Decyzja komisji z dnia 20 maja 1996 r dotycząca wprowadzania do obrotu genetycznie zmodyfikowanej cykorii męskosterylnej (Cichorium intybus L.) z częściową tolerancją na herbicyd glufosynat amonowy zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/ewgPobieranie 18.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.3 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 20 maja 1996 r.
dotycząca wprowadzania do obrotu genetycznie zmodyfikowanej cykorii męskosterylnej (Cichorium intybus L.) z częściową tolerancją na herbicyd glufosynat amonowy zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(96/424/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 94/15/WE2, w szczególności jej art. 13,
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z art. 10-18 dyrektywy 90/220/EWG ustanowiono procedurę wspólnotową umożliwiającą właściwemu organowi Państwa Członkowskiego wydanie zgody na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane;
powiadomienie dotyczące wprowadzania do obrotu takiego produktu zostało przedłożone właściwym organom Państwa Członkowskiego (Niderlandów);
właściwy organ Niderlandów następnie przekazał dokumentację w tej sprawie Komisji wraz z pozytywną opinią; właściwe organy pozostałych Państw Członkowskich wniosły zastrzeżenia do wspomnianej dokumentacji;
dlatego, zgodnie z art. 13 ust. 3, Komisja musi podjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 21 dyrektywy 90/220/EWG;
Komisja, po zbadaniu każdego zastrzeżenia wniesionego w świetle zakresu dyrektywy 90/220/EWG i informacji przedstawionych w dokumentacji, doszła do następujących wniosków:
- nie ma powodów, żeby przypuszczać, że wystąpi jakikolwiek niekorzystny skutek przeniesienia genu bar do populacji dzikiej cykorii, wiedząc, że takie przeniesienie mógłby jedynie przynieść konkurencyjne lub selektywne korzyści dzikim populacjom, jeżeli herbicyd glufosynat amonowy jest jedynym środkiem kontrolowania tych populacji, co w tym przypadku nie ma miejsca,
- zgoda na wprowadzanie do obrotu produktu nie powinna obejmować jego wykorzystania jako żywność dla ludzi lub pasza dla zwierząt, ponieważ przedłożone powiadomienie nie obejmuje tych aspektów,
- nie istnieją względy bezpieczeństwa powodujące konieczność wskazywania na etykietach, że produkt został otrzymany w drodze zastosowania technik modyfikacji genetycznej,
- ponieważ 50% nasion mieszańców posiada tolerancję na herbicyd, na etykiecie powinno zostać wskazane, że produkt może wykazywać tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy, aby hodowcy mieli świadomość, że może nie być możliwe kontrolowanie samosiewek glufosynatem amonowym;
zezwolenie na stosowanie chemicznych herbicydów w odniesieniu do roślin i ocena wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i środowisko jest objęte zakresem dyrektywy Rady 91/414/EWG z lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin3, ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 96/12/WE4, a nie jest objęte zakresem dyrektywy 90/220/EWG;
art. 11 ust. 6 i art. 16 ust. 1 dyrektywy przewiduje dodatkowe środki ochronne, jeżeli dostępne staną się nowe informacje dotyczące zagrożeń tego produktu;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu przedstawicieli Państw Członkowskich powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 90/220/EWG,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego i z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 2, 3 i 4, organy Niderlandów wydają zgodę na wprowadzenie do obrotu następującego produktu, zgłoszonego przez Bejo - Zaden BV (Ref. C/NL/94/25), na mocy art. 13 dyrektywy 90/220/EWG.


Produkt zawiera nasiona i rośliny otrzymane z linii (RM3-3, RM3-4 i RM3-6) cykorii (Cichorium intybus L. podgatunek radicchio rosso), które zostały przekształcone przy wykorzystaniu Agrobacterium tumefaciens pozbawionych Ti-plazmidu zawierających między granicami T-DNA:
(i) gen barnase z Bacillus amyloliquefaciens (rybonukleaza) z promotorem PTA29 z Nicotiana tabacum i terminatorem genu syntazy nopaliny z Agrobacterium tumefaciens;
(ii) gen bar ze Streptomyces hygroscopicus (acetyltransferaza fosfinotrycyny) z promotorem PSsuAra-tp z Arabidopsis thaliana i terminatorem genu TL-DNA 7 z Agrobacterium tumefaciens;
(iii) gen neo z Esscherichia coli (fosfotransferaza neomycyny II) z promotorem genu syntazy nopaliny z Agrobacterium tumefaciens i terminatorem genem syntazy oktopiny z Agrobacterium tumefaciens.
2. Zgoda ta obejmuje wszystkie plony uzyskane z krzyżówek tego produktu z każdą uprawianą tradycyjnie cykorią.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie produktu do działalności hodowlanej.
4. Bez uszczerbku dla etykietowania wymaganego na mocy innego prawodawstwa wspólnotowego, na etykiecie umieszczonej na każdym opakowaniu nasion wskazuje się, że produkt:
- ma być wykorzystany do działalności hodowlanej,
- i może wykazywać tolerancję na herbicyd glufosynatu amonowego.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 1996 r.
W imieniu Komisji
Ritt BJERREGAARD
Członek Komisji

1 Dz.U. nr L 117 z 8.5.1990, str. 15.

2 Dz.U. nr L 103 z 22.4.1994, str. 20.

3 Dz.U. nr L 230 z 19.8.1991, str. 1.

4 Dz.U. nr L 65 z 15.3.1996, str. 20.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna