Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 rokuPobieranie 9.08 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar9.08 Kb.


PRZEWODNICZĄCA

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiD E C Y Z J A Nr DK – 386/2005 – 4/128/P

z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-R z dnia 21 maja 2002 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2531) i art. 104,155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 sierpnia 2005 roku, zmodyfikowanego wnioskiem z dnia 9 listopada 2004 roku spółki „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 638/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku

postanawia się

zmienić w koncesji Nr 128/P/2002-R z dnia 21 maja 2002 roku, wydanej spółce „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, punkt I. oraz nadać temu punktowi następujące brzmienie:


I. Udzielić spółce „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Bogusława 15/5 – zwanej „Koncesjonariuszem”, koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX - Szczecin” przeznaczonego do powszechnego odbioru – zwanego dalej „programem”.

Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji.”
U z a s a d n i e n i e

Spółka „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uzyskała w dniu 21 maja 2002 roku koncesję na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ABC”.

W dniu 24 sierpnia 2005 roku Koncesjonariusz złożył wniosek o zmianę pkt. I. przedmiotowej koncesji w zakresie zmiany nazwy programu z „Radio ABC” na „RMF MAXXX - Szczecin”.

W uzasadnieniu wniosku czytamy „coraz trudniejsza sytuacja na lokalnym rynku radiowym sprawiła, że Spółka po poszukiwaniach znalazła partnera, który dzięki zaoferowanemu nowemu projektowi radiowemu gwarantuje stabilne funkcjonowanie Spółki oraz sukces komercyjny, pozwalający osiągnąć sukces oferty programowej kierowanej do słuchacza mieszkającego w zasięgu stacji radiowej.”

Pismem z dnia 9 listopada 2005 roku Koncesjonariusz uzupełnił wniosek z dnia 24 sierpnia 2005 roku o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wnioskowanych zmian, które są wynikiem pomyłki Koncesjonariusza.

Koncesjonariusz nadesłał dwie umowy licencyjne:

- umowę pomiędzy spółką „Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. a „Region” Sp. z o.o., dotyczącą udzielenia licencji na używanie znaku słownego i słowno graficznego „RMF MAXXX”;

- umowę pomiędzy spółką „Region” Sp. z o.o. a „Radio ABC” Sp. z o.o., dotyczącą sublicencji na używanie znaku słownego i słowno graficznego „RMF MAXXX”.

Ponadto Koncesjonariusz nadesłał aneks do umowy licencyjnej, w myśl którego spółka „Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. określiła grupę podmiotów, którym spółka „Region” Sp. z o.o. może udzielić sublicencji. Na tej liście zgodnie z § 2 aneksu znajduje się spółka „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Pismem z dnia 12 września 2005 roku Koncesjonariusz zadeklarował, że zmiana nazwy programu nie wpłynie na realizację warunków programowych koncesji Nr 128/P/2002-R.

KRRiT postanowiła pozytywnie rozpatrzyć wniosek.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Danuta WANIEK
Otrzymują:

  1. Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

  2. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

  3. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 9.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna