Dawna sekcja czwarta


VII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 8 KONWENCJIPobieranie 1.04 Mb.
Strona35/38
Data29.04.2016
Rozmiar1.04 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

VII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 8 KONWENCJI


533. Skarżący zarzucał również, że Polska naruszyła jego prawa określone w artykule 8 umożliwiając CIA na swoim terytorium jego niewłaściwe traktowanie i przetrzymywanie incommunicado oraz pozbawienie go kontaktu z jego rodziną.

Artykuł 8 Konwencji brzmi następująco:

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i swobód innych osób.


A. Stanowiska stron

1. Rząd


534. Rząd w związku z niniejszym zarzutem powstrzymał się od uwag na temat dopuszczalności i meritum.

2. Skarżący


535. Odnosząc się do swoich stanowisk dotyczących naruszenia artykułów 3 i 5, skarżący powtórzył, że był w Polsce przetrzymywany incommunicado oraz był poddany szeregowi uwłaczających metod przesłuchań, włączając w to przymusową nagość, pozorowane egzekucje, nakrywanie kapturem, zakuwanie w kajdanki lub kajdany, pozycje napięte, groźby użycia przemocy (w tym o charakterze seksualnym) wobec jego matki i członków rodziny, oraz ból wywoływany na jego ciele przy użyciu sztywnej szczotki, jak również stawanie na kajdanach. Takie fizyczne złe traktowanie z naruszeniem artykułu 8 ingerowało w jego integralność fizyczną i moralną oraz spowodowało poważne pogorszenie jego stanu fizycznego i zdrowia psychicznego.

Ponadto, jak stwierdzono w oficjalnych dokumentach CIA, głównym celem programu transportów, któremu został on poddany, było takie zdezorientowanie jego osoby i naruszenie jego psychicznej i fizycznej integralności aby wydobyć z niego informacje.

536. Zdaniem skarżącego Polska nie wywiązała się z ciążącego na niej pozytywnego obowiązku podjęcia kroków mających na celu jego ochronę przed fizycznym i psychologicznym maltretowaniem oraz zagwarantowania poszanowania jego praw rodzinnych. Nie zdołała również odpowiednio ścigać i ukarać popełnionych na swoim terytorium naruszeń jego integralności fizycznej i psychicznej. W ten sposób, władze polskie nie wywiązały się ze swojego obowiązku poszanowania i ochrony jego integralności fizycznej i psychicznej, włączając w to jego godność i autonomię osobistą, oraz naruszyły jego prawo do poszanowania jego życia rodzinnego.

B. Ocena Trybunału

1. Dopuszczalność


537. Trybunał zauważa, że skarga ta nie jest wyraźnie bezzasadna w rozumieniu artykułu 35 ust. 3 lit. a) Konwencji. Zauważa ponadto, że nie jest z innych powodów niedopuszczalna. Musi być zatem uznana za dopuszczalną.

2. Meritum


538. Pojęcie „życia prywatnego” jest pojęciem szerokim i nie jest możliwe ujmowania przedstawienie jego wyczerpującej definicji; w zależności od okoliczności może obejmować moralną i fizyczną integralność jednostki. Powyższe aspekty tej koncepcji rozciągają się na kwestię pozbawienia wolności (patrz El-Masri, przytoczona powyżej, § 248 z dalszymi odniesienia do orzecznictwa Trybunału).

Artykuł 8 chroni również prawo do kształtowania sposobu swojego życia, prawo do tworzenia i rozwijania kontaktów z innymi osobami i światem zewnętrznym. Nikt nie powinien być traktowany w sposób powodujący utratę godności, ponieważ „samą istotą Konwencji jest poszanowanie ludzkiej godności i ludzkiej wolności” (patrz Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, nr 2346/02, §§ 61 i 65, ETPC 2002 III). Ponadto, korzystanie przez członków rodziny z wzajemnego towarzystwa stanowi podstawowy element rodziny. W tym kontekście, Trybunał powtarza również, że podstawowym celem artykułu 8 jest ochrona jednostki przed arbitralnymi ingerencjami ze strony władz publicznych (patrz El-Masri, ibid.)

539. Odnośnie do swoich konkluzji dotyczących odpowiedzialności pozwanego Państwa na podstawie artykułów 3 i 5 Konwencji (patrz paragrafy 517-519 i 531-532 powyżej), Trybunał uznaje, że działania i zaniechania Polski wobec przetrzymywania i transportu skarżącego również stanowiły ingerencję w jego prawa chronione artykułem 8 Konwencji i na jego podstawie Polskę była za nią odpowiedzialna. W świetle okoliczności w jakich do niej doszło, ingerencja w prawo skarżącego do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego musi być uznana za „sprzeczną z ustawą” i z natury brakuje jej jakiegokolwiek zrozumiałego uzasadnienia ramach rozumieniu paragrafu 2 tego artykułu.

540. Wobec tego Trybunał uznaje, że doszło do naruszenia artykułu 8 Konwencji.


VIII. ZARZUT NARUSZENIA ARTYKUŁU 13 W POWIĄZANIU Z ARTYKUŁEM 3 KONWENCJI


541. Skarżący zarzucał, że Polska naruszyła artykuł 13 Konwencji, czytany osobno i razem z artykułem 3, z powodu nieprzeprowadzenia skutecznego, szybkiego oraz gruntownego śledztwa w sprawie jego zarzutów dotyczących poważnych naruszeń Konwencji.

Artykuł 13 Konwencji brzmi następująco:

Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.

A. Stanowiska stron


542. Strony co do zasady powtórzyły swoje wywody dotyczące proceduralnego aspektu artykułu 3.

543. Rząd utrzymywał, że śledztwo w Polsce było gruntowne i skuteczne i tym samym spełniło wymagania „skutecznego środka odwoławczego” w rozumieniu artykułu 13 Konwencji.

544. Skarżący nie zgodził się z tym i stwierdził, że śledztwo zostało wszczęte ze znacznym opóźnieniem i z wyraźnym oporem ze strony polskich władz, wyłącznie ze względu na międzynarodowe naciski po ustaleniach śledztw przeprowadzonych przez Radę Europy i Parlament Europejski. Pomimo faktu, iż śledztwo trwało prawie sześć lat nie osiągnięto żadnego znaczącego postępu.


: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna