Dane personalnePobieranie 19.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.28 Kb.

DANE PERSONALNE


IMIĘ I NAZWISKO

Tomasz Chachulski

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

profesor nadzwyczajny

dziekan WNH 2012-2016PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Warszawski

ADRES E-MAIL

tchachulski@op.pl


WYKSZTAŁCENIE


1984 – magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

1993 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN2007 – habilitacja, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, IBL PAN


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE


Literatura polska XVI - pocz. XIX wieku, a szczególnie epoki Oświecenia; edytorstwo naukowe, kultura literacka Wielkiego Księstwa Litewskiego i Inflant polskich, polska kultura religijna XVI-XX wieku, edukacja polonistyczna


DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE


2010

 • Czesław Zgorzelski – „Wśród gwiazd...”, w: Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010.

 • (współred.) Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, ss. 141.

 • (współred.) Franciszek Dionizy Kniaźnin, oprac. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa-
  -Katowice 2010, ss. 92.

 • Między „Krotofilami i miłostkami” a „Żalami Orfeusza nad Eurydyką”. „Z Anakreonta. Sam do siebie”, w: Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010.

 • (współred.) Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010, ss. 509.

 • Przedmowa do: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. P. Mitzner i A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 11-13.

 • Na skraju puszczy... Nieznany list Franciszka Karpińskiego z roku 1810, w: Libris satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka i A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 189-198.

 • Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, w: Literatura dawna
  a współczesna humanistyka
  , red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

2011

 • (wstęp, oprac.) Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011, ss. 320.

 • Elegijne przyjemności, w: Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 2011, s. 93-101.

 • O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia, w: Humanizm i filologia, red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 355-411 (Humanizm – idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w literaturze polskiej. Syntezy, t. VII).

 • Recenzja dorobku naukowego prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej, przygotowana w związku z postępowaniem o nadanie Jej tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Profesor Teresa Kostkiewiczowa, historyk literatury, doktor honoris causa, Lublin 2011, s. 9-17.

 • Konstancija Benislavska, w: Senosios lietuvos literatūra 1253-1795, sudarė Sigitas Narbutas, Vilnius 2011, s. 279-286.


2012

 • Antyk w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wybrane motywy, w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2012.

 • (red.) Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej
  XVIII wieku
  , red. T. Chachulski przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2012.

 • Poeta w ogrodzie, w: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu,
  red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012.

 • Nigdy wcześniej nie byliśmy w Ziemi Świętej, w: Wiara i kultura sercem teologii,
  red. D. Kielak, J. Kulisz SJ, Warszawa 2012.

 • Rola druków ulotnych w twórczości Franciszka Karpińskiego, "Sarmackie 
  Theatrum", Katowice 2012, t. VI.
DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE


2010

 • Wacław Borowy (1890-1950) – historyk, krytyk i badacz literatury, Warszawa, 14.10. 2011 r.


2011

 • Czesław Miłosz, 18.10.2011 r.


2012

 • Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury. Piśmiennictwo - książka - edukacja , Warszawa,
  10-12.05.2012 r. (referat: O pamiętnikach błogosławionej matki Marceliny Darowskiej – rekonesans)


OSIĄGNIĘCIA

2008 - Nagroda I stopnia Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe za rok 2007

2009 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Granty (po 1999):


  1. - Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (wykonawca)

2000 - Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia - II (kierownik grantu zespołowego).

2008-2010 - Humanizm – idee, nurty i paradygmaty w literaturze polskiej (kierownik: prof. Alina Nowicka-Jeżowa, UW). Twórca - dzieło – tekst jako przedmiot filologii. Kierownik tomu – prof. Adam Karpiński (IBL PAN); wykonawca, rozprawa: O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie oświecenia

2008-2011 - Humanizm – Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (PBZ-MNiSW-03/II/2007; kierownik: prof. Alina Nowicka-Jeżowa, UW). Kierownik tomu – prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavalée (KUL); wykonawca, rozprawa: Humanistyczny projekt antropologiczny
w literaturze i kulturze religijnej osiemnastego wieku w Polsce.

2009-2012 - Antyk oświeconych, Nr N N103 156537 (IBL PAN), rozprawa: Antyk w twórczości Franciszka Karpińskiego. Wybrane motywy.
INNE AKTYWNOŚCI


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - przewodniczący

Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” (członek)

Fundacja „Akademia Humanistyczna” – członek zarządu

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia (redaktor naczelny)

2008 – 2012 - Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Sekcja ds. dydaktyki szkolnej i akademickiej

2012 – 2015 - Komitet Nauk o Literaturze2008 – 2012 - Członek kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna