Dawna sekcja czwarta


A. Postępowanie pisemne i ustnePobieranie 1.04 Mb.
Strona2/38
Data29.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

A. Postępowanie pisemne i ustne


1. Niniejsza sprawa dotyczy skargi (nr 28761/11) wniesionej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 maja 2011 r. do Trybunału na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności („Konwencja”) przez obywatela Arabii Saudyjskiej pochodzenia jemeńskiego, pana Abd Al Rahima Hussayna Muhammada Al Nashiriego („skarżącego”).

2. Skarżący był reprezentowany przed Trybunałem przez pana J.A. Goldstona, adwokata, członka Izby Adwokackiej w Nowym Jorku i Dyrektora Wykonawczego Open Society Justice Initiative („OSJI”), pana R. Skilbecka, adwokata, członka Izby Adwokackiej Anglii i Walii oraz Dyrektora ds. Spraw Postępowań sądowych OSJI, panią A. Singh, adwokata, członka Izby Adwokackiej w Nowym Jorku i prawnika w OSJI, a także przez panią N. Hollander, adwokata, członka Izby Adwokackiej w Nowym Meksyku.

Polski Rząd („Rząd”) był reprezentowany przez swojego Pełnomocnika, panią J. Chrzanowską z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Skarżący powoływał się na naruszenia różnych postanowień Konwencji, w szczególności:

(i) artykułów 3, 5 i 8 poprzez umożliwienie przez Polskę osadzenia go przez CIA w ośrodku zatrzymań w Starych Kiejkutach, tym samym pozwalając CIA na poddanie go traktowaniu, które sprowadzało się do tortur, przetrzymywania w odosobnieniu z pozbawieniem jakiegokolwiek kontaktu z rodziną;

(ii) artykułów 2 i 3 Konwencji, artykułu 1 Protokołu Nr 6 do Konwencji, jak również artykułów 5 i 6 Konwencji poprzez umożliwienie przez Polskę jego transferu z Polski do innych ośrodków przetrzymań prowadzonych przez CIA, pomimo oczywistej obawy, że zostanie on poddany dalszym torturom, niewłaściwie traktowany, przetrzymywany w odosobnieniu, skazany na karę śmierci oraz rażąco nierzetelny proces sądowy;

(iii) artykułów 3 oraz 13 Konwencji poprzez nieprzeprowadzenie przez Polskę skutecznego i rzetelnego śledztwa w sprawie zarzutów skarżącego dotyczących poważnych naruszeń jego praw chronionych przez Konwencję w czasie kiedy był przetrzymywany na terytorium Polski.

4. Niniejsza skarga została przydzielona do Sekcji Czwartej Trybunału (Reguła 52 § 1 Regulaminu Trybunału).

5. W dniu 30 listopada 2011 r. zgodnie z Regułą 41 wiceprzewodniczący Sekcji nadał skardze charakter priorytetowy.

6. W dniu 10 lipca 2012 r. Izba, której przydzielono rozpatrzenie sprawy (Reguła 26§ 1) zakomunikowała skargę Rządowi.

7. Zarówno Rząd jak i skarżący przedstawili pisemne stanowiska odnośnie do dopuszczalności oraz meritum sprawy. Ponadto, przedstawiono stanowiska stron trzecich: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Międzynarodowej Komisji Prawników oraz Amnesty International, jak również stanowisko Specjalnego Sprawozdawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. promowania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności przy zwalczaniu terroryzmu („Specjalny Sprawozdawca ONZ”).

8. W dniu 22 stycznia 2013 r. Izba zezwoliła stronom oraz interwenientom na przedłożenie uwag do sprawy w świetle orzeczenia Wielkiej Izby w sprawie El-Masri przeciwko byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii [WI], nr 39630/09, ECHR 2012.

9. W dniu 9 lipca 2013 r. Izba zdecydowała, że sprawa będzie rozpatrywana łącznie ze sprawą Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce (nr 7511/13).

10. Następnie Izba po konsultacjach ze stronami zdecydowała, że w obu sprawach odbędzie się rozprawa publiczna w kwestii dopuszczalności oraz meritum (Reguła 63 § 1) i zaprosiła Specjalnego Sprawozdawcę ONZ do wzięcia w niej udziału. Data rozprawy została wyznaczona na dzień 3 grudnia 2013 r.

Ponadto Izba postanowiła z urzędu przeprowadzić dowód z zeznań świadka i biegłych (Reguła A1 Aneksu do Regulaminu Trybunału). Data rozprawy wyjaśniającej została wyznaczona na dzień 2 grudnia 2013 r.

11. W dniu 14 października 2013 r. na podstawie Reguły 63 § 2 Regulaminu Trybunału Rząd zwrócił się do Trybunału o wyłączenie prasy i publiczności ze wszystkich rozpraw wskazując, że mając na uwadze szczególne okoliczności rozpatrywanych Spraw, jawność rozprawy mogłaby przynieść szkodę interesowi wymiaru sprawiedliwości.

Skarżący, który został poproszony o przedłożenie swoich uwag, sprzeciwił się wnioskowi Rządu, utrzymując, że Rząd nie poparł swojego wniosku odpowiednimi argumentami. Powołał się przy tym na zasadę transparentności wymiaru sprawiedliwości.

12. Następnie, odnosząc się do wniosku Rządu o wyłączenie prasy i publiczności z wszystkich rozpraw, Izba zdecydowała o jawności rozpraw zgodnie z Regułą 63 § 1 Regulaminu Trybunału. Izba zdecydowała również, że dodatkowa rozprawa z wyłączeniem jawności odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013 r.

13. W związku z tym, Przewodniczący Izby polecił sporządzić stenogramy wszystkich rozpraw zgodnie z Regułą 70 Regulaminu Trybunału i Regułą A8 Aneksu do Regulaminu Trybunału o czym odpowiednio poinstruował Kanclerza.

14. W dniu 2 grudnia 2013 r. na podstawie Reguły A1 §§ 1 i 5 Aneksu do Regulaminu Trybunału, Trybunał przeprowadził rozprawę mającą na celu wyjaśnienie faktów i wysłuchał zeznań ekspertów i świadka. Tego samego dnia na podstawie Reguły 63 § 2 Reguł Trybunału przeprowadził rozprawę z wyłączeniem jawności i wysłuchał wniosków stron dotyczących zebranych dowodów. Przesłuchania te odbyły się w budynku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

15. Publiczna rozprawa odbyła się w budynku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 3 grudnia 2013 r. (Reguła 59 § 3).

Przed Trybunałem stawili się:


(a) w imieniu pozwanego Rządu:

Pan A. Nowak-Far, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Pani J. Chrzanowska, Pełnomocnik Rządu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,

Pani J. Śliwa, Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie,

Pani A. Mężykowska, Zastępca -pełnomocnika Rządu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,

Pani K. Górska-Łazarz, Doradca, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


(b) w imieniu skarżącego Al Nashiriego:

Pani A. Singh, Pełnomocnik

Pan M. Pietrzak, Pełnomocnik

Pan R. Skilbeck, Pełnomocnik

Pani N. Hollander, Pełnomocnik
(c) w imieniu skarżącego Husayna (Abu Zubaydah):

Pan P. Hughes, Pełnomocnik

Pan B. Jankowski, Pełnomocnik

Pani H. Duffy, Pełnomocnik

Pan J. Margulies, Pełnomocnik

Pan C. Black, Doradca

(d) jako strona trzecia w sprawie Al Nashiri:

Pan B. Emmerson, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. promowania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w sytuacjach zwalczania terroryzmu,

Pani A. Katulu, Doradca.
Trybunał wysłuchał wystąpień Pana Nowaka-Fara, Pana Śliwy, Pani Singh, Pana Pietrzaka, Pana Hughesa, Pana Jankowskiego oraz Pana Emmersona.

16. W dniu 1 lutego 2014 r. Trybunał zmienił skład swoich Sekcji (Reguła 25 § 1), jednak niniejsza sprawa pozostała w gestii dawnej Sekcji Czwartej (Reguła 52 § 1).: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 1.04 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna