Dawna sekcja czwartaPobieranie 1.04 Mb.
Strona1/38
Data29.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
© Copyright for the Polish translation by Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warsaw 2015
© Właścicielem praw autorskich do tłumaczenia na język polski jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015

DAWNA SEKCJA CZWARTA
SPRAWA AL NASHIRI

przeciwko POLSCE
(Skarga nr 28761/11)

WYROK


STRASBURG
24 lipca 2014 r.

OSTATECZNY
16 lutego 2015 r.

Wyrok ten stał się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 § 2 Konwencji. Może podlegać zmianom redakcyjnym.


POSTĘPOWANIE 1

A. Postępowanie pisemne i ustne 1

B. Brak przedstawienia przez Rząd RP w niniejszej sprawie oraz w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) informacji i dokumentacji dowodowej 4

FAKTY 12


I. DOWODY PRZED TRYBUNAŁEM 12

II. WPROWADZENIE DO SPRAWY 13

A. Zamachy terrorystyczne, o które skarżący był podejrzany 13

1. Zamach bombowy na USS Cole w roku 2000 13

2. Zamach bombowy na MV Limburg 14

B. Tzw. Program dla szczególnie ważnych więźniów 14

1. Ustanowienie Programu HVD 14

2. Zaawansowane techniki przesłuchań 16

3. Standardowe procedury i traktowanie „Osób Zatrzymanych o Wysokiej Wartości” przetrzymywanych przez CIA (łączone stosowanie rożnych technik przesłuchań) 19

4. Warunki osadzenia w ośrodkach zamkniętych CIA 27

5. Zakończenie Programu HVD 28

C. Rola firmy Jeppesen 28

D. Komisje wojskowe 28

1. Rozkaz wojskowy z dnia 13 listopada 2001 r. 28

2. Rozkaz Komisji Wojskowej nr 1 30

3. Ustawa o komisjach wojskowych z 2006 roku i Ustawa o komisjach wojskowych z 2009 roku 33

E. Przegląd Senatu USA na temat działań CIA zaangażowanej w Program HVD w latach 2001-2009 33

III. SZCZEGÓŁOWE OKOLICZNOŚCI SPRAWY 35

A. Schwytanie skarżącego, przekazanie go w ręce CIA i wstępne przetrzymywanie (od końca października do dnia 4 grudnia 2002 r.) 35

B. Transfer do Polski i przetrzymywanie w „czarnej dziurze” w Starych Kiejkutach (od dnia 4/5 grudnia 2002 r. do dnia 6 czerwca 2003 r.) 37

1. Transfer (4-5 grudnia 2002 r.) 37

2. Zatrzymanie i niewłaściwe traktowanie (5 grudnia 2002 r. - 6 czerwca 2003 r.) 38

C. Transfer z Polski w dniu 6 czerwca 2003 r. 42

D. Kolejne transfery skarżącego podczas przetrzymywania przez CIA (od 6 czerwca 2003 r. do 6 września 2006 r.) 43

E. Przetrzymywanie skarżącego w Zatoce Guantánamo i jego proces przed Komisją Wojskową (od dnia 6 września 2006 r. do chwili obecnej) 44

1. Rozprawa przed Trybunałem ds. Weryfikacji Statusu Kombatantów 44

2. Proces przed komisją wojskową 45

F. Śledztwo parlamentarne w Polsce 47

1. Śledztwo parlamentarne w Polsce 47

2. Przedstawione przez organizacje międzynarodowe opinie dotyczące śledztwa 47

G. Śledztwo w postępowaniu karnym w Polsce 47

1. Informacje na piśmie i ustne przekazane przez polski Rząd w niniejszej sprawie i w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce 48

2. Fakty dostarczone w niniejszej sprawie przez skarżącego i uzupełnione przez fakty związane ze sprawą Abu Zubaydah przeciwko Polsce oraz niektóre materiały publicznie dostępne 50

3. Opinie organizacji międzynarodowych na temat śledztwa 58

IV. WŁAŚCIWE PRAWO KRAJOWE 60

A. Kodeks karny 60

1. Jurysdykcja terytorialna 60

2. Przestępstwo przekroczenia uprawnień 60

3. Zarzut przedawnienia 60

4. Ochrona poufności śledztwa (przestępstwo rozpowszechnienia informacji o śledztwie) 61

B. Kodeks postępowania karnego 61

1. Ściganie przestępstw 61

2. Materiały niejawne 62

C. Ustawy dotyczące informacji niejawnych i powiązane rozporządzenia 62

1. Ustawy dotyczące informacji niejawnych 62

2. Rozporządzenie z 2012 roku 64

D. Ustawa o agencjach wywiadu 65

V. WŁAŚCIWE PRAWO MIĘDZYNARODOWE 67

A. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów 67

B. Komisja Prawa Międzynarodowego, 2001 Artykuły o odpowiedzialności państw za czyny międzynarodowo bezprawne 67

C. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 68

D. Konwencja NZ w sprawie zakazu stosowania tortur 68

E. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/147 69

VI. WYBRANE PUBLICZNE ŹRÓDŁA DOTYCZĄCE OGÓLNEJ WIEDZY NA TEMAT PROGRAMU HVD ORAZ PRZEDSTAWIENIE OBAW DOTYCZĄCYCH RZEKOMEGO ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W OŚRODKACH PRZETRZYMYWANIA PROWADZONYCH PRZEZ USA PO 11 WRZEŚNIA 2001 R. 70

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych 70

1. Oświadczenie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na temat więzienia talibów i członków Al-Kaidy w amerykańskiej bazie w Guantánamo na Kubie, 16 stycznia 2002 roku 70

2. Oświadczenie Międzynarodowej Rady Rehabilitacji Ofiar Tortur 70

3. Grupa robocza NZ ds. Arbitralnych Aresztowań, Opinia Nr 29/2006, Pan Ibn al-Shaykh al-Libi i 25 innych osób przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej, ONZ Dok. A/HRC/4/40/Zał.1 przy 103 (2006) 71

B. Inne organizacje międzynarodowe 71

1. Amnesty International, Memorandum do Rządu USA dot. praw osób przetrzymywanych przez USA w Afganistanie i Guantánamo, kwiecień 2002 71

2. Human Rights Watch, „Stany Zjednoczone, Domniemanie winy: Łamanie praw człowieka w przypadku osób zatrzymanych po 11 września 2001”, Tom 14, Nr 4 (G), sierpień 2002 72

3. Human Rights Watch, „Stany Zjednoczone: Raporty w sprawie tortur osób podejrzanych o związki z Al-Kaidą”, 26 grudnia 2002 72

4. Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka, „Środki przeciwko terroryzmowi, bezpieczeństwo i prawa człowieka: Rozwój w Europie, Azji Środkowej i Ameryce Północnej po 11 września 2001”, Raport, kwiecień 2003 72

5. Raport Amnesty International z 2003 roku - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 28 maja 2003 72

6. Amnesty International, „Bezprawne przetrzymywane w Zatoce Guantánamo sześciu osób z Bośni i Hercegowiny”, 29 maja 2003 73

7. Amnesty International, „Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zagrożenie przed złymi praktykami: Podważenie standardów międzynarodowych poprzez dalsze stosowanie zatrzymań w ramach „wojny z terrorem”, 18 sierpnia 2003 73

8. Amnesty International, „Osadzenie incommunicado/Obawa przed niewłaściwym traktowaniem”, 20 sierpnia 2003 73

9. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Stany Zjednoczone: Prezes ICRC zaleca postęp w sprawie przetrzymywania, komunikat prasowy 04/03, 16 stycznia 2004 74

10. Human Rights Watch - Oświadczenie z dnia 6 listopada 2005 r. nt. Tajnych Ośrodków Przetrzymywania USA 74

11. Human Rights Watch – Wykaz więźniów widm prawdopodobnie przetrzymywanych przez CIA z dnia 30 listopada 2005 roku 76

C. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1340 (2003) o prawach osób przetrzymywanych przez Stany Zjednoczone w Afganistanie lub w Guantánamo, 26 czerwca 2003 77

D. Doniesienia i artykuły prasowe 78

1. Media międzynarodowe 78

2. Polskie media 82

3. Rozmowa z Panem A. Kwaśniewskim, byłym Prezydentem RP 83

VII. MIĘDZYNARODOWE ŚLEDZTWA DOTYCZĄCE DOKONYWANYCH PRZEZ CIA W EUROPIE, W TYM W POLSCE, TAJNYCH ZATRZYMAŃ I TRANSPORTÓW OSÓB PODEJRZANYCH O TERRORYZM 83

A. Rada Europy 83

1. Procedura przewidziana w Artykule 52 Konwencji 83

2.Dochodzenie Zgromadzenia Parlamentarnego - Śledztwo Marty'ego 85

B. Parlament Europejski 98

1. Śledztwo Favy 98

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2007 roku 102

3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2011 roku 104

4. Raport Flautre oraz Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2012 roku 105

5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2013 roku 106

C. Raport ICRC z 2007 roku 106

D. Organizacja Narodów Zjednoczonych 111

1. Wspólne Badanie ONZ z 2010 roku 111

2. Uwagi Komitetu Praw Człowieka ONZ z 2010 roku 114

E. Raport CHRGJ 115

VIII. INNE DOKUMENTY DOWODOWE PRZEDŁOŻONE TRYBUNAŁOWI 118

A. Pismo polskiej Straży Granicznej z dnia 23 lipca 2010 roku 118

B. Transkrypcja TDIP „Wymiany poglądów z [M.P.], byłą dyrektor lotniska Szczytno/Szymany w Polsce” 119

C. Oświadczenie pod przysięga złożone Trybunałowi przez senatora Piniora w sprawie Husayn (Abu Zubaydah) 124

IX. WYCIĄGI Z ZEZNAŃ BIEGŁYCH I ŚWIADKÓW PRZESŁUCHANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ 126

A. Pan Fava 126

B. Prezentacja senatora Marty'ego i Pana J.G.S. „Istota dostępnych dowodów, w tym danych lotu, w odniesieniu do Polski w sprawach Al Nashiriego i Abu Zubaydah” 131

C. Senator Marty 138

D. Pan J.G.S. 140

E. Senator Pinior 143

PRAWO 146

I. ZARZUT PRZEDWSTĘPNY RZĄDU W SPRAWIE NIEWYCZERPANIA KRAJOWYCH ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH 146

A. Argumenty stron 146

1. Rząd 146

2. Skarżący 147

B. Ocena Trybunału 147

II. PRZESTRZEGANIE PRZEZ POLSKĘ ARTYKUŁU 38 KONWENCJI 148

A. Stanowiska stron 148

1. Rząd 148

2. Skarżący 151

B. Ocena Trybunału 152

1. Zastosowanie zasad wynikających z orzecznictwa Trybunału 152

2. Zastosowanie powyższych zasad w niniejszej sprawie 155

III. USTALENIE PRZEZ TRYBUNAŁ STANU FAKTYCZNEGO I OCENA MATERIAŁU DOWODOWEGO 159

A. Stanowiska stron odnośnie do faktów i dowodów 159

1. Rząd 159

2. Skarżący 161

B. Stanowiska Amnesty International (AI) oraz Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) na temat publicznej wiedzy o praktykach USA wobec schwytanych osób podejrzanych o terroryzm 163

C. Konkluzja Trybunału odnośnie do braku sporu, co do faktów i dowodów 165

D. Ocena faktów i dowodów przez Trybunał 165

1. Odpowiednie zasady wynikające z orzecznictwa Trybunału 165

2. Wstępne rozważania dotyczące oceny faktów i dowodów w niniejszej sprawie 167

3. Ocena faktów i dowodów w związku z zarzutami skarżącego dotyczącymi jego transportu do Polski, tajnego przetrzymywania w Polsce i jego transportu z terytorium Polski 168

4. Ocena faktów i dowodów związanych z rzekomą wiedzą i udziałem Polski w Programie CIA dotyczącym HVD 174

5. Wnioski Trybunału dotyczące rzekomej wiedzy i udziału Polski w Programie CIA dotyczącego HVD 182

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA PODSTAWIE KONWENCJI ZA WSPÓŁUDZIAŁ W PROGRAMIE HVD 185

A. Oświadczenia stron 185

1. Rząd 185

2. Skarżący 185

B. Interwencja strony trzeciej - AI/ICJ 185

C. Ogólne zasady wynikające z orzecznictwa Trybunału 187

1. Odnośnie do odpowiedzialności Państwa za traktowanie i przetrzymywanie na jego terytorium skarżącego przez zagranicznych funkcjonariuszy 187

2. Odnośnie do odpowiedzialności Państwa związanej z wydaleniem skarżącego z jego terytorium 187

3. Konkluzja 189

V. ZARZUT NARUSZENIE ARTYKUŁU 3 KONWENCJI 189

A. Proceduralny aspekt artykułu 3 190

1. Oświadczenia stron 190

2. Interwencja stron trzecich 195

3. Ocena Trybunału 199

B. Aspekt materialny artykułu 3 205

1. Oświadczenia stron 205

2. Ocena Trybunału 206

VI. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 5 KONWENCJI 212

A. Stanowiska stron 213

1 Rząd 213

2. Skarżący 213

B. Ocena Trybunału 214

1. Dopuszczalność 214

VII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 8 KONWENCJI 217

A. Stanowiska stron 217

1. Rząd 217

2. Skarżący 217

B. Ocena Trybunału 218

1. Dopuszczalność 218

2. Meritum 218

VIII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 13 W POWIĄZANIU Z ARTYKUŁEM 3 KONWENCJI 219

A. Stanowiska stron 219

B. Ocena Trybunału 219

1. Dopuszczalność 219

2. Meritum 220

IX. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 6 § 1 KONWENCJI 221

A. Stanowiska stron 221

1. Rząd 221

2. Skarżący 221

B. Ocena Trybunału 223

1. Dopuszczalność 223

2. Meritum 224

X. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁÓW 2 I 3 KONWENCJI W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM 1 PROTOKOŁU NR 6 DO KONWENCJI 227

A. Stanowiska stron 227

1. Rząd 227

2. Skarżący 227

B. Ocena Trybunału 228

1. Dopuszczalność 228

2. Meritum 228

XI. POZOSTAŁE ZARZUTY NARUSZENIA KONWENCJI 229

XII. ZASTOSOWANIE ARTYKUŁU 46 KONWENCJI 230

XIII. ZASTOSOWANIE ARTYKUŁU 41 KONWENCJI 232

A. Szkoda 232

B. Koszty i wydatki 233

C. Odsetki za zwłokę 233

Z TYCH WZGLĘDÓW, TRYBUNAŁ, JEDNOGŁOŚNIE, 233W sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce,

Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta Sekcja) zasiadając jako Izba w składzie:

Ineta Ziemele, Przewodnicząca,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Zdravka Kalaydjieva,

Vincent A. De Gaetano,

Krzysztof Wojtyczek, sędziowie,

oraz Françoise Elens-Passos, Kanclerz Sekcji,

obradując na posiedzeniu niejawnym w dniach 2 i 3 grudnia 2013 r. oraz 1, 2 i 8 lipca 2014 r.,

wydaje następujący wyrok, który został przyjęty w ostatniej z wyżej wymienionych dat.

POSTĘPOWANIE


: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 1.04 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna