Data i miejsce urodzenia 28 marca 1970 r., Przemyśl WykształceniePobieranie 58.06 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.06 Kb.
Dariusz Wojakowski

Data i miejsce urodzenia

28 marca 1970 r., Przemyśl

Wykształcenie

2009 Uniwersytet Jagielloński Kraków

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

2001 Uniwersytet Jagielloński Kraków

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

1993 – 1997 Uniwersytet Jagielloński Kraków

magister; kulturoznawstwo

1990 – 1995 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów

magister; nauki społeczne i politologia

Praktyka zawodowa

I-IX 2010 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii

2001 - 2009 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

adiunkt w Instytucie Socjologii

2010 Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej Lublin

wykłady z edukacji międzykulturowej dla słuchaczy pedagogiki

2006 – 2007 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza Tyczyn

prowadziłem seminarium magisterskie z socjologii

2003 - 2006 Akademia „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski

wykłady dla słuchaczy Akademii

1995 – 2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów

asystent w Instytucie SocjologiiSprawowane funkcje

Od 1.11.2012 r. – Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH

2002 – 2005 i 2008 - 2010 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

prodziekan Wydziału Socjologiczno-HistorycznegoProwadzone obecnie zajęcia dydaktyczne

Wstęp do socjologii,

Metodologie badań kulturoznawczych,

Metodologia nauk społecznych,

Seminarium magisterskie,

Socjologia społeczności lokalnych,

Subkultury i duchowość alternatywna,

Procesy narodowościowe w Europie Środkowo-WschodniejPublikacje

Monografia naukowa
1. Polacy i Ukraińcy – rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu. Nomos, Kraków 2002, s. 298.

2. Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 383.

3. Mental’ni kordony w Ewropi biez kodroniw. Seria „Zmina Paradygmy”, NIKA Centr, Kijów 2012, s. 319. (ukraińskie tłumaczenie zmienionej wersji książki „Swojskość i obcość”)
Redakcja monografii naukowej, tomu czasopisma
4. Między Polską a Ukrainą. Pogranicze- Mniejszości- Współpraca., redakcja: M. Malikowski, D. Wojakowski, Rzeszów 1999, s.223.

5. Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych. Nomos, Kraków 2005, s. 336. Współredakcja z Marianem Malikowskim.

6. Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland, Nomos, Kraków 2008, s. 125.

7. Granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje. XIV tom „Pogranicze. Studia społeczne”, Białystok 2008, s. 167. Współredakcja z Hanną Bojar i Andrzejem Sadowskim.

8. Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej. Rzeszów 2009, Bonus Liber; s. 292. Współredaktor: Paweł Grygiel.

9. Space, Power, Religion. Volume 6 „Acta Archaelogica Ressoviensia”, Rzeszów 2011, Współredaktor: Sławomir Kadrow, s. 384.Rozdziały w monografii naukowej

A. W języku angielskim, niemieckim, ukraińskim


10. „The shaping of the Position of Rural Women in Poland and the USA: Similarities and Differences”, in: K. Frysztacki (ed.), Columbus - Cracov Dialoges on East European Social Issues., Cracov-Columbus OH, 1996, s. 173-183.

11. „Managing Multiethnic Communities in Poland: Law and Practice after 1989” w: Kovacs Petra, Biro Anna-Maria (red.), Managing Multiethnic Communities in Central Europe, OSI/LGI, Budapeszt 2001: 205-240. Współautorzy: Piotr Bajda i Małgorzata Syposz

12. “Social Fields and Environment: The Cultural and Spatial Dimension of Social Relations” w: Wojakowski D. (red.) Borders and Fields, Cultures and Places: Cases from Poland, Nomos, Kraków 2008, s. 65-84.

13. “Die gegenwärtige Ethnizität im wissenschaftlichen Diskurs und in den individuellen Selbst- und Fremdeninterpretationen” w: Anna Duszak, Juliane House, Łukasz Kumięga (red.) Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 135-160.

14. “Tourists, Vagabonds and Others - Migrants in the Eastern Frontier” w: Anna Gąsior-Niemiec (red.) Europe. Discourses from the Frontier, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, s. 38-60.

15. „Hlobalizacija studentiw u lokalnomu seredowyszczi (na prykładi jakistnych doslidżeń u m. Rzesziw)” w: Szczudło S. (red.), Mołodiżna polityka: problemy ta perspektywy, Wyd. Uniwersytetu w Drohobyczu, Drohobycz 2012, s. 131-135.

16. „Past, Conflict and Seeking of Reconciliation on the Polish-Ukrainian Borderland”, in: Kurczewski J. (ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe, Peter Lang Verlag, Frakfurt am Main 2014, pp. 271-300.
B. W języku polskim

17. „Religia w kulturze Ukraińców w południowo-wschodniej Polsce (1947-1995)”, w: Diałoh kultur. Ukraina u switowomu kontiekstu. Matieriały perszych miżnarodnych fiłosofsko-kulturologicznych czytań., Lviv 1996, s. 165-170.

18. „Nauczanie języka ukraińskiego w południowo-wschodniej Polsce - stan obecny i perspektywy na przyszłość”, w: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), Społeczności pogranicza. Wielokulturowość. Edukacja., Cieszyn 1996, s. 184-193.

19. „Charakter pogranicza polsko-ukraińskiego - analiza socjologiczna.” w: M. Malikowski, D. Wojakowski (red.), Między Polską a Ukrainą. Pogranicze- Mniejszości- Współpraca., Rzeszów 1999, s. 61-82.

20. „Grekokatolicy - problemy z tożsamością religijną na pograniczu polsko-ukraińskim w dobie obecnej”., w: S. Stępień (red.) Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej - idea a rzeczywistość. t. IV, Przemyśl, 1998: 405-411.

21. „Pogranicze polsko-ukraińskie - współczesne spotkania Zachodu ze Wschodem”, w: G. Kotlarski, M. Figura (red.), Oblicza Wschodu w kulturze polskiej., Poznań 1999: 309-322.

22.Religia a konflikty etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim” w: Malikowski M., Seręga Z. (red.) Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, t. II, Rzeszów 2000: 385-396.

23. „Wielokulturowość pogranicza wyzwaniem dla edukacji”, w: Lewowicki T. (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Prace Naukowe UŚ nr 1879, Katowice 2000: 115-128.

24. „Religia, naród i państwo w świadomości Polaków i Ukraińców na pograniczu etnicznym” w: Ukrajinśka istoryczna nauka na porozi XXI stolittja, t. II, Czerniwci 2001: 80-85.

25. „Polska polityka wobec Ukrainy i mniejszości ukraińskiej a stosunki etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim” w: Stemplowski R., Żelazo A. (red.) Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, PISM, Warszawa 2002. Współautor Marian Malikowski: 235-261.

26. „Religia w sytuacji pluralizmu etniczno-kulturowego. Z doświadczeń dwuetnicznych społeczności lokalnych na pograniczu polsko-ukraińskim” w: Lewowicki T., Różańska A., Klajmon U. (red.) Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych. UŚ, Cieszyn 2002: 385-396.

27. „Kształtowanie się narodów polskiego i ukraińskiego w kontekście koncepcji socjologicznych (analiza zjawisk pogranicza etnicznego)” w: Czerepanowa S. (red.), Diałoh kul’tur: Ukrajina u switowomu kontieksti. Fiłosofija oswity. W. 8, L’viv, Społom, 2002: s. 319-334.

28. „Granica państwowa – recepcja zjawiska i tworzenie się nowej struktury społecznej” w: Maria Zielińska (red.) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje. t. I, Zielona Góra, LTN, 2003: s. 367-380.

29. „Władze lokalne wobec swoich mniejszości etnicznych” w: Joanna Kurczewska (red.) Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004: s. 452-285.

30. „Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym w teorii socjologicznej i praktyce społecznej.” w: Artur Paszko (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku., WBP, Kraków 2004: s. 97-103.

31. „Kościół i sekta – dawna typologia w czasach nowych zjawisk religijnych” w: E. Matuszczyk, M. Krzywosz (red.), W kręgu sacrum i pogranicza, Wyd. UwB, Białystok 2004: s. 75-93.

32. „Chimera czy Proteusz? – o współczesnych kształtach i przemianach tożsamości społecznej.” W: Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.), Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna –problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości,OW „Impuls”, Cieszyn-Warszawa-Kraków 2005: s. 281-294.

33. „Oswajanie obcości kulturowej – zarys koncepcji badań jakościowych imigrantów na przykładzie obywateli Ukrainy w Polsce.” W: Malikowski M., Wojakowski D. (red.) Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych. Nomos, Kraków 2005, s. 195-222.

34. „Swojskość i obcość na pograniczu – strategie interpretacyjne granic grup społecznych.” W: Kurczewska J., Bojar H. (red.). Granice na pograniczach. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005: s. 37-65.

35. „Kultura lokalna, czyli węzeł symboliczny.” W: Kurczewska Joanna (red.) Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006: 127-144.

36. „Poza socjologię pogranicza: w poszukiwaniu nowych ujęć teoretycznych dla zjawisk pograniczności” w: M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.) Transganiczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie. Zielona Góra 2007, LTN: 29-48.

37.„Pogranicze polsko-ukraińskie: różnorodność wymiarów i perspektyw badawczych” w: M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.) Transganiczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie. Zielona Góra 2007, LTN: 195-216. (współautor: Mirosław Bieniecki)

38. „Pogranicze polsko-ukraińskie a wyzwania XXI wieku” w: M. Szmeja (red.) Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych. Kraków 2008, Nomos: 73-84.

39. „Stan badań nad mniejszością ukraińską i stosunkami etnicznymi na Podkarpaciu.” w: M. Malikowski (red.) Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego. Rzeszów 2008, Wyd. UR: 458-468.

40. „Projektowanie lokalności. Na przykładzie Pilzna i Zagórza.” W: J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa 2008, Wyd. IFiS PAN: 239-259.

41. Chrześcijaństwo – wspólnotowość – glokalizacja. W: Grygiel P., Wojakowski D. (red.) Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej. Rzeszów 2009, Bonus Liber; s. 13-26. (Współautor Paweł Grygiel).

42. Pogranicze – tożsamość narodowa – edukacja. (Auto)biograficzne refleksje nad zróżnicowaniem światopoglądowym na pograniczu polsko-ukraińskim. W.: Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red) Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej. (t.2), Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009, wyd. A. Marszałek; s. 273-283.

43. Sanok – miasto pogranicza w procesie integracji europejskiej, w: Abłażewicz-Górnicka U., Krzysztofek K., Oryszczyszyn R., Sadowski A. (red.) Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy, Białystok 2009, Wyd. UwB, s. 347-357.

44. Lokalne projekty europejskości na południowym i wschodnim pograniczu Polski, w: Bojar H., Kurczewska J. (red.) Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, Warszawa 2009, Wyd. IFiS PAN.

45. Edukacja międzykulturowa a integracja europejska kontekście badań lokalnych na pograniczu wschodnim i południowym Polski, w: Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.) Edukacja międzykulturowa - teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, Toruń 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 114-130, współautor: Agata Nijander-Dudzińska.

46. Polska i Polacy w opinii imigrantów a wskazania dla edukacji kulturowej, w: Paszko A. (red.) Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, Kraków 2011, Stowarzyszenie Willa Decjusza, s. 41-54.

47. O różnorodności doświadczenia wielokulturowości na Podkarpaciu, w: Pawłowska A., Rykiel Z. (red). Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów 2012, Wyd. UR, s. 82-91.

48. Rajd Śladami Bandery w sierpniu 2009r. jako zjawisko ilustrujące kształtowanie ram dyskursu polsko-ukraińskiego na pograniczu, w: Kurczewski J. (red.) Socjologia pojednania, Kraków 2012, Nomos, s. 157-170 (współautorka Alla Karanukh).

49. O Drohobyczu, odkrywanej wielokulturowości i niewypowiedzianym pojednaniu, w: Kurczewski J., Herman A. (red.) Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, Gdańsk 2012, słowo/obraz terytoria, s. 177-213 (współautor Jacek Kurczewski).

50. Studenci zagraniczni w rzeszowskim ośrodku akademickim. Analiza jakościowa, w: Bobko A., Marek-Zborowska B. (red.) Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Rzeszów 2012, Wyd. UR, s. 329-240.

51. "Kresowe ideologie" w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej, w: Zarycki T. (red.), Polska Wschodnia i orientalizm, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2013, s. 134-145.


Artykuły w czasopismach recenzowanych


  1. W języku angielskim

52. „Life in Religious Pluralism: Religious Situation on the Polish-Ukrainian Borderland”, w: RELIGION, STATE AND SOCIETY, Vol. 27, No 3/4, Oxford 1999: 343-354.

53. „Ethnic Pluralism in Local Communities after the 1990s Political Transformation” w: POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, No 3, Warszawa 2002: 315-336.

54. “Europe – region – town: cultural roots in narrations at southern Polish borderland” w: SOCIOLOGIAE ROMANEASCA, Vol. IX, No 1, Bucharest 2011: 141-153.

55. “Local Government – from the ‘Small State’ to the Social Field” w: ACTA ARCHAELOGICA RESSOVIENSIA, Vol. 6., Rzeszów 2011: 109-132. Współautor: Agata Nijander-Dudzińska

56. „Toward Multi-Perspective Analysis of Social Identity” w: SOCIOLOGICZNII STUDII, Z. 2(3), Łuck 2013, pp. 41-49.
B. W języku polskim
57. „Stosunki etniczne i wyznaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim”, w: PRZEGLĄD POLONJNY nr 4/1995, Kraków, s. 81-95.

58. „Polacy na Ukrainie Zachodniej - zagadnienia wybrane”, w: PRZEGLĄD POLONIJNY nr 4, Kraków 1996, s. 55-63.

59. „Sytuacja religijna na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście stosunków etnicznych”, w: PRZEGLĄD POLONIJNY, z. 3, Kraków 1997, s. 87-106.

60. „Pogranicze polsko-ukraińskie: Lokalność jako czynnik warunkujący stosunki etniczne”, w: STUDIA SOCJOLOGICZNE, nr 4, Warszawa 1998, s. 66-86.

61. „O technice malowania obrazów, czyli teoretyczne dylematy socjologii pogranicza.” w: PRZEGLĄD POLONIJNY z. 3, Kraków 2002: 39-56.

62. „Problemy metodologiczne badań nad religijnością w Europie Wschodniej w kontekście tak zwanego ‘odrodzenia religijności’.” w: „POLSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI” pod red. A. Andrusiewicza, T. II, Rzeszów 2002: 216-227.

63. „Pogranicze w polskiej literaturze socjologicznej. Zarys problemu.” w: „POLSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI” pod red. A. Andrusiewicza, T. III, Rzeszów 2004: 188-199.

64. „Relacje między wielokulturowością a światem wartości. Uwagi metodologiczne” w: „POLSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI” pod red. A. Andrusiewicza, t.IV, Rzeszów 2004: s. 142-155.

65. „Pogranicze polsko-ukraińskie a nowa granica Unii Europejskiej.” w: „SŁOW’JANŚKYJ WISTNYK”, Seria „Istoryczni nauki”, W. 4, Rivne 2005: s. 164-170.

66. „Ukraińcy na Podkarpaciu w świetle badań socjologicznych.” W: „POLSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI” pod red. A. Andrusiewicza, T.VII, Rzeszów 2006: 100-109.

67. „Wschodnie pogranicze Polski w momencie akcesji do Unii Europejskiej. Omówienie instytucjonalnych aspektów inkluzji i segregacji społecznej na podstawie badań pogranicza.” W: „AKTUALNI PROBLIEMY WITCZYZNIANOJI TA WSIESWITOWOJI ISTORIJI” z. 7, Rivne 2006: 257- 261.

68. „Wprowadzenie. Socjologia pogranicza w poszukiwaniu nowych horyzontów” w: „POGRANICZE. STUDIA SPOŁECZNE”, tom XIV, Białystok 2008: 5-14. (współautor: Hanna Bojar)

69. „Transgresja lokalności jako wynik migracji na pograniczu”, w: STUDIA MIGRACYJNE - PRZEGLĄD POLONIJNY, rocznik 2013/XXXIX, z. 1, s. 129-145.

70. Kłopoty z pograniczem. Socjologia wobec tradycji i ponowoczesności, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 65, rok 2013, s. 419-431.Udział w konferencjach

(wymienione są tylko najważniejsze wystąpienia: na konferencjach anglojęzycznych, ogólnopolskich zjazdach socjologicznych i podobnych konferencjach ogólnokrajowych)

1. Referat „Role of Religion in the Shaping Up of the Ethnic-National Consciousness at the Polish-Ukrainian Borderland Area”; „New Religious Phenomena in the Central and Eastern Europe After the Fall of Communism”, Kraków, 16-18.12.1995r.

2. Referat „Life in Religious Pluralism: Religious Situation on the Polish-Ukrainian Borderland.” „Religions in Europe in the Twentieth Century”, Open University, Milton Keynes, Wlk. Brytania, 18-20. 04. 1997r.

3. Referat „Ethnicity and Locality on the Polish-Ukrainian Borderland.”; „20th Century Europe: Inclusions/Exclusions”,University of Essex, Colchester, 27-30.09.1997r.

4. Referat „Identity of a Borderland or a Borderland of Identity? National Identity on Multinational Regions”; 4th ESA Conference ‘Will Europe Work?’, Vrije Universiteit, Amsterdam, 18-21.08. 1999.

5. Referat „Inter-Ethnic Co-Existence in Local Communities in the Polish-Ukrainian Borderland: Integration - Isolation - Disintegration”; „Local Communities: Between Tradition and Modernity”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Mądralin, 19-21. 11. 1999.

6. Referat Religia, naród i państwo w świadomości Polaków i Ukraińców na pograniczu etnicznym; „Ukrajińśka istoryczna nauka na porozi XXI stolittja”, Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy, Ukraińska Akademia Nauk, Czerniowce, 16-18. 5. 2000.

7. Referat Samorząd lokalny a prawa mniejszości - antynomie społeczeństwa obywatelskiego; XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, PTS, WSP Rzeszów, 19-23.9.2000.

8. Referat Democratic Changes and State and National Consciousness on the Polish-Ukrainian Borderland. ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Mądralin, 16-19. 12. 2000.

9. Referat Borders and Boundaries at the Local Level: Cultural Pluralism in the Bi-ethnic Local Communities; „The Moral Fabric in Contemporary Societies”, 35th World Congress of the International Institute of Sociology, Kraków, lipiec 2001.

10. Referat Swojskość i obcość na pograniczu; „Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy”, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Poznań, 15-18.09.2004r.

11. Referat Identity and Personality, Identity and Role, Identity and… In Search of the Conceptual Context of Social Identity; “Rethinking Inequalities”, 7th Conference of ESA, Toruń 9-12. 09. 2005r.

12. Referat Projektowanie lokalności na przykładzie Zagórza i Pilzna; „Co nas łączy, co nas dzieli?” XIII Zjazd PTS, Zielona Góra, 13-15. 09. 2007r. (także „Wprowadzenie” jako współkierownik – z dr Hanną Bojar - grupy tematycznej: „Polskie granice i pogranicza: Nowe problemy i interpretacje”).

13. Referat Social fields and environment: Cultural and spatial dimension of social relations; „Konceptualni zasady suczasnoji miżnarodnoji polityky: „konstanty” i „zminy”, Instytut Słowianoznawstwa i IS UR, Równe, 29-30.10. 2007r.

14. Referat Oblicza współczesnej etniczności; „GlobE 2008; Critical Discourse Analysis and Global Media”, Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 18-20. 09. 2008 r.

15. Referat Doświadczenie obcości w interpretacjach imigrantów przebywających w Polsce; Dialog międzykulturowy a kształtowanie postaw. Konferencja podsumowująca Rok Dialogu Międzykulturowego; Narodowe Centrum Kultury; Warszawa 19-20 luty 2009r.;

16. Wykład Etniczność w dyskursie naukowym i dyskursach potocznych. W poszukiwaniu glokalnych powiązań; Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną   i ład społeczny; seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej IFiS PAN, Warszawa 30 marca  2009 r.

17. Referat Kategoria pojednania w dyskursach na pograniczu polsko-ukraińskim; Co dzieje się ze społeczeństwem? XIV Zjazd PTS, Kraków, 8-11. 09. 2010r. (także „Wprowadzenie” jako współkierownik – z dr Hanną Bojar - grupy tematycznej: „Europeizacja społeczności lokalnych w perspektywie kulturowej”).

18. Referat Europe - Region - Town: Cultural Roots in Narrations at Southern Polish Borderland; "European, National and Regional Identity" Conference Patrium University, Rumunia, Oradea, 24-26. 03. 2011

19. Referat Living in the Global Flows and the „Second Hand” Globalisation; “Social Relations in Turbulent Times”, 10th ESA Conference, Genewa 7-10.09.2011r.

20. Referat МИНУЛЕ В СПРИЙНЯТТІ ЕТНІЧНОСТІ ТА ЛОКАЛЬНОСТІ НА ПРИКОРДОННІ; Круглий стіл «Національна пам’ять: виклики ХХІ століття», Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Kijów, 14.11.2012r.

21. Poster: Oddolna organizacja społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Drohobycza; „Co po kryzysie?”, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, PTS, Szczecin, 11-14.09.2013r.


Uczestnictwo w projektach badawczych

  1. Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych 1 P109 050 06 „Etniczność - tożsamość narodowa - zróżnicowanie religijne”, kierownik prof. Grzegorz Babiński. Prowadziłem badania terenowe oraz przygotowałem prace na temat zróżnicowania religijnego na pograniczu polsko-ukraińskim, 1994-1996.

2. „Ethnic-Cultural Pluralism of Local Communities on the Polish-Ukrainian Borderland”. Był to mój własny program częściowo subsydiowany przez stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Foundation, Tokyo. Na jego podstawie powstała praca doktorska,1998-1999.

3. „The Ethnic Conflicts, Multicultural Politics and Local Governance” Projekt badawczy Local Government Initiative, Open Society Institute, Budapest, kierownik: Dr Petra Kovacs. Otrzymałem grant wspólnie z Grzegorzem Babińskim, No 980909, topic „Local Authority Actions and Ethnic Relations”, 01.1999.

4. „Managing Multiethnic Communities Textbook” Projekt badawczy Open Society Institute, Budapest, kierownicy: Dr Petra Kovacs i Anna-Maria Biro. Byłem ekspertem i współautorem polskiego rozdziału podręcznika: „Managing Multiethnic Communities in Poland: Law and Practice after 1989”, 2000-2001.

5. Projekt badawczy “Konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej i układu z Schengen na kraje kandydackie”, część polska kierowana przez Instytut Spraw Publicznych; W ramach projektu organizowałem badania terenowe w Przemyślu, 2002.

6. Projekt badawczy „Pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską”, Fundacja Batorego, kierownik projektu prof. Joanna Kurczewska. W ramach projektu organizowałem badania terenowe w Przemyślu-Medyce, 2003.

7. Projekt badawczy KBN r2H02E02023 „Granice w wyobrażeniach i działaniach społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski w przededniu integracji z UE”. Kierownik dr Hanna Bojar (IFiS PAN), główni wykonawcy: dr Kaja Kaźmierska (UŁ) i dr Dariusz Wojakowski (UR) – czas trwania 2003- 2005.

8. Własny projekt badawczy MNiSW nr 1 H02E 012 30 „Swojskość i obcość jako kategorie konstruowania rzeczywistości kulturowej we współczesnej Polsce”. Czas trwania – 2006-2007.

9. Projekt badawczy MNiSW 1H02E 051 30 „Europeizacja interpretacji granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej”. Kierownik dr Hanna Bojar (IFiS PAN), główni wykonawcy: dr hab. Jerzy Bartkowski, dr Dariusz Wojakowski, Czas trwania 2007-2009.

10. Projekt badawczy MNiSW N N116 230436 „Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych”. Kierownik prof. dr hab. Jacek Maria Kurczewski (Uniwersytet Warszawski), główni wykonawcy: prof. dr hab. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski), dr Dariusz Wojakowski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. Vladislav Volkovs (University of Davgapils, Łotwa). Czas trwania 2009-2011.

11. Projekt promotorski MNiSW N N116 318639 „Świadomość narodowa po komunizmie w wieloetnicznych zbiorowościach na Zaporożu.” Wykonawca: mgr Alla Karnaukh, Uniwersytet Rzeszowski\Wydział Socjologiczno-Historyczny.12. Projekt Narodowego Centrum Kultury „Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Rola ludzi i instytucji kultury.” Koordynator projektu: dr Hanna Bojar, czas trwania: 2013 r.

Pobieranie 58.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna