Decyzja komisji


UNITED KINGDOM - Poziom NUTS 2Pobieranie 6.95 Mb.
Strona25/37
Data28.04.2016
Rozmiar6.95 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37

UNITED KINGDOM - Poziom NUTS 2

Granice NUTS:

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO

WIELKA BRYTANIA-Poziom NUTS 2

Granice NUTS

UNITED KINGDOM - Poziom NUTS 3

Poziom NUTS 3

Poziom NUTS 2

Poziom NUTS 1

Poziom NUTS 0UNITED KINGDOM – Poziom NUTS 2

Granice NUTS:

Kartografia i informacja geograficzna: GISCO
Dodatek B
Typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I do dyrektywy 92/43/EWG


Kod
Kod według załącznika I

P
Typ siedliska1110
11.25Piaszczyste mielizny nieznacznie pokryte wodą morską przez cały czas

1120
11.34

*
Dna porośnięte przez Posidonia

1130
13.2Ujścia rzek

1140
14Przybrzeżne równiny błotne i piaszczyste nie pokryte wodą morską w czsie odpływu

1150
21

*
Laguny

1160
Wielkie płytkie ujścia i zatoki

1170
Rafy

1180
,,Kolumny” morskie w płytkich wodach powstałe w wyniku wycieku gazu

1210
17.2Jednoroczna roślinność

1220
17.3Wieloletnia roślinność wybrzeży skalistych

1230
18.21Porośnięte klify wybrzeży Atlantyku i Bałtyku

1240
18.22Porośnięte klify wybrzeży śródziemnomorskich (z endemicznymi gatunkami Limonium)

1250
18.23Porośnięte klify morskie wybrzeży makaronezyjskich (z endemiczną florą dla tych wybrzeży)

1310
15.11Salicornia i inne rośliny jednoroczne przyciagające muł i piasek

1320
15.12Szuwary Spartina (Spartinion)

1330
15.13Atlantyckie słone łąki (Glauco - Puccinellietalia)

1340
15.14

*
Kontynentalne słone łąki (Puccinellietalia distantis)

1410
15.15Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)

1420
15.16Śródziemnomorskie i termo - atlantyckie halofilne zarośla (Arthrocnemetalia fructicosae)

1430
15.17Iberyjskie halo-nitrofilne zarośla (Pegano - Salsoletea)

1510
15.18

*
Słone stepy (Limonietalia)

1520
15.19

*
Stepy o położu gipsowym (Gypsophiletalia)

1530
15.1A

*
Panońskie słone stepy i słone bagna

2110
16.211Inicjalne stadia wydm wędrujących

2120
16.212Wydmy wędrujące wzdłuż linii brzegowej z Ammophila arenaria (białe wydmy)

2130
16.221 ->16.227

*
Stałe wydmy z roślinnością trawiastą (szare wydmy)

2131
16.221

*
Galio - Koelerion albescentis

2132
16.222

*
Euphorbio - Helichrysion

2133
16.223

*
Crucianellion maritimae

2134
16.224

*
Euphorbia terracina

2135
16.225

*
Mesobromion

2136
16.226

*
Trifolio - Gerantietea sanguinei, Galio mańtimi – Geranion sanguinei

2137
16.227

*
Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae

2140
16.23

*
Stałe bezwapnione wydmy z Empetrum nigrum

2150
16.24

*
Euroatlantyckie stałe wydmy bezwapnione (Calluno-Ulicetea)

2160
16.25Wydmy z Hyppophae rhamnoides

2170
16.26Wydmy z Salix arenaria

2180
16.29Zalesione wydmy wybrzeża Atlantyku

2190
16.31 -> 16.35Wilgotne obniżenia wydmowe

2191
16.31Zbiorniki w obniżeniach wydmowych

2192
16.32Pionierskie murawy w obniżeniach wydmowych

2193
16.33Mokradła w obniżeniach wydmowych

2194
16.34Murawy w obniżeniach wydmowych

2195
16.35Trzciny i turzyce w obniżeniach wydmowych

21A0
1A

*
Piaszczyste niziny nadbrzeżne (*machairs w Irlandii)

2210
16.223Crucianellion maritimae stałe wydmy piaszczyste

2220
16.224Wydmy z Euphorbia terracina

2230
16.228Wydmowe murawy Malcolmietalia

2240
16.229Wydmowe murawy Brachypodietalia z roślinami jednorocznymi

2250
16.27

*
Zarośla jałowców wydmowych (Juniperus spp.)

2260
16.28Wydmowe zarośla twardolistne (Cisto - Lavenduletalia)

2270
16.29 x 42.8

*
Wydmy porośnięte lasami z Pinus pinea i/lub Pinus pinaster

2310
64.1 x 31.223Suche piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista

2320
64.1 x 31.227Suche piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum

2330
64.1 x 35.2Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynepborus i Agrostis

2340
64.71

*
Panońskie wydmy śródlądowe

3110
22.11 x 22.31Wody oligotroficzne o niskiej zawartości minerałów na piaszczystych równinach atlantyckich z ziemnowodną roślinnością: Lobelia, Littorelia and Isoetes

3120
22.11 x 22.34Wody oligotroficzne o niskiej zawartości minerałów na piaszczystych równinach zachodnio - śródziemnomorskich z Isoetes

3130
22.12 x (22.31 & 22.32)Wody oligotroficzne na obszarze środkowoeuropejskim i podalpejskim z roślinnością ziemnowodną Littorelia lub Isoetes lub z roślinnością jednoroczną na odkrytych brzegach (Nanocyperetalia)

3131
22.12 x 22.31Wody oligotroficzne na obszarze środkowoeuropejskim i podalpejskim z roślinnością ziemnowodną Littorelia lub Isoetes

3132
22.12 x 22.32Wody oligotroficzne na obszarze środkowoeuropejskim i podalpejskim z jednoroczną roślinnością na odkrytych brzegach (Nanocyperetalia)

3140
22.12 x 22.44Twarde wody oligo - mezotroficzne z roślinnością bentosową formacji chara

3150
22.13Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu Magnopotamion lubHydrocharition

3160
22.14Jeziora dystroficzne

3170
22.34

*
Okresowe stawy obszaru śródziemnomorskiego

3180


*
Jeziora zimowe (Irlandia)

3220
24.221&24.222Rzeki alpejskie z roślinnością trawiastą wzdłuż ich brzegów

3221
24.221Zbiorowiska roślinne strumieni podalpejskich porośnietych zieloną wierzbą

3222
24.222Zbiorowiska roślinne na alpejskim podłożu żwirowym

3230
24.223Rzeki alpejskie z ich roślinnością drzewiastą Myricaria germanica

3240
24.224Rzeki alpejskie z ich roślinnością krzewiastą Salix elaegnos

3250
24.225Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Glaucium flavum

3260
24.4Roślinność pływająca rodzaju Ranunculus rzek równinnych, podgórskich

3270
24.52Chenopodietum rubri rzek podgórskich

3280
24.53Stale płynące rzeki obszaru śódziemnomorskiego: Paspalo-Agrostidion oraz wiszące zasłony Salix i Populus alba

3290
Nieregularnie płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego

4010
31.11Podmokłe wrzosowiska północnoatlantyckie z Erica tetralix

4020
31.12

*
Podmokłe wrzosowiska południowoatlantyckie z Erica ciliaris i Erica tetralix

4030
31.2Suche wrzosowiska (wszystkie podrodzje)

4040
31.234

*
Suche przybrzeżne wrzosowiska z Erica vagans i Ulex maritimus

4050
31.3

*
Endemiczne suche wrzosowiska makaronezyjskie

4060
31.4Wrzosowiska alpejskie i podalpejskie

4070
31.5

*
Zarośla z Pinns mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum birsuti)

4080
31.622Subarktyczne zarośla wierzbowe

4090
31.7Endemiczne wrzosowiska oro - śródziemnomorskie z kolcolistem

5110
31.82Stałe formacje Buxus sempervirens na skalistych zboczach wapiennych (Berberidion p.)

5120
31.842Górskie formacje Genista purgans

5130
31.88Formacja Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach lub murawach

5140
31.89

*
Formacje Cistus palhinbae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach (Junipero - Cistetum palhinhae)

5210
32.131->32.135Formacje jałowców

5211
32.131Makia z Juniperus oxycedrus

5212
32.132Makia z Juniperus phoenicea

5213
32.133Makia z Juniperus excelsa and J. foetidissima

5214
32.134Makia z Juniperus communis

5215
32.135Makia z Juniperus drupacea

5220
32.17

*
Makia z Zyziphus

5230
32.18

*
Makia z Eaurus nobilis

5310
32.216Zarośla wawrzynolistne

5320
32.217Niskie formacje wilczomlecza w pobliżu klifów

5330
32.22 -> 32.26Wszystkie rodzaje

5331
32.22Formacje wilczomlecza drzewiastego

5332
32.23Twardolistne zarośla typu garigu

5333
32.24Krzew Palmetto

5334
32.25Zarośla obrzeża pustyni

5335
32.26Pole termo-śródziemnomorskiego żarnowca miotlastego (retamares)

5410
33.1Astralago - Plantaginetum subulatae phrygana

5420
33.3Sarcopoterium spinosum phrygana

5430
33.4Formacje kreteńskie (Euphorbieto - Verbascion)

6110
34.11

*
Murawyna skrasowiałych skałach wapiennych (Alysso - Sedion albi)

6120
34.12

*
Suche, piaszczyste, wapniste murawy (Koelerion glaucae)

6130
34.2Murawy trzcinnikowe

6140
36.314Murawy na podłożu krzemionkowym z Festuca eskia

6150
36.32Alpejskie i borealne murawy krzemionkowe

6160
36.36Iberyjskie murawy na podłożu krzemionkowym z Festuca indigesta

6170
36.41 -> 36.45Alpejskie murawy na podłożu wapiennym

6171
36.41Łąki pokryte rdzawą ciborą i związane z nimi zbiorowisko

6172
36.42Odporne na wiatr murawy gołositowe

6173
36.43Murawy stepowe i girlandowe

6174
36.44Alpejskie zbiorowiska z obecnością metali ciężkich

6175
36.45Orośródziemnomorskie murawy

6180
36.5Makaronezyjskie murawy górskie

6210
34.31->34.34

*
Na podłożach wapiennych (Festuca Brometalia)(*ważne tereny występowania storczyków)

6211
34.31

*
Stepowe murawy subkontynentalne

6212
34.32

*
Subatlantyckie murawy na półsuchym podłożu wapiennym

6213
34.33

*
Subatlantyckie murawy na bardzo suchym podłożu wapiennym

6214
34.34

*
Środkowoeuropejskie murawy na podłożu wapienno-krzemionkowym

6220
34.5

*
Pseudo - step z trawą i roślinnością jednoroczną (Thero - Brachypodietea)

6230
35.1

*
Murawy typu Nardus bogate w gatunki roślin na podłożu krzemionkowym na obszrach górskich (i obszrach podgórskich, w Europie kontynentalnej

6240
34.31

*
Subkontynentalne murawy stepowe

6250
34.91

*
Stepy panońskie

6260
34.A1

*
Panońskie stepy piaszczyste

6310
32.11z Quercus suber i/lub Quercus ilex

6410
37.31Łąki trzęślicowe na podłożu kredowo - gliniastym (Eu -Molinion)

6420
37.4Śródziemnomorskie ziołorośla i łaki trzęślicowe (Molinio -Holoschoenion)

6430
37.7 & 37.8Eurotroficzne ziołorośla

6431
37.7Wilgotne ziołorośla na skraju cieków wodnych i obszrów zalesionych

6432
37.8Subalpejskie i alpejskie zbiorowiska ziołorośli

6440
Łąki Cnidion venosae podlegające zalaniom

6510
38.2Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520
38.3Górskie łąki kośne (typ brytyjski z Geraniumsylvaticum)

7110
51.1

*
Aktywne torfowiska wysokie

7120
51.2Zdegradowane torfowiska wysokie (zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji)

7130
52.1&52.2

*
Torfowisko wierzchowinowe (*jedynie aktywne)

7131
52.1

*
Nizinne torfowisko wierzchowinowe

7132
52.2

*
Wyżynne torfowisko wierzchowinowe

7140
54.5Okresowe grzęzawiska i trzęsawiska torfowe

7150
54.6Depresja na podłożu torfowym (Rhynchosporion)

7210
53.3

*
Mokradła wapienne z Cladiutn mariscus and Carex davalliana

7220
54.12

*
Skamieniałe źródła z formacją tufową (Cratoneurion)

7230
54.2Bagna alkaliczne

7240
54.3

*
Pionierskie formacje alpejskie Canción bicoloris - atrofuscae

7310
54.8

*
Grzęzawiska Aapa

7320
54.9

*
Grzęzawiska Palsa

8110
61.1Krzemionkowe

8120
61.2Gleby typu eutric

8130
61.3Zachodniośródziemnomorskie i alpejskie termofilne

8140
61.4Bałkańskie

8150
61.5Środkowoeuropejskie krzmionkowe

8160
61.6

*
Środkowoeuropejskie wapienne

8210
62.1 & 62.1APodtypy wapienne

8211
62.11Zachodnio - eu - śródziemnomorskie i orto - iberyjskie klify wapienne

8212
62.12Środkowo - pirenejskie klify wapienne

8213
62.13Liguryjsko - apenińskie klify wapienne

8214
62.14Południowo - włoskie klify wapienne

8215
62.15Alpejskie i śródziemnomorskie klify wapienne

8216
62.16Eu - śródziemnomorskie greckie klify wapienne

8217
62.17Egejskie klify wapienne

8218
62.18Południowo - greckie klify górskie

8219
62.19Środkowogreckie klify górskie

821A
62.1APółnocnogreckie klify wapienne

8220
62.2Potypy krzmionkowe

8230
62.3Pionierska roślinność na powierzchni skał

8240
62.4

*
Chodniki wapienne

8310
65Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

8320
Pola lawy i naturalne odkrywki

8330
Podwodne lub częściowo podwodne jaskinie morskie

8340
Lodowce stałe

9010
42.C

*
Zachodnia tajga

9110
41.11Lasy bukowe Luzulo - Fagetum

9120
41.12Lasy bukowe Ilex i Taxus, bogate w epifity (Ilici - Fagion)

9130
41.13Lasy bukowe Asperulo - Fagetum

9140
41.15Podalpejskie lasy bukowe z Acer i Rumex arifolius

9150
41.16Lasy bukowe na podłożu wapiennym (Cephalanthero - Fagion)

9160
41.24Lasy grądowe Stellario - Carpinetum

9170
41.26Lasy grądowe Galio - Carpinetum

9180
41.4

*
Lasy wąwozowe Tilio - Acerion

9190
41.51Stare acidofilne lasy dębowe Quercus robur na równinach piaszczystych

91A0
41.53Stare lasy dębowe Ilex and Blechnum na Wyspach Brytyjskich

91B0
41.86Lasy z Fraxinus angustifolie

91C0
42.51

*
Las kaledoński

91D0
44.A1->44.A4

*
Lasy bagienne

91D1
44.A1

*
Drzewostan brzozy Sphagnum

91D2
44.A2

*
Drzewostan sosny szkockiej na bagnach

91D3
44.A3

*
Drzewostan sosny górskiej na bagnach

91D4
44.A4

*
Drzewostan świerku Sphagnum

91
44.3

*
Pozostałości lasów aluwialnym (Alnion glutinoso - incanae)

91F0
44.4Mieszane lasy dębowo – wiązowo - jesionowe w dorzeczu wielkich rzek

91G0
41.2B

*
Panońskie lasy dębowo grabowe

91H0
41.7374

*
Panońskie drzewostan jsnego dębu

91I0
41.7A

*
Drzewostan euro-syberyjskich debów stepowych

9210
41.181

*
Apenińskie lasy bukowe z Taxus i Hex

9220
41.184

*
Apenińskie lasy bukowe Abies alba i lasy bukowe Abies nebrodensis

9230
41.6Galicyjsko - portugalskie lasy debowe Quercus robur i Quercus Pyrenaica

9240
41.77Lasy Quercus faginea (Półwysep Iberyjski)

9250
41.85Lasy Quercus trojana (Włochy i Grecja)

9260
41.9Lasy kasztanowe

9270
41.1Α Χ 42.17Greckie lasy bukowe z Abies borisii - regis

9280
41.1BLasy Quercus frainetto

9290
42.A1Lasy cyprysowe (Acero - Cupression)

92A0
44.17Lasy galeriowy z Salix alba i Populus alba

92B0
44.52Formacje nadbrzeżne nad okresowymi śródziemnomorskimi ciekami wodnymi z Rhododendron ponticum, Salix i inne

92C0
44.7Lasy platanowe (Platanion orientalis)

92D0
44.8Termo - śródziemnimorska okresowa roślinność galeriowa (Nerio - Tamariceteae) roślinność galeriowa (Securinegion tinctoriae) południowo - zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego

9310
41.7CKreteńskie lasy Quercus brachyphylla

9320
45.1Lasy Olea and Ceratonia

9330
45.2Lasy Quercus súber

9340
45.3Lasy Quercus ilex

9350
45.5Lasy Quercus macrolepis

9360
45.61->45.63

*
Makaronezyjskie lasy wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)

9361
45.61

*
Azorskie laurisilvas

9362
45.62

*
Maderskie laurisilvas

9363
45.63

*
Kanaryjskie laurisilvas

9370
45.7

*
Gaje palmowe Phoenix

9380
45.8Lasy Ilex aquifolium

9410
42.21->42.23Acidofilne lasy (Vaccinio - Piceetea)

9411
42.21Alpejskie lasy świerku subalpejskiego

9412
42.22Lasy świerku górskiego Alp wewnętrznych

9413
42.23Hercyńskie lasy podalpejskie

9420
42.31 & 42.32Lasy alpejskie z modrzewiem i Pinus cembra

9421
42.31Wschodnie lasy modrzewiowe i arolla na podłożu krzemionkowym

9422
42.32Wschodnie lasy modrzewiowe i arolla w podłżu wapiennym

9430
42.4

*
Lasy Pinus uncinata (na pdłożu gipsowym lub wapiennym)

9510
42.14

*
Apenińskie lasy Abies alba i Picea excelsa

9520
42.19Lasy Abies pinsapo

9530
42.61->42.66

*
Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną czarną sosną

9531
42.61

*
Włoskie lasy Pinus nigra

9532
42.62

*
Greckie lasy Pinus nigra

9533
42.63

*
Lasy sosnowe Salzmanna

9534
42.64

*
Korsykańskie lasy sosny czarnej

9535
42.65

*
Kalabryjskie lasy sosny czarnej

9536
42.66

*
Lasy sosny Pallasa

9540
42.8Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczą Mezogean, łącznie z Pinus mugo i Pinus leucodermis

9550
42.9Makronezyjskie lasy sosnowe (endemiczne)

9560
42.A2->42.A5 & 42.A8

*
Endemiczne lasy śródziemnomorskie z Jupiterus spp.

9561
42.A2

*
Hiszpańskie drzewostany jałowcowe

9562
42.A3

*
Greckie drzewostany jałowcowe

9563
42.A4

*
Cuchnące drzewostany jałowcowe (Juniperus fortidissima)

9564
42.A5

*
Syryjskie drzewostany jałowcowe (Juniperus drupaceae)

9565
42.A8

*
Makronezyjskie drzewostany jałowcowe

9570
42.A6

*
Lasy (Murcia) Tetraclinis articulata

9580
42.A71-> 42.A73

*
Drzewostany Taxus baccala

9581
42.A71

*
Brytyjskie drzewostany cisowe

9582
42.A72

*
Korsykańskie drzewostany cisowe

9583
42.A73

*
Sardyńskie drzewostany cisowe


Dodatek C

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty

Pobieranie 6.95 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna