Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii NaukPobieranie 1.55 Mb.
Strona1/28
Data27.04.2016
Rozmiar1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: DAG­­ / 104 / 2015


Zamawiającym jest:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk reprezentowany przez

Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych dr hab. Joannę Rencławowicz.

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest:

Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. Feliks Przytycki.

Numer telefonu: (0 22) 522 81 30

Numer faksu: (0 22) 629 39 97

NIP 525-000-88-67

REGON 000325860

Adres: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, woj. mazowieckie.

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu informatycznego dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i Grantów”

Kod CPV: 30236000-2 – sprzęt informatyczny.
I. Informacje ogólne

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 I 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 oraz 2015 r. poz. 349), zwanej dalej „ustawą" oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej „SIWZ", dostępną do pobrania również na stronie internetowej www.impan.pl.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego:

Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz wymaganych warunków technicznych).

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.


II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla siedmiu części zamówienia osobno, sprzętu informatycznego w cz. I dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
i następujących Grantów:
.

w cz. II Grant „OPUS 4” UMO-2012/07/B/ST1/03356,

w cz. III Grant „Maestro” UMO-2012/06/A/ST1/00259 ,

w cz. IV Grant „Sonata” 2012/05/D/ST1/03227,

w cz. V Grant „GEOGRAL (Maria Curie Individual Fellowship)” Grant Agreement
numer: 654721,


w cz. VI Grant „Sonata 5” UMO-2013/09/D/ST1/03692 ,

w cz. VII Grant „OPUS7” UMO-2014/13/B/ST1/01033
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych w przedmiocie zamówienia oraz wymagane ilości dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej Instytutu www.impan.pl. Podane parametry techniczne są minimalnymi i ich nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia wymienionego w ust. 1 (Opisu przedmiotu zamówienia) do Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8. – loco magazyn (serwerownia).
III. Okres gwarancji i warunki serwisu

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy od daty dostawy wg. wymagań i wskazań załącznika nr 1 do SIWZ, 1. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru.


IV. Oferty częściowe, wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach danej części .

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


VI. Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia ustala się na okres 30 dni od dnia podpisania umowy.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 2. poprzez oferowane dostawy spełniają wymagania określone w części VIII SIWZ.

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły /spełnia – nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w części VIII SIWZ.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 1 i 2.

 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4;

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. zgodnie z pkt. 2 Załącznika nr 4;

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 oraz zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. Dokumenty, o których mowa w niniejszej części SIWZ składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub jego pełnomocników. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wykonawcę.

 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, o ile w niniejszej SIWZ Zamawiający nie postanowił inaczej.


IX. Oferta składana przez spółkę cywilną

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w części VIII ust. 1 oraz ust. 4 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.


X. Oferta składana przez konsorcjum

1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

4. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób (podpisy uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

5. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym i dokonane w ten sposób rozliczenie zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

6. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 4 części VIII, składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie.


XI. Podwykonawcy

W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom lub innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, które zamierza im powierzyć – na druku formularza wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 4 części VIII, SIWZ.Uwaga! Niezałączenie do oferty Załącznika nr 5 oznaczać będzie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest podać cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

2. Do porównania ofert będzie brana cena netto (tj. bez podatku VAT).

3. W cenie ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, bez: podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty opakowania i transportu, ubezpieczenia, serwisu w tym kosztów transportu do i z serwisu.

4. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

7. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

  1. Kryteria oceny ofert dla danej części i ich znaczenie:

Cena netto 100%

2. Za najkorzystniejszą ofertę dla danej części zostanie wybrana oferta z najniższą ceną netto, która uzyska najwyższą ilość punktów, spełniająca wszystkie wymagania określone w p. II SIWZ (Opis przedmiot zamówienia).

3. Oferta najkorzystniejsza dla każdej części liczona osobno (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Liczba punktów oferty badanej =


  1. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


XIV. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.


XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (na numer lub adres e-mail określony w cz. XVIII) z zastrzeżeniem, że każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

 2. W sytuacji, żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych.

 3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w ustawie, zawiadomieniu, wezwaniu.

 4. Ilekroć w prowadzonym postępowaniu Zamawiający wprowadzi obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności (bezskuteczności) oświadczenia, dokumentu, wniosku, wyjaśnienia, zawiadomienia.

 5. Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 6. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

 7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

 8. Jeżeli zmiana treści SIWZ, o której mowa w ust. 7, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.


XVIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną, do kontaktów z Wykonawcami jest:

a. w zakresie technicznym dot. przedmiotu zamówienia

Aleksander Ćwikliński – Kierownik Działu Komputerowego,

b. w zakresie zasad stosowania zamówień publicznych

Krzysztof Piaseczny k.piaseczny@impan.pl

tel. odpowiednio: a.(0 22) 522 81 35, b. 522 81 30, fax: (0 22) 629 39 97

2. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 800– 1600.


XIX. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy).

 5. Dokumenty oraz załączniki składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej, za zgodność z oryginałem’’ przez Wykonawcę, tj. przez osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania Wykonawcy lub przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę lub osoby. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty oraz załączników, były parafowane przez osoby podpisujące ofertę oraz aby wszystkie strony oferty były spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.

 6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z  innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wykonawcę.

 7. W przypadku, gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

 9. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

10. Każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia (składający ofertę wspólną) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w ust. 1 części VIII. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w cz. VIII mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
XX. Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania ofert.

1. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanym na:


Instytut Matematyczny PAN


00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8


 1. Kopertę należy oznaczyć następująco:

,,Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych
dla
Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8,

nasz znak: DAG/104/2015/zp/nie otwierać – przetarg/” 1. Wskazane jest, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

 2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.


XXI. Termin i miejsce składania ofert

 1. Pisemną ofertę należy przesłać/składać do dnia 16.11.2015 r. do godz. 12 : 00, na adres Zamawiającego: 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8, (pok 303 , IIIp). Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do 16.11.2015 r., do godz. 12:00.

 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.


XXII. Otwarcie ofert

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.11.2015 r. o godz. 12 : 30 w siedzibie Zamawiającego, pok nr 303.

 2. Otwarcie ofert jest jawne.

 3. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem oferty zamiennej, nie będą otwierane.

 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny ofert a także inne informacje mające wpływ na wynik postępowania.

 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.


XXIII. Tryb oceny ofert, wyjaśnienie treści ofert i dokumentów, poprawianie stwierdzonych omyłek

 1. Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w SIWZ.

 2. W trakcie procedury oceny ofert Zamawiający określi czy każda z ofert:

    1. została prawidłowo podpisana;

    2. zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia,

    3. spełnia warunki określone w ustawie i SIWZ.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- wezwie Wykonawców, którzy w oznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń, dokumentów, o których mowa w cz. VIII SIWZ (art. 25 ust. 1 ustawy) lub pełnomocnictw, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert;

- może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub oświadczeń i dokumentów, o których mowa w cz. VIII SIWZ;

- poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych;

- poprawi omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

- w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.


 1. Oświadczenia, dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 Wykonawcy składają w formie pisemnej, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem stwierdzonych omyłek, o których mowa w ust. 3.


XXIV. Wykluczenie wykonawcy

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 1. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.


XXV. Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy.


XXVI. Unieważnienie postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek,


o których mowa w Art. 93 ust. 1 ustawy.

2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

 2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


XXVII. Wybór wykonawcy

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ.


XXVIII. Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) Terminie, zgodnie z art. 94 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


 1. Informacje, o których mowa w ust.1 pkt.1 Zamawiający zamieści na stronie www.miiz.waw.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


XXIX. Istotne postanowienia umowy

  1. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

2) wycofania z dystrybucji modelu oferowanego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach, co najmniej takich jak model oferowany lub, który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie;

3) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.
XXX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.

 2. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przed podpisaniem umowy.

 3. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w SIWZ.


XXXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


  1. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w dziale VI ustawy.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:


  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie przesłanek określonych w ust. 2.

  6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 3.

  8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ( ust. 1 części XVIII SIWZ), albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  11. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

 2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  14. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom zawiera Dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.XXXII. Postanowienia końcowe

1.Do spraw nieuregulowanych w niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 I 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 oraz 2015 r. poz. 349).

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

5. Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz wymaganych warunków technicznych,

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia,

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne,

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia,

Warszawa, dnia ............................. r. ..........................................................

(podpis osoby upoważnionej)
formularz wymaganych warunków technicznych załącznik nr 1 do SIWZ
Część IPobieranie 1.55 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna