Czwartek 28 maja Obrady plenarnePobieranie 59.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.17 Kb.
PROGRAM KONFERENCJI

 Obrady plenarne i prace w sekcjach będą się odbywać na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie (ul. Głowackiego 17). 

CZWARTEK 28 maja

 

Obrady plenarne

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie – występ zespołu artystycznego

9.30-10.00 Powitanie uczestników Konferencji

JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz,

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński,

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula

10.00-11.00 Pedagogika społeczna w Polsce w procesie rozwoju (cz. I)

Prowadzenie obrad: Prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka,

Prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz

Prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) i Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski), Sto lat pedagogiki społecznej w Polsce (1908-2008) – punkty zwrotne i przełomy

Prof. UKW dr hab. Mariusz Cichosz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Szkoły polskiej pedagogiki społecznej – drogi i kierunki rozwoju

Prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Relacje Mistrz-Uczeń jako problem edukacyjny

Dyskusja

 

11.00-11.30 Przerwa na kawę 

11.30-13.00 Pedagogika społeczna jako nauka i jej nowe paradygmaty (cz. II)

Prowadzenie obrad: Prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel, Prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch

Prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki), Kilka uwag w sprawiewieloparadygmatyczności pedagogiki społecznej

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Dr Marek Walancik (Uniwersytet Śląski

w Katowicach), Fenomen instytucjonalizacji pedagogiki społecznej w Polsce. Zapis o szkole olsztyńskiej i/oraz jej leaderze – Profesorze Stanisławie Kawuli

Prof. dr hab. Jadwiga Izdebska (Uniwersytet w Białymstoku), Rodzina w świecie(po)nowoczesnej rzeczywistości – przemiany w jej strukturze i funkcjonowaniu

Prof. UMK dr hab. Piotr Petrykowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kuszenie pedagogiki

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Nowy paradygmat współistnienia w wielokulturowym świecie – wyzwanie edukacyjne XXI wieku

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Frąckowiak, Prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznańska pedagogika społeczna: tożsamość - dokonania - perspektywy

Dyskusja

 

13.00-14.30 Przerwa obiadowa


14.30-18.00 Obrady w sekcjach
19.30-22.30 Uroczysta kolacja

 

Sekcja 1. Pedagogika społeczna jako nauka – nowe paradygmaty na progu XXI wieku14.30-16.00 Moderatorzy: Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Dr Danuta Lalak

Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Świat uzależnień znanych i poznawanych w pedagogice społecznej i resocjalizacyjnej

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacji w Warszawie), Rodzina w wektorze „przesuniętego czasu”. Zmiana społeczna a przeobrażenia relacji w polskiej rodzinie po 1989 roku-ujęcie socjopedagogiczne

Dr Anita Gulczyńska (Uniwersytet Łódzki), Dylematy metodologiczne polskiej pedagogiki społecznej i obszary nowych zainteresowań badawczych

Dr Dorota Zaworska-Nikoniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Istota i konteksty dyskursu feministycznego we współczesnej pedagogice społecznej – refleksje, inspiracje, zadania badawcze

Dr Magdalena Joachimowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kompetencje do uczestnictwa w życiu społecznym w zmieniającym się świecie

Dr Małgorzata Biedroń (Uniwersytet Wrocławski), Rozwój kompetencji komunikacyjnych a kapitał społeczny. Pedagogika społeczna wobec wyzwań XXI w.

Dr Adam Roter (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kapitał kulturowy jako wartość w narracjach pedagogiki społecznej

 

16.00-16.30 Przerwa na kawę 

16.30-18.00 Moderatorzy: Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak, Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek

Prof. dr hab. Jerzy Szmagalski (Uniwersytet Warszawski), Czy pedagogika społeczna przyjmie się w Wielkiej Brytanii?

Prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Między pedagogiką społeczną a pracą socjalną – w poszukiwaniu nowego paradygmatu pedagogiki pracy socjalnej 

Prof. UAM dr hab. Kazimierz Wojnowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Środowiskowe uwarunkowania pracy socjalnej w społeczności lokalnej - przestrzeń potrzeb i możliwości

Dr hab. Małgorzata Orłowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Europejski model społeczny a rodzima praca socjalna/społeczna

Dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), „Wciąż tkwimy w fabryce”. Społeczny i polityczny opór wobec przemian edukacyjnych

Dr Marta Guziuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Diagnozowanie w pedagogice społecznej – koncepcja Profesora S. Kawuli

Dr Alicja-Joanna Siegień-Matyjewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wybrane formy edukacji międzykulturowej

Mgr Karolina Slovenko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Spotkanie pedagogiki społecznej z buddyzmem jako obszar nowych zainteresowań teoretycznych i badawczych

 
Sekcja 2. Współczesna rodzina w procesie zmiany14.30-16.00 Moderatorzy: Prof. US, dr hab. Barbara Kromolicka, Dr Grażyna Orzechowska

Prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel (Uniwersytet Opolski), Kohabitacja w opinii studentów

Dr, Prof. nadzw. EUH-E Andrzej W. Janke (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna), Funkcja wychowawcza rodziny w świetle socjopedagogicznej koncepcji Stanisława Kawuli

Dr Beata Maj (Uniwersytet Wrocławski), Rodzina współczesna – kierunki przemian oraz nowe obszary zadań

Dr Danuta Opozda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną

 Dr Wioletta Danilewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Transnarodowe rodzicielstwo jako alternatywna forma „organizacji” rodziny

Dr Alicja Kurcz (Uniwersytet Opolski), Stereotypy w postrzeganiu rodzin zastępczych

Mgr Aleksandra Szweda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Związki nieformalne jako alternatywa dla współczesnych rodzin

 

16.00-16.30 – Przerwa na kawę 

16.30-18.00 Moderatorzy: Dr Prof. nadzw. EUH-E Andrzej W. Janke, Dr Alicja Kurcz

Prof. US, dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński), Małoletnie matki – społeczny problem oraz wyzwanie pedagogiczne

Dr Teresa Olearczyk (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego), Specyfika młodocianego macierzyństwa oraz sytuacja życiowa nastoletnich matek

Dr Hanna Kędzierska, Mgr Andrzej Kędzierski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ojcowie zza krat

Dr Cezary Kurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Socjalizacja w rodzinie z przemocą - drogą ku przemocy

Dr Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wybrane zagrożenia współczesnej rodzinyw obszarze zainteresowań sztuki dramatycznej. Perspektywa pedagogiczna

Mgr Lidia Willan-Horla (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Refleksje nad macierzyństwem w społeczeństwie zmiany – wybór czy los

Mgr Izabela Pietrzak-Witulska (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach), Macierzyństwo w kontekście przemian rodziny w początkach XXI wieku

 

Sekcja 3. Rodzina i dziecko wobec współczesnych zagrożeń14.30-16.00 Moderatorzy: Prof. dr hab. Bożena Matyjas, Dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska

Prof. UŚ dr hab. Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zaniedbanie lecznicze dziecka chorego w rodzinie

Prof. UR dr hab. Czesław Lewicki (Uniwersytet Rzeszowski), Marginalizacja i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży w obliczu choroby – przejawy, uwarunkowania i konsekwencje

Dr Joanna Bulska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wybrane współczesne choroby cywilizacyjne dzieci i młodzieży oraz ich zdrowotne konsekwencje

Dr Joanna Szymanowska (Uniwersytet w Białymstoku), Rodzinne i społeczne zasoby w sytuacji choroby dziecka

Dr Alina Rozłucka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wrażliwość społeczna na krzywdzenie dzieci

Dr Grażyna Szabelska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Pedagogiczna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie

Dr Małgorzata Wolska-Długosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach), Praca socjalna wobec rodziny bezrobotnej

Mgr Monika Martyn-Pisarska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rodzina jako wyznacznik zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

 

16.00-16.30 Przerwa na kawę 

16.30-18.00 Moderatorzy: Prof. UŚ dr hab. Ewa Syrek, Dr Alina Rozłucka

Prof. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach), Osamotnione dzieciństwo w rodzinie dysfunkcyjnej

Dr Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Główne kierunki i metody pracy z dziećmi na ulicy w ponowoczesnej rzeczywistości

Dr Andrzej Czerkawski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Środowiskowy kontekst wsparcia społecznego dzieci i młodzieży

 Dr Katarzyna Białobrzeska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dziecięca bieda - między marginalizacją a automarginalizacją

Mgr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Życie dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym

Mgr Paulina Broża (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Socjalizacja dzieci w rodzinie biednej - problem dziedziczenia biedy i możliwości jego przezwyciężenia

 

Sekcja 4. Wsparcie społeczne wobec różnych kategorii podopiecznych14.30-16.00 Moderatorzy: Prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Winiarski, Ks. Dr Wojciech Kułak

Prof. UG dr hab. Jan Papież (Uniwersytet Gdański), Wieś jako przestrzeń marginalizacji i wykluczenia społecznego (edukacyjnego) dzieci i młodzieży

Dr Wojciech Błażejewski (Uniwersytet Rzeszowski), Społeczna skuteczność wychowania

Dr Maria Truszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych szkoły na przykładzie wybranych szkół województwa warmińsko-mazurskiego

Dr Lidia Domańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Instytucjonalne wsparcie społeczne grup zagrożonych ubóstwem

Dr Mirosława Gawęcka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia Piotrków Trybunalski), Terapia „second - order family” - narracyjna jako nowe podejście interwencji socjalnej na rodzinę

Dr Elżbieta Lipowicz (Uniwersytet Zielonogórski), Mediacyjny model działania w pracy socjalnej

Mgr Alina Bugaj (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Olsztynie), Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach – nowe podejście w pomocy psychologicznej

Mgr Magdalena Dymowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sądowy kurator dla dorosłych jako osoba wspierająca skazanego i jego rodzinę

 

16.00-16.30 Przerwa na kawę 

16.30-18.00 Moderatorzy: Prof. UG dr hab. Jan Papież, Dr Maria Truszkowska

Prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Winiarski (Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacji w Warszawie), Pomoc i wsparcie społeczne jako kategorie pedagogiki społecznej

Dr Katarzyna Jurzysta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kanadyjskie rozwiązania instytucjonalne na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów – przykłady dobrych praktyk

Dr Magdalena Kiełbasiewicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie), Co to znaczy „wspierać” i być „wspieranym” w opinii seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSiE TWP w Kętrzynie

Ks. Dr Wojciech Kułak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych

Dr Anna Leszczyńska-Rejchert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Problematyka geragogiczna w pedagogice społecznej

Dr Beata Zięba-Kołodziej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Starość – refleksje i oczekiwania młodych ludzi

 

Sekcja 5. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń14.30-16.00 Moderatorzy: Prof. UWM dr hab. Lucyna Hurło, Dr Sławomir Przybyliński

Prof. UWM dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Młodzież jako obiekt i źródło pedagogicznych zmartwień

Dr Patrycja Hanyga-Janczak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Bariery i marzenia związane z czasem wolnym młodzieży studiującej

Dr Anna Róg (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Uwarunkowania i sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną

Dr Iwona Samborska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Dziecko i konsumeryzm – konteksty edukacyjne

Dr Bożena Chrostowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wpływ doświadczeń aktywności młodzieży w Stowarzyszeniu Tratwa na jej funkcjonowanie. Wnioski z badań. 

 Dr Marek Matyjewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Adaptacja i emancypacja kulturowa jako „światy równoległe” życia współczesnej młodzieży

Mgr Anna Książak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Młodzież w badaniach pedagogicznych

 

16.00-16.30 Przerwa na kawę 

16.30-18.00 Moderatorzy: Prof. UWM dr hab. Henryk Mizerek, Dr Joanna Żeromska-Charlińska

Prof. UWM dr hab. Lucyna Hurło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Środowiskowe czynniki zakłócające proces uczenia się

Dr Ewa Bielska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Opresyjny wymiar środowisk wychowawczych a podejmowany w ich kontekście opór – perspektywy wykorzystania potencjału oporowego młodzieży w późnonowoczesnym modelu wychowania

Dr Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agresja wśród dzieci i młodzieży – konteksty socjopedagogiczne

Dr Maria Kocór (Uniwersytet Rzeszowski), Zachowania aspołeczne oraz przestępcze młodzieży gimnazjalnej

Dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Przejawy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży w świetle badań empirycznych

Dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Przestępczość nieletnich w świetle statystyki w latach 2000-2005

Dr Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Młodzież jako kategoria przestępcza – izolacyjne obszary przedsięwzięć naprawczych

Mgr Piotr Kulikowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Styl życia współczesnych dziewcząt przyczynkiem do zachowań patologicznych

 
PIĄTEK 29 maja

 

Sekcja 2. Współczesna rodzina w procesie zmiany

9.30-11.00 Moderatorzy: Prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel, Dr Dorota Zaworska-Nikoniuk

Dr Grażyna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Seniorzy w rodzinie: o potrzebie wspierania opiekuńczej funkcji rodziny

Dr Ewa Sierankiewicz-Miernik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Funkcjonowanie opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych czasowo

Dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tworzenie „spirali życzliwości” wśród rodzin w sytuacji rozwodu (doświadczenia polskie i zagraniczne)

Dr Krzysztof Szatrawski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Obraz rodziny w polskich serialach telewizyjnych

Mgr Mirosława Ściupider (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Istota społecznego problemu rodzinnego w oglądzie pedagogiki społecznej

Mgr Iga Szymańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Autorytet rodzicielski we współczesnej rodzinie

Mgr inż. Anetta Roszak-Cyrson (Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu), Postawy rodziców a zachowania wobec dzieci

Mgr Kornelia Hübscher (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Strategie rodzicielskie w kontekście treningów piłki nożnej chłopców – wyniki badań pilotażowych

 

Sekcja 3. Rodzina i dziecko wobec współczesnych zagrożeń9.30-11.00 Moderatorzy: Prof. UR dr hab. Czesław Lewicki, Dr Katarzyna Białobrzeska

Dr Jolanta Biała (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach), Wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego w pokonywaniu barier społecznych wychowanków placówek socjalizacyjnych

Dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wybrane problemy wychowawcze współczesnej rodziny w Polsce

 Dr Anna Rutkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Wolontariat w pedagogice podwórkowej

Dr Władysław Łuczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Prawne możliwości wsparcia rodziny niewydolnej wychowawczo

Mgr Magdalena Zmysłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dom dziecka – placówką sprzyjającą czy zapobiegającą wykluczaniu społecznemu młodzieży?

Mgr Rafał Panfil (Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie), Młodzież w poszukiwaniu lepszej przyszłości – o działalności pedagoga ulicznego w ramach programu „Bezpieczne ulice”

 

Sekcja 4. Wsparcie społeczne wobec różnych kategorii podopiecznych9.30-11.00 Moderatorzy: Dr Elżbieta Lipowicz, Dr Anna Leszczyńska-Rejchert

Dr Agnieszka Naumiuk (Uniwersytet Warszawski), Współudział obywateli w kształtowaniu współczesnych systemów pomocowych – doświadczenia środowisk organizacji pozarządowych w Polsce

Dr Wojciech Muszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), „Jedzenie zamiast BOMB” jako inicjatywa na rzecz osób potrzebujących

Dr Ewa Tłuczek-Tadla (Uniwersytet Rzeszowski), Młodzi dorośli i ich zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych (na przykładzie studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Mgr Celina Czech (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rola organizacji pozarządowych broniących praw osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim

Mgr Ewa Doręgowska-Wojnowska (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu),Równość traktowania mężczyzn i kobiet w europejskim prawie pracy

Mgr Benedykt Wojcieszak (Instytut Edukacji Pedagogicznej w Gdańsku), Rewitalizacyjna funkcja turystyki osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (refleksje o ortosocjopedagogicznych zastosowaniach teorii wsparcia społecznego)

 

Sekcja 5. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń

9.30-11.00 Moderatorzy: Dr Alicja Siegień-Matyjewicz , Dr Bożena Chrostowska

Dr Edyta Januszewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole

Dr Bożena Majerek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Orientacje życiowe młodzieży z grupy ryzyka edukacyjnego

Dr Dariusz Sarzała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji i wychowania

Dr Danuta Wajsprych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Uwarunkowania postaw moralnych polskiej młodzieży – ciągłość i zmiana

Dr Monika Suska-Kuźmicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szanse i perspektywy pracy z młodzieżą w środowisku lokalnym

Dr Olga Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Aktywność zawodowa studentów studiów pedagogicznych jako „strategia przetrwania” w nowoczesnej rzeczywistości

Dr Joanna Żeromska-Charlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bezradność młodzieży wobec faktu wykluczenia społecznego

Mgr Paulina Forma (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Czynniki socjalizacji dziecka w rodzinie wielodzietnej

 Mateusz Gabryś (student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Współczesna młodzież w obliczu wolontariatu – szansa na to, jak zmienić rzeczywistość

 

11.00-11.30 Przerwa na kawę 

Obrady plenarne

11.30-13.00 Pedagogika społeczna w Polsce.Dokonania – aktualność – perspektywy (cz. III)

Dyskusja panelowa – podsumowanie obrad z udziałem moderatorów poszczególnych sekcji

i studentów studiów doktoranckich pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

 

13.00 Zamknięcie konferencji: Prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz 

13.00-14.00 Obiad 
: kps
kps -> Harmonogram zjazdów Studia podyplomowe – ccnp w j angielskim II edycja w ramach realizacji projektu „Systemy informatyczne szansą na rozwój polskiej gospodarki”
kps -> Harmonogram zjazdów Studia podyplomowe – ccnp w j polskim II edycja w ramach realizacji projektu „Systemy informatyczne szansą na rozwój polskiej gospodarki”
kps -> Kujawsko-pomorski szkolny związek sportowy
kps -> Przewodnik po przedmiocie I. Karta przedmiotu
kps -> Program konferencji
kps -> Z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Piłki Siatkowej w Nowej Dębie odbytego w dniu 13. 06. 2013 r
kps -> Komunikat końcowy z finału wojewódzkiego XVIII kujawsko-Pomorskiej Licealiady
kps -> Wyspa Dobu wchodzi w skład archipelagu d'Entrecas-teaux w pobliżu południowego brzegu wschodniej Nowej Gwinei
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna