Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk


Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3 do siwzPobieranie 1.55 Mb.
Strona28/28
Data27.04.2016
Rozmiar1.55 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3 do siwz,


miejscowość............................data.................(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Siedziba Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.

„Dostawa sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych


dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
przy ul. Śniadeckich 8

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych


w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

(t. j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 I 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 oraz 2015 r. poz. 349) oświadczam, że jako Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust.1 niniejszej ustawy mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ:


  1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuję się dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii, zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.Uwaga

W przypadku wystąpienia okoliczności z art. 26 ust. 2b przedstawię pisemne zobowiązanie o oddaniu mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

………………………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
* niepotrzebne należy skreślić

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, załącznik nr 4 do SIWZ


miejscowość............................data.................(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 I UST. 2 PKT 1

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Siedziba Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.

„Dostawa sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych
dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
przy ul. Śniadeckich 8

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych


w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(t. j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 I 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 I 1232 oraz 2015 r. poz. 349) oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie jako Wykonawcy z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

………………………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

* niepotrzebne należy skreślić
Oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia - załącznik nr 5
……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Siedziba Wykonawcy:


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.

„Dostawa sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych


dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
przy ul. Śniadeckich 8

Oświadczamy że: zamierzamy powierzyć część realizacji zamówienia następującym podmiotom:
Nazwa i dane adresowe Podmiotu realizującego cześć zamówienia

Zakres powierzonej części zamówienia
Uwaga ! W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia innym podmiotom, w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 4 części VIII SIWZ.

....................................................................(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
* niepotrzebne należy skreślić

Pobieranie 1.55 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna