Data i miejsce złożenia ofertyPobieranie 137.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar137.19 Kb.


BOP-10
………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinOFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego2))

Produkcja audiobooka do książki „YETI”

(tytuł zadania publicznego)


w okresie od 01.04.2016r do 29.06.2016r
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
Gminę Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieI. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Fundacja Teatru Czwarte Miasto


2) forma prawna:4)
( ) stowarzyszenie ( x ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000465330


4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 12.06.2013 r.
5) nr NIP: 5862283286 nr REGON: 221897482
6) adres:
miejscowość: Gdynia ul.: Tatarczana 10/15
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: Karwiny

gmina: Gdynia powiat:8) Gdynia

województwo: pomorskie

kod pocztowy: 81-591 poczta: Gdynia

7) tel.:

e-mail: adres strony internetowej: http://www.teatr4miasto.com


8) numer rachunku bankowego

nazwa banku


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Dariusz Marcin Majchrzak- Prezes Zarządu

b) Dorota Zofia Sadowska – Członek Zarządu.
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Dariusz Majchrzak- Prezes Zarządu Fundacji Teatru Czwarte Miasto,

Adres do korespondencji: Teatr Polski ul. Swarożyca 5, 71- 601 Szczecin,

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Dariusz Majchrzak,
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w

zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi teatrami,

agencjami dramatu, ośrodkami kultury, szkołami teatralnymi i baletowymi oraz osobami

fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, a także organizowanie i

finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;

2. Działalność propagatorską w zakresie teatrów dramatycznych, komediowych i teatrów tańca

oraz prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

3. Działalność wydawniczą, fotograficzną i badawczą związaną z celami Fundacji;

4. Stworzenie stałej grupy teatralnej, która będzie poszukiwała nowych dróg rozwoju w

dziedzinie sztuki teatru;

5. Stworzenie centrum kultury integrującego różnorodne formy sztuki zajmującego się produkcją

dzieł artystycznych: teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych;

6. Poszukiwanie nowych form dramatycznych.


b) działalność odpłatna pożytku publicznego

1. Organizowanie festiwali, koncertów, biennale, spotkań, wystaw, imprez i konkursów w kraju i

za granicą;

2. Realizację projektów kulturalnych mających na celu łączenie twórczości artystycznej z

różnorodnymi formami edukacji poprzez sztukę;

3. Realizację przedstawień teatralnych promujących autorów polskiej i światowej literatury;

4. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sztuki w

zakresie objętej celami Fundacji;

5. Organizowanie spektakli dla osób niepełnosprawnych;

6. Organizowanie spektakli dla szkół (spektakle profilaktyczne, tematyczne, lekturowe);

7. Tworzenie spektakli teatralnych dla publiczności;

8. Tworzenie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży;

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - brak

b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie dotyczy


II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)Nie dotyczy
III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie opiera się na produkcji audiobooka do książki biograficznej „Yeti”

Marzenia się nie spełniają – według autora i zarazem bohatera książki biograficznej „YETI” – marzenia się spełnia. Czterdzieści lat z życia alpinisty o światowych wynikach to historia chłopaka ze Szczecina, który cyklicznie zdobywa za swoje osiągnięcia – wspinaczkowe Oscary. „Yeti” to opowieść o ścieraniu się z żywiołami tego świata zachowując respekt oraz pokorę wobec nich i wreszcie opowieść o zamienianiu marzeń w pasję. Marcin Tomaszewski w swojej książce prezentuje nie tylko zbiór artykułów publikowanych na całym świecie – także w formie bajek przekazuje reszcie świata jak to jest gdy człowiek spotyka się sam ze sobą w czystej postaci. Połączenie w biografii Tomaszewskiego świata sportu – ciało oraz kultury – duch poszerza grono czytelników i potwierdza tezę, że jedno bez drugiego nie zaistnieje w pełni. Audiobook dołączony do biografii to zbiór bajek stworzony przez autora – Marcina Tomaszewskiego - podczas samotnych często wypraw na światowe szczyty, a czytanych przez szczecińskich aktorów Teatru Polskiego, Teatru Współczesnego oraz Teatru Czwarte Miasto w Gdyni. Takie połączenie publikacji książkowej i słuchanej okraszonej wspaniałymi głosami artystów ma za zadanie dotrzeć do odbiorców różnych grup wiekowych i dać wytchnienie zarówno dorosłej części społeczeństw jak i młodym pokoleniom. Udział aktorów trzech polskich Teatrów ma za zadanie poszerzyć światopogląd i wpłynąć na możliwość odbioru przez społeczeństwo sztuki wyższej za jaką uznaje się teatr.


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Fundacja Teatru Czwarte Miasto została założona przez Dariusza Majchrzaka i Dorotę Sadowską. Do tej pory korzystając ze scen, m.in. : Teatru Kameralnego w Szczecinie, Teatru Pleciuga w Szczecinie, Teatru Miejskiego w Gdyni, Sceny Letniej w Orłowie w Gdyni, Teatru Gdynia Główna , Teatru w Oknie – Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, przedstawialiśmy spektakle podejmujące aktualną problematykę życia , bawiąc a jednocześnie zmuszając widza do refleksji. Tym razem postawiła sobie za zadanie wyprodukowanie audiobooka do świetnej książki „YETI”. Autor książki cyklicznie odbywa prelekcje na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecin, podczas których przybliża odbiorcom świat dla nich niedostępny z powodu specyfiki sportu jakim jest alpinizm i himalaizm.3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Odbiorcami audiobooka będą

1. Dorośli w wieku poprodukcyjnym

2. Dorośli aktywni zawodowo

3. Młodzież w wieku powyżej 16 lat

4. Dzieci do 16 roku życia4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)


Nie dotyczy


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)


Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Pozyskanie środków finansowych z Urzędu Miasta Szczecin umożliwi produkcję audiobooka, który dzięki poruszanych w nim problemom wzbudzą dyskusję, zmuszą do refleksji, ale także zapewnią zabawę na odpowiednim dla kultury poziomie, podniosą poziom świadomości widza we wszystkich wskazanych grupach odbiorców.
7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Studio nagrań, Szczecin8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Produkcja audiobooka

2. Wydanie Audiobooka

3. Promocja Audiobooka

4. Zakończenie zadania
9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.04.2016 do 29.06.2016

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

- zawarcie umów z realizatorami

Zadania
- próby


- przygotowanie kampanii reklamowej
- informacja do mediów o

premierach


- zapewnienie obsługi realizacji

projektu
- realizacja premiery audiobooka


- wysłanie informacji do mediów z

realizacji premierkwiecień 2016

kwiecień 2016


kwiecień 2016

kwiecień 2016

kwiecień 2016
maj 2016
maj/czerwiec 2016


Fundacja Teatru Czwarte Miasto
Fundacja Teatru Czwarte Miasto

Fundacja Teatru Czwarte Miasto


Fundacja Teatru Czwarte Miasto
Fundacja Teatru Czwarte Miasto
Fundacja Teatru Czwarte Miasto


10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)


- promocja zarówno kultury jak i sportu nie tylko wśród najmłodszych odbiorców

- podniesienie wśród odbiorców dyskusji na ważne tematy egzystencjalne współczesnego człowieka,,

- zwrócenie uwagi na nieustannie aktualne problemy egzystencji człowieka oraz nakłonienie do refleksji umożliwiającej rozwój duchowy i kulturalny widza


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I

Koszty merytoryczne18) po stronie Fundacji

1) wynagrodzenie 8 aktorów biorących udział w produkcji

2) prawa autorskie

3) wynajem studia nagrań

1

1
1


7.000

2.500
1.000komplet

sztuka
sztuka7.000

2.500
1.0007.000

1.000
1.0001.500
II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji :

1) koszt księgowości
1


200


szt


200


200
III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie fundacji

1) obsługa marketingowa zadania
1

800

szt

800

800
IV

Ogółem:


11.500

10.000

1.500
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

10.000 zł86,60.%

2

Środki finansowe własne17)

1.500 zł


13.04 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

……… zł

……..%


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

……… zł


……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
……… zł


……..%

3.3

pozostałe17)

……… zł


……..%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

……… zł

……..%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

11.500zł


100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej ofertyNie dotyczy

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)


Fundacja do realizacji projektu zaangażuje własny zespół osobowy.

Marcin Tomaszewski – autor bajek, pseud. Yeti. Polski wspinacz, alpinista. Znany z hardych przejść wielkościanowych. W 2012 roku wytyczył (wraz z Markiem Raganowiczem) linię Superbalance na Ziemii Baffina, oraz stanął 28 listopada na szczycie Cerro Torre.

Urodzony 1975 w Polsce. Wspina się od ponad 22 lat. Członek Kadry Narodowej Polski w Alpinizmie wysokogórskim. Od samego początku najbardziej inspirowały go wyzwania, wytyczanie nowych dróg w na najbardziej niedostępnych i pionowych ścianach świata. Pomimo, że kilka z nich udało mu się już pokonać to jednak z każdym rokiem czuje coraz większy niedosyt. Jego wspinanie to nie tylko góry, ale również propagowanie wspinaczki w Polsce poprzez szkolenia i sekcje wspinaczkowe, organizację zawodów i pokazów wspinaczki, prowadzenie audycji radiowych Od 1997 roku cyklicznie organizuje Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Fight Club, których jest pomysłodawcą. Od 2005 roku jest instruktorem wspinaczki sportowej. Otworzył własną szkołę wspinania w Szczecinie. W 2009 roku rozpoczął realizacje projektu 4 Żywioły www.4zywioly.net obejmujący wspinaczkę w czterech charakterystycznych rejonach górskich (Patagonia, Alaska, Ziemia Baffina, Wenezuela).


Harmonogram wypraw:


2000 Grenlandia, Nalumasortoq, nowa droga
2001 Pakistan Nangmah Walley, Denbor, nowa droga
2002 Baffin Island, Mount Thor, nowa droga
2003 Alaska, Shadows Glacier, nowa droga
2004 Indie, Garhwal, Meru Sharks finn
2005 Yosemite, Salate Wall 27h non-stop
2006 Patagonia, Cerro Torre Commpressor route
2006 Norway, Trollvegen
2006 Chiny, Qonglai Mountains, Seerdengpu
2007 Norway, Innset Ice climbing.
2007 Alaska, Throne, nowa droga 7a
2007 Pakistan, Trango Tower, próba wejścia
2009 Patagonia, Argentyna, Fitz Roy, próba solo
2009 Alaska, Mt. Barril, III, 1200m solo, Mt. Johnson, escalator M5, Wi4 1200 solo
2010 Wenezuela, Acopan Tepui, nowa droga
2010 Chiny, Qonglai Mountains, Seerdengpu
2012 Kanada, Ziemia Baffina, Polar Sun Spire, nowa droga
2012 Argentyna, Patagonia, Cerro Torre, droga Ferrariego
2013 Pakistan, Great Trango Tower, Bushido nowa droga
2014 Alaska, Mount Dickey. Bez powodzenia.
2015. Norwegia. Nowa droga na północnej ścianie Trollveggen. "Katharsis M7 / A4.

Nagrody:

2014- Główna nagroda TRAVELER w kategorii WYCZYN ROKU.


2014- Dołączenie do międzynarodowego Teamu CAMP.
2014- Główna nagroda "KOLOS" w kategorii Alpinizm za wytyczenie nowej drogi na Great Trango Tower w 2013 roku.
2013- Wyróżnienie kanału EpicTV. Przyznanie najwyższej oceny w kategorii BigWall za przejście drogi BUSHIDO w Pakistanie z wszystkich dokonań z całego świata w 2013 roku.
2013- Nagroda Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie alpinizmu w 2013 roku.
2012- nominacja Travellery 2012 czasopisma National Geographic Traveller w kategorii Wyczyn Roku
2012- nagroda Kultury Fizycznej i Sportu za osiągnięcia w alpinizmie za rok 2012
2012- wyróżnienie Kolosy 2012 za wytyczenie nowej drogi na Ziemi Baffina w Kanadzie
2008- nagroda Brytan Roku portalu wspinaczkowego(wspinanie.pl) za solowe wytyczenie w zimie nowej klasycznej drogi na Kazalnicy Mięguszowieckiej w Tatrach
2007- nagroda serwisu wspinaczkowego Brytan za przejścia w Tatrach w 2006 roku
2004- nagroda główna w kategorii alpinizm, Kolos 2003 za drogę Ostatni Krzyk Motyla na Alasce
2004- nominacja do nagrody Złoty Czekan- Piolet d'or- Grenoble, Francja wyróżniającej siedem największych osiągnięć w dziedzinie alpinizmu z całego świata za drogę Ostatni Krzyk Motyla na Alasce w 2003 roku
2003- nagroda Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za osiągnięcia w alpinizmie w 2003 roku
2003- I miejsce w zawodach wspinaczki sportowej w Szczecinie
2003- medal za osiągnięcia sportowe w alpinizmie podczas uroczystości 100-lecia PZA
2003- nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za promocję miasta na świecie
2003- wyróżnienie Kolosy w kategorii alpinizm za wytyczenie nowej drogi na Ziemi Baffina na ścianie Mount Thor
2002- II miejsce w Pucharze Polski w wspinaczce sportowej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
2001- III miejsce w Pucharze Polski w wspinaczce sportowej na łuku w Amfiteatrze Letnim w Szczecinie
2001- Festiwal Filmów Górskich Lądek Zdrój, I miesjce w kategorii film polski za film Planeta Spisek w reż.: Sławomira Ejsymonta
2000- Nagroda Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie alpinizmu
1999- Poznań- I miejsce w Mistrzostwach Polski Zachodniej w zawodach wspinaczki sportowej na sztucznej ściance
1998- Warszawa- Wicemistrzostwo Polski Centralnej w zawodach wspinaczki sportowej na sztucznej ściance
1997- nagroda czasopisma Brytan za wytyczenie w trakcie samotnej wspinaczki nowej drogi zimą na Kazalnicy Mięguszowieckiej
1996- nagroda Polskiego Związku Alpinizmu za osiągnięcia i działalność górską w Tatrach.
Dariusz Majchrzak, aktor teatralny, filmowy i serialowy. Absolwent PWST Wydział Aktorski we Wrocławiu 2001r. Ukończył Warsztaty Dramatu Amerykańskiego prowadzone przez prof. Jarosława Strzemienia- Central Connecticut State

University (Department of Theatre) w PWST we Wrocławiu 1999r.

Wielokrotnie nagradzany i nominowany w zakresie spektakli i sztuki teatralnej:

- „Fotografie” według Janusza Andermana, adaptacja i reżyseria Paweł Kamza, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy –Wyróżnienie dla reżysera i zespołu aktorskiego „ za stworzenie oryginalnego świata scenicznego „ na IX Festiwalu „ Rzeczywistość przedstawiona „ w Zabrzu

Wyróżnienie na Czwartym Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni

- „Sami” tekst i reż. Katarzyna Dworak i Paweł Wolak, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy –Grand Prix Siódmego Festiwalu Komedii TALIA w Tarnowie

- „Dziady” Adam Mickiewicz, reż. Lech Raczak, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy –Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii „Najlepszy Spektakl Roku 2007

- „Osobisty Jezus” tekst i reż. Przemysław Wojcieszek, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy –Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla zespołu aktorskiego spektaklu na 42. Festiwalu „Kontrapunkt” w Szczecinie

Druga Nagroda na Drugim Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni

Główna Nagroda na 13. Ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej

- „Zorba” adaptacja i reż. Jan Szurmiej, Teatr Miejski w GdyniNagroda Publiczności dla najlepszego aktora XV edycji Sceny Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni

- „Ferdydurke” Witold Gombrowicz, reż. Waldemar Śmigasiewicz, Teatr Powszechny w Łodzi –

Nagroda Publiczności na Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska” w Opolu

- „Czwarta Siostra” Janusz Głowacki, reż. Agnieszka Glińska, Teatr Polski we Wrocławiu –Grand Prix na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu

- W roku 2005 na XII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalna 2005" we Wrześni otrzymał nagrodę publiczności, w kategorii „Największe odkrycie festiwalu” za główną rolę w filmie pt. „W dół kolorowym wzgórzem”. Za tę rolę był również nominowany do głównej nagrody „Blue Angel” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Artfilm” na Słowacji.

- Film „Szaleńcy” w reż. Pawła Wendorffa dostał w 2007 roku Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę za najlepszy scenariusz na Pumelo International Film Festiwal w Bombaju w Indiach.

Na Scenie Studenckiej w Gdyni ( obecnie Scena SAM ) jako reżyser stworzył przedstawienia: „Mayday” Ray Cooney, premiera odbyła się 11. listopada 2011 i „Romanca” Jacek Chmielnik z premierą 09. marca 2011r.

Grał w wielu spektaklach na polskich scenach teatralnych, od sierpnia 2011 aktor Teatru Polskiego w Szczecinie gdzie możemy go oglądać m.in. w głównej roli w spektaklu pt.: „Kogut w rosole” reż. Marek Gierszał.

.

Dorota Sadowska, studentka II roku Kulturoznawstwa Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk

Stosowanych w Gdyni, germanistka, fotograf. W roku 2011 / 2012 pracowała w Centrum Kultury w

Gdyni. Pracowała przy realizacji spektakli "Mayday run for your Wife" Raya Cooneya oraz

"Romancy" Jacka Chmielnika. Poprzez osobiste , szerokie ich rozpropagowanie wśród młodzieży i

dorosłych podniosła wartość Centrum Kultury. Na spektakle zapraszała z owocnym skutkiem

młodzież z Gdańska , Kościerzyny i innych miejscowości. Jej umiłowanie teatru, a szczególnie

przekazywanie poprzez sztukę ważnych ludzkich wartości, bardzo pozytywnie wpłynęły na ludzi

starszych, chorych i niepełnosprawnych, którzy również gremialnie w spektaklach uczestniczyli.

Nagrodzona i doceniona przez MOPS w Gdyni za prace na rzecz emerytów i rencistów. Obecnie z

pozytywnym skutkiem realizuje sztuki dla najmłodszych cieszące się również dużym

zainteresowaniem. W planach i kolejnych realizacjach są także dydaktyczne sztuki dla dzieci. W dotychczasowych uczestniczy żywo jako realizator i animator kultury.


Aktorzy biorący udział w zadaniu:

Jacek Polaczek - Od 1976 roku jest związany z teatrami Szczecina. Przed szczecińską publicznością zadebiutował 13 marca 1976 roku w roli Jerzego w Jubileuszu Edwarda Redlińskiego na scenie Teatru Współczesnego. Z teatrem tym związany był przez kilkanaście lat (1976-1981, 1984-1991, 1993-2003). Od 2003 roku jest aktorem Teatru Polskiego, z którym blisko współpracował również w latach wcześniejszych (1991-1992, 1995, 2000). Gra także w Teatrze „13 Muz”, Teatrze Kameralnym, Teatrze Krypta, Piwnicy przy Krypcie oraz w Teatrze Telewizji.

Elżbieta Donimirska przez minione lata zachwycała swoją grą widzów Lubuskiego Teatru. Obecnie związana jest z Teatrem Polskim w Szczecinie.

Jacek Piotrowski absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (1986). Debiutował 25.10.1986 roku na scenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu jako Leo w „Powodzi” Güntera Grassa w reżyserii Józefa Skwarka. W Toruniu spędził sześć sezonów. Od 1992 jest aktorem Teatru Polskiego. Związany ponadto z Teatrem Krypta, Teatrem 13 Muz, Teatrem Kameralnym, Pogotowiem Teatralnym oraz Grupą Teatralną „Prolog’.

Mirosław Kupiec aktor Teatru Polskiego. Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Zadebiutował w roku 1983 na deskach Teatru Lalki „Tęcza” rolą Franka Kulczyka w spektaklu Kaszubi pod Wiedniem Jana Karnowskiego, w reżyserii Zofii Miklińskiej. Zawodowo związany także z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (1984 – 1989). Od roku 1995 związany na stałe z Teatrem Polskim w Szczecinie.

Sylwia Różycka aktorka Teatru Polskiego. Ukończyła 4-letnie Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zadebiutowała w roku 2006 , w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, w spektaklu Footloose (Wrzuć luz), Toma Snow`a w reżyserii Macieja Korwina. Związana także z Teatrem Miejskim w Gdyni, Teatrem Dramatycznym w Elblągu, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, a także Teatrem Kameralnym w Szczecinie i Operą na Zamku w Szczecinie. Od roku 2007 związana z Teatrem Polskim w Szczecinie.

Małgorzata Chryc - Filary aktorka Teatru Polskiego. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zadebiutowała w roku 1982 w Teatrze Zagłębia Sosnowiec rolą Pinokia w reżyserii Jacka Medweckiego. Związana z teatrami: w Zagłębiu Sosnowcu i im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a także z Teatrem Telewizji, w którym zagrała w spektaklach Tadeusza Ryłko – Niobe – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1983) oraz Wyrok – Fontana Ciro (1985) . Od roku 1990 związana na stałe z Teatrem Polskim w Szczecinie.

Adam Dzieciniak aktor Teatru Polskiego. Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Zadebiutował w roku 1979 rolą Koziołka w spektaklu „Alarm za kulisami” w Teatrze Lalki „Tęcza” w Słupsku, w reżyserii Zofii Miklińskiej. Aktor zawodowo związany z teatrami: Dramatycznym w Słupsku, Dramatycznym w Elblągu, Lubuskim Teatrem im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz Teatrem Kameralnym w Szczecinie. Od roku 1987 na stałe związany z Teatrem Polskim w Szczecinie.


2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Wykorzystanie samochodów prywatnych działaczy przy załatwianiu spraw związanych z

organizacją turnieju, wykorzystanie posiadanych rekwizytów, elementów scenografii,

wykorzystanie siedziby Fundacji i znajdujących się w niej zasobów do prób.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
Wnioskodawca dotychczas realizował zadania publiczne finansowane z budżetu miasta Gdynia

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Nie

Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.03.2016r

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………….


………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)


Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)Adnotacje urzędowe25)1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
Pobieranie 137.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna