D014761/03 decyzja komisji z XXX w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu koleiPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/13
Data05.05.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
D014761/03DECYZJA KOMISJI

z XXX

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie1, w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje: 1. W decyzji Komisji 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych2 określono techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) dotyczące podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

 2. W decyzji Komisji 2006/860/WE z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości3 określono TSI dotyczące podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.

 3. Wymagania zasadnicze dotyczące sieci kolei konwencjonalnych i sieci kolei dużych prędkości muszą być takie same, podobnie jak dotyczące ich specyfikacje techniczne i funkcjonalne, ich składniki interoperacyjności i interfejsy, a także procedury oceny zgodności składników interoperacyjności lub ich przydatności do stosowania, lub weryfikacji „WE” ich podsystemów „Sterowanie”.

 4. Dla każdego z tych typów sieci należy utrzymać własną strategię wdrożenia, a istniejące wymagania dotyczące transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych i transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości powinny pozostać bez zmian. Europejskiej Agencji Kolejowej („Agencji”) udzielono mandatu ramowego na prowadzenie określonych działań.

 5. W dniu 31 stycznia 2011 r. Agencja wydała zalecenie w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei4. Niniejsza decyzja oparta jest na tym właśnie zaleceniu.

 6. Ze względu na przejrzystość decyzje 2006/679/WE i 2006/860/WE należy zatem zastąpić niniejszą decyzją.

 7. Zmiany w wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa (załącznik III pkt 4.2.1) wprowadzono ze względu na fakt, że brzmienie obecnie obowiązujących TSI pozostawia pole do interpretacji. Wprowadzone zmiany nie mają negatywnego wpływu na ogólny poziom bezpieczeństwa.

 8. W przypadku gdy w ramach projektów w zakresie infrastruktury kolejowej korzystających ze wsparcia finansowego UE dokonywana jest nowa instalacja lub modernizacja części kontroli pociągu należącej do podsystemu „Sterowanie”, powinna ona obowiązkowo obejmować wyposażenie w system ERTMS/ETCS. Wyposażenie takie należy co do zasady wykonać w ramach projektu finansowanego z funduszy UE. W pewnych przypadkach konieczne będzie jednak dopuszczenie odstępstw od tej reguły. Zakres takiego odstępstwa jest ograniczony strategią wdrożenia TSI „Sterowanie”.

 9. Zestawienie istniejących krajowych systemów „Sterowanie” („systemów klasy B”) znajduje się w opublikowanym przez Agencję dokumencie technicznym zatytułowanym „Zestawienie systemów „Sterowanie” klasy B”. Systemy te nadal mogą stanowić obowiązkowe wyposażenie pokładowe lokomotyw i pojazdów trakcyjnych kursujących na niektórych liniach.

 10. Systemy klasy B znacznie utrudniają interoperacyjność lokomotyw i pojazdów trakcyjnych, ale odgrywają istotną rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieci transeuropejskiej. Z tego względu należy unikać tworzenia dodatkowych przeszkód dla interoperacyjności, np. poprzez modyfikowanie tych istniejących systemów krajowych bądź wprowadzanie nowych systemów.

 11. Aby nie dopuścić do tworzenia dodatkowych przeszkód dla interoperacyjności państwa członkowskie powinny zapewnić dalsze funkcjonowanie istniejących systemów klasy B oraz ich interfejsów zgodnie z obecnymi specyfikacjami, chyba że niezbędne okażą się modyfikacje mające na celu usunięcie wad związanych z bezpieczeństwem tych systemów. Państwa członkowskie powinny także zapewnić, aby systemy nieujęte w zestawieniu systemów klasy B nie stanowiły dodatkowych przeszkód dla interoperacyjności.

 12. Dostępność częstotliwości na potrzeby łączności GSM-R ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i interoperacyjności przewozów kolejowych.

 13. Należy zatem uchylić decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE.

 14. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

 1. Przyjmuje się techniczną specyfikację interoperacyjności („TSI”) w zakresie podsystemów „Sterowanie – urządzenia przytorowe” i „Sterowanie – urządzenia pokładowe” transeuropejskiego systemu kolei, określoną w załączniku III.

 2. TSI zawarta w załączniku III do niniejszej decyzji dotyczy podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, zdefiniowanego w pkt 2.3, oraz podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”, zdefiniowanego w pkt 2.4 załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE.

Artykuł 2

 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby w każdym przypadku, gdy urządzenia krajowego systemu kontroli pociągu stanowią obowiązkowe wyposażenie pokładowe taboru kursującego na danej linii lub w danej części sieci transeuropejskiej, system ten był ujęty w zestawieniu systemów klasy B, które ma taką samą wartość prawną jak załączniki do TSI.

 2. Państwa członkowskie zapewniają dalsze funkcjonowanie systemów klasy B oraz ich interfejsów zgodnie z obecnymi specyfikacjami, chyba że niezbędne okażą się modyfikacje mające na celu usunięcie wad związanych z bezpieczeństwem tych systemów.

Artykuł 3

W terminie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niniejszej decyzji każde z państw członkowskich poda do wiadomości pozostałych państw członkowskich oraz Komisji:

a) wykaz odpowiednich przepisów technicznych;

b) procedury oceny zgodności i kontroli, jakie mają obowiązywać celem zapewnienia stosowania takich odpowiednich przepisów technicznych;

c) nazwy organów wyznaczonych do przeprowadzania takich procedur oceny zgodności i kontroli.

W przypadku gdy elementy te zostały już podane do wiadomości w związku z decyzjami 2006/679/WE oraz 2006/860/WE, obowiązek ten uważa się za spełniony.Artykuł 4

 1. Komisja może przyznać zwolnienie z przewidzianego w pkt 7.3.2.4 załącznika III obowiązku wyposażenia linii w europejski system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS (European Train Control System) w ramach realizacji projektów finansowanych przez UE (pkt 7.3.2.4) w przypadku gdy modernizacja sygnalizacji obejmuje krótkie (mniej niż 150 km) i nieciągłe odcinki linii oraz pod warunkiem, że ETCS zostanie zainstalowany przed upływem krótszego z następujących terminów:

 • 5 lat od zakończenia realizacji projektu;

 • czasu, do którego nastąpi połączenie danego odcinka linii z inną linią wyposażoną w ETCS.

 1. Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji dokumentację dotyczącą projektu. Dokumentacja zawierać musi analizę ekonomiczną wykazującą, że wprowadzenie ERTMS do eksploatacji we wcześniejszym z dwóch terminów wymienionych w ust. 1, a nie w czasie realizacji projektu finansowanego przez UE, wiąże się ze znaczną korzyścią ekonomiczną lub techniczną.

 2. Komisja poddaje analizie dostarczoną dokumentację i środki proponowane przez państwo członkowskie oraz informuje komitet, o którym mowa w art. 29 dyrektywy 2008/57/WE, o wynikach tej analizy. Jeżeli zwolnienie zostanie przyznane, państwo członkowskie zapewnia zainstalowanie ERTMS przed upływem wcześniejszego z dwóch terminów wymienionych w ust. 1.

Artykuł 5

W decyzji Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych (2011/291/UE) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1.4 „Dokumenty odniesienia” tiret drugie otrzymuje brzmienie: „TSI „Sterowanie – urządzenia pokładowe””;

2) pkt 4.2.3.3.1 zastępuje się tekstem umieszczonym w załączniku I;

3) w pkt 4.3.4 tabelę 1 zastępuje się tabelą umieszczoną w załączniku II.

Artykuł 6

Przy rozpisywaniu przetargów na wyposażenie linii w urządzenia systemu ETCS oraz przy przeprowadzaniu prób za podstawę przyjąć można dokument techniczny ERA z dnia 22 grudnia 2010 r. dotyczący specyfikacji wymagań wobec systemu (ERTMS/ETCS System Requirement Specification (SRS)), sygnatura „subset-026” w wersji 3.2.0, jednak do czasu wprowadzenia tzw. wzorca 3 nie można wymagać wyposażenia pociągów w ten wzorzec.Artykuł 7

Decyzja 2006/679/WE i decyzja 2006/860/WE niniejszym tracą moc. Ich przepisy obowiązują jednak nadal w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z załączoną do danej decyzji specyfikacją TSI oraz – o ile wnioskodawca nie wystąpi o stosowanie niniejszej decyzji – do projektów obejmujących budowę nowych podsystemów bądź odnowę lub modernizację podsystemów istniejących, które znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji lub stanowią przedmiot kontraktu będącego w trakcie realizacji z dniem powiadomienia o niniejszej decyzji.Artykuł 8

Niniejszą decyzję stosuje się po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia o niej państw członkowskich.Artykuł 9

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS
Wiceprzewodniczący


ZAŁĄCZNIK I

4.2.3.3.1 PARAMETRY TABORU ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM ZGODNOŚCI Z SYSTEMAMI DETEKCJI POCIĄGU

W pkt 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 i 4.2.3.3.1.3 podano zestaw parametrów taboru związanych z zapewnieniem zgodności z docelowymi systemami detekcji pociągu.

Odesłania dotyczą przepisów specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

Parametry, w zakresie których tabor wykazuje zgodność, odnotowuje się w rejestrze infrastruktury zgodnie z pkt 4.8 niniejszej TSI.

4.2.3.3.1.1 PARAMETRY TABORU ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM ZGODNOŚCI Z SYSTEMAMI DETEKCJI POCIĄGU OPARTYMI NA OBWODACH TOROWYCH • Geometria pojazdu

o Maksymalną odległość pomiędzy dwiema kolejnymi osiami określono w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie” (odległość ai na rys. 1).

o Maksymalną odległość od końca zderzaka do pierwszej osi określono w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie” (odległość b1 na rys. 1). • Konstrukcja pojazdu

o Minimalny nacisk osi we wszystkich warunkach obciążenia określono w pkt 3.1.7 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Rezystancję elektryczną pomiędzy powierzchniami tocznymi przeciwległych kół zestawu kołowego określono w pkt 3.1.9 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”; w tym samym punkcie określono także metodę pomiaru.

o W przypadku elektrycznych pojazdów trakcyjnych wyposażonych w pantograf minimalna impedancja pomiędzy pantografem a każdym z kół pociągu stanowi punkt otwarty w pkt 3.2.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.


 • Emisje izolacyjne

o Ograniczenia w zakresie stosowania urządzeń do piaskowania określono w pkt 3.1.4 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Ograniczenia w zakresie stosowania kompozytowych klocków hamulcowych określono w pkt 3.1.6 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”. • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

o Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej stanowią punkty otwarte w pkt 3.2.1 i 3.2.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Poziomy graniczne zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez prądy trakcyjne stanowią punkt otwarty w pkt 3.2.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

4.2.3.3.1.2 PARAMETRY TABORU ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM ZGODNOŚCI Z SYSTEMAMI DETEKCJI POCIĄGU OPARTYMI NA LICZNIKACH OSI


 • Geometria pojazdu

o Maksymalną odległość pomiędzy dwiema kolejnymi osiami określono w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Minimalną odległość pomiędzy dwiema kolejnymi osiami pociągu określono w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Minimalna odległość od końca przeznaczonego do sprzężenia pojazdu do jego pierwszej osi to połowa wartości określonej w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Maksymalną odległość od końca do pierwszej osi określono w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie” (odległość b1 na rys. 1).

o Minimalną odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu określono w pkt 3.1.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.


 • Geometria kół

o Geometrię kół określono w pkt 4.2.3.5.2.2 niniejszej TSI.

o Minimalną średnicę kół (w zależności od prędkości) określono w pkt 3.1.3 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”. • Konstrukcja pojazdu

o Przestrzeń wokół kół wolna od części metalowych stanowi punkt otwarty w pkt 3.1.3.5 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Właściwości materiału kół w odniesieniu do pól magnetycznych określono w pkt 3.1.3.6 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”. • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

o Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej określono w pkt 3.2.1 i 3.2.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

o Poziomy graniczne zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych wskutek użycia torowego hamulca wiroprądowego lub magnetycznego stanowią punkt otwarty w pkt 3.2.3 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

4.2.3.3.1.3 PARAMETRY TABORU ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM ZGODNOŚCI Z PĘTLAMI INDUKCYJNYMI


 • Konstrukcja pojazdu

Masa metalu pojazdu stanowi punkt otwarty w pkt 3.1.7.2 specyfikacji wskazanej w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”.

ZAŁĄCZNIK II

Tabela 1: Interfejs z podsystemem „Sterowanie”

TSI „Lokomotywy i tabor pasażerski” kolei konwencjonalnych
TSI „Sterowanie” kolei konwencjonalnych
Parametr

Punkt

Parametr

Punkt

Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania pociągów w oparciu o obwody torowe

4.2.3.3.1.1

Geometria pojazdu
Konstrukcja pojazdu
Emisje izolacyjne
Kompatybilność elektromagnetyczna

Specyfikacja wskazana w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie”

Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru na podstawie liczników osi

4.2.3.3.1.2

Geometria pojazdu
Geometria kół

Konstrukcja pojazdu


Kompatybilność elektromagnetyczna

Specyfikacja wskazana w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie” (dokumentacja interfejsów)

Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru z wykorzystaniem pętli

4.2.3.3.1.3

Konstrukcja pojazduSpecyfikacja wskazana w poz. 77 załącznika A do TSI „Sterowanie” (dokumentacja interfejsów)

Kontrola hamowania nagłego

4.2.4.4.1

Pokładowe funkcje ETCS

4.2.2

Skuteczność hamowania nagłego

4.2.4.5.2

Gwarantowana skuteczność oraz charakterystyka hamowania pociągu

4.2.2

Widoczność na zewnątrz

4.2.9.1.3

Widoczność przytorowych obiektów podsystemu „Sterowanie”

4.2.15

ZAŁĄCZNIK III

Spis treści1. Wprowadzenie 16

1.1. Zakres techniczny 16

1.2. Zasięg geograficzny 16

1.3. Zawartość niniejszej TSI 16

2. Definicja i zakres podsystemów 17

2.1. Wprowadzenie 17

2.2. Zakres 17

2.3. Poziomy zastosowań (ERTMS/ETCS) 18

3. Wymagania zasadnicze dotyczące podsystemów „Sterowanie” 18

3.1. Uwagi ogólne 18

3.2. Specyficzne aspekty podsystemów „Sterowanie” 19

3.2.1. Bezpieczeństwo 19

3.2.2. Niezawodność i dostępność 19

3.2.3. Zdrowie 19

3.2.4. Ochrona środowiska naturalnego 19

3.2.5. Zgodność techniczna 20

3.2.5.1. Zgodność urządzeń 20

3.2.5.1.1 Fizyczne warunki środowiskowe 20

3.2.5.1.2 Kompatybilność elektromagnetyczna w ramach systemu kolei 20

3.2.5.2. Zgodność podsystemów „Sterowanie” 21

4. Charakterystyka podsystemów 21

4.1. Wprowadzenie 21

4.2. Specyfikacje funkcjonalne i techniczne podsystemów 23

4.2.1. Właściwości podsystemów „Sterowanie” związane z bezpieczeństwem i mające znaczenie dla interoperacyjności 23

4.2.1.1. Bezpieczeństwo 23

4.2.1.2. Niezawodność i dostępność 24

4.2.2. Funkcje pokładowe ERTMS/ETCS 24

4.2.3. Funkcje przytorowej części ERTMS/ETCS 25

4.2.4. Funkcje kolejowej łączności ruchomej – GSM-R 27

4.2.4.1. Funkcja łączności podstawowej 27

4.2.4.2. Łączność głosowa i eksploatacyjna 27

4.2.4.3. Przesyłanie danych na potrzeby ETCS 27

4.2.5. Interfejsy transmisji bezprzewodowej ERTMS/ETCS i GSM-R 27

4.2.5.1. Łączność radiowa z pociągiem 28

4.2.5.2. Łączność z pociągiem przy użyciu eurobalis 28

4.2.5.3. Łączność z pociągiem przy użyciu europętli 28

4.2.6. Interfejsy urządzeń pokładowych wewnątrz podsystemu „Sterowanie” 28

4.2.6.1. Kontrola pociągu ERTMS/ETCS i kontrola pociągu klasy B 28

4.2.6.2. Interfejs między radiową wymianą danych GSM-R a ERTMS/ETCS 29

4.2.6.3. Odometria 29

4.2.7. Interfejsy urządzeń przytorowych wewnątrz podsystemu „Sterowanie” 29

4.2.7.1. Interfejs funkcjonalny między centrami sterowania radiowego (RBC) 29

4.2.7.2. Interfejs techniczny między centrami sterowania radiowego (RBC/RBC) 29

4.2.7.3. GSM-R/przytorowy ETCS 29

4.2.7.4. Eurobalisa/LEU 29

4.2.7.5. Europętla/LEU 30

4.2.8. Zarządzanie kluczami 30

4.2.9. Zarządzanie ETCS-ID 30

4.2.10. Przytorowe systemy detekcji pociągu 30

4.2.11. Kompatybilność elektromagnetyczna między taborem a urządzeniami przytorowymi podsystemu „Sterowanie” 30

4.2.12. Pokładowy pulpit ERTMS/ETCS – DMI 30

4.2.13. Pokładowy pulpit GSM-R – DMI 31

4.2.14. Interfejs do rejestracji danych do celów prawnych 31

4.2.15. Widoczność przytorowych obiektów podsystemu „Sterowanie” 31

4.2.16. Warunki środowiskowe 31

4.3. Funkcjonalne i techniczne specyfikacje interfejsów z innymi podsystemami 32

4.3.1. Interfejs z podsystemem „Ruch kolejowy” 32

4.3.2. Interfejs z podsystemem „Tabor kolejowy” 32

4.3.3. Interfejsy z podsystemem „Infrastruktura” 34

4.3.4. Interfejsy z podsystemem „Energia” 35

4.4. Przepisy ruchu 35

4.5. Zasady utrzymania 35

4.5.1. Odpowiedzialność producenta urządzeń 35

4.5.2. Odpowiedzialność podmiotu występującego z wnioskiem o weryfikację podsystemu 36

4.6. Kompetencje zawodowe 36

4.7. Warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa pracy 36

4.8. Rejestry 36

5. Składniki interoperacyjności 37

5.1. Definicja 37

5.2. Wykaz składników interoperacyjności 37

5.2.1. Podstawowe składniki interoperacyjności 37

5.2.2. Grupowanie składników interoperacyjności 37

5.3. Parametry i specyfikacje dotyczące składników 37

6. Ocena zgodności lub przydatności do stosowania składników oraz weryfikacja podsystemów 44

6.1. Wprowadzenie 44

6.1.1. Zasady ogólne 44

6.1.2. Przepisy dotyczące badania urządzeń ERTMS/ETCS i GSM-R 44

6.2. Składniki interoperacyjności 45

6.2.1. Procedury oceny składników interoperacyjności podsystemów „Sterowanie” 45

6.2.2. Moduły oceny składników interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” 46

6.2.3. Wymagania dotyczące oceny 46

6.2.4. Kwestie szczególne 49

6.2.4.1. Pokładowy ERTMS/ETCS 49

6.2.4.2. Specyficzny moduł transmisyjny (STM) 49

6.2.4.3. Treść deklaracji zgodności WE 49

6.3. Podsystemy „Sterowanie” 49

6.3.1. Procedury oceny podsystemów „Sterowanie” 50

6.3.2. Moduły oceny podsystemów „Sterowanie” 50

6.3.2.1. Podsystem pokładowy 50

6.3.2.2. Podsystem przytorowy 50

6.3.2.3. Warunki zastosowania modułów dla podsystemów pokładowych oraz przytorowych 51

6.3.3. Wymagania dotyczące oceny podsystemu pokładowego 51

6.3.4. Wymagania dotyczące oceny podsystemu przytorowego 54

6.4. Przepisy dotyczące zgodności częściowej 57

6.4.1. Wprowadzenie 57

6.4.2. Ocena części podsystemów „Sterowanie” 57

6.4.3. Częściowa zgodność podsystemów „Sterowanie” w sytuacji ograniczeń warunków użytkowania należących do nich składników interoperacyjności 58

7. Wdrożenie TSI „Sterowanie” 58

7.1. Wprowadzenie 59

7.2. Zasady ogólne 59

7.2.1. Modernizacja lub odnowienie podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” lub jego części 59

7.2.2. Istniejące systemy 59

7.2.3. Dostępność specyficznych modułów transmisyjnych 59

7.2.4. Dodatkowe urządzenia klasy B na linii wyposażonej w urządzenia klasy A 60

7.2.5. Tabor z wyposażeniem klasy A i klasy B 60

7.2.6. Warunki dotyczące funkcji obowiązkowych i opcjonalnych 60

7.2.7. Zasady wdrożenia dotyczące GSM-R 61

7.2.7.1. Instalacje przytorowe: 61

7.2.7.2. Instalacje pokładowe: 61

7.2.8. Zasady wdrożenia dotyczące systemów detekcji pociągu 61

7.2.9. Przypadki szczególne 62

7.2.9.1. Wprowadzenie 62

7.2.9.2. Belgia 63

7.2.9.3. Zjednoczone Królestwo 64

7.2.9.4. Francja 65

7.2.9.5. Polska 66

7.2.9.6. Litwa, Łotwa 66

7.2.9.7. Szwecja 67

7.2.9.8. Luksemburg 67

7.3. Przepisy dotyczące ERTMS 67

7.3.1. Europejski plan wdrożenia ERTMS 67

7.3.2. ERTMS – wdrożenie przytorowe 68

7.3.2.1. Korytarze 68

7.3.2.2. Połączenia z głównymi europejskimi portami, stacjami rozrządowym, terminalami towarowymi i obszarami transportu towarowego 68

7.3.2.3. Sieć kolei dużych prędkości 68

7.3.2.4. Projekty finansowane przez UE 69

7.3.2.5. Powiadomienia 69

7.3.2.6. Opóźnienia 70

7.3.3. ERTMS – wdrożenie pokładowe 70

7.3.3.1. Sieć kolei dużych prędkości 71

7.3.4. Określone trasy stanowiące korytarze 72

7.3.5. Połączenia z głównymi europejskimi portami, stacjami rozrządowymi, terminalami towarowymi i obszarami transportu towarowego 78

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011
2011 -> D012257/03 załĄcznik
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia
2011 -> Komisja europejska
2011 -> ZAŁĄcznik uwaga: Tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności
2011 -> Załącznik II do rozporządzenia we (nr) 1333/2008 otrzymuje brzmienie
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do
2011 -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie monitorowania I sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady
2011 -> Pl sanco/12644/2010 Rev. 3 (Pool/E3/2010/12644/12644R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna