Decyzja komisji z dnia 19 maja 1994 r ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa I akwakultury pochodzących z IndonezjiPobieranie 193.48 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar193.48 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 19 maja 1994 r.
ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Indonezji
(94/324/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa1, w szczególności jej art. 11 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
ekspert Komisji przeprowadził wizytę inspekcyjną w Indonezji w celu sprawdzenia warunków, w których produkty rybne są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty;
przepisy ustawodawstwa Indonezji w zakresie kontroli zdrowotnej i monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z przepisami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG;
Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcja Generalna ds. rybołówstwa, właściwy organ Indonezji, oraz Regionalne Laboratorium inspekcji rybnej i kontroli jakości, jego departament kontrolny, są zdolne skutecznie sprawdzać stosowanie w praktyce obowiązujących ustaw;
procedura otrzymywania świadectwa zdrowia określonego w art. 11 ust. 4 lit. a) dyrektywy 91/493/EWG musi również obejmować definicję wzoru świadectwa, minimalnych wymogów dotyczących języka (języków), w których musi zostać sporządzone, oraz kwalifikacji osoby upoważnionej do jego podpisania;
zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy 91/493/EWG, na opakowaniach produktów rybołówstwa należy umieścić znak podający nazwę państwa trzeciego i numer identyfikacyjny zakładu pochodzenia;
zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy 91/493/EWG, należy sporządzić wykaz zatwierdzonych zakładów; wykaz taki musi zostać sporządzony na podstawie komunikatu z Ministerstwa Rolnictwa, Dyrekcji Generalnej ds. rybołówstwa do Komisji; zatem do Ministerstwa Rolnictwa, Dyrekcji Generalnej ds. rybołówstwa należy zapewnienie zgodności z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG;
Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcja Generalna ds. rybołówstwa dostarczyła urzędowych gwarancji dotyczących zgodności z przepisami określonymi w Załączniku do dyrektywy 91/493/EWG rozdział V, oraz spełnienia wymagań równoważnych z wymaganiami ustanowionymi przez tę dyrektywę w odniesieniu do zatwierdzania zakładów;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Właściwym organem w Indonezji do celów sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymogami dyrektywy 91/493/EWG jest Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcja Generalna ds. rybołówstwa, (Regionalne Laboratorium inspekcji rybnej i kontroli jakości).Artykuł 2

Produkty rybołówstwa i akwakultury pochodzące z Indonezji, muszą spełniać następujące warunki:


1. każdej przesyłce musi towarzyszyć numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, datowany i składający się z jednego arkusza papieru zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku A do niniejszej decyzji;
2. produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych zakładów wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji;
3. z wyjątkiem zamrożonych produktów rybołówstwa w opakowaniu zbiorczym oraz przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, na wszystkich opakowaniach należy umieścić czytelny napis „Indonezja” oraz numer identyfikacyjny zakładu pochodzenia.

Artykuł 3

1.  Świadectwo określone w art. 2 ust. 1 musi zostać sporządzone w co najmniej jednym urzędowym języku Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.


2.  Na świadectwie musi widnieć nazwa, stanowisko i podpis przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa, Dyrekcji Generalnej ds. rybołówstwa, oraz jego urzędowa pieczęć w kolorze innym, niż pozostałe adnotacje na świadectwie.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 1994 r.Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 1994 r.W imieniu Komisji

René STEICHEN


Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK A

ŚWIADECTWO ZDROWIAw odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Indonezji, przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty Europejskiej
Nr referencyjny: ...............................................
Kraj wysyłki: INDONEZJA
Właściwy organ: Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcja Generalna ds. rybołówstwa
Departament kontrolny: Regionalne Laboratorium ds. inspekcji rybnej i kontroli jakości
I. Szczegółowe informacje pozwalające na identyfikację produktów rybołówstwa
Opis produktów1: rybne – akwakultury
- Gatunek (nazwa naukowa):
- Prezentacja produktu i rodzaj obróbki2:
Numer kodu (jeśli dostępny):
Rodzaj opakowania:
Liczba opakowań:
Waga netto:
Temperatura wymagana w czasie składowania i transportu:
II. Pochodzenie produktów
Nazwa(-y) i numer(-y) urzędowego zatwierdzenia zakładu(-ów), zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcję Generalną ds. rybołówstwa, do wywozu do WE:

III. Przeznaczenie produktów


Produkty wysyłane są
z:

(miejsce wysyłki)


do:

(kraj i miejsce przeznaczenia)


przy użyciu następujących środków transportu:
Nazwa i adres podmiotu wysyłającego:

Nazwa i adres odbiorcy w miejscu przeznaczenia:


IV. Poświadczenie zdrowotności


Urzędowy inspektor poświadcza niniejszym, że wyszczególnione poniżej produkty rybołówstwa lub akwakultury:
1. zostały złowione i poddane obróbce na pokładzie statku zgodnie z przepisami sanitarnymi ustawionymi przez dyrektywę 92/48/EWG;
2. zostały wyładowane, obrobione, oraz w stosownych przypadkach zapakowane, przygotowane, przetworzone, zamrożone, rozmrożone i składowane higienicznie, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku do dyrektywy 91/493/EWG rozdziały II, III i IV;
3. zostały poddane kontroli sanitarnej zgodnie z Załącznikiem do dyrektywy 91/493/EWG rozdział V;
4. są opakowane, oznakowane, składowane i transportowane zgodnie przepisami Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG rozdziały VI, VII i VIII;
5. nie pochodzą od gatunków toksycznych lub gatunków zawierających biotoksyny;
6. zostały poddane należytej kontroli organoleptycznej, parazytologicznej, chemicznej i mikrobiologicznej, ustanowionym w dyrektywie 91/493/EWG oraz w decyzjach wykonawczych, w odniesieniu do niektórych kategorii produktów rybołówstwa;
7. dodatkowo, w przypadku gdy produktami rybołówstwa są mrożone lub przetwarzane małże dwuskorupowe: małże zostały uzyskane na obszarach produkcyjnych podlegających warunkom, które są co najmniej równoważne z warunkami ustanowionymi w dyrektywie 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r., ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek żywych małży dwuskorupowych.


Sporządzono w:

..........................................................,

dnia ...................................................
(miejscowość)

(data)Pieczęć


urzędowa
............................................................................................

Podpis urzędowego inspektora(nazwisko drukowanymi literami, stanowisko i kwalifikacje osoby podpisującej)

ZAŁĄCZNIK B

Wykaz zatwierdzonych zakładów

Nr identyfikacyjny

Zakład

Adres

Zatwierdzenie przyznane do1

001.09.B
002.25.B
003.07.B
004.13.B
005.27.B
006.11.B
007.02.B
008.11.B
009.13.B
010.14.B
011.24.B
012.22.B
013.10.B
014.13.B
015.13.B
016.09.B
017.13.B
018.11.B
019.11.B
020.13.B
021.22.B
022.22.B
023.26.B
024.10.B
025.07.B
026.08.B
027.13.B
028.27.B
029.13.B
030.13.B
031.09.B
032.11.B
033.10.B
034.13.B
035.02.B
036.10.B
037.18.B
038.10.B
039.11.B
040.13.B
041.13.B
042.09.B
043.10.B
044.13.B
045.10.B
046.02.B
047.09.B
048.13.B
049.13.B
050.10.B
051.22.B
052.13.B


PT Affi
PT Asa Engineering
PT Agung Jayasari Sakti
PT Alam Niki Sakti
PT Alfa Kurnia Fish Enterprise
PT Almina Utama
PT Amal Wahana
PT Aorta
CV Armada Jaya
PT Balinusa Windumas
PT Banggai Central Shrimp
PT Bonecom
PT Bonecom
PT Buana Tirta Adijaya
PT Bumi Menara Internusa
PT Cahaya Windu
PT Candi Jaya Amerta
PT Cejamp
PT Cenjaco
PT Central Windu
PT Citra Arisco Mina
PT Dataran Bosowa
PT Daya Guna Samudra
PT Dharma Mulia
PT Dharma Niaga
PT Dipasena Citra Darmaja
PT Dua Mutiara
PT Dwi Bina Utama
PT Emral Putera Mandiri
PT Esgeha Utama
PT Fega Aquafarmindo
PT Fishindo Makmur Sentosa
PT Galapagos Coindo
PT Golden Great Wall Indonesia
PT Growth Pacific
PT Halimas Sakti Sejati
PT Hipon Jaya Sakti
PT Hotan Jaya Graha
PT Ika Citra Fishtama
PT Indaco Aneka Jaya
PT Indonusa Royal Seafood
PT Intimina Setiatama
PT Irian Marine Product Development
PT Istana Cipta Sejahtera
PT Jico Agung
PT Juta Jelita
PT Kartika Abef Int.
PT Karunia Terang Utama
PT Karya Manunggal Prima Sukses
PT Kedamaian
PT Kiju Shintaka
PT Ksatrya Bhakti


Cirebon, West Java
Minahasa, North Sulawesi
Palembang, South Sumatra
Tegal, Central Java
Sorong, Irian Jaya
Cilacap, Central Java
Medan, North Sumatra
Semarang, Central Java
Pasuruan, East Java
Denpasar, Bali
Batui - Suwuh, Central Sulawesi
Ujung Pandang, South Sulawesi
Jakarta, Jakarta
Surabaya, East Java
Surabaya, East Java
Kerawang, West Java
Sidoarjo, East Java
Semarang, Central Java
Cilacap, Central Java
Sidoarjo, East Java
Ujung Pandang, South Sulawesi
Ujung Pandang, South Sulawesi
Benjina, Ambon
Jakarta, Jakarta
Palembang, South Sumatra
Lampung, Lampung
Sidoarjo, East Java
Sorong, Irian Jaya
Surabaya, East Java
Situbondo, East Java
Tangerang, West Java
Semarang, Central Java
Jakarta, Jakarta
Gresik, East Java
Medan, North Sumatra
Jakarta, Jakarta
Pontianak, West Kalimantan
Jakarta, Jakarta
Pekalongan, Central Java
Pasuruan, East Java
Pasuruan, East Java
Cirebon, West Java
Sorong, Irian Jaya
Banyuwangi, East Java
Sumenep, East Java
Medan, North Sumatra
Cirebon, West Java
Pasuruan, East Java
Banyuwangi, East Java
Jakarta, Jakarta
Ujung Pandang, South Sulawesi
Surabaya, East Java


grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń


053.07.B
054.07.B
055.10.B
056.13.B
057.13.B
058.22.B
059.25.B
060.13.B
061.13.B
062.10.B
063.13.B
064.13.B
065.19.B
066.21.B
067.21.B
068.22.B
069.13.B
070.13.B
071.10.B
072.13.B
073.02.B
074.21.B
075.13.B
076.10.B
077.10.B
078.25.B
079.14.B
080.07.B
081.13.B
082.02.B
083.10.B
084.14.B
085.14.B
086.25.B
087.02.B
088.13.B
089.21.B
090.22.B
091.10.B
092.25.B
093.13.B
094.11.B
095.13.B
096.13.B
097.13.D
098.10.B
099.13.B
100.18.B
101.22.B
102.22.B
103.27.B
104.14.B
105.22.B
106.21.B
107.05.B

PT Laura Indo
PT Lestari Magris
PT Lola Mina
PT Mahkota Adinusa
PT Makin Jaya Co.
PT Marco Piposs
PT Mega Galaxy
PT Mega Marine
PT Minanusa Ikatama
PT Merto International
PT Mina Kencana Sejahtera
PT Mina Mas Utama
PT Misaja Mitra Co.
PT Misaja Mitra Sei Meriam
PT Misaja Mitra Tarakan
PT Mitra Kartika Sejati
PT Modern Sinar Jayantara
PT Multi Prawn
PT Nagha Mas Sakti Perkasa
PT Naga Mas Sakti Perkasa
PT Native Prima
PT Nelayan Abadi Kalimantan
PT Ocean Gemindo
PT Oerif Mangkudijaya
PT Panggung Ent.
PT Perikani Persero
PT Perikanan Samudra Besar
PT Prayasa Mina Tirta
PT Propita Bangun
PT Pulau Salju Indah
PT Pumar
PT Puri Rasa Food
PT Puskund Mina Baruna
PT Ratatotok
PT Red Ribbon
PT Ridla Alam
PT Samarinda Cendana
PT Samasan Multi Windu
PT Sandimas Akuatek
PT Sapta Forta Universal
PT Sari Tirta Jaya
PT Sekar Abadi Jaya
PT Sekar Bumi I
PT Sekar Bumi II
PT Sekar Laut
PT Sekar Mulya Jakarta
PT Sekar Mulya Sidoarjo
PT Sekar Mulya Pontianak
PT Sipu Mutiar Indah
PT Sitto Mas
PT Sky Line Kurnia
PT Soejasch Bali
PT Sulawesi Agro Utama
PT Sumber Kalimantan Abadi
PT Sumber Laut Utama


Palembang, South Sumatra
Palembang, South Sumatra
Jakarta, Jakarta
Banyuwangi, East Java
Surabaya, East Java
Ujung Pandang, South Sulawesi
Bitung, North Sulawesi
Pasuruan, East Java
Tarakan, East Kalimantan
Jakarta, Jakarta
Sidoarjo, East Java
Surabaya, East Java
Kota Baru, South Kalimantan
Samarinda, East Kalimantan
Tarakan, East Kalimantan
Ujung Pandang, South Sulawesi
Surabaya, East Java
Sidoarjo, East Java
Jakarta, Jakarta
Sidoarjo, East Java
Medan, North Sumatra
Tarakan, East Kalimantan
Pasuruan, East Java
Jakarta, Jakarta
Jakarta, Jakarta
Bitung, North Sumatra
Denpasar, Bali
Pangkal Pinang, South Sumatra
Sidoarjo, East Java
Tj. Balai Asahan, North Sumatra
Jakarta, Jakarta
Tabanan, Bali
Semarang, Central Java
Bitung, North Sulawesi
Medan, North Sumatra
Surabaya, East Java
Samarinda, East Kalimantan
Maros, South Sulawesi
Jakarta, Jakarta
Gorontalo, North Sulawesi
Banyuwangi, East Java
Semarang, Central Java
Sidoarjo, East Java
Surabaya, East Java
Sidoarjo, East Java
Jakarta, Jakarta
Sidoarjo, East Java
Pontianak, West Kalimantan
Bone, South Sulawesi
Ujung Pandang South Sulawesi
Jayapura, Irian Jaya
Denpasar, Bali
Bone, South Sulawesi
Tarakan, East Kalimantan
Jambi, Jambi


grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.


108.13.B
109.13.B
110.13.B
111.18.B
112.22.B
113.02.B
114.22.B
115.02.B
116.18.B
117.27.B
118.02.B
119.11.B
120.13.D
121.02.B
122.20.B
123.18.B
124.01.B
125.09.B
126.13.B
127.13.B
128.13.B
129.10.B
130.27.B
131.13.B
132.22.B
133.27.B
134.13.B
135.13.B
136.10.B
137.19.B
138.13.B
138.13.C
139.13.C
140.14.C
141.14.C
142.14.C
143.14.C
144.02.C
144.13.C
145.25.C
146.25.C
147.08.C
148.13.C
149.02.B
150.02.C
151.13.C
152.25.C
153.25.C


PT Suritani Pemuka
PT Surya Adikumala Abadi
PT Surya Alam Tunggal
PT Surya Rejeki Kita
PT South Suco
PT Tambak Sari Jalmorejo
PT Tani Abadi Sulawesi
PT Tanjung Bedagai Indah
PT Tekad Andhika Dharma
PT Teluk Bintuni
PT Timur Jaya Cs.
PT Tirta Raya Mina
PT Titani Alam Semesta
PT Udang Mas Inti Pertiwi
PT Ujung Timur (Kumai)
PT Ujung Timur (Pontianak)
PT Ujung Timur Unit Langsa
PT Ujung Timur Cirebon
PT Ujung Timur Sidoarjo
PT Ujung Timur I
PT Ujung Timur II
PT Ujung Timur Jakarta
PT Usaha Mina
PT Varia Indowin Perkasa
PT Wahyu Utama Sakti
PT West Irian Fishing Industry
PT Windu Blambangan
PT Windu Mutiara
PT Wirontono Cs.
PT Wirontono Cs.
PT Aneka Tuna Indonesia
PT Aneka Tuna Indonesia
PT Avila Prima
PT Bali Maya Permai
PT Bali Maya Permai
PT Bali Raya
PT Bali Raya Cab Negara
PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries
PT Blambengen Raya
PT Deho Canning
PT Esthada Pesca
PT Kaong Nusantara Abadi
PT Maya Muncar
PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries
PT Native Prima
PT Rex Canning
PT Sinar Pure Food
PT Union Pacific


Banyuwangi, East Java
Sidoarjo, East Java
Sidoarjo, East Java
Pontianak, West Kalimantan
Ujung Pandang, South Sulawesi
Medan, North Sumatra
Wetampone, South Sulawesi
Medan, North Sumatra
Bima, West Nusa Tenggara
Monokwari, Irian Jaya
Tj. Balai Asahan, North Sumatra
Pekalongan, Central Java
Surabaya, East Java
Medan, North Sumatra
Kumai, Central Kalimantan
Pontianak, West Kalimantan
Langsa, Aceh
Cirebon, West Java
Sidoarjo, East Java
Banyuwangi, East Java
Banyuwangi, East Java
Jakarta, Jakarta
Sorong, Irian Jaya
Surabaya, East Java
Ujung Pandang, South Sulawesi
Sorong, Irian Jaya
Banyuwangi, East Java
Banyuwangi, East Java
Jakarta, Jakarta
Banjarmasin, South Kalimantan
Malang, East Java
Melang, East Java
Banyuwangi, East Java
Pekalongan, Central Java
Negara, Bali
Denpasar, Bali
Negara, Bali
Medan, North Sumatra
Banyuwangi, East Java
Bitung, North Sulawesi
Bitung, North Sulawesi
Lampung, Lampung
Banyuwangi, East Java
Medan, North Sumatra
Medan, North Sumatra
Pasuruan, East Java
Bitung, North Sulawesi
Bitung, North Sulawesi


bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
grudzień 1994 r.


1 Data wygaśnięcia zatwierdzenia, lub bez ograniczeń.

A = Świeże produkty rybołówstwa.

B = Mrożone produkty rybołówstwa.

C = Konserwowe produkty rybołówstwa.D =Wędzone, solone, suszone lub marynowane produkty rybołówstwa.
1 Dz.U. nr L 268 z 24.09.1991, str. 15.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Żywe, chłodzone, zamrożone, solone, wędzone, konserwowane, itp.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji

Pobieranie 193.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna