) anilina + bezwodnik octowy  A (+ LiAlH4/eter)  B

c) 1-penten-3-on + dietylomiedzian litu  (hydroliza) A

d) N-metylobenzyloamina + H2SO4 (t. pok.)  A

e) chlorek benzenodiazoniowy + cyjanek miedziawy (NaCNaq, t)  A

f) amid kwasu 2-metylobutanowego + (Br2 + NaOHaq)  A


4. (8 p.) Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych pełne równanie każdej z przedstawionych niżej reakcji (o ile zachodzi):

a) diizopropyloamina + butylolit 

b) 1-nitropropan + wodorotlenek sodu 

c) 1,3-cykloheksanodion + etanolan sodu 

d) chlorek aniliniowy + trietyloamina 

Czwarte kolokwium z chemii organicznej. 14.06.02 B


1. (18 p.) W krzyżowej kondensacji Claisena otrzymano 3-fenylo-2-metylo-3-oksopropanian etylu. Proszę:

– podać nazwy substratów,

– przedstawić mechanizm tej reakcji,

– napisać równanie równowagi między tautomerami produktu,

– wyjaśnić, dlaczego udział formy enolowej jest w tym przypadku większy niż dla związków mono karbonylowych.

2. (40 p.) Proszę zaproponować syntezy związków z podanych substratów:

a) p-nitroanilina z nitrobenzenu,

b) 4-fenylo-2,6-heptanodion z acetylooctanu etylu i innych reagentów w reakcji Michaela,

c) kwas 2-metylo-3-fenylopropanowy z metylomalonianu dietylowego i innych reagentów,

d) m-jodonitrobenzen z benzenu,

e) N-benzylo-(2-fenyloetylo)amina nie zanieczyszczona aminami innych rzędów z bromku benzylu (inne związki organiczne można użyć tylko jako reagenty pomocnicze),

f) 3-bromo-4’-(dimetyloamino)azobenzen z dowolnych reagentów w reakcji sprzęgania,

g) 1-heksen z 2-bromoheksanu i innych potrzebnych reagentów w reakcji eliminacji Hofmanna.

3. (21 p.) Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania podając wzory produktów oznaczonych literami i nazwy związków zaznaczone tłustą czcionką.

a) m-bromoanilina + azotyn sodu + kwas bromowodorowy (nadmiar, 0 0C)  A

b) anilina +chlorek benzoilu  A (+ LiAlH4/eter)  B

c) 1-penten-3-on + dimetylomiedzian litu  A

d) N-metyloanilina + H2SO4 (t. pok.)  A

e) chlorek p-metylobenzenodiazoniowy + cyjanek miedziawy (Na CNaq, t)  A

f) amid kwasu 2-fenylopropanowego + (Br2 + NaOHaq)  A

Czwarte kolokwium z chemii organicznej. 10.06.03. A
1. (14) Mrówczan etylu i propionian etylu poddano mieszanej kondensacji Claisena. Proszę przedstawić mechanizm (10) tej reakcji i podać nazwę związku powstałego po zakwaszeniu mieszaniny poreakcyjnej (2). Jaki związek może powstać jako produkt uboczny (2)?

2. (37) Proszę przedstawić schematy reakcji za pomocą wzorów chemicznych oraz podać nazwy związków zaznaczonych tłustą czcionką.(5) a) N-metylo-sec-butyloamina + jodek metylu (nadmiar)  A (+Ag2O, H2O)  B (t)  C

(5) b) malonian dietylowy + metakrylan (2-metylopropenian) etylu (etanolan sodu kat.)  A (+ H2O, H+) B (t)C

(2) c) p-chloroanilina + NaNO2 + kwas solny (nadmiar, 00C)  A

(2) d) wodorosiarczan p-nitrobenzenodiazoniowy + H2O + H+ (t)  A

(4) e) chlorek acetylu + dimetyloamina  A (+ LiAlH4)  B

(3) f) 4-okso-pentanian etylu + etanolan sodu  A (po zakwaszeniu mieszaniny poreakcyjnej)

(2) g) butanal + butyloamina + H2 (Ni kat.)  A

(4) h) chlorek benzylu + azotyn sodu (DMSO)  A + B (produkt uboczny); A + Sn + kwas solny  C

(2) i) N-metylobutyloamina + H2SO4A

(6) j) kwas benzoesowy + HNO3, dym. (2 mole) + H2SO4A (+ chlorek tionylu)  B (+ amoniak)  C (Br2, NaOHaq)  D

(2) k) chlorek p-nitrobenzenodiazoniowy + N,N-dimetyloanilina (pH 5.5)  A

3. (31) Proszę zaproponować syntezy związków z podanych substratów.(6) a) 4-fenylo-2-butanon z acetylooctanu etylu i innych reagentów

(6) b) kwas heksanodiowy z malonianu dietylu i innych reagenetów

(8) c) p-bromobenzyloamina z aniliny

(5) d) heksyloamina z ftalimidu i innych reagentów

(6) e) 3,5-dibromotoluen z p-toluidyny

4. (8) Przedstaw podane niżej reakcje kwasowo-zasadowe za pomocą wzorów chemicznych. Czy wszystkie reakcje zachodzą? Podaj wzory powstających produktów.

a) diizopropyloamidek litu (LDA) + imid kwasu bursztynowego (butanodiowego; sukcynoimid)

b) nitroetan + NaOHaq

c) benzoilooctan (3-fenylo-3-oksopropanian) etylu + etanolan sodu

d) chlorek aniliniowy (fenyloamoniowy) + metyloamina

Oceny: 47 (53%)-60 – 3; 61 (68%)-69 – 3.5; 70 (78%)-79 – 4; 80 (89%)-85 – 4.5; 85 (95%)-90 – 5.

Warszawa 26.01. 2006

Chemia Organiczna, kolokwium IV (106)
Zad I-(12 pkt.) Z 1-bromopropanu i innych niezbędnych reagentów otrzymaj:

a). (2 pkt.) propyloaminę, b). (4 pkt.) etyloaminę, c). (2 pkt.) butyloaminę, d). (4 pkt.) N etylopropyloaminę


Zad II- (24 pkt.) Podaj produkty poniższych reakcji lub napisz, że reakcja nie zajdzie:
a). anilina + chlorek amonu →

b). triizopropyloamina + butylolit →

c). jodek metylo magnezowy + butyloamina →

d). 1-nitropropan + NaOHaq

e). chlorowodorek anilinowy + NaHCO3

f). acrylan metylu + dietyloamina (1 mol) →

g). wodorosiarczan anilinowy + metanolan sodu →

h). bezwodnik octowy + p-chlorofenol →

i). dietyloamina + chlorowodorek aniliny →

j). octan etylu + anilina →

k). nitrobenzen + Sn/ HCl →

m). etanol + bezwodnik ftalowy →


Zad III- (20 pkt.) Wyjaśnij przebieg poniższych reakcji, podaj produkty i ich nazwę:

a). octan etylu + węglan dietylu (wobec etanolanu sodu)→ A (następnie H2O, H3O+) → B

b). keton metylowo winylowy + malonian dietylu → A (następnie H2O, ∆t) → B
Zad IV- (24 pkt.) Uzupęłnij ciąg reakcji i podaj nazwy produktów pośrednich:

a).(4) benzyloamina + aceton (H+, ∆t) → A (następnie LiAlH4) → B

b). (4) m-chloroanilina + NaNO2, HCl (0oC) → A (+ N,N-dimetylo-p- toluidyna) → B

c). (2) bromek fenylomagnezowy(nadmiar) + chlorek acetylu → A (następnie H2O) → B

d). (8) acetofenon + Br2, NaOHaqA (następnie: 1). H3O+, 2). SOCl2) → B (następnie: ?; 2 etapy ) → anilina

e). (8) 2-bromopentan +trimetyloamina → A (następnie Ag2Owilgotny) → B (następnie ∆t) → C


Zad V -(24 pkt.) Otrzymaj:

a). (6) kw. 2-metyloglutarowy (czyli 2-metylopentanodiowy) z malonianiu dietylu

b). (6) keton cykloheksylometylowy z acetooctanu etylu

c). (6) m-nitrofenol z benzenu

d). (6) 1,3,5-tribromobenzen z nitrobenzenu
W powyższych syntezach oprócz sugerowanego substratu użyj innych niezbędnych organicznych odczynników.

14.06.2005.

Chemia Organiczna B, kolokwium IV

Temat A


 1. (15 p.) Na mieszaninę cykloheksanonu i mrówczanu etylu podziałano etanolanem sodu w etanolu. Z mieszaniny poreakcyjnej, po zakwaszeniu, wyodrębniono produkt. Przedstaw mechanizm reakcji. Podaj wzór i nazwę produktu. Narysuj jego odmiany tautomeryczne.

 2. (14 p.) Cynamonian etylu ((E)-3-fenylopropenian etylu) poddano reakcji z acetylooctanem etylu w obecności katalitycznej ilości etanolanu sodu otrzymując produkt A. Podaj nazwę i wzór tego związku. Przedstaw mechanizm reakcji, w której powstaje związek A. Związek A poddano reakcji z NaOHaq otrzymując po zakwaszeniu związek B, który podczas ogrzewania przekształca się w C. Podaj wzory i nazwy B i C.

 3. (23 p.) Zaproponuj syntezy następujących związków z podanych substratów oraz innych niezbędnych reagentów:

  1. kwasu 2-metylo-butanodiowego z malonianu dietylu i bromooctanu etylu,

  2. heptano-2,6-dionu z acetylooctanu etylu,

  3. 3,5-dibromotoluenu z p-nitrotoluenu,

  4. N-propylobutyloaminę (wolną od zanieczyszczeń amin innych rzędów) z propanolu jako jedynego substratu organicznego.

 4. (12 p.) Zaproponuj syntezę benzyloaminy z następujących substratów organicznych: a) alkoholu benzylowego, b) kwasu fenylooctowego, c) benzoesanu etylu, d) aniliny.

 5. (10 p. ) W wyniku redukcji barwnika azowego otrzymano: p-toluidynę oraz 2-amino-4-metylofenol. Przedstaw budowę i nazwę barwnika oraz schemat reakcji sprzęgania, w wyniku której on powstaje. Podaj syntezę soli diazoniowej (niezbędnej do syntezy barwnika) z toluenu.

 6. (29 p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy produktów:

  1. 4-hepten-3-on + HBr →

  2. 4-metylo-pent-3-en-2-on + Li[Cu(CH3)2] →

  3. (E)-but-2-enian etylu + buta-1,3-dien (t)→

  4. propenian etylu + dimetyloamina →

  5. bromek benzylu + NaNO2 (DMSO) → (dwa produkty)

  6. bromek trimetylo(1-metylopentylo)amoniowy+ Ag2O(wilgotny) → A (t)→

  7. trietyloamina + chlorek benzylu →

  8. N-benzyloanilina + NaNO2 + HClaq →

  9. butyloamina + benzaldehyd + H2/kat. Ni (p) →

  10. anilina + benzoesan etylu (t) →

  11. 1-nitropropan + NaOHaq

  12. bromek 2,4-dinitroaniliniowy + p-toluidyna →

  13. trimetyloamina + kwas trifluorooctowy →

Ćwicznia dodatkowe z chemii organicznej 24.01.2008


Kolokwium Czwarte1. (14) W reakcji cynamonianu metylu ((E)-3-fenylopropenianu metylu) z acetylooctanem metylu (3-okso-butabianem metylu) w obecności katalitycznej ilości metanolanu sodu powstaje związek A. Podaj wzór produktu A, nazwę reakcji i przedstaw jej mechanizm. Związek A po hydrolizie i ogrzaniu przekształca się w związek B (wzór sumaryczny - C12H14O3.) Podaj wzór i nazwę związku B.

2. (14) Na mieszaninę benzoesanu etylu i 2-etylocykloheksanonu podziałano etanolanem sodu w etanolu. Po zobojętnieniu wydzielono produkt, który występuje w postaci trzech odmian tautomerycznych. Przedstaw mechanizam reakcji zachodzącej w obecności etanolanu sodu oraz wzory odmian tautomerycznych produktu.

3. (40) Proszę przedstawić wzorami chemicznymi poniższe równania reakcji podając wzory związków oznaczonych literami oraz nazwy tych wyróżninych tłustą czcionką.

 1. (3) cyklopentanokarboksylan metylu + propan-1-ol (nadmiar)/kat. H2SO4,stęż. → A (+LiAlH4) → B + C;

 2. (3) 2-metylobutanal + etyloamina → A (+ H2/ Pd) → B;

 3. (3) p-toluidyna + Na NO2 (HClaq, 0oC) → A (+ CuCN, NaCN) → B (+ H2/Ni, p) → C;

 4. (2) A + HNO3/H2SO4p-nitroacetanilid (+ H2O/H2SO4, ∆T) → B;

 5. (3) chlorek acetylu + toluidyna → A (+LiAlH4) → B;

 6. (3) chlorek benzenodiazoniowy + p-metoksyfenol (pH 9,5) → A;

 7. (4) A + bezwodnik octowy, ∆T → kwas octowy + bezwodnik butanodiowy (+ butan-1-ol, ∆T) → B;

 8. (2+6) benzoesan fenylu + 1 mol NaOHaq → A+B; proszę podać mechanizm reakcji;

 9. (3) kwas p-nitrobenzoesowy + chlorek tionylu → A (+ B) → keton (p-nitrofenylowo)-fenylowy)

 10. (4) buat-1,3-dien +(E)-but-2-enian etylu, ∆T → A (+ LiAlH4) → B+C

 11. (3) bromek benzylu + ftalimidek potasu → A (+NaOHaq) → B + C

 12. (3) bromek butylu + NaNO2/DMSO → A (główny) + B (uboczny)

4. (32) Zaproponuj metodę syntezy następujących związków z podanych substratów oraz innych niezbędnych reagentów:

 1. (8) kwasu cyklopentanokarboksylowego z malonianu etylu

 2. (10) m-fluorotoluen z p-toluidyny

 3. (6) pentan-3-onu z propanonianu etylu

 4. (8) N-propylobutyloaminę (wolną od domieszek amin o innej rzędowości) z kwasu masłowego (butanowego).

5. (9) Co jest możliwym produktem reakcji:
Reakcja

a

b

c

I

kwas octowy + etyloamina

N-etyloacetamid

octan etyloamoniowy

nie zachodzi

II

chlorek benzoilu + metanol/pirydyna

benzoesan metylu

kwas benzoesowy

acetofenon

III

chlorek aniliniowy + p-nitroanilina

chlorek aniliniowy

p-nitroanilina

nie zachodzi

IV

benzamid + etanol

N-etylobenzamid

benzoesanetylu

nie zachodzi

V

kwas propanodiowy + NaHCO3

węglan propylu

malonian sodu

nie zachodzi

VI

nitroetan + wodorotlenk sodu

etanol

sól sodowa nitrometanu

nie zachodzi

Jeżeli reakcja zachodzi podaj wzór(y) produktu(ów).
Trzecie kolokwium z chemii organicznej B. 12.06.2008.
Zadanie 1 (36 p.)

Przedstaw schematy poniższych reakcji za pomocą wzorów chemicznych, a także podaj nazwy tych przemian oraz nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką: 1. (3 p.) fenylooctan etylu + węglan dietylu + (1) etanolan sodu, (2) kwas octowy  A;

 2. (3 p.) propanian etylu + etanolan sodu → B C; podaj mechanizm powstawania B (7 p.);

 3. (2 p.) acetylooctan etylu + keton metylowo-winylowy D;

 4. (6 p.) 1-bromo-2-fenyloetan + ftalimidek potasu  E (C16H13NO2) F + G

 5. (4 p.) chlorek heksanoilu + azydek sodu  H I (C5H13N)

 6. (3 p.) chlorek m-nitrobenzenodiazoniowy J

 7. (7 p.) 2-chloro-3-metylopentan + trimetyloamina  K L M (produkt główny).


Zadanie 2 (30 p.)

Zaprojektuj syntezy następujących związków z podanych substratów organicznych oraz innych niezbędnych reagentów nieorganicznych: 1. (8 p.) m-chlorotoluenu z p-toluidyny (p-metyloaniliny),

 2. (10 p.) N-benzyloaniliny z aniliny,

 3. (6 p.) pentanianu sec-butylu (pentanian 1-metylopropylu) z but-1-enu,

 4. (6 p.) kwasu 3-fenylopropanowego z malonianu dietylu i benzaldehydu oraz dimetyloaminy jako katalizatora.

Zadanie 3 (30 p.)

Przedstaw schematy poniższych reakcji za pomocą wzorów chemicznych oraz nazwy produktów organicznych powstających w reakcjach a-f: 1. (3 p.) benzyloamina + aceton wobec H2/Pd 

 2. (2 p.) kwas 2,2-dimetylopropanowy + (1) LiAlH4/eter, (2) H2O 

 3. (2 p.) N,N-dietyloanilina + NaNO2/HCl (aq)/0-5C 

 4. (4 p.) benzoesan fenylu + 1 mol NaOH (aq) 

 5. (4 p.) butanian izopropylu + dietyloamina/ T 

 6. (4 p.) propanian metylu + pentan-1-ol (nadmiar)/kat. H2SO2 (st.), T ; podaj mechanizm reakcji (8 p.)

 7. (2 p.) chlorek o-nitrobenzenodiazoniowy + m-metylofenol ; podaj zakres pH, przy którym zachodzi ta reakcja (1 p.).Zadanie 4 (14 p.)


Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych pełne równania każdej z przedstawionych reakcji lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:

 1. (2 p.) ftalimidek potasu + kwas octowy

 2. (2 p.) benzamid + diizopropyloamidek litu (LDA)

 3. (2 p.) benzoesan sodu + kwas 3,5-dinitrobenzoesowy

 4. (2 p.) chlorek aniliniowy + cykloheksyloamina

 5. (2 p.) p-toluidyna + chlorek p-nitroaniliniowy

 6. (2 p.) dimetyloamina + kwas octowy

 7. (2 p.) nitrometan + NaOH (aq)

KOLOKWIUM IV, 14.06.2007

Chemia Organiczna B
1. ( p.) W krzyżowej kondensacji Claisena otrzymano 2-etylo-3-fenylo-3-oksopropanian

etylu


Proszę: a) podać nazwy substratów

b) przedstawić mechanizm reakcji,

c) podać wzór produktu oraz jego odmian tautomerycznych,

d) wyjaśnić przyczynę trwałości tych odmian.


2. ( p.) Zaproponuj syntezy następujących związków ze wskazanych substratów oraz

innych niezbędnych reagentów:

a) 3-metylo-2-pentanonu z acetyloctanu etylu

b) kwasu 2,3-dimetylo-4-oksopentanowego z acetylooctanu etylu i kwasu

propionowego?

c) kwasu 3-metylopentanodiowego z malonianu dietylu (w reakcji Michaela) lub

sub.


d) 4-metylo-2-oksocykloheksanokarboksylanu etylu (w reakcji Dieckmanna),

e) m-chlorobenzonitrylu z benzenu,

f) m-nitrotoluenu z p-toluidyny/p-metyloacetanilidu.
3. ( p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać

wzory związków oznaczonych literami i nazwy produktów wyróżnionych tłustą

czcionką:

a) chlorek p-nitrobezenodiazoniowy + N,N-dimetyloanilina  A

b) m-bromobenzoesan etylu + dietyloamina (t)  A

c) propenian etylu + Li[Cu(C6H5CH2)2A

d) malonian dietylu + butanal + Et3N kat.  A (+ H2O, H+)  B

e) m-bromofenylonitrometan + NaOHaq  A

f) N-benzylobenzamid + LiAlH4A

g) bromek butylu + NaNO2 (DMSO)  A + B (produkt uboczny)

h) cykloheksanon + węglan dietylu + EtONa  A

i) cyjanooctan etylu + EtOH/H+/t  A

j) benzanilid (C6H5CONHC6H5) + NaOHaq/t  A + B

k) p-bromobenzoesan metylu + n-butanol (nadmiar)/H+/t  A

l) 1-metylobutyloamina + CH3J (nadmiar)  A (+Ag2O/H2O)  B (t)  C

(prod. główny)

m) N,N-dietyloanilina + NaNO2 + HCl (nadmiar, 00)  A
4. ( p.) Zaproponuj metodę otrzymywania benzyloaminy (wolnej od domieszek innych amin)

z:

a) toluenu, b) aniliny, c) kwasu benzoesowego, d) aldehydu benzoesowego,e) kwasu fenylooctowego.

14.06.2005.Chemia Organiczna B, kolokwium IV

 1. (15 p.) Na mieszaninę cykloheksanonu i mrówczanu etylu podziałano etanolanem sodu w etanolu. Z mieszaniny poreakcyjnej, po zakwaszeniu, wyodrębniono produkt. Przedstaw mechanizm reakcji. Podaj wzór i nazwę produktu. Narysuj jego odmiany tautomeryczne.

 2. (14 p.) Cynamonian etylu ((E)-3-fenylopropenian etylu) poddano reakcji z acetylooctanem etylu w obecności katalitycznej ilości etanolanu sodu otrzymując produkt A. Podaj nazwę i wzór tego związku. Przedstaw mechanizm reakcji, w której powstaje związek A. Związek A poddano reakcji z NaOHaq otrzymując po zakwaszeniu związek B, który podczas ogrzewania przekształca się w C. Podaj wzory i nazwy B i C.

 3. (23 p.) Zaproponuj syntezy następujących związków z podanych substratów oraz innych niezbędnych reagentów:

  1. kwasu 2-metylo-butanodiowego z malonianu dietylu i bromooctanu etylu,

  2. heptano-2,6-dionu z acetylooctanu etylu,

  3. 3,5-dibromotoluenu z p-nitrotoluenu,

  4. N-propylobutyloaminę (wolną od zanieczyszczeń amin innych rzędów) z propanolu jako jedynego substratu organicznego.

 4. (12 p.) Zaproponuj syntezę benzyloaminy z następujących substratów organicznych: a) alkoholu benzylowego, b) kwasu fenylooctowego, c) benzoesanu etylu, d) aniliny.

 5. (10 p. ) W wyniku redukcji barwnika azowego otrzymano: p-toluidynę oraz 2-amino-4-metylofenol. Przedstaw budowę i nazwę barwnika oraz schemat reakcji sprzęgania, w wyniku której on powstaje. Podaj syntezę soli diazoniowej (niezbędnej do syntezy barwnika) z toluenu.

 6. (29 p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy produktów:

  1. 4-hepten-3-on + HBr →

  2. 4-metylo-pent-3-en-2-on + Li[Cu(CH3)2] →

  3. (E)-but-2-enian etylu + buta-1,3-dien (t)→

  4. propenian etylu + dimetyloamina →

  5. bromek benzylu + NaNO2 (DMSO) → (dwa produkty)

  6. bromek trimetylo(1-metylopentylo)amoniowy+ Ag2O(wilgotny) → A (t)→

  7. trietyloamina + chlorek benzylu →

  8. N-benzyloanilina + NaNO2 + HClaq →

  9. butyloamina + benzaldehyd + H2/kat. Ni (p) →

  10. anilina + benzoesan etylu (t) →

  11. 1-nitropropan + NaOHaq

  12. bromek 2,4-dinitroaniliniowy + p-toluidyna →

  13. trimetyloamina + kwas trifluorooctowy →
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna