Decyzja komisji z dnia 19 września 2002 r w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty I rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum WerresPobieranie 45.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.16 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 19 września 2002 r.
w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.
(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 3380)
(2002/757/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/36/WE2, w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie trzecie,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. W przypadku, gdy Państwo Członkowskie uzna, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu niewymienionego w załączniku I bądź załączniku II do dyrektywy 2000/29/WE, może tymczasowo podjąć dodatkowe środki niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem.
  1. W dniu 29 kwietnia 2002 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję o wystąpieniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. (zwanym dalej: „szkodliwym organizmem”) na swoim terytorium i podjęło w dniu 13 maja 2002 r. dodatkowe środki, aby zapobiec wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie szkodliwego organizmu. Podobnie, Niderlandy i Niemcy zgłosiły pojawienie się organizmu na swoich terytoriach.
  1. Szkodliwy organizm nie jest obecnie wymieniony w załączniku I lub II do dyrektywy 2000/29/WE. Jednakże, wstępna analiza zagrożenia wystąpienia szkodnika, oparta na dostępnych naukowych informacjach, wykazała, że szkodliwy organizm i szkody, które organizm powoduje mogłyby wywołać obawy we Wspólnocie jeśli chodzi o zdrowie roślin, w szczególności pozaeuropejskie izolaty, występujące wyłącznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do dębów we Wspólnocie i europejskie izolaty w odniesieniu do roślin ozdobnych takich jak Rhododendron spp. i Viburnum spp. Właściwe służby w Państwach Członkowskich zostały poproszone o prowadzenie dalszych prac naukowych na temat zagrożenia ze strony pozaeuropejskich izolatów w odniesieniu do dębów we Wspólnocie, epidemiologii szkodliwego organizmu i potencjalnych roślin żywicieli.
  1. Dlatego, niezbędne jest podjęcie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych przeciwko wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie szkodliwego organizmu.
  1. Środki te należy stosować w przypadku wprowadzenia lub rozprzestrzeniania się szkodliwego organizmu, produkcji i przenoszenia znanych roślin żywicieli dla szkodliwego organizmu we Wspólnocie, zwalczania szkodliwego organizmu i ogólnego nadzorowania występowania lub trwałej nieobecności szkodliwego organizmu w Państwach Członkowskich. Jednakże, stosowanie tych środków wobec sadzonek Rhododendron simsii Planch, innych niż owoce i nasiona, nie jest konieczne z uwagi na to, że dostępne informacje wskazują, iż sadzonki te nie są podatne na działanie szkodliwego organizmu.
  1. Wyniki stosowania powyższych środków będą ocenianie regularnie w 2002 r. i 2003 r., w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie. W świetle wyników tej oceny rozważona zostanie możliwość zastosowania kolejnych środków, a Państwa Członkowskie przedstawią opinię naukową.
  1. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. zdrowia roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1
Do celów niniejszej decyzji:
1. „szkodliwy organizm” oznacza Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.
2. „podatne rośliny” oznaczają rośliny, inne niż owoce i nasiona, Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H i A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., inne niż Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook i Arn) Nutt. i Viburnum spp. L.
3. „podatne drewno” oznacza drewno Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H i A) i Quercus L.
4. „podatna kora” oznacza oddzielona kora Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H i A) i Quercus L.
Artykuł 2
Zakazuje się wprowadzania do Wspólnoty i rozprzestrzeniania się we Wspólnocie pozaeuropejskich i europejskich izolatów szkodliwego organizmu.
Artykuł 3
1. Podatne rośliny i podatne drewno mogą być wprowadzane do Wspólnoty, jeżeli są zgodne z nadzwyczajnymi środkami fitosanitarnymi ustanowionymi w pkt. 1a i 2 Załącznika do niniejszej decyzji i jeżeli przy wprowadzeniu do Wspólnoty zostaną zbadane pod kątem obecności pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/29/WE, i zostaną w tym badaniu uznane za wolne od szkodliwego organizmu.
2. Przepisy określone w pkt. 1a i 2 Załącznika do niniejszej decyzji stosuje się wyłącznie w odniesieniu do podatnych roślin i podatnego drewna pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które mają być wprowadzone do Wspólnoty i które opuszczą Stany Zjednoczone Ameryki w dniu 1 listopada 2002 r. lub później.
3. Środki ustanowione w części A sekcja I (3) załącznika IV w odniesieniu do pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki drewna Quercus L., w tym drewna, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, nie mają zastosowania wobec podatnego drewna Quercus L., które spełnia wymogi pkt 2b) Załącznika do niniejszej decyzji.
4. Od dnia 1 listopada 2002 r., pochodzące z państw trzecich innych niż Stany Zjednoczone Ameryki rośliny Rhododendron spp. inne niż Rhododendron simsii Planch, i Viburnum spp. inne niż owoce i nasiona, wprowadzane do Wspólnoty, mogą być przemieszczane we Wspólnocie, jeżeli jest do nich dołączony „paszport” roślin, sporządzony i wydany zgodnie z dyrektywą Komisji 92/105/EWG3.
Artykuł 4
Nie zezwala się na wprowadzanie do Wspólnoty podatnej kory pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Artykuł 5
Od dnia 1 listopada 2002 r., pochodzące ze Wspólnoty rośliny Rhododendron spp., inne niż Rhododendron simsii Planch., i Viburnum spp. inne niż owoce i nasiona, nie mogą być przenoszone z miejsca ich produkcji, chyba że spełniają warunki ustanowione w pkt. 3 Załącznika do niniejszej decyzji. Producenci tych roślin są rejestrowani zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 92/90/EWG4.
Artykuł 6
1. Państwa Członkowskie prowadzą urzędowe badania dotyczące występowania szkodliwego organizmu na swoich terytoriach w celu ustalenia, czy istnieje dowód zakażenia przez szkodliwy organizm.
2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE, o wynikach badań przewidzianych w pierwszym ustępie są powiadamiane Komisja i pozostałe Państwa Członkowskie do dnia 1 listopada 2003 r.
Artykuł 7
Państwa Członkowskie najpóźniej do dnia 31 października 2002 r. dostosują środki, które przyjęły w celu ich ochrony przed wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się szkodliwego organizmu, w taki sposób, aby środki te spełniały warunki niniejszej decyzji i bezzwłocznie powiadamiają Komisję o dostosowanych środkach.
Artykuł 8
Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r.
Artykuł 9
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2002 r.W imieniu Komisji


David BYRNE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
1a. Bez uszczerbku dla przepisów części A (2) załącznika III i część A (1), (11.1), (39) i (40) załącznika IV dyrektywy 2000/29/WE, do podatnych roślin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dołącza się świadectwo, określone w art. 7 lub 8 dyrektywy 2000/29/WE:
a) potwierdzające, że rośliny te pochodzą z obszarów, na których nie odnotowuje się występowania pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu. Nazwa obszaru jest podana na świadectwie w rubryce „miejsce pochodzenia”; lub
b) wydane po urzędowym poświadczeniu, że podczas urzędowej kontroli w miejscu produkcji, w tym przeprowadzanej od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego analizy laboratoryjnej wszelkich wzbudzających podejrzenia objawów, na podatnych roślinach nie stwierdzono oznak pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu.
Ponadto, świadectwo jest wydawane wyłącznie po pobraniu reprezentatywnych próbek roślin przed załadunkiem, próbki te zostaną zbadane i w badaniach uznane za wolne od pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu. Ostatnie stwierdzenie jest odnotowywane w świadectwie w rubryce „dodatkowa deklaracja” w formie zapisu „uznane za wolne od pozaeuropejskich izolatów Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.”.
1b. Wprowadzone podatne rośliny, określone w pkt 1a mogą być przemieszczane we Wspólnocie wyłącznie jeżeli jest do nich dołączony „paszport” roślin sporządzony i wydany zgodnie z przepisami dyrektywy 92/105/EWG poświadczający przeprowadzenie badań, określonych w art. 3 ust. 1.
2. Podatne drewno pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być wprowadzane do Wspólnoty wyłącznie wtedy, gdy jest do niego dołączone świadectwo, określone w art. 7 lub 8 dyrektywy 2000/29/WE:
a) potwierdzające, że drewno to pochodzi z obszarów, na których nie odnotowuje się występowania pozaeuropejskich izolatów szkodliwego organizmu. Nazwa obszaru jest podana na świadectwie w rubryce „miejsce pochodzenia”; lub
b) wydane po urzędowym poświadczeniu, że drewno zostało pozbawione kory i:
(i) że zostało obciosane tak, aby całkowicie usunąć zaokrąglenie powierzchni; lub
(ii) że zawartość wody w drewnie nie przekracza 20% wyrażona jako procent suchej masy; lub
(iii) że drewno zostało zdezynfekowane w odpowiedniej obróbce gorącym powietrzem lub gorącą wodą;
lub
c) w przypadku drewna ciętego z lub bez pozostałości przywierającej kory, jeżeli występuje dowód w postaci oznaczenia „Kiln-dried”, „KD” lub innego uznanego na poziomie międzynarodowym oznaczenia na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z obecnie panującymi zwyczajami handlowymi, potwierdzające, że drewno w procesie produkcji zostało poddane suszeniu w suszarni do poziomu poniżej 20% zawartości wilgoci wyrażonej jako procent suchej masy, osiągniętemu poprzez zastosowanie odpowiedniej temperatury w odpowiednim czasie.
3. Rośliny Rhododendron spp., inne niż Rhododendron simsii Planch.i Viburnum spp., inne niż owoce i nasiona, pochodzące ze Wspólnoty, mogą być przenoszone z miejsca produkcji wyłącznie wtedy, gdy jest do nich dołączony „paszport” roślin określony w pkt. 1 niniejszego Załącznika i:
a) pochodzą z obszarów, na których nie odnotowuje się występowania europejskich izolatów szkodliwego organizmu; lub
b) podczas badań, w tym analizy laboratoryjnej wszelkich objawów wzbudzających podejrzenia, która jest przeprowadzana przynajmniej raz w odpowiednich terminach, gdy rośliny znajdują się w fazie aktywnego wzrostu, od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, w miejscu produkcji, nie stwierdzono na podatnych roślinach oznak występujących europejskich izolatów szkodliwego organizmu; lub
c) w przypadku, gdy w miejscu produkcji na tych roślinach stwierdzono obecność europejskich izolatów szkodliwego organizmu, zastosowano odpowiednie procedury zmierzające do usunięcia szkodliwego organizmu, polegające na zniszczeniu zainfekowanych roślin i wszystkich podatnych roślin znajdujących się w odległości do 2 m od zainfekowanych roślin, i
- wszystkie podatne rośliny znajdujące się w promieniu 10 m od infekowanych roślin i pozostałe rośliny z zainfekowanej partii, pozostawiono w miejscu produkcji, a co najmniej dwukrotnie w okresie trzech miesięcy od momentu wykrycia zostały przeprowadzone dodatkowe badania, wtedy, gdy rośliny znajdują się w fazie wzrostu, oraz wtedy, gdy w badaniach tych uznano je za wolne od szkodliwego organizmu,
- wszystkie podatne rośliny w miejscu produkcji poddano intensywnym ponownym badaniom w następstwie wykrycia organizmu, a w badaniach tych zostały uznane za wolne od szkodliwego organizmu.

1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

2 Dz.U. L 116 z 3.5.2002, str. 16.

3 Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22.

4 Dz.U. L 344 z 26.11.1992, str. 38.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna