Decyzja nr wwrpo/48/W/2012Pobieranie 31.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.93 Kb.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1596/12 SALDROG Sp. z o.o.

Zarządu Województwa ul. Usługowa 11

Zachodniopomorskiego 73-110 Stargard Szczeciński

z dnia 26.09.2012 r.DECYZJA

Nr WWRPO/48/W/2012
podjęta w dniu 26.09.2012 r.

przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

w osobach:

Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), art. 211 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1241  ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.)


orzeka się

zwrot od Beneficjenta – Firmy „SALDROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, środków otrzymanych w ramach umowy nr UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-00 z dnia 30 kwietnia 2009 r. na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji i świadczenia usług poprzez zakup kombajnu do cienkich dywaników na zimno wraz z urządzeniami peryferyjnymi” w łącznej kwocie: 345 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków tj. 20.11.2009 r., w tym:
  1. na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Zarządu Województwa nr 35 1020 4795 0000 9002 0210 4768 dotyczący środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- należność główna 293 250,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),


  1. na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. Zarządu Województwa nr 57 1020 4795 0000 9802 0108 3831 dotyczący środków współfinansowania w części budżetu państwa:

- należność główna w wysokości: 51 750,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Uzasadnienie

Beneficjent – „SALDROG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11, w dniu 30 kwietnia 2009 r. zawarł z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-00 na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji i świadczenia usług poprzez zakup kombajnu do cienkich dywaników na zimno wraz z urządzeniami peryferyjnymi” Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie” Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje” Poddziałanie 1.1.1 „Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa”. Dodatkowo pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (dalej: IZ RPO WZ) zostały zawarte aneksy do umowy o dofinansowanie o numerach: UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-01 z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-02 z dnia 09 października 2009 r.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 umowy IZ RPO WZ, zobowiązała się przekazać Beneficjentowi, po spełnieniu warunków określonych w umowie, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 345 000,00 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 293 250,00 zł, zaś ze środków budżetu państwa 51 750,00 zł. Beneficjent natomiast zobowiązał się do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie, z należytą starannością, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

W związku z zakończeniem realizacji projektu i złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, w dniach od 15 września 2009 r. do 17 września 2009 r. w siedzibie Beneficjenta przeprowadzono kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Dnia 20 listopada 2009 r. w związku z pozytywnym wynikiem kontroli przeprowadzonej przez IZ RPO WZ i stwierdzeniem, że Beneficjent zrealizował przedmiotowy projekt zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego przekazano Beneficjentowi płatność końcową w wysokości 345 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 6 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Nadmienia się, iż znacząca modyfikacja projektu następuje w przypadku, gdy dokonana przez Beneficjenta zmiana charakteryzuje się następującymi przesłankami:


  1. ma wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powoduje uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

  2. wynika ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej,

przy czym niezbędne jest wystąpienie przynajmniej jednej przesłanki określonej w pkt. 1 w wyniku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w pkt. 2.

W związku z powzięciem przez IZ RPO WZ informacji, że wobec Beneficjenta – Firmy SALDROG Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, IZ RPO WZ podjęła czynności mające na celu ustalenie czy czynnościami egzekucyjnymi objęte zostały także środki trwałe zakupione w ramach projektu nr RPOWZ/1.1.2/2008/076/Sz pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji i świadczenia usług poprzez zakup kombajnu do cienkich dywaników na zimno wraz z urządzeniami peryferyjnymi”.


W celu dokonania stosownych ustaleń IZ RPO WZ skierowała pismo do Beneficjanta, z prośbą o przekazanie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania dokumentów w przedmiotowej sprawie, celem zweryfikowania czy Beneficjent zachował zasadę trwałości projektu zgodnie z zapisami § 16 ust. 6 umowy o dofinansowanie. Przedmiotowe pismo nie zostało odebrane przez Beneficjenta pomimo dwukrotnego awizowania. Nadmienia się, iż ww. pismo przesłano na jedyny adres Beneficjenta znany IZ RPO WZ, tj. Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 11. Beneficjent nie informował IZ RPO WZ o zmianie siedziby Beneficjenta czy adresu do korespondencji, ponadto wyżej wskazany adres widnieje również w KRS on-line jako aktualna siedziba Beneficjenta.

Mając na względzie zapisy § 13 ust. 5 umowy o dofinansowanie IZ RPO WZ, podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej projektu nr RPOWZ/1.1.2/2008/076/Sz w celu zbadania, czy Beneficjent utrzymuje osiągnięte w ramach projektu wskaźniki produktu. Kontrola miała odbyć się w siedzibie Beneficjenta, mieszczącej się zgodnie z aktualną treścią wpisu KRS w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Usługowej 11. W dniu 27 kwietnia 2012 r. oddelegowani do przeprowadzenia kontroli pracownicy IZ RPO WZ nie zostali wpuszczeni na teren ww. nieruchomości z uwagi na fakt, że nieruchomość ta nie stanowi już własności Beneficjenta. Informację tą kontrolujący uzyskali od osoby trzeciej przebywającej pod ww. adresem. W związku z czym kontrolujący nie mieli możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie Beneficjenta. Ze względu na fakt, iż zawiadomienie o kontroli doraźnej zaplanowanej na dzień 27.04.2012 r., nie zostało Beneficjentowi skutecznie doręczone, tzn. termin kontroli nastąpił przed upływem 14 dni przeznaczonych na podwójne awizowanie przesyłki przez operatora pocztowego, a list zawiadamiający Beneficjenta o planowanej kontroli został zwrócony IZ RPO WZ jako niepodjęty w terminie, IZ RPO WZ podjęła czynności zmierzające do przeprowadzenia ponownej kontroli doraźnej przedmiotowego projektu. Termin kolejnej kontroli ustalono na dzień 6 czerwca 2012 r. określając ten termin tak, aby IZ RPO WZ miała pewność, że informacja o planowanej kontroli doraźnej została doręczona skutecznie Beneficjentowi, tj. odebrana przez Beneficjenta przed terminem planowanej kontroli (co potwierdzone będzie na zwrotnym potwierdzeniu odbioru listu przekazującego informację kontroli doraźnej) lub niepodjęta przez Beneficjenta w terminie 14 dni, pomimo podwójnego awizowania przesyłki, przed terminem planowanej kontroli i zwrócona IZ RPO WZ przez Pocztę Polską. Należy zaznaczyć, że zawiadomienie zarówno o kontroli planowanej w dniu 27 kwietnia 2012 r., jak i 6 czerwca 2012 r. zostało przesłane Beneficjentowi faxem oraz e – mailem zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, jednak numer faxu nie odpowiadał, a e – mail, pomimo dostarczenia, pozostał ze strony Beneficjenta bez żadnej odpowiedzi. W dniu 6 czerwca 2012 r. przedstawiciele IZ RPO WZ oddelegowani do przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu nie mieli możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie Beneficjenta.

Należy podkreślić, iż nieobecność podczas kontroli IZ RPO WZ osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta lub osób przez niego wyznaczonych, które zapewniłyby kontrolującym dostęp do urządzeń obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca projektu, stanowi odmowę poddania się kontroli, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 8) umowy o dofinansowanie.

Z uwagi na fakt, iż Beneficjent ponownie nie poddał się czynnościom kontrolnym, nie udało się ustalić, czy zakupione w ramach projektu środki trwałe znajdują w posiadaniu Beneficjenta oraz czy Beneficjent zachował zasadę trwałości projektu, tym samym Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z zapisów § 13 umowy o dofinansowanie, przez co dopuścił się naruszenia procedur w rozumieniu art. 211 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm) w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1241  ze zm.)

Dodatkowo z informacji dostępnych w KRS on-line wynika, iż dotychczasowy wspólnik „SALDROG” Sp. z o.o. w okresie trwałości zbył udziały w spółce, o czym Beneficjent nie poinformował IZ RPO WZ. Nadmienia się, iż zbycie udziałów w spółce będącej Beneficjentem w przypadku, gdy spółka ta nie kontynuuje działalności w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z umowy o dofinansowanie może skutkować wystąpieniem znaczącej modyfikacji projektu. Ponadto należy wskazać, że Beneficjent nie informował IZ RPO WZ o zaprzestaniu działalności ani o zmianie miejsca, w którym jest ona wykonywana, co stanowi także o naruszeniu przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z § 15 ust. 4 umowy o dofinansowanie, który stanowi, iż w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu 31 grudnia 2020 r., Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WZ o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.

W związku z naruszeniem przez Beneficjenta procedur poprzez niewywiązanie się z zapisów umowy o dofinansowanie oraz mając na względzie jej zapisy:  1. § 18 ust. 1 pkt. pkt. 2), który stanowi, że IZ RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu,

  2. § 18 ust. 1 pkt. pkt. 6), który stanowi, że IZ RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie,

  3. § 18 ust. 1 pkt. pkt. 8), który stanowi, że IZ RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent odmówił poddania się kontroli przez IZ RPO WZ

w dniu 27 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1062/12 w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-00 na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji i świadczenia usług poprzez zakup kombajnu do cienkich dywaników na zimno wraz z urządzeniami peryferyjnymi”.

W związku z powyższym pismem znak: WWRPO.II.IT.3461-5(1.1.2/2008/076)/04/12 z dnia 5 lipca 2012 r. IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie oraz wezwała Firmę do zwrotu środków wykorzystanych z naruszeniem procedur w łącznej kwocie 345 000,00 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków. Ww. pismo zostało dwukrotnie skierowane na adres Beneficjenta wskazany w umowie o dofinansowanie oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdorazowo pracownik Poczty Polskiej S.A. na kopercie pozostawił adnotację „Firma wyprowadziła się”. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż Beneficjent nie wskazał innego adresu siedziby firmy, oraz zważając iż na dzień wysłania pisma do Beneficjenta w KRS widniał adres: Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 11 oraz biorąc pod uwagę zapisy art. 44 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przesyłkę uznano za skutecznie doręczoną.

Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wskazanego w wezwaniu do zwrotu środków z dnia 05.07.2012 r., z dniem 02.08.2012 r. wobec Beneficjenta wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków z tytułu płatności dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-00. Jednocześnie Beneficjent został poinformowany o możliwości złożenia dowodów, wyjaśnień, zastrzeżeń oraz do wglądu w akta sprawy.

W uwagi na przewidziane terminy na zapoznanie się z aktami sprawy przez Beneficjenta postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków od Firmy SALDROG Sp. z o.o. zostało przedłużone do dnia 02.10.2012 r. Pismem z dnia 14.09.2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WZ poinformowała Beneficjenta o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie oraz pouczyła o prawach wynikających z art. 10 § 1 kpa.

Zgodnie z art. 25 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 15 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, do obowiązków którego należy m.in. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych.

W związku z faktem, iż Beneficjent nie dopełnił obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.02-32-076/08-00, poprzez niepoddanie się czynnościom kontrolnym, przez co uniemożliwił dokonanie weryfikacji czy w przypadku realizowanego projektu doszło do jego modyfikacji, w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zaszły przesłanki o których mowa w art. 211 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1241  ze zm.) tj. wykorzystanie środków przyznanych na realizację projektu niezgodnie z procedurami. Tym samym Beneficjent został zobligowany do zwrotu środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, a ponieważ Beneficjent nie dokonał zwrotu środków na skutek skierowanego do niego wezwania z dnia 05.07.2012 r., koniecznym stało się wydanie niniejszej decyzji.


Pouczenie
Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona może się zwrócić do Instytucji Zarządzającej RPO WZ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Otrzymują:


  1. SALDROG Sp. z o. o.

ul. Usługowa 11

73-110 Stargard Szczeciński  1. a/a


: sites -> bip.wzp.pl -> files -> articles
articles -> Bibliografia załącznik 5 do Strategii Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015
articles -> Pyrek Monika II m-ce MŚ Berlin 2009 (lekka atletyka, skok o tyczce) mkl szczecin 000 zł. Kolbowicz Marek
articles -> Lp. Nazwa komisji
articles -> Krupecki Krzysztof trener olimpijczyka M. Kolbowicza azs szczecin 500 zł Kula Piotr trener
articles -> Tomasz Gielo II miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w koszykówce azs radex Szczecin 500 zł Zbigniew Majcherek
articles -> Załącznik nr 10 do siwz część nr 1 – Urządzenia sieciowe: zarządzalne przełĄczniki wieżowe – 4 sztuki
articles -> Załącznik Nr 1 wykaz osób prawnych I fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
articles -> I. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
articles -> Europejski bank inwestycyjny
articles -> Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna