Decyzja komisjiPobieranie 6.95 Mb.
Strona1/37
Data28.04.2016
Rozmiar6.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 grudnia 1996 r.
dotycząca formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000
(97/266/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1, zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG przewiduje, że Państwa Członkowskie przekażą Komisji wykaz proponowanych terenów Natura 2000, określonych w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy, wraz z informacjami na temat każdego terenu, na formularzu określonym przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21;
w przypadku każdego proponowanego terenu Natura 2000, formularz musi obejmować mapę terenu, nazwę, lokalizację, zakres oraz dane wynikające ze stosowania kryteriów wykorzystanych przy wyborze terenu;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu, powołanego na podstawie art. 20 dyrektywy 92/43/EWG,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Przyjmuje się formularz w celu przekazywania informacji zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG, znajdujący się w Załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1996 r.
W imieniu Komisji
Ritt BJERREGAARD
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
oraz
dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH
Wersja EUR 15

Wersja ostateczna z dnia 27 maja 1994 r. zmieniona w celu włączenia zmian zawartych w Akcie Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji (Dz.U. nr L 1 z 1.1.1995, str. 135-137)


oraz
wersja z marca 1995 r. Regionów według NUTS Eurostatu

STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH


Dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla terenów kwalifikujących się do identyfikacji jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (TZW) oraz dla specjalnych obszarów ochrony (SOO)
1. IDENTYFIKACJA TERENU


1.1.

Typ

1.2. Kod terenu
1.3. Data sporządzenia
1.4. Aktualizacja


R R R R M M
R R R R M M1.5. Powiązanie z innymi terenami Natura 2000:
kody terenów Natura 2000 kody terenów Natura 2000

1.6. Respondent(-ci):1.7. Nazwa terenu:1.8. Daty wskazania oraz wyznaczenia/klasyfikacji terenu
Data zaproponowania terenu jako Data potwierdzenia jako TZW:

kwalifikującego się jako TZW:


1

9


R

R

R

R

M

M
R

R

R

R

M

M

Data klasyfikacji terenu jako OSO:
Data wyznaczenia terenu jako SOO (do wypełnienia później):

1

9


R

R

R

R

M

M
R

R

R

R

M

M
2. LOKALIZACJA TERENU

2.1. Lokalizacja centrum terenu
Długość geograficzna
Szerokość geograficznaZ/W (Greenwich)
2.2. Powierzchnia (ha)
2.3. Długość terenu (km):

2.4. Wysokość (m):


Minimalna
Maksymalna
Średnia
2.5. Region administracyjnykod NUTS

Nazwa regionu
% pokrycia
Obszar morski nie objęty regionem wg NUTS

2.6. Region biogeograficzny:
Alpejski

Atlantycki

Borealny

Kontynentalny

Makaronezyjski

Śródziemnomorski


3. INFORMACJE EKOLOGICZNE
3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujące na terenie i ocena terenów dla nich:

Załącznik I — Typy siedlisk przyrodniczych:

Kod

% pokrycia
Reprezentatywność
Powierzchnia względna
Stan ochrony
Ocena ogólna
A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C
A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C


A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C

A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C

A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

C

A

B

C
D
A

B

C
A

B

C
A

B

CW razie potrzeby skopiuj stronę


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna