Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk


Formularz oferty, załącznik nr 2 do SIWZPobieranie 1.55 Mb.
Strona27/28
Data27.04.2016
Rozmiar1.55 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Formularz oferty, załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

……………………………(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

NIP …………………………………………

REGON …………………........................

Telefon…………………….……………….

Faks ….…………………………………….

Województwo …………………………….
Odpowiadając na ofertę w postępowaniu o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 I 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 oraz 2015 r. poz. 349) na dostawę pn.

Dostawa sprzętu informatycznego dlaInstytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i Grantów”
Oferujemy dostawę urządzeń objętego przetargiem za następujące ceny:

Lp. wg. cz. i poz.

Towar
odpowiednio do


kolejności części, pozycji w treści załącznika
nr 1 SIWZ


Ilość dostawy

Cena jednostkowa
(netto)
dostawy


Cena łączna (netto)

Kol. 3 x 4


Kwota
VAT (……….%)
dla kol. 5


Cena łączna (brutto) dostawy

Kol. 5 + 6

1

2

3

4

5

6

7

Część I. IMPAN

1.

Sala konferencyjna system alarmowy:
1.1

Czujnik ruchu

2 szt.

1.2

Czujnik otwarcia drzwi

2 szt.

1.3

Kanera

2 szt.

2.

Sala Konferencyjna wyposażenie:
2.1

Słuchawki

1szt.

2.2

Urządzenie do przechowywania wideo

1 szt.

2.3

Mikrofony

1 kpl.

2.4

Aktywny di box

1 szt.

2.5

Zasilacze awaryjne

2 szt.

3.

Sala konferencyjna jednostki centralne
3.1

Komputer centralny do nagrywania

1szt.

3.2

Komputer centralny dla wykładowcy

1 szt.

4.

Laptop

1 szt.

5.

Zewnętrzny magazyn danych

1 kpl.

6.

Akcesoria komputerowe:
6.1

Uchwyt do monitora

10 szt.

6.2

Płyty CD

100 szt.

6.3

Płyty DVD

100 szt.

6.4

Wtyk telefoniczny

100 szt.

6.5

Przewód telefoniczny

100 mb.

6.6

Klawiatura

10 szt.

6.7

Mysz

10 szt.

6.8

Słuchawki z mikrofonem

10 szt.

6.9

Listwa zasilająca

10 szt.

6.10.2

Kable HDMI 3 m

5 szt.

6.10.2

Kable HDMI 4,5 m

2 szt.

6.10.3

Kable HDMI 5 m

2 szt.

6.11

Zasilacz do drukarki

1 szt.

6.12

Taśma do nadruku

1 szt.

7.

Drukarka kolorowa

1szt

8.

Jednostki centralne

15 szt.

9.

Przełączniki

4 szt.

10.

Akcesoria sieciowe:
10.1

Moduł

2 szt.

10.2

Kabel światłowodowy

1 szt.

11.

Skrzynka Narzędziaowa

5 szt.

12.

Monitory:
12.1

Monitor z matryzą PLS

2 szt

12.2

Monitor zwykły

25 szt.

13.

Skaner

1 szt.

14.

Drukarka laserowa

2 szt.

15.

Router

4 szt.

16.

Kamera internetowa

2 szt.

17.

Bezprzewodowy punkt dostępowy

10 szt

Część II. Grant UMO-2012/07/B/ST1/8/03356

1.

Laptop z rysikiem

1 szt.

2.

Laptop

1 szt.

3.

Napęd DVD

1 szt.

4.

Laptop

1 szt.

Część III. Grant UMO-2012/06/A/ST1//00259

1.

Laptop

1 szt.

2.

Napęd DVD

1 szt.

3.

Dysk zewnętrzny

1 szt.

4.

Pendrive

1 szt.

5.

Tablet

1 szt.

6.

Laptop

1 szt.

7.

Dysk zewnętrzny

1 szt.

8.

Urządzenie wielofunkcyjne

1 szt.

9.

Jednostka centralna

2 szt.

10.

Monitor

2 szt.

11.

Czytnik kart pamięci

1 szt.

12.

Czytnik kart pamięci

1 szt.

13.

Karta pamięci

1 szt.


Część IV. Grant 2012/05/D/ST1/03227

1.

Tablet

1 szt.

2.

Monitor

1 szt.

Część V. Grant 654721

1.

Laptop

1 szt.

Część VI. Grant UMO-2013/09/D/ST1/03692

1.

Tablet

1 szt.

2.

Laptop

1 szt.

3.

Jednostka centralna

1 szt.

Część VII. Grant UMO-2014/13/B/ST1/01033

1.

Laptop

1 szt.

2

Laptop

3 szt.
1. Słownie dla części …...:


Cena łączna netto (suma kol. nr 5) dla części ……. :
......................................................................................................................................................zł.
Cena łączna brutto (suma kol. nr 7) dla części ………:
......................................................................................................................................................zł.
2. Słownie dla części ………..:
Cena łączna netto (suma kol. nr 5) dla części ……. :
......................................................................................................................................................zł.
Cena łączna brutto (suma kol. nr 7) dla części ………:
......................................................................................................................................................zł.
3. itd….. 1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

 3. Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.......................................................................................

…………………………………………………….………
 1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

 2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5 -17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

 3. Podpiszemy umowę na warunkach wynikających z siwz i złożonej oferty w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

 4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
  Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ……………………………………

Telefon:………………………………………..

Fax: …………………………………………….

E-mail: …………………………………..
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. Wypełniony formularz wymaganych warunków technicznych załącznik nr 1 do SIWZ

 2. ……………………………………………………………………………………………………

 3. ……………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera łącznie ............... stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.


miejscowość i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____


podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

* niepotrzebne należy skreślić

Pobieranie 1.55 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna