Data i miejsce złożenia ofertyPobieranie 150.81 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar150.81 Kb.


BOP-10
………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinOFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOMała dotacja.

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.

(rodzaj zadania publicznego2))Szczecin Stand Up Fest

(tytuł zadania publicznego)


w okresie od 15.02.2014 do 30.03.2014
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
Gminę Miasto Szczecin

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieI. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Winda Kreatywnych

2) forma prawna:4)
( X) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000293316

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 26.11.2007


5) nr NIP: 8522523296 nr REGON: 320444479
6) adres:
miejscowość: Szczecin ul.: Budziszyńska 30A/15
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy

gmina: Miasto Szczecin powiat:8) Szczecin

województwo: Zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-023 poczta: Szczecin

7). faks: nie dotyczy

http:// www.szpak.info.pl


8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Grzegorz Dolniak

b) ……………………………………………………….

c) ……………………………………………………………………………..….


10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)
nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)


Grzegorz Dolniak
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

1. Opracowywanie i realizację własnych programów autorskich.

2. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów.

3. Organizowanie spotkań, prezentacji, wystaw i konkursów.

4. Organizacja festiwali, warsztatów, koncertów, wystaw artystycznych, przedsięwzięć teatralnych, pokazów

filmowych.

5. Koordynację działań pomiędzy twórcami i ośrodkami kultury.

6. Edukację kulturalną.

7. Promocję młodych talentów.

8. Utworzenie i prowadzenie bazy danych o twórcach, przedsięwzięciach artystycznych i ośrodkach kultury.

9. Działalność promocyjną i wydawniczą.

10. Działalność fotograficzną.

11. Udzielaniu rekomendacji ośrodkom kultury.

12. Podejmowanie innych form działalności, w tym działalności gospodarczej.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego

1. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów.

2. Organizacja festiwali, warsztatów, koncertów, wystaw artystycznych, przedsięwzięć teatralnych, pokazów

filmowych.

3. Edukację kulturalną.

4. Działalność promocyjną i wydawniczą.

5. Organizowanie imprez turystycznych i sportowych.

6. Podejmowanie innych form działalności, w tym działalności gospodarczej.


13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców nie dotyczy


nie dotyczyII. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)Paragraf §41 punkt 2 Statutu:

UMOWY, PEŁNOMOCNICTWA I INNE OSWIADCZENIA WOLI, KTÓRE POCIAGAJA ZA SOBA

ZOBOWIAZANIA W TYM FINANSOWE, DO SWOJEJ WAZNOSCI WYMAGAJA PODPISU:

A. PREZESA ZARZADU GŁÓWNEGO LUB OSÓB PRZEZ NIEGO UPOWAZNIONYCH LUB,

B. SKARBNIKA ZARZADU GŁÓWNEGO LUB OSÓB PRZEZ NIEGO UPOWAZNIONYCH LUB,

C. CO NAJMNIEJ DWÓCH PODPISÓW WICEPREZESÓW ZARZADU GŁÓWNEGO LUB OSÓB PRZEZ

NICH UPOWAZNIONYCH

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Szczecin Stand Up Fest to pierwszy w Szczecinie i jeden z pierwszych festiwali stand up’u w Polsce. Stand up to komediowa forma artystyczna, w której solista, komik przedstawia przed publicznością swoje monologi. Nazwa stand up pochodzi z Ameryki, gdzie stand up zajmuje miejsce w Polsce należące do kabaretów. W ostatnich latach ta forma zyskuje coraz większą popularność również w naszym kraju. W każdym większym mieście pojawiły się grupy solistów, telewizja publiczna od roku nadaje program Tylko dla dorosłych, w którym prezentują się polscy soliści. Stand up cieszy się coraz większym zainteresowaniem publiczności. Forma ta jest bliska widzowi ponieważ komicy opowiadają o swoich przemyśleniach najczęściej w oparciu o autentyczne anegdoty i zahaczając o aspekty życia dotyczące nas wszystkich.Szczecin Stand Up Fest to dwudniowy festiwal, w którym zaprezentujemy najnowższe trendy polskiej sceny stand up’u. Festiwal będzie konkursem, w którym wystąpi 10 komików z całej Polski. Finałem festiwalu będzie gala z udziałem laureata oraz gwiazd, trójki najbardziej popularnych polskich stand up’erów: Abelarda Gizy, Kacpra Rucińskeigo oraz Katarzyny Piaseckiej.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków
  1. Znaczny wzrost popularności stand up’u w Szczecinie i w Polsce.

Szczecińska publiczność od dłuższego czasu wykazuje znaczne zainteresowanie sztuką stand up’u. Inne imprezy związane z tą formą komedii gromadziły i nadal gromadzą bardzo dużą liczbę widzów, bardzo dużą popularnością cieszą się również wieczory stand up’owe organizowane w ramach Szczecińskiego Przeglądu Autorskich Kabaretów SZPAK.


  1. Niskie umiejętności lokalnych komików.

W Szczecinie od kilku lat działa kilku lokalnych komików, którzy w roku 2013 skupili się wokół grupy
Stand Up Szczecin. Niestety w mieście ani w regionie brakuje uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Poziom lokalnych solistów jest bardzo niski między innymi za sprawą braku wzorów i braku możliwości bezpośredniego kontaktu ze znanymi i doświadczonymi komikami. Szczecin Stand Up Fest będzie wydarzeniem, podczas którego lokalni twórcy będą mogli zasięgnąć rady i poddać swoją twórczość ocenie najlepszych komików w Polsce.
  1. Mała ilość wydarzeń związanych z autorskim ruchem komediowym.

Szczecin jest jednym z niewielu miast w Polsce, w którym brakuje środowiska kabaretowego czy komediowego z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym szczecinianie nie mają możliwości skorzystania z bogatej w innych miastach oferty kulturalnej w tym zakresie. Jedynymi tego typu wydarzeniami są wieczory organizowane przez grupę Stand Up Szczecin i Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK. Zainteresowanie jakim cieszą się obie imprezy świadczy o dużym popycie na tego typu wydarzenia wśród Szczecinian.


3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Publiczność – ok. 700 osób

Soliści (uczestnicy konkursu z różnych części Polski) – 10 osób

Gwiazdy i prowadzący – 5 osób

Wolontariusze – 10 osób
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy.
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy.
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
  1. Wzrost atrakcyjności kalendarza kulturalnego Szczecina.

Dzięki organizacji Szczecin Stand Up Fest Szczecin stanie się drugim obok Warszawy miastem w Polsce posiadającym w swoim kalendarzu kulturalnym festiwal związany z ruchem stand up’u.


  1. Promocja Szczecina.

Szczecin Stand Up Fest to okazja do promocji Szczecina w innych miastach Polski. Do konkursu zapraszani będą komicy z większości dużych polskich miast, gdzie działają grupy stand up’owe. Fama o wydarzeniu bardzo szybko rozniesie się po innych miastach dzięki oddźwiękowi środowiskowemu. Grupy stand up’owe ściśle ze sobą współpracują, co jest szansą na wygenerowanie pozytywnego przekazu o Szczecinie i organizowanych w nim imprezach. Dzięki kontaktom organizatorów informacja o festiwalu znajdzie się również na antenie TVP2 gdzie promowany będzie w programach Tylko dla dorosłych i Dzięki Bogu już weekend nadawanych regularnie w piątkowe wieczory. Zależnie od poziomu konkursu zwycięzca zostanie zaproszony do udziału w programie Tylko dla dorosłych. Informacja o Szczecinie i festiwalu znajdzie się również w licznych ogólnopolskich mediach branżowych takich jak portale internetowe i media społecznościowe związane z ruchem kabaretowym i komediowym.
  1. Wzrost umiejętności lokalnych komików.

W ramach wydarzenie Szczecin odwiedzi 13 komików, w tym 3 największe gwiazdy polskiego stand up’u. Lokalni soliści będą mieli okazję wymienić doświadczenia i uzyskać wskazówki do swojej twórczości.
7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Szczecin, klub Imperium.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W lutym podjęte zostaną działania przygotowawcze takie jak: rekrutacja uczestników i przygotowania do promocji oraz przedsprzedaży biletów. Rekrutację przeprowadzą organizatorzy na podstawie materiałów nadesłanych drogą internetową przez wstępnie zaproszonych artystów.

W marcu rozpocznie się przedsprzedaż biletów oraz promocja wydarzenia. Promocja obejmować będzie kolportaż materiałów promocyjnych oraz informacje w lokalnych mediach. Wykupiona zostanie również reklama w wydawnictwie Hotmagazine i Echo Szczecina. Przygotowany zostanie również program obu festiwalowych wieczorów. W konkursie wystapi 10 komików, a zwycięzcę wybierze zgromadzona w sali publiczność. Oba wieczory odbędą się w sali koncertowej klubu Imperium, za którą organizator nie poniesie żadnych kosztów w związku ze współpracą nawiązaną z kluberm. W ramach festiwalu zrealizowany zostanie następujący program:


Sobota, 29.03.2014

Konkurs: 10 uczestników

Prowadzenie: Damian Usewicz, Grzegorz Dolniak
Niedziela, 30.03.2014

Gala finałowa: zwycięzca konkursu, Abelard Giza, Kacper Ruciński, Katarzyna Piasecka

Prowadzenie: Grzegorz Dolniak9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.02.2014 do 30.03.2014

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Rekrutacja uczestników konkursu.

Przygotowanie projektów graficznych.

Druk poligrafii.


15-28.02.2014

Oferent.

Promocja: kolportaż materiałów poligraficznych, rozesłanie informacji prasowej do mediów, portale społecznościowe.

Przygotowanie programu konkursu oraz gali finałowej.

Przedsprzedaż biletów.


01-29.03.2014

Oferent.

Szczecin Stand Up Fest

29-30.03.2014

Oferent.


10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)


  1. Wypromowanie młodych polskich komików.

Festiwal będzie okazją do promocji młodych polskich komików w Szczecinie oraz Polsce. Informacja o festiwalu znajdzie się nie tylko w szczecińskich, ale i ogólnopolskich mediach z telewizją publiczną włącznie.


  1. Podniesienie profesjonalizmu lokalnych twórców.

Dzięki spotkaniu z uznanymi autorytetami i twórcami z innych części Polski lokalni komicy będą mieli okazję do podniesienia profesjonalizmu swoich działań artystcyzncyh,
  1. Organizacja drugiego w Polsce festiwalu stand up.

Szczecin Stand Up Fest będzie drugim w Polsce festiwalem związanym ze sztuką stand up’u. Pierwszy tego typu festiwal miał miejsce w 2012 roku w Warszawie.IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I

Koszty merytoryczne18) po stronie …(Winda Kreatywnych)19):

1) Gwiazdy festiwalu.

1

8500

dzieło

8500

6500

2000

0
2) Prowadzący konkurs.

1

500

dzieło

500

0

500

0
3) Prowadzący konkurs i galę.

1

1550

dzieło

1550

0

1550

0

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie …(Winda Kreatywnych)19) :

1) Księgowy

1

500

zlecenie

500

0

500

0
2) Wynajem i obsługa sprzętu nagłośnieniowego.

1

2000

zlecenie

2000

0

2000

0
Grafik

1

500

dzieło

500

500

0

0

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (Winda Kreatywnych)19) :

1) Reklama

1

1500

usługa

1500

1500

0

0
2) Druk poligrafii

1

500

usługa

500

500

0

0
3) Nagroda finansowa


1

1000

nagroda

1000

0

1000

0

IV

Ogółem:


16 550

9 000

7 550

0

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

9 000 zł


54,38 %

2

Środki finansowe własne17)

0 zł


0 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

7 550 zł

45,62 %


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

7 550 zł


45,62 %

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
0 zł


0 %

3.3

pozostałe17)

0 zł


0 %

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0 zł

0 %


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

16 550 zł100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:Na projekt i druk poligrafii składają się:

- ulotki – 5000 szt.

- plakaty – 500 szt.

- reklama Hotmagazine i Echo (projekty graficzne)

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)


Grzegorz Dolniak / koordynator

- prezes stowarzyszenia Winda Kreatywnych

- były pracownik Akademii Sztuk w Szczecinie i Teatru Lalek Pleciuga

- były rzecznik prasowy Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie

- organizator licznych przedsięwzięć kulturalnych: Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA,

Szczeciński Przegląd Amatorskich Kabaretów SZPAK, Dni Kultury Studenckiej Uniwersytetu

Szczecińskiego, kabaretony Szczecińskich Juwenaliów, Europejskie Dni Młodzieży

- stała współpraca z Polskim Radiem Szczecin, Polskim Radiem Program Trzeci

- kabareciarz, konferansjer
Patryk Stanisz / koordynator finansowy

- były przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich

- skarbnik stowarzyszenia Winda Kreatywnych

- absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w

Szczecinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

- wicedyrektor Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA od 2007

- organizator projektów: Prymus Inter Pares, Chata Żaka, Zawsze Sobie Pomagamy, Obozy Adaptacyjne

Roku „0” i wiele innych


Robert Niemiałkowski / księgowy

- główny księgowy: Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Kosztorysantów

Budowlanych oraz Windy Kreatywnych

- właściciel biura rachunkowego

- posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów

- rozliczał przyznane środki publiczne na projekty realizowane przez w/w stowarzyszenia między innymi w

Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich, Miasto Szczecin, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski


Wolontariusze

Członkowie stowarzyszenia Winda Kreatywnych są osobami od wielu lat uczestniczącymi w życiu organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie składa się z liderów członków takich organizacji jak: Zrzeszenie Studentów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Teatralne KANA Stowarzyszenie Teatralne BRAMA, samorządy studenckie i koła naukowe szczecińskich uczelni wyższych. Poza członkami Stowarzyszenia wolontariuszy stanowić będą osoby z zewnątrz, które zgłoszą chęć udziału w organizacji przedsięwzięcia.
2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Nie dotyczy.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).Członkowie stowarzyszenia Winda Kreatywnych są osobami od wielu lat uczestniczącymi w życiu organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie składa się z liderów członków takich organizacji jak Zrzeszenie

Studentów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Teatralne BRAMA, Stowarzyszenie Teatralne KANA, samorządy studenckie i koła naukowe szczecińskich uczelni wyższych. W swojej dotychczasowej działalności członkowie stowarzyszenia brali udział w pracach nad takimi przedsięwzięciami jak Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK, Festiwal Artystów Ulicy „V”, festiwal teatralny OKNA, FAMA, Prymus Inter Pares (konkurs na najlepszego studenta RP), Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Juwenalia, i wiele innych zarówno w Szczecinie jak i w całej Polsce. We współpracy z lokalną administracją publiczną oraz z administracją na poziomie ministerialnym stowarzyszenie od lat realizuje na terenie Szczecina projekty kulturalne: Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK, Otwarte Szczecińskie Warsztaty Kabaretowe, a także projekty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom jak np.: Zabawmy się w kabaret – warsztaty kabaretowe dla młodzieży szkolnej.


4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nie dotyczy.
Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.03.2014.;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………….


………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)


Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)Adnotacje urzędowe25)1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
Pobieranie 150.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna