Data i miejsce złożenia ofertyPobieranie 111.7 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar111.7 Kb.


BOP-10
………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinOFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Działalność na rzecz kultury i sztuki.
Koncert zespołów Immolation (USA), Broken Hope (USA), Sweetest Devilry (Francja),

Eufobia (Bułgaria) w DK “Słowianin”
od dnia 22.12.2013 do dnia 10.03.2014 r.
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
Szczecina'>Prezydenta Miasta Szczecina

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Stowarzyszenie Muzyki Extremalnej „Aaaaaaarrghh”


2) forma prawna:4)
(x) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000350289 nadany przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 03.03.2010 r.


5) nr NIP: 852-256-87-49 nr REGON: 320808556
6) adres:
miejscowość: Szczecin ul. Żółkiewskiego 3/21
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: Szczecin, powiat: Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-345, poczta: Szczecin

7) tel.:

e-mail: 7arrghh@gmail.com


8) numer rachunku bankowego:


nazwa banku: Bank Pekao S.A.


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Artur Dąbrowski

b) Karolina Wiktorzak

c) Piotr Mackiewicz


10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie Muzyki Extremalnej „Aaaaaaarrghh”

ul. Żółkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Piotr Mackiewicz,
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Celem Stowarzyszenia jest :

1. Prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w zakresie:  1. kultury, poprzez promocję i popularyzację muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wywodzącej się od takich stylów jak: hard rock, heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, grind core, industrial noise itp.

  2. edukacji, poprzez kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa dotyczących muzyki, w szczególności muzyki wymienionej w pkt.1.

  3. oświaty, poprzez upowszechnianie wiedzy o muzyce, w szczególności wymienionej w pkt.1

  4. działań na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk muzycznych

2.Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe

  1. Rozwój i promocja środowiska muzycznego

  2. Pielęgnacja tradycji muzycznej oraz muzycznej działalności środowiska związanego ze Stowarzyszeniem

5.Udzielanie pomocy najbardziej utalentowanym muzykom, formacjom muzycznym i inicjatywom muzycznym, które posiadają podobne cele statutowe.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego

NIE DOTYCZY

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot działalności gospodarczej NIE DOTYCZY
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)


NIE DOTYCZY
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Koncert dwóch amerykańskich zespołów muzycznych: Immolation i Broken Hope, grających ambitny rodzaj muzyki ekstremalnej i alternatywnej: techniczny death metal, łączący ciężkie brzmienia z konstrukcjami zapożyczonymi z takich gatunków muzyki, jak jazz czy muzyka improwizowana. Obydwa zespoły istnieją na scenie ponad 25 lat, mają za sobą znaczące dokonania płytowe i trasy koncertowe po całym świecie. Krytycy muzyczni wskazują na wielopoziomową złożoność utworów tych zespołów. Ich kompozycje oparte są na riffach tworzących dysharmoniczne konstrukcje, rozwijane w skomplikowanym dialogu pomiędzy liniami dwóch gitar, przełamanymi wielokrotnymi zmianami tempa nadawanego przez linię basu i perkusji.

Koncert, który odbędzie się w DK Słowianin w dniu 22 lutego br., będzie pierwszą szansą ukazania szczecińskiej publiczności dokonań tych zespołów. Występowi dwóch zespołów, tzw. headlinerów towarzyszyć będą występy dwóch zespołów, pochodzących z Europy (Francja, Bułgaria) i rozpoczynających karierę artystyczną, tzw. supportów. Po koncercie widzowie będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z artystami.


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Szczecin pozostaje na obrzeżu tras koncertowych artystów, prezentujących wymagający rodzaj sztuki muzycznej. W naszym mieście istnieje jednak zadeklarowana publiczność, licząca od 200 do 400 osób, które odczuwają potrzebę zapoznania się z muzyka graną na żywo, której nie można usłyszeć ani w radiach komercyjnych, ani publicznych. Liczebność tej zaangażowanej w kulturę grupy, wraz z rozwojem metropolitarnym Szczecina, powinna wzrastać. Wsparcie ze strony miasta jest o tyle potrzebne, że nie mamy do czynienia z muzyką komercyjną, lecz ambitną, która ma grono ciekawych świata odbiorców, nie tyle liczne, by pokryć w całości koszty wydarzenia artystycznego. Efektem będzie rozwój kompetencji kulturowych szczecińskich miłośników muzyki oraz zaznaczenie Szczecina na mapie ważnych miejsc dla współczesnej sztuki muzycznej.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatem są szczecińscy miłośnicy muzyki ekstremalnej i alternatywnej oraz osoby zainteresowane z obszaru metropolii oraz bliskich miast (Stargard Szczeciński, Świnoujście, Koszalin, Poznań). Informacje o koncercie będą rozmieszczane również u niemieckich sąsiadów, być może kilku mieszkańców sąsiedniego landu pojawi się na koncercie.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)


Zgromadzone przez Stowarzyszenie środki własne pozwolą jedynie na częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie umożliwi pełną realizację wydarzenia na poziomie zgodnym z oczekiwaniami artystów i uczestników koncertu.


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)


27.04.2011 – umowa nr WKiOZ/MD/23/2011 CRU 11/0001887 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Koncert zespołów Turbo, Carnal, Unborn Suffer, Vinders w DK „Słowianin”” Dofinansowanie udzielone przez Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. 70-456 Szczecin

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem jest prezentacja dokonań współczesnych artystów szczecińskiej publiczności, zaznajomienie jej z wysokiej jakości muzyką niekomercyjną, alternatywną. Pośrednio przyczyni się to do podwyższenia kompetencji kulturowych szczecinian. Realizacja zadania przyczyni się również do integracja środowiska miłośników muzyki ekstremalnej.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 2, Dom Kultury „Słowianin” – miejska instytucja kultury

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

- prowadzenie negocjacji odnośnie warunków realizacji wydarzenia artystycznego

- koordynacja projektu

- przygotowanie i przeprowadzenie akcji reklamowo-promocyjnej

- przygotowania techniczne związane z realizacją koncertu

- przyjęcie artystów (catering, zwiedzanie Szczecina)

- koncert w Domu Kultury „Słowianin”

- spotkanie artystów z fanami

- podsumowanie wydarzenia
9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w dniu 22.02.2014 r.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

- prowadzenie negocjacji odnośnie warunków realizacji wydarzenia artystycznego

- koordynacja projektu


- przygotowanie i przeprowadzenie akcji reklamowo-promocyjnej

- przygotowania techniczne związane z realizacją koncertu

- przyjęcie artystów (catering, zwiedzanie Szczecina)

- koncert w Domu Kultury „Słowianin”

- spotkanie artystów z fanami
- podsumowanie wydarzenia


20.12.2013-

-31.12.2013


20.12.2013 –

10.03.2014

02.01.2014 –

22.02.2014

15.02.2014-

22.02.2014

22.02.2014
22.02.2014

22.02.2014 –

23.02.2014

10.03.2014Stowarzyszenie Muzyki Extremalnej

„Aaaaaaarrghh”
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)


- wzrost kompetencji kulturowej szczecińskich miłośników muzyki ekstremalnej,

- budowa wizerunku Szczecina jako miejsca ważnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych w regionie,

- integracja zróżnicowanej społeczności odbiorców wokół muzyki.


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I

Koszty merytoryczne18) po stronie Stowarzyszenia Muzyki Extremalnej AAAAAAARRGHH

1) Honoraria dla wykonawców

2) Catering


1
1

14760.00
1 100.00

Faktura
faktura


14760.00
1 100.00


10 000.00


0

4 760.00
1 100.00


0
0


II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenia Muzyki Extremalnej AAAAAAARRGHH

1) Wynajem Sali i ochrona

2) Obsługa techniczna projektu

3) Obsługa merytoryczna projektu (koordynator)1
2


1

2 000.00
584.11

934.58

Faktura
Umowa

Umowa

2 000.00
1 168.22


934.58

0
0

0

2 000.00
1 168.22

934.58

0
0

0


III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stowarzyszenia Muzyki Extremalnej AAAAAAARRGHH:

1) Druk biletów i ulotek

2) Druk i projekt plakatów1

1239.85


350.00

Faktura


Faktura

239.85


350.00

0

0239.85


350.00


0

0IV

Ogółem:


20 552.65

10 000,00

10 552.65

0


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

10 000.00 zł

48.66 %

2

Środki finansowe własne17)


10 552.65 zł

51.34%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

……… zł

……..%


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

……… zł


……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
……… zł


……..%

3.3

pozostałe17)

……… zł


……..%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

……… zł

……..%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

20 552.65 zł

100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej ofertyNie dotyczy

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Na cel jakim jest realizacja wydarzenia, Stowarzyszenia przeznacza tylko i wyłącznie środki pochodzące ze składek członkowskich. Wszystkie dodatkowe koszty np. rozmów telefonicznych, dojazdów, transportu itp. pokrywane są z prywatnych funduszy członków Stowarzyszenia (wolontariat).

Oferent zobowiązuje się do umieszczenia logo dotującego na materiałach promocyjnych zadania (m.in. na plakatach, biletach, w lokalnej prasie, radiu i na stronach internetowych lokalnych portali związanych z miastem)


V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)
W przygotowaniach do koncertu (przygotowanie i dystrybucja plakatów i biletów, przygotowanie sali do koncertu), oraz w obsłudze (catering, opieka nad zespołami) wezmą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Koordynacją projektu zajmie się osoba prowadząca negocjacje z menagementem zespołów (osoba ta odpowiedzialna będzie za przydzielenie zadań innym członkom Stowarzyszenia, przyjęcie zespołów, oprowadzenie po Szczecinie, itp.). Dla sprawnej obsługi technicznej wydarzenia zostały przydzielone 2 osoby odpowiedzialne za oświetlenie, sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne. Podsumowanie koncertu odbędzie się w gronie członków Stowarzyszenia.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Wkład rzeczowy:

Sprzęt nagłaśniający zostanie zapewniony przez Dom Kultury „Słowianin”

Plakaty reklamowe i ulotki informacyjne zostaną rozprowadzone przez członków Stowarzyszenia

Zaproszenia na wydarzenie wykonają członkowie stowarzyszenia.

Dystrybucja biletów
Wkład osobowy:

Przy organizacji przedsięwzięcia zostaną zaangażowani członkowie Stowarzyszenia w liczbie 17 osób.


Wkład własny:

Część honorariów zespołów, koszty sali, plakaty, bilety, ulotki, catering, koszty związane z obsługą techniczna i merytoryczną projektu3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
Samodzielna organizacja wydarzeń:
- 02.10.2010 – ANIMA DAMNATA, Universal Dying, Demon Vomit, Blessed In Death w DK „Słowianin”

- 04.02.2011 – ARMAGEDON, Demon Vomit, Mortal God w DK “Słowianin”

- 01.04.2011 – SAINC, Terror Tactics, Influence, Bulletproof w DS “Kontrasty”

- 28.04.2011 – CALM HATCHERY, Mortal God, TSMED w DS “Kontrasty”

- 23.06.2011 – TURBO, Carnal, Unborn Suffer, Vinders w DK “Słowianin”

- 29.10.2011 – PANDEMONIUM, Blaze Of Perdition, Northwail, Genital Putrefaction w DK “Słowianin”

- 27.01.2012 – CALM HATCHERY, Syntezis, Mastema, Hellawake, Didaskalya w Klubie Rocker Sz-n

- 16.06.2012 - Christ Agony + Supreme Lord, Burn Them All w Rockowym Klubie Muzycznym „Morion”

- 15.07.2012 - promocja wydarzenia „SWAMP FEST XXL vol. 1” w MDK w Międzyzdrojach

- 15.06.2012 - ISVIND + The Stone, Warfist, Raped Christ w Rockowym Klubie Muzycznym „Morion”

- 04.10.2012 - KROW + Demogorgon, T.S.M.E.D., Raped Christ w „Małej Scenie” SAA Szczecinie

- 10.11.2012 - CENTURION + Sphere, Demon Vomit, Influence w RKM „Morion” w Szczecinie

- 01.06.2013 – MASACHIST, Christ Agony, Spirits Way, Influence w RKM„Morion” w Szczecinie

- 08.06.2013 – BLAZE OF PERDITION, Abusiveness, Bulletproof, Soulless Carnage w Klubie Wasabi


Współorganizacja wydarzeń:
- 02.09.2010 – MASTER, Black Out Beauty, Escape, Blessed In Death, Wishmaster w DS “Kontrasty”

- 17.12.2010 – ANTHEM, Mortal God, Mastema, Influence, Demon Vomit w DS “Kontrasty”

- 15.12.2012 - DISTRES + Moloch Letalis, Raped Christ w Pubie Szuflandia

- 17.11.2012 - NECROMANTICAL SCREAMS vol. 1 w Pubie Szuflandia

- 08.12.2012 - METALOWE MIKOŁAJKI w DK Słowianin

- 25.05.2013 – MEDEBOR, North, Anvill, In Silence w RKM„Morion” w Szczecinie

- 2013 – Impreza cykliczna NECROMANTICAL SCREAMS vol. 2-5 w pubie “Szuflandia”
Imprezy muzyczne:

- 27.07.2012 – BRUTALNA ROZGRZEWKA w RKM„Morion” w Szczecinie

- 17.08.2012 – BRUTALNE POPRAWINY w RKM„Morion” w Szczecinie

- 2012 - 2013 – Impreza cykliczna co 2 tygodnie METAL IS ETERNAL w RKM„Morion” w Szczecinie
4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………….


………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)


Data 13.01.2014 r.

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)

Pobieranie 111.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna