Data odpowiedzi: 09. 08. 2004 Udzielający informacji: Naczelnik Urzędu Celnego w KrośniePobieranie 8.67 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar8.67 Kb.
Data odpowiedzi: 09.08.2004

Udzielający informacji: Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie

Numer pisma: 404000- PA-9101-10/2004


Stan faktyczny i stanowisko podatnika

Spółka sprzedaje wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które przemieszczane są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT). Krajowy odbiorca nie przekazał oryginału karty 3 ADT do wysyłającego, ponieważ karty 2,3 i 4 ADT uległy zniszczeniu wskutek zalania biura odbiorcy wyrobów.

Podatnik prosi o zinterpretowanie przepisów dotyczących zapłaty akcyzy, jeśli nie może przedstawić potwierdzonej przez odbiorcę karty 3 lub 2 i 4 ADT.
Odpowiedź Naczelnika Urzędu

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje:

Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz inne, niż określone w art.28 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257 z późn.zm.) przypadki, w których następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, sposób dokumentowania i terminy uzyskania potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.U. nr 89, poz.849).
Zgodnie z §3 ust.3 w/w rozporządzenia, przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy, zostaje zakończona w momencie zwrotu administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę upoważnionego do nabycia zwolnionych od akcyzy wyrobów.

Jeżeli prowadzący skład podatkowy nie przedstawi w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego, karty 3 ADT z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju następuje przez zapłacenie należnej akcyzy (§ 19 i 20 w/w rozporządzenia).


W rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 kwietnia 2004r.w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.U. nr 81, poz.744z późn.zm.) ustawodawca określił m.in. sposób obiegu kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz terminy zwrotu poszczególnych kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego, sposób potwierdzania ich odbioru oraz sposób postępowania w przypadku braku zwrotu w/w dokumentu.
Zgodnie z §12 i 13 w/w rozporządzenia , w przypadku zaginięcia lub zniszczenia karty 3 ADT, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane potwierdzone karty 2 i 4.

W przypadku braku potwierdzenia zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy stosuje się przepisy dotyczące procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.


Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli prowadzący skład podatkowy nie przedstawi w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego, karty 3 ADT z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych lub, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia karty 3 ADT-potwierdzonych kart 2 i 4 ADT , to zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy powinno nastąpić przez zapłacenie należnej akcyzy.

Należną akcyzę podatnik jest obowiązany obliczyć w deklaracji za miesiąc, w którym upłynął dwumiesięczny termin, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego, na przedstawienie kart 3 ADT oraz wpłacić w ustawowym terminie na rachunek Izby Celnej w Przemyślu (NBP O/Rzeszów , nr 29 1010 1528 0020 4622 2400 0000).


Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania, tj.09.08.2004r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna