Data i miejsce złożenia ofertyPobieranie 126.75 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar126.75 Kb.


BOP-10
………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinOFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

(rodzaj zadania publicznego2))

Pokoloruj mój świat. Zajęcia plastyczne dla osób 55+”

(tytuł zadania publicznego)


w okresie od 14.03.2016 do 31.05.2016
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)


PRZEZ
Urząd Miasta Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieI. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Fundacja Barwne Życie


2) forma prawna:4)
( ) stowarzyszenie ( x) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna
( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

Nr KRS : 0000571603

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 19.08.2015 r.

5) NIP: 9552376334, REGON: 362265152

6) adres:

miejscowość: Szczecin, ul.: Glazurowa 2/15,
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) -
gmina: Szczecin, powiat:8) Szczecin
województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-831 poczta: Szczecin

7) tel.:

e-mail: fundacja@barwnezycie.pl http://barwnezycie.pl


8) numer rachunku bankowego:
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Maurycy Bekas,

b) Agnieszka Bekas.
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Brak oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych.


11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

- Agnieszka Bekas tel.- Maurycy Bekas tel.
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego


Celem Fundacji jest między innymi:

  1. upowszechnianie, promowanie i wspomaganie amatorskiej i zawodowej działalności twórczej, zarówno indywidualnej jak i zespołowej w kraju i za granicą,

  2. szeroko rozumiana działalność integracyjna środowisk działających na rzecz poprawy rynku pracy, działalność na rzecz rozwoju osobistego oraz każda działalność rozwijająca gospodarkę w tym m.in. przedsiębiorczość, działalność doradcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, naukowa, artystyczna, wyrównywanie szans w społeczeństwie,

  3. promowanie, integrowanie i inicjowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, szeroko rozumiane wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym hobbystów, pasjonatów; łączenie edukacji z biznesem podejmowanie wszelkich działań na rzecz popularyzacji usług edukacyjnych powiązanych z rynkiem pracy,

  4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  5. rozpowszechnianie idei kształcenia przez całe życie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Nie dotyczy13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczejNie dotyczy


II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)


Nie dotyczyIII. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt „Pokoloruj mój świat. Zajęcia plastyczne dla osób 55+” realizowany w okresie 03-05.2016 r. skierowany jest do mieszkańców z miasta Szczecina, w wieku 55+. W ramach projektu beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach z artetarapii (terapii przez malowanie i muzykę). Głównym celem zajęć jest utworzenie i zintegrowanie, docelowo stale działającej grupy plastycznej na terenie Szczecina, pod okiem Fundacji Barwne Życie.

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, średnio raz w tygodniu.2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Projekt skierowany jest do osób 55+. Wyniki badań SHARE w latach 2006-2013, dot. portretu generacji 55+ w Polsce i w Europie wskazują ostatnią pozycję Polski wśród krajów UE w odniesieniu do aktywności społecznej osób starszych. Dlatego też ważna jest perspektywa uczenia się przez całe życie i utrzymywanie aktywności edukacyjnej w różnym wieku.

Projekt „Pokoloruj mój świat. Zajęcia plastyczne dla osób 55+” w różnych formach angażuje obywateli, dając im możliwość aktywnego działania, wyborów tematów zajęć pod potrzeby grupy oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich, świadomego uczestnictwa w społeczeństwie.

Osoby 55+ są osobami często przechodzącymi ze stanu aktywności zawodowej na inny etap życia. Są to czasem przejścia powiązane ze stanem depresji, poczuciem, iż dana osoba nie jest już nikomu potrzebna. W tym okresie również częściej chorują czy umierają bliskie osoby, pojawiają się większe problemy zdrowotne, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej przeszkadzają konflikty z rodziną, problemy z komunikacją wśród sąsiadów, znajomych, pojawia się poczucie opuszczenia i wykluczenia społecznego. Stąd też działania przedstawione w projekcie skierowane są na aktywizację osób 55+ poprzez socjoteriapię – czyli terapię poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej, muzykoterapię – (terapię za pomocą muzyki), estetoterapię – (terapię poprzez doznania estetyczne, poprzez kontakt z pięknym otoczeniem, działami sztuki itp.), chromoterapię – leczenie kolorami i barwami, biblioterapię – terapia czytelnicza za pomocą słowa, publikacji, materiałów czytelniczych, arteterapia – terapia za pomocą szeroko rozumianej sztuki lub tylko sztuk plastycznych. Celem szerokorozumianej arteterapii jest pomóc beneficjentom aktywnie żyć w społeczeństwie.

Zjawisko starzenia się populacji, w krajach rozwiniętych, spowodowało rozwój koncepcji i strategii postępowania zwanej „starzeniem się w zdrowiu”. Styl życia jest silną determinantą stanu zdrowia, a pozytywna zmiana tego stylu, w każdym okresie życia, może skutkować poprawą zdrowia, dlatego należy promować styl życia sprzyjający opóźnieniu procesu kognitywnego (poznawczego) starzenia się. Osoby o zaburzeniach poznawczych wymagają leczenia i opieki, a ich koszt jest bardzo wysoki, ponieważ obejmuje nie tylko formalne wydatki na opiekę zdrowotną i instytucja opiekuńcze, lecz także koszty opieki nieformalnej sprawowanej często przez bliskich. Wg WHO (2012) liczba osób cierpiących na demencję ulegnie podwojeniu do 2030 roku i potrojeniu do 2050 roku, dlatego przeciwdziałanie powstawaniu i rozwojowi zaburzeń poznawczych staje się wyzwaniem z zakresu zdrowia publicznego na poziomie globalnym. Aktywność, szczególnie ekonomiczna, związana jest z lepszymi wynikami testów kognitywnych. Wyniki SHARE potwierdzają wyraźnie, że szereg czynników, na które często mamy wpływ – takich jak wykształcenie i kwalifikacje, stan zdrowia, aktywność ekonomiczna i pozaekonomiczna – powiązanych jest w poziomem zdolności poznawczych.

Rozwiązywanie problemów to nic innego jak myślenie twórcze i zawsze jest ono związane z wyobraźnią. Zadaniem projektu jest rozwój kreatywności u osób 55+. Kreatywność - to proces umysłowy dążący do powstawania nowych koncepcji, idei, nowych skojarzeń na bazie już wcześniej poznanych idei i koncepcji. Myślenie kreatywne prowadzi do znajdywania nowych, oryginalnych rozwiązań. Abraham Maslow, twierdził, że osobą kreatywną jest każdy, kto akceptuje samego siebie, ciągle się rozwija, żyje zdrowo i jest szczęśliwy. W trakcie projektu chcemy taki efekt osiągnąć w ramach zajęciach arteterapii (wg W. Szulca) - terapii za pomocą sztuki. Arteterapia to narzędzie pracy, które w sposób szczególny i wyjątkowy wpływa na emocje, kształtuje pozytywne myślenie, stymuluje rozwój poznawczy oraz usprawnia motorykę precyzyjną. Wg naukowców arteterapia: usprawnia manualnie, rozwija koordynację wzrokowo – ruchową, polepsza koncentrację uwagi, rozwija procesy poznawcze, obniża napięcie nerwowe, uspokaja, wycisza, zaspokaja potrzebę akceptacji, bezpieczeństwa, współodczuwania, bycia rozumianym i docenianym.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Beneficjentami bezpośrednimi projektu jest grupa mieszkańców Szczecina, powyżej 55 roku życia. Ponieważ potrzeba kontaktu z innymi uczestnikami to istotny czynnik, podtrzymujący motywację osób 55+, w tym tzw. seniorów, do uczestnictwa w szkoleniu, dlatego też fundacja będzie prowadziła zajęcia w sposób integrujący grupę, dbając o dobrą Fundacja będzie przeprowadzała częste lub wydłużone przerwy w trakcie zajęć, w czasie których uczestnicy będą mogli swobodnie porozmawiać, wymienić się uwagami, wątpliwościami, a także wzajemnie się uczyć. W prowadzeniu zajęć fundacja uwzględni gorszą kondycję psychofizyczną związaną z wiekiem – pogarszającego się wzroku, słuchu, sprawności manualnej, pamięci. Przewidziany czas prowadzenia zajęć przewidziany jest na maksymalnie trzy godziny dziennie.

Uczestnikami projektu będą osoby, które wyrażą chęć podniesienia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Beneficjentami pośrednimi są całe rodziny, znajomi osób przeszkolonych, a także trenerzy i sama fundacja dzięki informacji zwrotnej otrzymanej od beneficjentów.4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy


6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Głównym projektu, realizowanego w okresie 14.03 – 31.05.2016 r. jest:

- zwiększenie udziału o min. 10 osób 55+ z Miasta Szczecina w życie publiczne miasta, poprzez eliminowanie barier wykluczenia społecznego, a także rozwój edukacyjny poprzez uczestnictwo w zajęciach z arteterapii,

- stworzenie wspólnoty, stałej grupy plastycznej, min. 10 osobowej, z miasta Szczecina, którą łączy zamiłowanie do sztuki i która zwiększy aktywność uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Szczecina.


7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miasto Szczecin.

Fundacja w trakcie realizacji projektu będzie korzystała, dzięki współpracy z Sektorem 3 w Szczecinie bezpłatnie z sali multimedialnej i szkoleniowej (na Placu Szarych Szeregów w samym centrum węzła komunikacyjnego Szczecina) do przeprowadzenia wykładów/spotkań i zajęć z arteterapii.
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie, dla min. 10 osób, średnio raz w tygodniu przez 3 godziny. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach, po 5 osób w każdej grupie. Łącznie w okresie 03- 05.2016 – na działanie zostanie przeznaczone 20 godzin. W projekcie zastosujemy arteterapię poprzez plastykoterapię grupową jak i indywidualną, zaczynając od grafoterapii w postaci psychorysunku potrzebnego terapeucie do określenia dojrzałości poznawczej jednostki. Kolejną metodą będzie malowanie spontaniczne - nie narzucające żadnych ram, nie trzymające się żadnych zasad. Daje ono możliwość wyzbycia się emocji zwłaszcza negatywnych i tych nieuświadomionych jako bezpieczna wypowiedź niewerbalną.

Równolegle, w trakcie zajęć, będzie stosowana terapia przez muzykę.


Na życzenie beneficjentów mogą zostać poprowadzone zajęcia z przygotowania ozdób wielkanocnych.


9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14.03.2016 r. do 31.05.2016 r.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Rekrutacja

Przeprowadzenie zajęć z arteterapii

Promocja projektu

Przygotowanie sprawozdania ze zrealizowanego zadaniaLuty 2016

Marzec-Maj 2016

Marzec-Maj 2016

Czerwiec 2016Fundacja Barwne Życie

Fundacja Barwne Życie

Fundacja Barwne Życie

Fundacja Barwne Życie
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Zakładany rezultat miękki:

- założenie wspólnoty (stałej grupy) jako kółka plastycznego, składającej się z mieszkańców Miasta Szczecina, w wieku 55+, która chciałaby spędzać ze sobą cyklicznie wolne chwile,

- wykonanie wszelkich działań aktywizujących grupę oraz integrujących ją ze społecznością w Szczecinie,

- przekazanie wiedzy o sposobach aktywności społecznej i kulturalnej Szczecina.

Rezultat twardy

Przeprowadzenie 20 godzin warsztatów dla min. 10 osób w wieku 55+ - mieszkańców miasta Szczecina.


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:


Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I

Koszty merytoryczne18) po stronie Fundacja Barwne Zycie19):

1)wynagrodzenie wykładowcy

20


100


h


2 000


2 000
II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji Barwne Życie)19) :

1) zakup materiałów plastycznych

2) rekrutacja i obsługa projektu


10


10

100

30

Komplet na 1 osobę


h

1 000

300

1 000
300


III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po Fundacji Barwne Życie :

1) promocja projektu, w tym opis projektu na stronie internetowej fundacji3


50


m-ce150
150


IV

Ogółem:
3 450

3 000
450


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

3 000 zł


86,96.%

2

Środki finansowe własne17)

0 zł


0 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

0 zł

0 %


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

0 zł


0 .%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
0 zł


0 %

3.3

pozostałe17)

0 zł


0 %

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

450 zł

13,04%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

3 450 zł


100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej ofertyBrak

-

TAK/NIE1)

-

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Brak uwag

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)Fundacja Barwne Życie powstała 19.08.2015 r. Od tego czasu fundacja przeprowadziła cztery, bezpłatne szkolenia, bez dofinansowania publicznego, dla osób 55+: 22.10.2015 nt.: „Jak używać telefonów komórkowych i nie zwariować”, 29.10.2015 nt.: „Jak ułatwiać swoje życie używając telefonów komórkowych”, 05.11.2015 r. „ Szanse i zagrożenia kryjące się w ofertach instytucji finansowych” oraz 12.11.2015 r. „Co się kryje za reklamami instytucji finansowych”.

Doświadczenia w realizacji zadań publicznych członkowie posiadają jako osoby pracujące w administracji publicznej i poprzez wieloletnią pracę w środowisku oświatowym (Prezes fundacji jest nauczycielem z 20 letnim stażem, osoba zaangażowana w projekty odbywające się w Zespole Szkół Łączności, członek zarządu przez 5 lat pracował w Kuratorium Oświaty, gdzie odpowiadał m.in. za jakość placówek kształcenia ustawicznego w woj. Zachodniopomorskim oraz za wzrost zaangażowania w europejskie programy edukacyjne organizując szkolenia, konferencje, festyny).

Członkowie zarządu:

1. Mgr inż. - Maurycy Bekas, prezes fundacji, nauczyciel, z 20 letnim stażem, przedmiotów zawodowych z ZSŁ w Szczecinie, pasjonat niezwykłego i złożonego świata techniki. Ukończone uczelnie: Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika Szczecińska Wydział Elektryczny oraz Studia Podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jako nauczyciel współuczestniczył i koordynował projekty tworzenia pracowni telekomunikacyjnej ze środków Phare 2001 Kompetencja Zawód Rozwój, współpracy międzynarodowej w programie Leonardo da Vinci „Wspólna nauka Europy”, w ramach EFS „PWP Zielona Energia w Szkołach”. W latach 2006-2009 współpracował z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu eTwinning jako trener i wykładowca. Jako były manager zespołu niezależnych doradców finansowych AWD SP z o.o. aktualnie Swiss Life oraz Expander Sp. z o.o., posiada doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu szkoleń w zakresie zarządzania finansami.


2. Mgr Agnieszka Bekas – ukończone studia z zakresu ekonomii oraz doradztwa personalnego. Pracowała w I Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, Telekomunikacji Polskiej S.A. m.in. w komórce restrukturyzacji, Kuratorium Oświaty w Szczecinie jako specjalista ds. akredytacji placówek kształcenia ustawicznego (ds. jakości szkoleń) oraz ds. europejskich projektów edukacyjnych (gdzie organizowała szkolenia, wykłady oraz festyny) jako doradca finansowy w firmie Dom Kredytowy NOTUS S.A. oraz Expander Advisors Sp z o.o. a także jako manager ds. sprzedaży w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Concordia. Pasjonatka muzyki oraz sztuki.
Prowadzący zajęcia:

Leonarda Ćwirko – nauczyciel od 1986 roku. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział humanistyczny, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza, studium pedagogiczne, kierunek praca-technika, plastyka studia podyplomowe w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wydział Humanistyczny,  kierunek Arteterapia pod kierunkiem prof Wiesława Karolaka, uzyskała certyfikat Trenera Odysei Umysłu w Poznaniu oraz wiele innych warsztatów i kursów wspomagających rozwój dziecka i dorosłych.

Aleksander- Alex Żivković jest holistycznym Life Coachem, i terapeutą systemu Ma-uri. Uzyskał certyfikat uprawiający do praktyki klinicznej 2001 r. u Ryszarda Biskupskiego, coacha Instytutu Mauri-Dania, pioniera tej sztuki w Polsce. Masażem holistycznym, tańcem energetycznym i kreatywnym, zajmuje się od 2001 roku. Ukończył studium nad Wedami i nauki jogi i muzyki w „Center For Vedic Studies” w Heidelbergu Stopień nauczycielski uzyskał w 1993 r. w Abentheuer- Trier, Niemcy. Prowadził liczne seminaria jak i warsztaty ruchu oraz medytacji przez dźwięk w Niemczech, we Włoszech, Grecji tak jak i na Bałkanach Zachodnich w tym w Czarnogórze. Zajmuje się także doradztwem osobistym.
W przypadkach losowych osoby prowadzące zajęcia mogą ulec zmianie. W takim wypadku jednym z kryterium wyboru innego trenera jest min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystyczno-plastycznych.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)Fundacja, w ramach projektu, na podstawie umowy udostępnienia z Sektorem 3 w Szczecinie, będzie korzystać z sali przeznaczonej na zajęcia nieodpłatnie.

Szacunkowy koszt wynajęcia podobnej sali na rynku, w podobnej lokalizacji:

20 h x 100 zł = 2 000 zł

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).Fundacja Barwne Życie powstała 19.08.2015 r. Od tego czasu fundacja przeprowadziła cztery, bezpłatne szkolenia, bez dofinansowania publicznego, dla osób 55+: 22.10.2015 nt.: „Jak używać telefonów komórkowych i nie zwariować”, 29.10.2015 nt.: „Jak ułatwiać swoje życie używając telefonów komórkowych”, 05.11.2015 r. „ Szanse i zagrożenia kryjące się w ofertach instytucji finansowych” oraz 12.11.2015 r. „Co się kryje za reklamami instytucji finansowych”.

Doświadczenia w realizacji zadań publicznych członkowie posiadają jako osoby pracujące w administracji publicznej i poprzez wieloletnią pracę w środowisku oświatowym (Prezes fundacji jest nauczycielem z 20 letnim stażem, osoba zaangażowana w projekty odbywające się w Zespole Szkół Łączności, członek zarządu przez 5 lat pracował w Kuratorium Oświaty, gdzie odpowiadał m.in. za jakość placówek kształcenia ustawicznego w woj. Zachodniopomorskim oraz za wzrost zaangażowania w europejskie programy edukacyjne organizując szkolenia, konferencje, festyny).

Członkowie zarządu:

1. Mgr inż. - Maurycy Bekas, prezes fundacji, nauczyciel, z 20 letnim stażem, przedmiotów zawodowych z ZSŁ w Szczecinie, pasjonat niezwykłego i złożonego świata techniki. Ukończone uczelnie: Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika Szczecińska Wydział Elektryczny oraz Studia Podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jako nauczyciel współuczestniczył i koordynował projekty tworzenia pracowni telekomunikacyjnej ze środków Phare 2001 Kompetencja Zawód Rozwój, współpracy międzynarodowej w programie Leonardo da Vinci „Wspólna nauka Europy”, w ramach EFS „PWP Zielona Energia w Szkołach”. W latach 2006-2009 współpracował z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu eTwinning jako trener i wykładowca. Jako były manager zespołu niezależnych doradców finansowych AWD SP z o.o. aktualnie Swiss Life oraz Expander Sp. z o.o., posiada doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu szkoleń w zakresie zarządzania finansami.


2. Mgr Agnieszka Bekas – ukończone studia z zakresu ekonomii oraz doradztwa personalnego. Pracowała w I Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, Telekomunikacji Polskiej S.A. m.in. w komórce restrukturyzacji, Kuratorium Oświaty w Szczecinie jako specjalista ds. akredytacji placówek kształcenia ustawicznego (ds. jakości szkoleń) oraz ds. europejskich projektów edukacyjnych (gdzie organizowała szkolenia, wykłady oraz festyny) jako doradca finansowy w firmie Dom Kredytowy NOTUS S.A. oraz Expander Advisors Sp z o.o. a także jako manager ds. sprzedaży w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Concordia. Pasjonatka muzyki oraz sztuki.

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Fundacja nie przewiduje zleceń realizacji zadania publicznego

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 31.05.2016 r.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym

...……………………………………….


………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)

Data 25.01.2016 r.


Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).


Poświadczenie złożenia oferty25)Adnotacje urzędowe25)1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
Pobieranie 126.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna