Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 rokuPobieranie 18.35 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar18.35 Kb.


PRZEWODNICZĄCA

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


D E C Y Z J A Nr DK – 320/2006 – 4/125/P

z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-R z dnia 17 maja 2002 roku
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) i art. 104, 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2006 roku spółki „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 597/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku,

postanawia się

1. Zmienić w koncesji Nr 125/P/2002-R z dnia 17 maja 2002 roku, wydanej spółce „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX - Częstochowa”, punkt VIII podpunkt 1 oraz nadać temu podpunktowi następujące brzmienie:
VIII.
a) Udziałowcem Koncesjonariusza jest:

- spółka „Region” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

b) Posiadanie przez podmiot niewymieniony w ppkt. 1 lit. a) co najmniej 50 % udziałów w kapitale zakładowym Koncesjonariusza lub co najmniej 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Koncesjonariusza oznacza przejęcie kontroli nad Koncesjonariuszem.”

2. Zobowiązać Koncesjonariusza do przedstawienia dowodu rejestracji wnioskowanej w piśmie z dnia 31 lipca 2006 roku zmiany udziałowca spółki „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o., tzn. odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w terminie trzech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Spółka „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie uzyskała w dniu 17 maja 2002 roku koncesję Nr 125/P/2002-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio FON” (obecnie: „RMF MAXXX - Częstochowa”), przeznaczonego do powszechnego odbioru.

Zgodnie z obecną treścią punktu VIII ppkt 1 ww. koncesji, ustaloną w decyzji Przewodniczącej KRRiT Nr DK - 334/2005 – 2/125/P z dnia 10 listopada
2005 roku, jedynym udziałowcem Spółki – Koncesjonariusza jest spółka
„Y-Radio” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

W związku z pkt. VIII ppkt 2 koncesji Koncesjonariusz w piśmie z dnia


28 lutego 2006 roku poinformował Przewodniczącą KRRiT o zmianie struktury kapitałowej spółki „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o.,
tj. o posiadaniu 48,97 % udziałów Spółki – Koncesjonariusza przez nowy podmiot – spółkę „Region” Sp. z o.o.

Następnie pismem z dnia 31 lipca 2006 roku 2006 roku Koncesjonariusz wniósł o zmianę brzmienia pkt. VIII ppkt 1 koncesji Nr 125/P/2002-R, poprzez wpisanie jako jedynego udziałowca Spółki – Koncesjonariusza – spółki „Region” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Koncesjonariusz wskazał na wysokie obciążenia finansowe związane z produkcją lokalnego programu radiowego, trudności w pozyskiwaniu reklamy na rynku lokalnym i brak możliwości pozyskiwania reklamy ogólnopolskiej, a także na obniżającą się rentowność przedsięwzięcia związanego z prowadzeniem lokalnej stacji radiowej.

Wnioskodawca podkreślił, iż istotne zmiany zachodzące na rynku radiowym w Polsce (w tym na rynku częstochowskim) „skłaniają właścicieli do poszukiwania rozwiązań zapewniających realizację programu radiowego zgodnego z zapisanymi w koncesji radiowej kwotami programowymi”.

Ponadto Wnioskodawca wskazał na „naturalną chęć rozwoju przedsiębiorstwa (projektu)”, która sprawia, iż „każdy właściciel odpowiedzialny za swoją firmę szuka nowych możliwości na rynku swojej działalności, a co za tym idzie, poszukuje partnera zapewniającego ziszczenie się zakładanego celu”.

Wnioskodawca wybrał jako partnera spółkę „Region” Sp. z o.o., która jego zdaniem specjalizuje się w rozwoju lokalnych projektów radiowych, z powodzeniem realizuje koncesję o charakterze lokalnym (m.in. w Krakowie), gwarantuje realizację koncesji zgodnie z jej zapisami oraz daje pewność dalszego rozwoju spółki „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o.

Wnioskodawca wskazał również, na wysokie wskaźniki słuchalności radia „RMF MAXXX - Częstochowa”, których zdecydowany wzrost nastąpił od momentu nawiązania współpracy kapitałowej ze spółką „Region” Sp. z o.o., a także na realizowany z powodzeniem przez nowego udziałowca wraz ze spółką „Multimedia” Sp. z o.o. projekt radiowy w Wałbrzychu, Szczecinie, Zielonej Górze, Łomży, Opolu oraz na Pomorzu.

Wnioskodawca twierdzi, iż nowy partner może zagwarantować realizację uniwersalnego charakteru program „RMF MAXXX - Częstochowa”.

Wnioskodawca przedstawił, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, kopię umowy dotyczącej inwestycji w spółkę „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, zawartej w dniu 17 lutego 2006 roku pomiędzy dotychczasowym udziałowcem - spółką „Y-Radio” Sp. z o.o. oraz spółką „Region” Sp. z o.o

Z treści ww. umowy wynika, iż spółka „Region” Sp. z o.o. zamierza docelowo nabyć całość udziałów Spółki – Koncesjonariusza.

Wnioskodawca nadesłał kopię wniosku z dnia 13 marca 2006 roku, skierowanego do Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego rejestracji objęcia 48,97 % udziałów Spółki –Koncesjonariusza przez spółkę „Region” Sp. z o.o.

Ponadto Wnioskodawca złożył aktualną listę wspólników spółki „Region” Sp. z o.o. oraz potwierdzoną przez radcę prawnego za zgodność z oryginałem kopię odpisu z KRS z dnia 4 sierpnia 2006 roku spółki „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o., o numerze 0000114161, potwierdzającego posiadanie przez spółkę „Region” Sp. z o.o. 48,97 % udziałów Spółki –Koncesjonariusza.

Stwierdzić należy także, iż Koncesjonariusza łączy z nowym udziałowcem umowa franchisingowa z dnia 18 sierpnia 2005 roku, określająca warunki prowadzenia działalności nadawczej przez franchisingobiorcę oraz używania zarejestrowanego znaku towarowego „RMF MAXXX”.

Decyzją Nr DK – 427/2005 – 3/125/P z dnia 29 grudnia 2005 roku Przewodnicząca KRRiT dokonała zmiany nazwy programu rozpowszechnianego na podstawie koncesji Nr 125/P/2002-R na „RMF MAXXX - Częstochowa”.

Wobec powyższego KRRiT podjęła w dniu 21 listopada 2006 roku uchwałę Nr 597/2006 w sprawie zmiany pkt. VIII ppkt 1 przedmiotowej koncesji,
poprzez wpisanie jako jedynego udziałowca Spółki – Koncesjonariusza – spółki „Region” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie Przewodnicząca KRRiT została upoważniona w ww. uchwale do wydania decyzji zawierającej zastrzeżenie obowiązku przedstawienia dowodu rejestracji zmiany udziałowca spółki „A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o., tzn. odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS ze wskazaniem terminu do dokonania tej czynności.

W przypadku nie dopełnienia przez Koncesjonariusza obowiązku przewidzianego w pkt. 2 niniejszej decyzji Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyda decyzję uchylającą niniejszą decyzję na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Elżbieta KRUK

Otrzymują:

1.„A.D.A. CORPORATION RADIO FON” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie;2. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 18.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna