Decyzja komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r zmieniająca załączniki I, II i III do decyzji 2003/858/we ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych rybPobieranie 184.73 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar184.73 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniająca załączniki I, II i III do decyzji 2003/858/WE

ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1680)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2004/454/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury1, w szczególności jej art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. decyzja Komisji 2003/858/WE2 określa szczególne warunki zdrowotne zwierząt oraz wzory świadectw mające zastosowanie do państw trzecich lub części państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na import żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, jak również żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 1. decyzją Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującą dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków przeciwko niektórym chorobom zwierząt akwakultury3 Dania, Finlandia, Irlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo otrzymały dodatkowe gwarancje dotyczące niektórych chorób określonych w załączniku A, kolumna 1, wykaz III, do dyrektywy 91/67/EWG;
 1. gwarancje te stosują się także do przywozu żywych ryb z państw trzecich; załączniki I, II i III do decyzji 2003/858/WE uwzględnią te dodatkowe gwarancje i zostaną odpowiednio zmienione;
 1. środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1
W decyzji 2003/858/WE wprowadza się następujące zmiany:


 1. Załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji.
 1. Załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.
 1. Załącznik III zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszej decyzji.


Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I


ZAŁĄCZNIK I
Terytoria, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE)


Kraj

Terytorium

Szczególne wymogi4

Uwagi5

Kod ISO

Nazwa

Kod

Opis

VHS

IHN

SVC

BKD

IPN

G. salaris
AL

Albania
AU

Australia
BR

Brazylia
BG

Bułgaria

tylko karp

CA

Kanada
Cl

Chile

tylko karp

CN

Chińska Republika Ludowa
CO

Kolumbia

tylko karp

CG

Kongo

tylko karp

HR

Chorwacja
MK6

Była Jugosłowiańska

Republika Macedonii


ID

Indonezja
IL

Izrael

tylko karp

JM

Jamajka

tylko karp

JP

Japonia

tylko karp

MY

Malezja (tylko Półwysep,

Malezja Zachodnia)tylko karp

NZ

Nowa Zelandia

tylko karp

RU

Federacja Rosyjska
SG

Singapur
ZA

Republika Południowej Afryki

tylko karp

LK

Sri Lanka

tylko karp

TW

Tajwan
TH

Tajlandia

tylko karp

TR

Turcja
US

Stany ZjednoczoneZAŁĄCZNIK II


ZAŁĄCZNIK II
WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT DLA PRZYWOZU1 [ŻYWYCH RYB, IKRY I GAMET DO CELÓW HODOWLANYCH]1 [ŻYWYCH RYB POCHODZĄCYCH Z AKWAKULTURY, DO CELÓW1 [SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI]1 [PONOWNEGO ZARYBIENIA ŁOWISK TYPU “WPUŚĆ I ZŁÓW”]] WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ (WE)
Informacja dla importera: niniejsze świadectwo służy wyłącznie do celów weterynaryjnych, a jego oryginał musi towarzyszyć przesyłce do chwili jej dotarcia do punktu kontroli granicznej.
Kod referencyjny nr ORYGINAŁ
    1. Kraj wywozu i właściwe władze

1.1. Kraj wywozu: ..........................................................

..................................................................................

1.2. Właściwy organ: .....................................................

..................................................................................

1.3. Właściwy organ wydający świadectwo: ..................

.................................................................................3. Miejsce przeznaczenia przesyłki
3.1. Państwo Członkowskie: ....................................

.............................................................................1[3.2. Strefa lub część1 Państwa Członkowskiego: ......

..............................................................................]1[3.3. Gospodarstwo, nazwa: ................................................

..............................................................................]  1. Adres: ...................................................................

................................................................................

  1. Nazwa, adres i numer telefonu odbiorcy: .............

...............................................................................

    1. Miejsce pochodzenia przesyłki

2.1. Kod terytorium pochodzenia2: .................................

..................................................................................

1[2.2. Gospodarstwo w miejscu pochodzenia, nazwa: ..............

.................................................................................]1[2.3. Adres lub położenie gospodarstwa: .........................

.................................................................................]

2.4 Nazwa, adres i numer telefonu nadawcy: .................

....................................................................................

...................................................................................

.................................................................................... 1. Środki transportu i identyfikacja przesyłki4
  1. Środki transportu: 1[samochód ciężarowy] 1[wagon kolejowy] 1[statek] 1[samolot] ...............................


4.2.1[numer rejestracyjny / numery] 1[nazwa statku] 1[numer lotu] ..........................................................
4.3.Szczegóły identyfikacyjne przesyłki: ....................

................................................................................ 1. Opis przesyłki

□ Zasoby hodowlane □ Zasoby dzikie □Żywe ryby □Gamety □ Ikra zapłodniona □ Ikra nie zapłodniona □ Larwy/narybekGatunek ryb (gatunki)Łączna waga ryb (kg) 1[Liczba ryb]
1[Objętość ikry]

1[Objętość gamet]

Wiek żywych ryb


Nazwa naukowa:Nazwa zwyczajowa:? > 24 miesiące

? 12–24 miesięcy

? 0-11 miesięcy

? nieznany

6. Poświadczenie stanu zdrowia zwierząt w przypadku przywozu1 [1żywych ryb] 1[oraz] 1[ikry] 1[oraz] 1[gamet] do celów hodowlanych] 1[żywych ryb pochodzących z akwakultury przeznaczonych do 1[spożycia przez ludzi] 1[do hodowli lub ponownego zarybienia łowisk typu “wpuść i złów”]]
Ja, niżej podpisany inspektor urzędowy, niniejszym poświadczam, że [1żywe ryby] 1[oraz] 1[ikra] 1[oraz] 1[gamety], określone w pkt. 5 niniejszego świadectwa, spełniają następujące wymogi:
6.1

1 [Pochodzą z terytorium2 oznaczonego kodem: ........................... 2, na którym wszystkie gospodarstwa prowadzące hodowlę lub przetrzymujące żywe ryby, ich ikrę lub gamety, z gatunku uznanego za podatny5 na następujące choroby: niedokrwistość zakaźna łososia (ISA); epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (EHN); wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS); oraz zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN):

- zostały oficjalnie zarejestrowane przez właściwy organ,

- posiadają uaktualniony rejestr: żywych ryb, ikry i gamet wprowadzanych do gospodarstwa i je opuszczających, oraz rejestr wszystkich informacji dotyczących: dostawy i wysyłki, ilości lub wagi, rozmiaru, źródła, dostawców i odnotowanej śmiertelności6


 1. zobowiązane są niezwłocznie powiadamiać właściwy organ o podejrzeniu wystąpienia następujących chorób: ISA, EHN, VHS oraz IHN; oraz o wszelkich klinicznych objawach stanowiących przyczynę podejrzenia wystąpienia choroby, która może mieć znaczny wpływ na zasoby rybne

- w razie konieczności, są objęte właściwymi środkami zwalczania chorób, które są przynajmniej równoważne środkom obowiązującym na mocy dyrektyw Rady 91/67/EWG i 93/53/EWG, łącznie z zakazem szczepień przeciwko ISA, a w zakresie pobierania próbek i badania, także na mocy decyzji 2001/183/WE i 2003/466/WE; w przypadku, kiedy prawodawstwo wspólnotowe nie ustanawia metod pobierania próbek i badania, stosują metody ustanowione w odnośnych rozdziałach Podręcznika do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE7, wydanie czwarte, 2003 r.

- w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wysyłkę, nie były zaatakowane żadną chorobą, która skutkowałaby znacznym naruszeniem zasobów, a w ciągu ostatnich dwóch lat nie odnotowano w nich przypadków występowania ISA i EHN,

-w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających wysyłkę, nie wprowadziły żadnych żywych ryb, ikry czy gamet odznaczających się gorszym stanem zdrowia,

- w dniu załadunku nie odnotowano w nich żadnych objawów klinicznych ani nie podejrzewano występowania żadnej z następujących chorób: ISA, EHN, VHS i IHN,]


lub
1[Pochodzą z terytorium1 oznaczonego kodem: ...............................2, oraz które:

- jest wyznaczonym gospodarstwem lub gospodarstwem nie mającym połączenia z wodami przybrzeżnymi czy z ujściami rzek, oraz w którym nie znajdują się ryby z gatunków uznawanych za podatne5 na następujące choroby: niedokrwistość zakaźna łososia (ISA); epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb (EHN); wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (VHS); oraz zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

- posiadają uaktualniony rejestr: żywych ryb, ikry i gamet wprowadzanych do gospodarstwa i je opuszczających, oraz rejestr wszystkich informacji dotyczących: dostawy i wysyłki, ilości lub wagi, rozmiaru, źródła, dostawców i odnotowanej śmiertelności6], oraz
6.2

- od czasu dokonania odbioru, nie miały styczności z żywymi rybami, ikrą lub gametami odznaczającymi się gorszym stanem zdrowia niż stan określony w ppkt. 6.1 niniejszego świadectwa,


- nie są przeznaczone do zniszczenia lub na ubój w ramach zwalczania jednej z następujących chorób: ISA; VHS; IHN; EHN; wiosenna wiremia karpi (SVC); zakaźna martwica trzustki ryb łososiowatych (IPN); bakteryjna choroba nerek (BKD, Renibacterium salmoninarum); czyraczność u ryb łososiowatych (Aeromonas salmonicida); jersinioza ryb łososiowatych (ERM, Yersinia ruckeri); gyrodaktyloza ryb łososiowatych (Gyrodactylus salaris); lub z powodu chorób wywołanych innym czynnikiem chorobotwórczym,

- nie są objęte żadnym zakazem z przyczyn zdrowotnych zwierząt,

- zostały poddane kontroli w dniu załadunku i nie wykazywały żadnych objawów klinicznych choroby,

_ 8[zostały poddane kontroli wzrokowej, przeprowadzonej na wyrywkowo wybranej reprezentatywnej części przesyłki, przy czym pochodzenie każdej części było różne, oraz nie wykryto gatunków ryb innych niż te wyszczególnione w pkt. 5 niniejszego świadectwa], oraz

_ 9[zostały poddane dezynfekcji zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Zdrowia Zwierząt Wodnych OIE7, wydanie 2003, dodatek 5.2.1;]

107. Szczególne wymogi zdrowotne zwierząt w zakresie VHS, IHN, SVC, IPN, BKD oraz gyrodaktylozy ryb łososiowatych (Gyrodactulus salaris)
11[7.1. Ja, niżej podpisany inspektor urzędowy, niniejszym poświadczam, że [1żywe ryby] 1[oraz] 1[ikra] 1[oraz] 1[gamety] określone w pkt. 5 niniejszego świadectwa, pochodzą z terytorium2, które, oprócz gwarancji złożonych w pkt. 6 niniejszego świadectwa, zostało zatwierdzone przez właściwy organ jako terytorium, na którym stan zdrowia jest przynajmniej równoważny temu w gospodarstwach i strefach we Wspólnocie posiadających zatwierdzony status w zakresie 1[VHS] 1[oraz] 1[IHN], oraz pochodzą:
_ 1[ze strefy przybrzeżnej, w której wszystkie gospodarstwa pozostają pod nadzorem właściwego organu, oraz]
lub 1[ze strefy kontynentalnej, w której wszystkie gospodarstwa pozostają pod nadzorem właściwego

organu, oraz]


lub 1[z wyznaczonego gospodarstwa pozostającego pod nadzorem właściwego organu oraz zasilanej w wodę

za pomocą systemu zapewniającego całkowitą inaktywację 1[VHS] 1[oraz] 1[IHN], oraz]


lub 1[ze strefy przybrzeżnej, w której nie ma gospodarstw, a ryby żyjące w środowisku naturalnym:]
lub 1[ze strefy kontynentalnej, w której nie ma gospodarstw, a ryby żyjące w środowisku naturalnym:]
_ - są poddawane inspekcjom sanitarnym, przeprowadzanym w odstępach czasu przystosowanych do rozwoju 1[VHS] 1[oraz] 1[IHN], próbki są pobierane i badane na obecność przedmiotowych czynników chorobotwórczych z wynikiem negatywnym przez urzędowo zatwierdzone laboratorium, a metody pobierania próbek oraz metody badawcze są przynajmniej równoważne tym ustanowionym w dyrektywach 91/67/EWG, 93/53/EWG oraz w decyzji 2001/183/WE, oraz zastosowano następujący system nadzoru:

12[“Wzór A WE” – przynajmniej czteroletni, udokumentowany okres bez chorób, w tym

dwuletni program nadzoru] 12[“Wzór B WE” – przynajmniej sześcioletni, udokumentowany

okres bez chorób, w tym dwuletni program nadzoru z ograniczoną liczebnością próby]

13[“Szczególne przepisy WE” – nowe gospodarstwa] 13[“Szczególne przepisy WE” –gospodarstwa

wznawiające działalność] 1[“OIE” – metody opisane w Podręczniku do Badań

Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE, wydanie czwarte, 2003 r., rozdziały: I.1.4.

(Ogólny) oraz 1[2.1.5. (VHS) 1[i] 1 [2.1.2 (IHN)]]

- przynajmniej od dwóch lat, wolne od objawów klinicznych czy innych objawów 1[VHS] 1[oraz] 1[IHN]

- pochodzą z terytorium2, na którym podejmuje się wszelkie konieczne środki 14 mające na celu zapobieganie wprowadzeniu chorób.]


lub
- 1[pochodzą z gospodarstwa, które nie ma połączenia z wodami przybrzeżnymi lub z ujściami rzek, i nie znajdują się w nim żadne ryby z gatunków uznanych za podatne5 na 1[VHS] 1[oraz] 1[IHN].]


15 [7.2. Ja, niżej podpisany inspektor urzędowy, niniejszym poświadczam, że 1[żywe ryby] 1[oraz] 1[ikra] 1[oraz] [gamety]1, określone w pkt. 5 niniejszego świadectwa, uznawane za podatne5 na 1[wiosenną wiremię karpi] 1[oraz] 1[zakaźną martwicę trzustki ryb łososiowatych] 1[oraz] 1[bakteryjną chorobę nerek] pochodzą z terytorium2, na którym
- 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD] są chorobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia; oraz przypadki zgłoszenia podejrzenia o zakażenie są niezwłocznie badane przez urzędowe służby,

- wszystkie wprowadzone gatunki podatne5 na 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD] pochodzą ze strefy bądź gospodarstwa posiadającego taki sam status zdrowotny w zakresie 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD],- 16 [- ryby nie były szczepione przeciwko 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD],]

- wszystkie gospodarstwa hodujące gatunki podatne na 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD] pozostają pod nadzorem właściwego organu;

- podejmuje się wszelkie konieczne środki 14 mające na celu zapobieganie wprowadzaniu chorób,

- oraz które, oprócz gwarancji złożonych w pkt. 6 niniejszego świadectwa, zostało zatwierdzone przez właściwy organ jako terytorium, na którym stan zdrowia jest przynajmniej równoważny temu w strefach Wspólnoty, posiadając dodatkowe gwarancje w odniesieniu do 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD], gdyż;


1 [pochodzą z następującego terytorium2: ........................................... , uznanego za wolne od 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD] zgodnie z załącznikiem I do decyzji 2003/858/WE.]
lub
1[pochodzą z następującego gospodarstwa: ............................................. , które w porze roku, w której spodziewane jest ujawnienie się 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD], było poddawane przez okres co najmniej dwóch lat inspekcjom przez właściwe organy, z pobieraniem próbek w sposób co najmniej równoważny planom pobierania próbek określonym w decyzji 2001/183/WE12 lub zgodnie z metodami nadzoru opisanymi w Podręczniku do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE7, rozdział 1.1.4 oraz w odnośnych rozdziałach dotyczących chorób, a badania laboratoryjne przeprowadzano zgodnie z odnośnymi rozdziałami najnowszego wydania Podręcznika do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE7, z wynikiem ujemnym dla wszystkich badań.]
lub
17 [pochodzą z następującej gospodarstwa kontynentalnego: ................................, na terenie którego w ciągu poprzednich dwóch lat wystąpiły 1[SVC] 1[oraz] 1[IPN] 1[oraz] 1[BKD], lecz gdzie cała populacja ryb została wyeliminowana, a wszystkie stawy, zbiorniki lub inne instalacje i wyposażenie zostały zdezynfekowane pod nadzorem właściwych władz, zaś do ponownego zarybienia użyto ryb ze źródła zatwierdzonego przez właściwe władze jako wolne od chorób po pobraniu próbek w sposób co najmniej równoważny planom pobierania próbek określonym w decyzji 2001/183/WE12,13 lub zgodnie z metodami nadzoru opisanymi w Podręczniku do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE7, rozdział 1.1.4 oraz w odnośnych rozdziałach dotyczących chorób, a badania laboratoryjne przeprowadzano zgodnie z odnośnymi rozdziałami najnowszego wydania Podręcznika do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE, z wynikiem ujemnym dla wszystkich badań.]
16 [7.3. Ja, niżej podpisany inspektor urzędowy, niniejszym poświadczam, że 1[żywe ryby] 1[oraz] 1[ikra] 1[oraz] [gamety]1, określone w pkt. 5 niniejszego świadectwa, uznawane za podatne5 na gyrodaktylozę ryb łososiowatych (G. salaris), pochodzą z terytorium2, na którym


 1. gyrodaktyloza ryb łososiowatych podlega obowiązkowi powiadomienia właściwych władz; oraz przypadki zgłoszenia podejrzenia o zakażenie są niezwłocznie badane przez urzędowe służby,

 2. wszystkie wprowadzane gatunki podatne5 na gyrodaktylozę ryb łososiowatych pochodzą ze strefy lub gospodarstwa uznanego za wolne od gyrodaktylozy ryb łososiowatych,

 3. wszystkie gospodarstwa hodujące gatunki podatne5 na gyrodaktylozę ryb łososiowatych pozostają pod nadzorem właściwych władz,

 4. podejmuje się wszelkie konieczne środki14 mające na celu zapobieganie wprowadzeniu chorób,

 5. oraz które, oprócz gwarancji złożonych w pkt. 6 niniejszego świadectwa, zostało zatwierdzone przez właściwy organ jako terytorium, na którym stan zdrowia jest przynajmniej równoważny temu w strefach Wspólnoty, posiadając dodatkowe gwarancje w odniesieniu do gyrodaktylozy ryb łososiowatych, gdyż:


1[pochodzą z następującego terytorium2: ........................................... , uznanego za wolne od gyrodaktylozy ryb łososiowatych zgodnie z załącznikiem I do decyzji 2003/858/WE.]
lub 1[pochodzą z następującego gospodarstwa kontynentalnego: ............................................. , które w porze roku, w której spodziewane jest ujawnienie się gyrodaktylozy ryb łososiowatych, było poddawane przez okres co najmniej dwóch lat inspekcjom przez właściwe organy, z zastosowaniem liczebności próby co najmniej równoważnej planom pobierania próbek określonym w decyzji 2001/183/WE12; oraz pobieranie próbek i badania laboratoryjne przeprowadzano zgodnie z odnośnymi rozdziałami najnowszego wydania Podręcznika do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIE7, z wynikiem ujemnym dla wszystkich badań; oraz gospodarstwo jest położone w części19 obszaru zlewiska uznanej za wolną od gyrodaktylozy ryb łososiowatych, lub w obszarze zlewiska uznanym za wolne20 od gyrodaktylozy ryb łososiowatych, przy czym wszystkie pozostałe obszary zlewisk odprowadzające wody do tego samego ujścia są uznane za wolne21,22 od gyrodaktylozy ryb łososiowatych, oraz]
lub 1[pochodzą z następującego gospodarstwa przybrzeżnego: ............................................. , które jest położone w strefie przybrzeżnej o zasoleniu poniżej 25 promili, i gdzie wszystkie obszary zlewisk odprowadzające wody do tego samego ujścia są uznane za wolne21,22 od gyrodaktylozy ryb łososiowatych, oraz]
lub 1[pochodzą z następującego gospodarstwa przybrzeżnego: ............................................. , które jest położone w strefie przybrzeżnej, w której zasolenie wód morskich przekracza 25 promili, i do którego w ciągu ostatnich 14 dni nie wprowadzono żywych ryb z gatunków5 podatnych na gyrodaktylozę ryb łososiowatych, oraz]
lub 9[pochodzą z następującego gospodarstwa: ............................................. , w którym ikrę poddano odkażeniu zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Zdrowia Zwierząt Wodnych OIE, wydanie szóste, 2003 r., dodatek 5.2.1., które zapewnia eliminację gyrodaktylozy ryb łososiowatych.]
 1. Wymogi w zakresie transportu

Ponadto:
- są one umieszczone w warunkach nie wpływających na ich stan zdrowia, oraz- zostały umieszczone w 1[wodoszczelnych pojemnikach, które uprzednio zostały oczyszczone i zdezynfekowane autoryzowanym środkiem odkażającym, oraz które na zewnątrz są opatrzone czytelną etykietą]1 [łodzi z sadzem, w której sadz, wraz z orurowaniem i pompami, zostały oczyszczone i zdezynfekowane autoryzowanym środkiem odkażającym, oraz poddane inspekcji poprzedzającej załadunek, oraz zostały opatrzone manifestem]1 z odnośnymi22 informacjami określonymi w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego świadectwa oraz z następującą deklaracją:
[“1Żywe ryby] 1[oraz] 1[ikra] 1[oraz] 1[gamety] zakwalifikowane do celów hodowlanych w strefach i gospodarstwach we Wspólnocie Europejskiej, z wyjątkiem tych z zatwierdzonym programem lub statusem wspólnotowym, oraz dodatkowymi gwarancjami w odniesieniu do: wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS), zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wiosennej wiremii karpi (SVC), zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN), bakteryjnej choroby nerek (BKD) oraz gyrodaktylozy ryb łososiowatych (G. salaris)”]
lub
[ “Żywe ryby pochodzące z akwakultury, zakwalifikowane do ponownego zarybienia łowisk typu “wpuść i złów” w strefach i gospodarstwach Wspólnoty Europejskiej, z wyjątkiem tych z zatwierdzonym programem lub statusem wspólnotowym, dodatkowymi gwarancjami lub środkami ochronnymi w odniesieniu do: wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS), zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wiosennej wiremii u karpi (SVC), zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN), bakteryjnej choroby nerek (BKD) oraz gyrodaktylozy ryb łososiowatych (G. salaris).”]
lub
[“1[Żywe ryby] 1[oraz] 1[ikra] 1[oraz] 1[gamety] zakwalifikowane do celów hodowlanych w strefach i gospodarstwach Wspólnoty Europejskiej, łącznie z tymi z zatwierdzonym programem lub statusem wspólnotowym, dodatkowymi gwarancjami lub środkami ochronnymi w odniesieniu do: 1[wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] 1[oraz] 1[zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] 1[oraz] 1[wiosennej wiremii u karpi (SVC)] 1[oraz] 1[zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN)] 1[oraz] 1[bakteryjnej choroby nerek (BKD)] 1[oraz] 1[gyrodaktylozy ryb łososiowatych (G. salaris)].”]
lub
[ “Żywe ryby pochodzące z akwakultury, zakwalifikowane do ponownego zarybienia łowisk typu “wpuść i złów” w strefach i gospodarstwach Wspólnoty Europejskiej, łącznie z tymi z zatwierdzonym programem lub statusem wspólnotowym, dodatkowymi gwarancjami lub środkami ochronnymi w odniesieniu do: 1[wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] 1[oraz] 1[zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] 1[oraz] 1[wiosennej wiremii u karpi (SVC)] 1[oraz] 1[zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN)] 1[oraz] 1[bakteryjnej choroby nerek (BKD)] 1[oraz] 1[gyrodaktylozy ryb łososiowatych (G. salaris)].”]

Sporządzono w ................................................ ,

(miejsce)

Pieczęć urzędowa
dnia .......................................................................

(data)

..............................................................................(Podpis urzędowego inspektora)

..............................................................................

(Nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje i tytuł)


Wskazówki:
(1) Właściwe pozostawić.

 1. Terytorium (cały kraj, strefa lub gospodarstwo) oraz kod terytorium zamieszczony w załączniku I do decyzji Komisji 2003/858/WE.

 2. Wyszczególnić właściwe: strefa, gospodarstwo lub zakład, w przypadku żywych ryb do spożycia przez ludzi. Jeżeli strefa została wyszczególniona w ppkt. 3.2, w przypadku żywych ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w ppkt. 3.3. należy koniecznie wyszczególnić nazwę gospodarstwa lub zakładu.

 3. Należy podać odpowiednio numer rejestracyjny (numery) wagonu kolejowego, samochodu ciężarowego lub nazwę statku. Jeżeli jest znany, należy podać numer lotu samolotu.

W przypadku transportu w pojemnikach lub pudełkach, w ppkt. 4.3 należy podać łączną liczbę,

numery rejestracyjne oraz numery plomb, jeżeli występują. 1. Znane gatunki podatne, patrz: poniższa tabela.

ChorobaPodatne gatunki żywicieli*

ISA

Łosoś atlantycki (Salmo salar), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), troć (Salmo trutta)

EHN

Okoń (Perca fluviatilis), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), okoń australijski (Macquaria australasica), okoń srebrzysty (Bidyanus bidyanus), galaxias górski (Galaxias olidus), sum pospolity (Silurus glanis), zębacz (Ictalurus melas) i gambuzja pospolita (Gambusa affinis) oraz inne gatunki z rodziny Poeciliidae.

VHS

Ryby z rodziny Saltnonideae, lipień (Thymallus thymallus), ryby z rodziny Coregonidae (Coregonus spp.), szczupak (Esox lucius), skarp (Scophtalmus maximus), śledź i szprot (Clupea spp.), łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), dorsz atlantycki (Gadus morhua), dorsz pacyficzny (G. macrocephalus), plamiak (G. Aeglefinus) i ryba wątłuszowata (Onos mustelus).

IHN

Ryby z rodziny Salmonidae, szczupak (Esom lucius)

SVC

Karp pospolity (Cyprinus carpio), Ctenopharyngodon idellus, karp srebrzysty (Hypophthalmichthys molitrix), karp wielkogłowy (Aristichthys nobilis), karaś pospolity (Carassius carassius), złota rybka (Carassius auratus), lin (Tinca tinca) oraz sum pospolity (Silurus glans)

IPN

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), troć (Salmo trutta), łosoś atlantycki (Salmo salar) oraz niektóre gatunki łososi pacyficznych (Oncorhynchus spp.)

BKD

Ryby z rodziny Salmonidae

gyrodaktyloza ryb łososiowatych

Łosoś atlantycki (Salmo salar), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), palia alpejska (Salvelinus alpinus), północnoamerykański pstrąg źródlany (S. fontinalis), lipień (Thymallus thymallus), północnoamerykańska palia jeziorowa (Salvelinus namaycush) oraz troć (Salmo trutta). Pozostałe gatunki ryb obecne w miejscach, w których występuje którykolwiek z powyższych gatunków, należy uznać za gatunki podatne.* Oraz wszystkie pozostałe gatunki, określone w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu

Zdrowia Zwierząt Wodnych i/lub Podręczniku do Badań Diagnostycznych Zwierząt Wodnych OIEjako podatne na przedmiotowe czynniki chorobotwórcze / choroby.

 1. Stosownie do okoliczności.

 2. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt

 3. Tylko w przypadku żywych ryb, właściwe pozostawić.

 4. Tylko w przypadku ikry, właściwe pozostawić.

 5. Zgodnie z dyrektywą Rady 91/67/EWG, szczególne wymogi zdrowotne zwierząt konieczne są w przypadku wywozu do gospodarstw lub stref WE z zatwierdzonym programem lub statusem wspólnotowym, dodatkowymi gwarancjami w odniesieniu do jednej lub więcej chorób określonych w wykazach II i III załącznika A do dyrektywy 91/67/EWG.

 6. Szczególne wymogi są konieczne w przypadku wywozu do gospodarstw lub stref WE z zatwierdzonym programem lub statusem wspólnotowym, odpowiednio w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i/lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN).

 7. Wzór A lub B” ustanowiony w decyzji 2001/183/WE, oraz wymogi dyrektyw 91/67/EWG i 9 3/53/EWG. Właściwe pozostawić.

 8. Zgodnie z dyrektywami 91/67/EWG i 93/53/EWG, oraz z decyzją 2001/183/WE; nowe gospodarstwa rozpoczynające działalność związaną z rybami, ikrą i gametami, które według właściwego organu centralnego kraju wywozu odznaczają się stanem zdrowia równoważnym do stanu zdrowia w gospodarstwach i strefach zatwierdzonych w WE, odpowiednio w odniesieniu do VHS i/lub IHN, oraz spełniają inne wymogi załącznika C 1.A, 6(a) do dyrektywy 91/67/EWG; lub gospodarstwa wznawiające działalność po upływie 15 dni od przeprowadzenia urzędowo nadzorowanego czyszczenia i dezynfekcji, oraz które, w opinii właściwego organu centralnego kraju wywozu, wprowadzają jedynie ryby, ikrę i gamety o stanie zdrowia równoważnym do stanu zdrowia w gospodarstwach i strefach zatwierdzonych w WE, odpowiednio w odniesieniu do VHS i/lub IHN, oraz spełniają inne wymogi załącznika C 1.A, 6(b) do dyrektywy 91/67/EWG. Właściwe pozostawić.

 1. Nie stosuje się do stref przybrzeżnych i kontynentalnych, w których nie ma gospodarstw. Konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego. Do zatwierdzonych gospodarstw i stref nie wolno wprowadzać ryb z gospodarstw lub stref niezatwierdzonych. Stawy z gatunkami podatnymi powinny być osłonięte lub powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od gospodarstw niezatwierdzonych. Należy zapobiec niekontrolowanemu dostępowi publicznemu. Miejsce może być wykorzystywane do celów wędkarstwa wyłącznie na warunkach określonych przez właściwy organ lokalny i pod nadzorem tego organu.

 2. Szczególne wymogi dodatkowe są wymagane w przypadku wywozu do Państw Członkowskich lub części Państw Członkowskich w obrębie Wspólnoty, z zatwierdzonym przez Wspólnotę stanem wolnym od chorób lub planami kontroli i zwalczania (dodatkowe gwarancje) w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (SVC), zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN) i/lub bakteryjnej choroby nerek (BKD), zgodnie z decyzją Komisji 2004/454/WE (Dz.U. L 156 z 30.04.2004).

 3. Dotyczy wyłącznie gatunków podatnych na SVC, IPN i/lub BKD, wprowadzonych do obszarów z dodatkowymi gwarancjami w zakresie SVC, IPN i/lub BKD. Właściwe pozostawić.

(17) Dotyczy wyłącznie gospodarstw kontynentalnych, na terenie których badania epizootiologiczne wykazały, że choroba nie przeniknęła do innych gospodarstw lub do środowiska naturalnego. Właściwe pozostawić.

 1. Szczególne wymogi dodatkowe są wymagane w przypadku wywozu do Państw Członkowskich lub części Państw Członkowskich w obrębie Wspólnoty, z zatwierdzonym przez Wspólnotę stanem wolnym od chorób (dodatkowe gwarancje) w zakresie gyrodaktylozy ryb łososiowatych zgodnie z decyzją Komisji 2004/454/WE (Dz.U. L 156 z 30.04.2004).

 2. Zgodnie z załącznikiem B, 1 A do dyrektywy 91/67/EWG część obszaru zlewiska można uznać za wolną od choroby jedynie w przypadku, w którym obejmuje ona górną część obszaru zlewiska od źródeł cieków wodnych do naturalnej bądź sztucznej bariery zapobiegającej migracji ryb z prądem poniżej tej bariery.

 3. Zgodnie z wymogami wymienionymi w załączniku 1, rozdział 1B decyzji 2004/454/WE (Dz.U. L 156 z 30.04.2004).

 4. Uznając strefy kontynentalne za wolne od gyrodaktylozy ryb łososiowatych należy pamiętać, że choroba może się rozprzestrzeniać między różnymi strefami kontynentalnymi za pośrednictwem migrujących ryb, jeżeli zasolenie między nimi jest niskie lub średnie (poniżej 25 promili). Stąd nie można uznać pojedynczej strefy kontynentalnej za wolną od choroby, jeżeli odprowadza ona wody do tej samej strefy przybrzeżnej co inna strefa kontynentalna, która jest zakażona lub której stan jest nieznany, chyba że odgradzają je wody morskie o zasoleniu przekraczającym 25 promili.

 5. Kraj i terytorium pochodzenia (kod) oraz przeznaczenia; nazwa i numer telefonu nadawcy i odbiorcy. W przypadku transportu łodzią z sadzem, należy podać trasę przewozu z miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia.”

ZAŁĄCZNIK III


ZAŁĄCZNIK III
Objaśnienia

 1. Świadectwo sporządzane jest przez właściwe władze kraju wywozu, na podstawie odpowiedniego wzoru przedstawionego w załączniku II, IV lub V do niniejszej decyzji, z uwzględnieniem sposobu wykorzystania ryb po ich przybyciu do WE.
 1. Uwzględniając status miejsca przeznaczenia w zakresie wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS), zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wiosennej wiremii u karpi (SVC), bakteryjnej choroby nerek (BKD), zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN) oraz gyrodaktylozy ryb łososiowatych (G. salaris) w Państwie Członkowskim WE, świadectwo powinno zawierać właściwe dodatkowe wymogi szczególne.
 1. Oryginał każdego świadectwa składa się z jednej dwustronnej kartki, lub, jeżeli istnieje potrzeba zastosowania większej liczby kartek, dokument posiada taką formę, aby wszystkie kartki tworzyły jedną niepodzielną całość. W prawym górnym rogu każdej strony umieszczony jest napis “ORYGINAŁ” oraz specjalny numer kodu, nadany przez właściwy organ. Wszystkie strony świadectwa są ponumerowane - (numer strony) z (łącznej liczby stron).
 1. Oryginał świadectwa oraz etykiety określone we wzorze świadectwa sporządza się przynajmniej w jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego WE, w którym przeprowadzana jest inspekcja w urzędzie kontroli granicznej, oraz Państwa Członkowskiego przeznaczenia. Niemniej jednak, dane Państwa Członkowskie mogą zezwolić, w razie potrzeby, na użycie innych języków, z dołączonym urzędowym tłumaczeniem. 1. Oryginał świadectwa musi zostać wypełniony w dniu załadunku przesyłki celem jej wywozu do WE, opatrzony pieczęcią urzędową i podpisany przez urzędowego inspektora wyznaczonego przez właściwy organ. Czyniąc to, właściwy organ kraju wywozu zapewnia, że przestrzegane są zasady certyfikacji równoważne tym ustanowionym w dyrektywie Rady 96/93/WE. Pieczęć, jeżeli nie jest tłoczona, oraz podpis, są w kolorze innym niż kolor druku.
 1. Jeżeli do celów identyfikacji zawartości przesyłki, do świadectwa dołączone są dodatkowe strony, uważa się je za część oryginału, a każda z nich jest opatrzona pieczęcią oraz podpisana przez poświadczającego inspektora urzędowego.
 1. Oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej WE.
 1. Świadectwo jest ważne przez 10 dni od daty wystawienia. W przypadku transportu statkiem, termin ważności przedłuża się o czas podróży morskiej.
 1. Ryb, ich ikry i gamet nie transportuje się z innymi rybami, ikrą lub gametami, które nie są przeznaczone do WE lub odznaczają się gorszym stanem zdrowia. Ponadto, nie można ich transportować w warunkach, które mogłyby wpłynąć na ich stan zdrowia.
 1. Ewentualna obecność czynników chorobotwórczych w wodzie ma związek ze stwierdzeniem stanu zdrowia żywych ryb, ikry i gamet. Dlatego też, urzędnik poświadczający musi mieć na uwadze, co następuje: “Miejscem pochodzenia” powinno być miejsce, w którym ryby, ikra lub gamety były hodowane do momentu osiągnięcia rozmiarów handlowych, odpowiadających przesyłce wyszczególnionej w niniejszym świadectwie.”


1 Dz.U. L 46 z 19.02.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.05.2003, str. 1).

2 Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 37.

3 Dz.U. L 156 z 30.04.2004.

4 Wpisać “Tak” lub “Nie”, w zależności, czy wyznaczone gospodarstwo, strefa przybrzeżna lub kontynentalna jest zatwierdzona przez właściwy organ centralny kraju wywozu jako terytorium spełniające szczególne wymagania zdrowotne zwierząt — łącznie z polityką nieprowadzenia szczepień — w odniesieniu do wprowadzania do stref i gospodarstw we Wspólnocie Europejskiej posiadających zatwierdzony program lub status wspólnotowy, lub w odniesieniu do jednej albo więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), dodatkowe gwarancje w odniesieniu do wiosennej wiremii u karpi (SVC), bakteryjnej choroby nerek (BKD), zakaźnej martwicy trzustki (IPN) i/lub gyrodaktylozy ryb łososiowatych (G. salaris).

5 W przypadku pustej rubryki, brak ograniczeń. Jeżeli kraj lub terytorium posiada zezwolenie na wywóz tylko niektórych gatunków i/lub ikry albo gamet, gatunki te należy wyszczególnić i/lub wpisać w niniejszej kolumnie uwagę, np. “tylko ikra”.

6 Kod tymczasowy, który nie wpływa na ostateczne oznaczenie kraju, jakie zostanie nadane po zakończeniu negocjacji, które są obecnie prowadzone w Narodach Zjednoczonych.”: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna