Decyzja nr 10/2011Pobieranie 33.06 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.06 Kb.

Nr: ŻG.8361.149.1.2011.IK10 Lublin, dnia 04 listopada 2011r.D e c y z j a nr 10/2011

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie wymierza przedsiębiorcy „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)


z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego pod nazwą: „Szynka Szwarcwaldzka” á 100g najwyższej jakości, ręcznie solona, aromatyczna, wędzona surowo w dymie jodłowym „ChOG”, oznaczonego datą minimalnej trwałości: „najlepiej spożyć przed” 26.08.2011r. i numerem partii produkcyjnej: L: m4* wyprodukowanego przez „Schinkenhof” GmbH & Co. KG, Severinstraße 12, D-77855 Achern/Niemcy nieodpowiadającego jakości handlowej zadeklarowanej przez producenta
w oznakowaniu tego wyrobu, z powodu zawyżenia zawartości tłuszczu.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U. L 191 z 28.05.2004, str.1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia


15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) w dniach 19-22.07.2011r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie przeprowadzili kontrolę w supermarkecie „Lidl” Nr 1555 w Lublinie, przy ul. Jana Pawła II Nr 37, należącym do „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Podczas kontroli zgodnie z protokołem pobrania próbki produktu nr 006051 z dnia 20.07.2011r. pobrano do badań laboratoryjnych próbkę z partii środka spożywczego o nazwie „Szynka Szwarcwaldzka” á 100g najwyższej jakości, ręcznie solona, aromatyczna, wędzona surowo w dymie jodłowym „ChOG”, numer partii produkcyjnej: L: m4*,: „najlepiej spożyć przed”: 26.08.2011r. wyprodukowanego przez „Schinkenhof” GmbH & Co. KG, Severinstraße 12, D-77855 Achern/Niemcy.


Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Kielcach wykazały, że: próbka „„Szynki Szwarcwaldzkiej” á 100g najwyższej jakości, ręcznie solonej, aromatycznej, wędzonej surowo w dymie jodłowym „ChOG”, nie odpowiadała wymaganiom jakościowym zadeklarowanym przez producenta w oznakowaniu wyrobu, z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu (18,2 ±1,0 zamiast 14,0 ± 2,1%).

Powyższe ustalenia udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 330/2011 z dnia 28.07.2011r.

W dniu 22.08.2011r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Lublinie wydał postanowienie w przedmiocie uwzględnienia wniosku „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp.k. w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne o przeprowadzenie badania próbki kontrolnej produktu o nazwie „Szynka Szwarcwaldzka” á 100g najwyższej jakości, ręcznie solona, aromatyczna, wędzona surowo w dymie jodłowym „ChOG”, numer partii produkcyjnej: L: m4*,: „najlepiej spożyć przed”: 26.08.2011r. wyprodukowanego przez „Schinkenhof” GmbH & Co. KG, Severinstraße 12, D-77855 Achern/Niemcy w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.

Badania próby kontrolnej ww produktu wykazały, że oceniany wyrób nie odpowiada wymaganiom zadeklarowanym przez producenta na etykiecie ze względu na zawyżoną zawartość tłuszczu (16,7±1,4% zamiast 14,0g/100g).

Powyższe ustalenia udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 110/K/2011 z dnia 25.08.2011r.

Ponadto, ww produkt nie spełniał wymagań art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.


Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), ponieważ oznakowanie ww wyrobu wprowadza konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości.

W związku z powyższym w dniu 21.09.2011r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu handlowego przez „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne partii środka spożywczego o nazwie „Szynka Szwarcwaldzka”


á 100g najwyższej jakości, ręcznie solona, aromatyczna, wędzona surowo w dymie jodłowym „ChOG”, numer partii produkcyjnej: L: m4*,: „najlepiej spożyć przed”: 26.08.2011r. wyprodukowanego przez „Schinkenhof” GmbH & Co. KG, Severinstraße 12, D-77855 Achern/Niemcy”.
Strona postępowania – „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k.
w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne została również poinformowana o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się
z aktami sprawy, wypowiadania się co do zebranych dowodów, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.

Strona postępowania nie skorzystała z przysługujących jej praw.


„Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne poinformowała o działaniach podjętych w sprawie wprowadzenia do obrotu handlowego partii produktu nieodpowiedniej jakości handlowej, przedstawiając stanowisko dostawcy, który zobowiązał się do natychmiastowego przeszkolenia personelu odpowiedzialnego za przyjęcie towaru
i jego sortowanie, pod kątem oceny surowca.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził :


„Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach,
ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne jest przedsiębiorcą zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000172407 i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. handlu detalicznego artykułami żywnościowymi. W dniu 18.07.2011r. w supermarkecie „Lidl” Nr 1555 w Lublinie, przy ul. Jana Pawła II Nr 37, na podstawie dokumentu dostawy Nr 1018341 wprowadził do obrotu handlowego partię środka spożywczego o nazwie: „Szynka Szwarcwaldzka”
á 100g najwyższej jakości, ręcznie solona, aromatyczna, wędzona surowo w dymie jodłowym „ChOG”, numer partii produkcyjnej: L: m4*,: „najlepiej spożyć przed”: 26.08.2011r. wyprodukowanego przez „Schinkenhof” GmbH & Co. KG, Severinstraße 12, D-77855 Achern/Niemcy”.
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L. 2002, Nr 31, str. 1), podmiot działający na rynku spożywczym oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym, które w myśl art. 3 ust. 2 ww rozporządzenia „prowadzi jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności”. W myśl art. 17 ust. 1 ww rozporządzenia odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego spoczywa na wszystkich operatorach firm sektorów spożywczych na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji w firmach będących pod ich kontrolą.

„Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą m.in. na handlu detalicznym artykułów żywnościowych. Nie ulega zatem wątpliwości, iż posiada status podmiotu wprowadzającego na rynek środki spożywcze w rozumieniu powoływanego powyżej art. 3 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Tym samym, przedsiębiorca przy wykonywaniu działalności gospodarczej podlega rygorom określonym w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i jego działania mogą podlegać ocenie w aspekcie odpowiedzialności za jakość produktów spożywczych będących przedmiotem obrotu towarowego.Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych środki spożywcze wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.
W myśl art. 3 ust 5 ww ustawy jakość handlowa obejmuje zarówno właściwości organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne artykułów rolno-spożywczych
w zakresie technologii produkcji, jak też wymagania dotyczące wielkości lub masy oraz inne, wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
Ponadto wprowadzane do obrotu artykuły żywnościowe winny być zgodne w zakresie jakości handlowej z przepisami prawa żywnościowego, w tym
z postanowieniami art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), który wskazuje, iż oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.
Przepis art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych określa sankcję w postaci kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.
Celem art. 40a ust. 1 pkt 3 ww ustawy jest zapewnienie, aby w obrocie dostępne były tylko środki spożywcze spełniające wymagania w zakresie jakości handlowej wynikające z przepisów prawa żywnościowego i/lub z deklaracji producentów. Wychodząc z przedmiotowego celu należy zbadać wszystkie okoliczności sprawy zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 5 art. 40a ww ustawy m.in.: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu na rynku artykułów rolno-spożywczych.
Badając przesłankę stopnia szkodliwości należy uznać, że wprowadzenie do obrotu partii środka spożywczego o niewłaściwej jakości handlowej jest czynem, który w istotny sposób narusza prawa i interesy konsumentów, wprowadzając w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym w szczególności jego właściwości.
Badając przesłankę stopnia zawinienia należy wziąć pod uwagę stanowisko doktryny w tej sprawie. Na istotę winy składa się m. in. umyślność lub nieumyślność czynu. Czyn zabroniony o cechach nieumyślności charakteryzuje się naruszeniem reguł ostrożności w danych okolicznościach, które mogą wynikać z lekkomyślności (nieumyślność świadoma) lub niedbalstwa (nieumyślność nieświadoma). Nieumyślność naruszenia przepisów ustawy nie wyklucza istnienia podstaw do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej określonej w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Obowiązek znajomości i przestrzegania norm prawa ciąży na wszystkich uczestnikach obrotu towarowego, którzy wprowadzają na rynek środki spożywcze, w tym na stronie postępowania.Zgodnie z art. 3 pkt 8 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustalającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 2002 Nr 31, str 1) „wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi nie tylko producent ale także przedsiębiorca prowadzący obrót handlowy produktami żywnościowymi na każdym etapie, w tym także detalicznym. Powyższą interpretację potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 23 listopada 2006r. (Sprawa C-315/05) wydany w trybie prejudycjalnym z którego wynika, że wprowadzający do obrotu może być odpowiedzialny za jakość nawet w sytuacji, gdy ogranicza się on jako zwykły dystrybutor do wprowadzenia do obrotu produktu w postaci, w jakiej został mu dostarczony przez producenta.
Należy przyznać, że w zgromadzonym materiale dowodowym nie ma jednoznacznych dowodów wyraźnego zamiaru strony naruszenia przepisu określonego w art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W świetle powyższych okoliczności uzasadnione jest stwierdzenie, że działanie strony opisane w sentencji decyzji miało wprawdzie charakter niedbalstwa jednak w konsekwencji przybrało charakter winy nieumyślnej.
Badając przesłankę zakresu naruszenia należy wskazać, że wprowadzenie do obrotu partii środka żywnościowego niewłaściwej jakości handlowej jest niezgodne
z normami prawnymi zawartymi w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 25.08.2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz deklaracją producenta umieszczoną na opakowaniach jednostkowych produktu o nazwie: „Szynka Szwarcwaldzka”
á 100g najwyższej jakości, ręcznie solona, aromatyczna, wędzona surowo w dymie jodłowym „ChOG”, numer partii produkcyjnej: L: m4*,: „najlepiej spożyć przed”: 26.08.2011r. wyprodukowanego przez „Schinkenhof” GmbH & Co. KG, Severinstraße 12, D-77855 Achern/Niemcy”.
Przy miarkowaniu kary jako okoliczność łagodzącą wzięto pod uwagę dotychczasowe funkcjonowanie podmiotu na rynku środków spożywczych, nieznaczną wielkość partii zakwestionowanego produktu wprowadzonego i oferowanego do sprzedaży oraz działania podjęte przez przedsiębiorcę.
Stosując zasadę nadrzędności norm prawa unijnego nad ustawodawstwem krajowym treść art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy ocenić w świetle art. 17 ust. 3 Rozporzadzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002, Nr 31, str.1), który wskazuje, że ustanowione środki działania i kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Z drugiej strony należy podkreślić wymiar edukacyjny i wychowawczy zastosowanego środka i uznać, że kara pieniężna w wysokości 500 zł odniesie spodziewany skutek na przyszłość.

Na podstawie art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wymierza, w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

Biorąc pod uwagę treść art. 104 Kpa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty
i kończy sprawę w danej instancji.
Zgodnie z treścią art. 40a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.) powyższą karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k. w Jankowicach,
ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, 20-601 Lublin,
ul. T. Zana 38 C, Nr: NBP O/O Lublin 94101013390006482231000000 w terminie 30 dni od dnia, którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
Mając powyższe na uwadze Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38C, 20-601 Lublin.

Zgodnie z art. 40a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Otrzymują:


  1. „Lidl Polska Sklepy Spożywcze” Sp. z o.o. Sp. k.

Jankowice, ul. Poznańska 48,

62-080 Tarnowo Podgórne.2. a/a

Strona z >


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna