Decyzja radyPobieranie 30.06 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.06 Kb.
DECYZJA RADY
z dnia 27 marca 2000 r.
upoważniająca dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

(2000/C 106/01)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając art. 42 ust. 2, art. 10 ust. 4 i art. 18 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu)1,
uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiający zasady regulujące stosunki zewnętrzne Europolu z państwami trzecimi i instytucjami trzecimi niepowiązanymi z Unią Europejską, w szczególności art. 2 tych zasad 2,
uwzględniając akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiający zasady regulujące przyjmowanie przez Europol informacji od państw i instytucji trzecich, w szczególności art. 2 tych zasad3,
uwzględniając akt Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmujący zasady regulujące przekazywanie przez Europol danych osobowych państwom i instytucjom trzecim, w szczególności art. 2 i 3 tych zasad4,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Skuteczność zwalczania zorganizowanych form przestępczości może być dalej zwiększona przez ustanowienie właściwych stosunków między Europolem a państwami i instytucjami trzecimi.
  1. Niniejsza decyzja upoważnia dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań z pierwszą grupą państw trzecich i instytucjami niepowiązanymi z Unią Europejską, które zostały wybrane zgodnie z wymogami operacyjnymi oraz potrzebą zwalczania przez Europol, w sposób skuteczny, zorganizowanych form przestępczości.
  1. Niniejsza decyzja nie stanowi przeszkody dla Rady w przyłączeniu w kolejnej decyzji innych państw trzecich i instytucji niepowiązanych z Unią Europejską.
  1. Rada opracowała deklarację dotyczącą art. 42 Konwencji o Europolu zgodnie, z którą Europol, powinien na zasadzie priorytetu ustanowić stosunki z właściwymi organami powyższych państw, z którymi Wspólnoty Europejskie oraz ich Państwa Członkowskie ustanowiły dialog strukturalny.
  1. Dyrektor może rozpocząć rokowania dotyczące przekazywania danych osobowych tylko wtedy, gdy Rada stwierdzi brak przeszkód dotyczących rozpoczęcia takich rokowań, uwzględniając przepisy prawne i praktykę postępowania administracyjnego w zakresie ochrony danych w państwach trzecich oraz zainteresowanych instytucjach niepowiązanych z Unią Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1
1. Na mocy warunków ustanowionych w niniejszej decyzji, dyrektor Europolu jest upoważniony do rozpoczęcia rokowań z wymienionymi w art. 2 państwami trzecimi i instytucjami niepowiązanymi z Unią Europejską.
2. W zakresie, w jakim zamierza się dokonywać wymiany danych osobowych, umowy będące przedmiotem negocjacji zawierają przepisy dotyczące przyjmowania danych przez Europol, rodzaju przekazywanych danych, celu przekazywania lub wykorzystania tych danych oraz muszą zapewnić pełną zgodność z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o Europolu, a także z jej rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie.
3. W zakresie, w jakim zamierza się dokonywać wymiany danych osobowych zgodnie z wymogami poufności, umowy zawierają postanowienia dotyczące poufności zgodnie z art. 18 ust. 6 Konwencji o Europolu.
4. Umowy mogą zawierać przepisy dotyczące delegowania do Europolu oficerów łącznikowych z państw trzecich i instytucji trzecich, a także w miarę potrzeby, przepisy dotyczące delegowania z Europolu oficerów łącznikowych.
5. Jednakże, w przypadku gdy przewiduje się zawarcie umowy obejmującej przekazywanie przez Europol danych osobowych do państw trzecich i instutucji niepowiązanych z Unią Europejską, dyrektor Europolu może rozpocząć rokowania tylko po otrzymaniu stosownej jednomyślnej decyzji Rady podjętej na podstawie sprawozdania przedstawionego przez zarząd Europolu, stwierdzającj brak jakichkolwiek przeszkód do rozpoczęcia powyższych rokowań. Zarząd zasięga opinii wspólnego organu nadzorczego w tym zakresie. W celu wypracowania decyzji dotyczącej rozpoczęcia rokowań, Rada uwzględnia przepisy zawarte w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3 zasad regulujących przekazywanie przez Europol danych osobowych do państw i organizacji trzecich niepowiązanych z Unią Europejską.
Artykuł 2
1. Z zastrzeżeniem dysponowania przez Europol odpowiednimi zasobami ludzkimi i środkami finansowymi, zostają rozpoczęte rokowania z następującymi państwami trzecimi i instytucjami niepowiązanymi z Unią Europejską:
Państwa trzecie (w porządku alfabetycznym):
- Boliwia
- Bułgaria
- Cypr
- Estonia
- Federacja Rosyjska
- Islandia
- Kanada
- Kolumbia
- Litwa
- Łotwa
- Malta
- Maroko
- Norwegia
- Polska
- Peru
- Republika Czeska
- Rumunia
- Słowacja
- Słowenia
- Stany Zjednoczone Ameryki
- Szwajcaria
- Turcja
- Węgry.
Instytucje niepowiązane z Unią Europejską (w porządku alfabetycznym):
- ICPO-Interpol
- Światowa Organizacja Celna (WCO)
- UNDCP (Program Narodów Zjednoczonych w zakresie Kontroli Narkotyków).
2. Rozpatrując na mocy art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji swoje stanowisko zarząd podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia priorytetów w zakresie prowadzonych rokowań, uwzględniając deklarację Rady w sprawie art. 42 Konwencji o Europolu.
Artykuł 3
1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 1 ust. 5, Europol rozpoczyna rokowania przewidziane na mocy niniejszej decyzji, jak tylko zarząd stwierdzi prawidłowe przygotowanie tych rokowań. Zarząd przedstawia dyrektorowi Europolu wszelkie dalsze wytyczne dotyczące powyższych rokowań, jeśli uzna to za niezbędne.
2. Zarząd jest stale informowany o przebiegu rokowań. Sprawozdanie okresowe jest przedkładane zarządowi, co sześć miesięcy, pierwsze sprawozdanie należy przedstawić przed dniem 1 stycznia 2001 r.
Artykuł 4
1. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2000 r.W imieniu Rady

F. GOMES


Przewodniczący


1 Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2.

2 Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 19.

3 Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 17.

4 Dz.U. C 88 z 30.3.1999, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna