Data wpływuPobieranie 44.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar44.56 Kb.

Załącznik Nr 2 do Zarz. 67/14/15


DATA WPŁYWU: ............................

Podpis osoby przyjmującej wniosek: .........................................
OPINIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ

Proponuje się przyznać/nie przyznać* stypendium doktoranckie kategorii I /II /III*

Stwierdza się:


 • komplet dokumentów/brak kompletu dokumentów*

 • poprawność informacji zawartych we wniosku

Podpisy komisji:

przewodniczący: .................................................

członkowie: ........................................................

........................................................

........................................................
Gliwice, dnia ...................................

*niepotrzebne skreślić
REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

WNIOSEK

o przyznanie stypendium doktoranckiego

na drugim i kolejnym roku studiów
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….

Wydział: ………………………………………………………………………………………………….

Dyscyplina: ………………………………………………………………………………………………

Rok studiów doktoranckich, na którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium: …………

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego kategorii .…...


na okres od 1.10.20….r. do …..…... 20…. r. /rok akademicki 20........./20…... **

OPIS POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH


 1. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich: .............

 2. Data otwarcia przewodu doktorskiego: ...................................................................................

 3. Wykaz publikacji: (wymienić publikacje z informacją wskazującą jednoznacznie na moment wydania wydrukowane - dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..


 1. Odbyte staże naukowe: (wymienić staże z podaniem okresu pobytu, instytucja, kraj/miasto - dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

**wpisać rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium doktoranckie albo daty wynikające z decyzji o przedłużeniu studiów doktoranckich (np. urlop macierzyński)


 1. Czynne uczestnictwo w konferencjach, zjazdach, sympozjach: (nazwa konferencji, miejsce i termin, temat wystąpienia oraz informację o charakterze udziału (referat/poster/bierny uczestnik - dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie )

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 1. Udział w projektach badawczych, grantach, patenty itp.: (opisać rodzaj badań, nazwa projektu/grantu badawczego, data rozpoczęcia i planowana data zakończenia projektu, data uzyskania patentu, data przyjęcia zgłoszenia patentowego dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 1. Praktyki zawodowe (działalność dydaktyczna):

 • liczba godzin i rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych (liczba przeprowadzonych godzin w poprzedzającym roku akademickim, na który można przyznać stypendium doktoranckie, rodzaj prowadzonych zajęć (wykład/ćwiczenia/laboratorium/projekt) potwierdzone przez promotora):

…………………………………………………………………….............................

 • hospitacja zajęć (kopia protokołu hospitacji zajęć)


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że: • zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej,

 • świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:

  • podane przeze mnie we wniosku dane, są zgodne ze stanem faktycznym,

  • przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, a załączone kopie dokumentów są zgodne z oryginałami.

...................... , dnia ………………… …………….….......................

(podpis doktoranta)
OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA* DOTYCZĄCA POSTĘPÓW

W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

W PORZEDNIM ROKU AKADEMICKIM

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


...................... , dnia …………………… ................................................................

(podpis opiekuna naukowego/promotora*)


DEKLARACJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI O ZAPEWNIENIU WYMAGANEGO OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W LICZBIE 90 GODZIN

NA ROK AKADEMICKI 20..../20...

– zgodnie z § 3 ust.2 regulaminu


....................................................................(data, podpis kierownika jednostki)

*niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna