Czytanie 1 Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Uzupełnij luki 1–5 zdaniami a–f, tak aby powstał spójny I logiczny tekst. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej lukiPobieranie 16.47 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar16.47 Kb.

N
/15 points
ame:…………………………………………………………………………. Score:

Test 4b (rozdziały 10–12) Testy powtórzeniowe
poziom rozszerzony

CZYTANIE

1 Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Uzupełnij luki 1–5 zdaniami a–f, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.

SMALLPOX


In the early 18th century, smallpox was one of the biggest causes of death in Europe. The wife of the British ambassador to Turkey, a woman called Lady Montagu nearly died from the disease. She eventually got better. Her brother wasn’t so lucky. 1 _______ While she was in Turkey, she discovered a way to stop the disease. Doctors there gave people a small amount of the disease. 2 _______ Lady Montagu gave her children this treatment to stop them becoming ill. When she returned to England, she tried to tell people about the Turks’ ideas. People didn’t listen to her. 3 _______ This was partly because she was a woman and partly because the idea was ‘eastern’. However, her own doctor had seen how effective the Turk’s treatment was. 4 _______ . The treatment soon became more popular. Seven prisoners with smallpox were treated and all got better. Even the king, George I allowed his children to be treated in the Turkish way. Fifty years later, a scientist, Edward Jenner, discovered an even safer and better treatment. He became rich and famous. 5 ______. Thanks to his work, the disease was brought under control. However, he couldn’t have done it without Lady Montagu and, above all, the Turks.

a It is his name we still remember today.

b Even doctors weren’t interested.

c He didn’t survive.

d He wrote a scientific article on the subject.

e The results were mixed.

f They did this so that their patients could then fight it.
5 points

SŁUCHANIE

2 19 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź. Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne
z treścią tekstu (T), a które nie (F).


1 Football Cup semi finals always used to be played in the same place every year.

2 The stadiums to be used weren’t decided until the teams were known.

3 The first semi final at Wembley took place in 1991.

4 Stoke is closer to Manchester than Bolton is.
4 points


ŚRODKI JĘZYKOWE

3 Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1–3, używając podanych wyrazów
w odpowiedniej formie. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.


get check play virus


Last week, we had a computer lesson at school. One boy, Adrian, was working on his own. The teacher didn’t know what he was doing and suddenly the boy called for help. He had downloaded a programme from the internet without 1 _________ it and it had contained several 2 __________ which had got onto the computer. The computer crashed and that’s when the boy called the teacher for help. Luckily, the teacher had a virus checker on


a memory stick. He managed 3 _________ the computer started and clean it.
3 points

WYPOWIEDŹ PISEMNA

4 Napisz e-mail do kolegi/koleżanki, zawierający od 50 do 100 słów.

Nie chodzisz do szkoły, ponieważ jesteś chory/chora. Napisz e-mail do kolegi/koleżanki,


w którym:

• podziękujesz jemu/jej za wiadomość, którą otrzymałeś/otrzymałaś,

• powiesz, jak się czujesz,

• zapytasz o lekcje i materiał do nadrobienia.__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
3 points

PHOTOCOPIABLE © Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2011

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna