Decyzją Komendanta Głównego Policji raporty policjantów, którzy zakończyli służbę w listopadzie 2015 r w ramach XXIV rotacji jspp, zostaną rozpatrzone negatywniePobieranie 9.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.25 Kb.
Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje policjantów – kandydatów do służby w XXVI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w Kosowie.

Kandydat wyrażający akces wyjazdu do Kosowa w ramach JSPP ma obowiązek: • złożyć raport potwierdzający akces udziału w EULEX w ramach JSPP skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej,

 • posiadać: minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,

 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,

 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,

 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,

 • znajomość języka angielskiego przez oficerów na poziomie minimum „B1”.

Preferencje dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań Jednostki Specjalnej Polskiej Policji;

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym - „A2”,

 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,

 • posiadanie prawo jazdy kategorii „C”,

 • wzrost powyżej 180 cm.

Decyzją Komendanta Głównego Policji raporty policjantów, którzy zakończyli służbę w listopadzie 2015 r. w ramach XXIV rotacji JSPP, zostaną rozpatrzone negatywnie.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie akcesu wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce (Zał. nr 2).

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, CLKP, Szkół Policji, WSPol, Biur KGP.

 

ETAP II – realizowany w KWP, KSP, Szkołach Policji, CBŚP, KGP.

Rozmowa z psychologiem. O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez wydział kadr i szkolenia właściwej KWP, wydział kadr i szkolenia CBŚP  oraz wydział kadr KSP i właściwej szkoły Policji.

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych KGP i CBŚP wykonujących zadania na terenie województwa prowadzi psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 31 ppkt d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./. Kandydaci ci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze Biur KGP oraz CBŚP pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do;


 • Wydziału Psychologów Policyjnych Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego  Centralnego Biura Śledczego Policji.

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej szkole Policji.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego na poziomie B1 dla oficerów Policji (część pisemna i ustna),

 • wywiad lekarski,

 • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),

 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół kwalifikacyjny.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna