D020967/02 decyzja komisji z dnia XXX r upoważniająca Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjomPobieranie 13.13 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar13.13 Kb.
D020967/02

DECYZJA KOMISJI

z dnia XXX r.

upoważniająca Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków powietrznych

FR

KOMISJA EUROPEJSKA,uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art. 14 ust. 6,a także mając na uwadze, co następuje:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powietrzu2 wymaga, między innymi, aby wszystkie statki powietrzne wykonujące loty w europejskiej przestrzeni powietrznej, niezależnie od miejsca ich rejestracji, które posiadają świadectwo zdatności do lotu wydane po dniu 1 marca 2012 r. i których maksymalna certyfikowana masa startowa wynosi powyżej 5700 kg lub które są dopuszczone do przewozu ponad 19 pasażerów, były wyposażone w wersję 7.1 systemu ACAS II od dnia 1 marca 2012 r.

  2. Airbus poinformował Komisję i EASA, że ze względu na opóźnienia w zakresie certyfikacji tej nowej wersji 7.1 w odniesieniu do samolotów typu A380 wyprodukowanych po 1 marca 2012 r., jak również ze względu na opóźnienia w produkcji i dostawie niektórych statków powietrznych po 1 marca 2012 r., nie będzie możliwe odpowiednie wyposażenie tych statków do dnia 31 stycznia 2013 r.

  3. W okresie odstępstwa na wspomnianych statkach powietrznych zainstalowana będzie obecna wersja oprogramowania 7.0, która będzie stosowana zgodnie z obowiązującymi zasadami operacyjnymi. Oczekuje się, że w okresie odstępstwa około 60–70 samolotów typu Airbus i Boeing będzie eksploatowanych w europejskiej przestrzeni powietrznej przy użyciu obecnej wersji oprogramowania.

  4. W dniu 19 kwietnia 2012 r. Republika Francuska powiadomiła Komisję, zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, o swoim zamiarze wprowadzenia odstępstwa od art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011, zezwalając tym samym na wykonywanie lotów przez niektóre nowo zbudowane statki powietrzne bez nowej wersji 7.1 oprogramowania ACAS II do dnia 31 stycznia 2013 r.

  5. Właściwe organy Republiki Francuskiej proponują, jako środek łagodzący, informowanie użytkowników swojej przestrzeni powietrznej o ryzyku błędnej interpretacji niektórych dźwiękowych komunikatów ACAS II stanowiących propozycję rozwiązania (RA), jakie wydaje obecna wersja oprogramowania.

  6. Służby Komisji dokonały oceny wniosku o przyznanie odstępstwa, uwzględniając zalecenie Agencji, zgodnie z którym ograniczona liczba statków powietrznych objętych odstępstwem i czas trwania planowanego odstępstwa nie przekreślą korzyści w zakresie bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia (UE) nr 1332/2011.

  7. Komisja uważa, że odstępstwo, którego dotyczy wniosek, zapewnia poziom bezpieczeństwa równoważny z poziomem, jaki przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 1332/2011, i może w związku tym zostać zatwierdzone, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków dotyczących środków łagodzących.

  8. Zgodnie z art. 14 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 wszystkie państwa członkowskie są uprawnione do stosowania środka zawartego w niniejszej decyzji.

  9. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu EASA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

a) Republika Francuska może w drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 zezwolić statkom powietrznym, o których mowa w sekcji I załącznika do tego rozporządzenia, niezależnie od miejsca ich rejestracji, na wykonywanie lotów nad terytorium, do którego ma zastosowanie Traktat, jak również w każdej innej przestrzeni powietrznej, w odniesieniu do której państwa członkowskie stosują prawodawstwo UE, bez nowej wersji 7.1 oprogramowania ACAS II do dnia 31 stycznia 2013 r.

b) Republika Francuska powiadamia użytkowników przestrzeni powietrznej, o której mowa powyżej, poprzez Biuletyn Informacji Lotniczej, o istnieniu SIB 2009-16, wydanego przez EASA w dniu 9 czerwca 2009 r. i dotyczącego ryzyka błędnej interpretacji niektórych dźwiękowych komunikatów stanowiących propozycję rozwiązania (RA), jakie wydaje wersja 7.0 oprogramowania ACAS II.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Komisji

Siim Kallas

Wiceprzewodniczący1Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

2Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 20.

PL   PL

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2012
2012 -> D021888/02 załĄcznik VII operacje niezarobkowego transportu lotniczego wykonywane przy użyciu statków powietrznych z napędem silnikowym innych niż skomplikowane statki powietrzne
2012 -> Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe Cel
2012 -> D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
2012 -> Operacje niezarobkowego transportu lotniczego wykonywane przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym
2012 -> Komisja europejska
2012 -> Komisja europejska
2012 -> Komisja europejska
2012 -> ZAŁĄcznik wprowadzenie informacje obowiązkowo podawane, ich uzyskiwanie I prezentacja
2012 -> Komisja europejska
2012 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/…
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna