Decyzja radyPobieranie 67.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar67.23 Kb.


DECYZJA RADY
z dnia 21 grudnia 1998 r.
w sprawie promocji europejskich ścieżek kształcenia połączonego z pracą, w tym praktyk zawodowych
(1999/51/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejska, w szczególności jego art. 127,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2,
stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189 lit. c) Traktatu3,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Traktat czyni Wspólnotę odpowiedzialną za wykonanie polityki kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich w pełni respektując zakres ich odpowiedzialności, w szczególności promowanie mobilności osób podlegających kształceniu, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich;
2) Rada, decyzją 63/266/EWG4, ustanowiła zasady ogólne i wyznaczyła główne cele dla wdrożenia wspólnej polityki kształcenia zawodowego; decyzją 94/819/WE5 przyjęła program Leonardo da Vinci w celu wykonania polityki kształcenia zawodowego Wspólnoty Europejskiej;
3) podczas spotkania we Florencji, Rada Europejska zwróciła się do Komisji o zbadanie roli praktyk zawodowych w tworzeniu nowych miejsc pracy; Komisja podkreśliła ważną rolę praktyk zawodowych w komunikacie „Promowanie praktyk zawodowych w Europie”;
4) w rezolucji Rady z dnia 18 grudnia 1979 r. dotyczącej kształcenia młodzieży połączonego z pracą6 zaleca się, żeby Państwa Członkowskie wspierały rozwój efektywnych form łączenia kształcenia z praktyką zawodową;
5) w rezolucji z dnia 15 lipca 1996 r.7 Rada wzywa wszystkie Państwa Członkowskie do zapewnienia przejrzystości świadectw kształcenia zawodowego;
6) konkluzje przyjęte przez Radę dnia 6 maja 1996 r.8 dotyczące Białej Księgi Komisji „Nauczanie i uczenie się: w kierunku społeczeństwa uczącego się” podkreślają konieczność współpracy między szkołami a sektorem przedsiębiorstw; wytyczne zatrudnienia na 1998 r.9 i 1999 r. zalecają Państwom Członkowskim poprawę perspektyw zatrudnienia młodych ludzi poprzez nadanie im w kwalifikacji odpowiednich do wymagań rynku; w tym kontekście, Rada zachęca Państwa Członkowskie do tworzenia lub udoskonalania systemów kształcenia połączonego z pracą, gdzie stosowne;
7) zarówno ośrodek kształcenia, jak i przedsiębiorstwo, mogą być uzupełniającymi się polami do zdobywania wiedzy ogólnej oraz umiejętności technicznych, społecznych i personalnych; w związku z czym kształcenie połączone z pracą, w tym praktyki zawodowe, przyczynia się w dużej mierze do lepszej integracji zawodowej, społecznej, jak również integracji na rynku pracy; może ono być korzystne dla różnych grup społecznych oraz różnych poziomów nauczania i kształcenia, łącznie ze szkolnictwem wyższym;
8) rezolucja Rady z dnia 5 grudnia 1994 r.10 dotycząca jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego podkreśla ważność kształcenia połączonego z pracą i zachęca do wprowadzania okresów kształcenia zawodowego w innych Państwach Członkowskich, jak również do integracji tych okresów z krajowymi programami kształcenia zawodowego;
9) w celu promowania tej mobilności, należałoby sporządzić dokument „EUROPASS Training”, służący do zapisu na poziomie wspólnotowym okresu lub okresów kształcenia w innym Państwie Członkowskim;
10) istotne jest, zapewnienie jakości takich okresów mobilności ponadnarodowej; Państwa Członkowskie ponoszą w tym zakresie szczególną odpowiedzialność; Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, powinna stworzyć procedurę wymiany informacji i koordynacji działalności i Porozumień istniejących między Państwami Członkowskimi w celu wykonania niniejszej decyzji;
11) podczas nadzwyczajnego spotkania w Luksemburgu w sprawie zatrudnienia, Rada Europejska uznała decydującą rolę małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu stałych miejsc pracy;
12) kształcenie połączone z pracą, w tym praktyki zawodowe, w ramach mikro - przedsiębiorstw, a także małych i średnich przedsiębiorstw, jak również w sektorze rzemieślniczym, jest istotną pomocą zdolności zatrudniania; uwzględnia się ich szczególne wymagania w tej dziedzinie;
13) osoba podlegająca kształceniu powinna być właściwie poinformowana o istotnych przepisach obowiązujących w przyjmującym Państwie Członkowskim;
14) Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników podkreśla wagę walki z wszelkimi formami dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, kolor skóry, rasę, światopogląd lub wyznanie;
15) Rada, w zaleceniu z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącym dostępu kobiet do ustawicznego kształcenia zawodowego11, popiera dostęp kobiet oraz ich rzeczywisty udział w ustawicznym kształceniu zawodowym; istotne jest, żeby czuwać nad popieraniem równości szans w rzeczywistym udziale w ścieżkach europejskich; w tym celu powinny zostać podjęte właściwe środki;
16) Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi, jest zobowiązana do czuwania nad ogólną spójnością między stosowaniem niniejszej decyzji, a programami i inicjatywami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży;
17) istotne jest, żeby zapewnić stałe monitorowanie stosowania niniejszej decyzji; w tym celu Komisja została wezwana do składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno - Społecznemu oraz przedstawiania im każdej istotnej propozycji w przyszłości;
18) po upływie trzech lat od przyjęcia niniejszej decyzji, należy dokonać oceny jej skutków i nabytych doświadczeń, co pomoże zaplanować podjęcie ewentualnych działań korekcyjnych;
19) finansową kwotę referencyjną, w rozumieniu pkt. 2 deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 6 marca 1995 r., wprowadza się do niniejszej decyzji w celu ułatwienia wdrażania programu EUROPASS bez uszczerbku dla kompetencji władz budżetowych zdefiniowanych w Traktacie; wsparcie finansowe Wspólnoty jest ograniczona do etapu początkowego, tj. do okresu od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
20) zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, określonymi w art. 3b Traktatu, cele zaplanowanego działania dotyczącego opracowania dokumentu „EUROPASS Training” wymagają postępowania uzgodnionego na poziomie wspólnotowym, ze względu na różnorodność systemów i struktur kształcenia w Państwach Członkowskich; niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Cele

1. Celem niniejszej decyzji jest sporządzenie, na podstawie wspólnych zasad zdefiniowanych w art. 3, dokumentu zwanego „EUROPASS Training”. Jest on przeznaczony do zapisu na poziomie wspólnotowym okresu lub okresów kształcenia odbytych przez osobę w trakcie kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym odbywa kształcenie (nazwanych „ścieżkami europejskimi”).


2. Posługiwanie się tym zapisem, jak również udział w ścieżkach europejskich, odbywa się na zasadzie dobrowolności oraz nie narzuca żadnych innych obowiązków, ani też nie przyznaje innych praw niż te, które zostały określone w niniejszej decyzji.

Artykuł 2
Definicje

Do celów niniejszej decyzji oraz mając na uwadze różnice istniejące między systemami oraz ustalenia dotyczące kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, w Państwach Członkowskich, określa się następujące terminy:


1. „ścieżki europejskie” – oznaczają, jak zostało ustalone na użytek EUROPASS Training, każdy okres kształcenia zawodowego odbytego przez daną osobę w Państwie Członkowskim (przyjmujące Państwo Członkowskie) innym niż państwo, w którym osoba odbywa kształcenie połączone z pracą (Państwo Członkowskie pochodzenia), który tworzy część takiego kształcenia połączonego z pracą;
2. „osoba uczestnicząca w kształceniu połączonym z pracą” – oznacza każdą osobę, która, niezależnie od wieku, czy też poziomu wykształcenia, włącznie z wykształceniem wyższym, uczestniczy w kształceniu zawodowym. Kształcenie to, uznane lub poświadczone przez właściwe władze Państwa Członkowskiego pochodzenia według obowiązujących przepisów prawnych, procedur oraz praktyk, składa się z okresów praktyk w przedsiębiorstwie, lub, gdy sytuacja tego wymaga, w zakładzie lub w ośrodku kształcenia zawodowego, niezależnie od statusu osoby korzystającej ze ścieżek (umowa o pracę, umowa o odbycie praktyki zawodowej, uczeń lub student);
3. „mentor” – oznacza każdą osobę, która wobec pracodawcy prywatnego lub państwowego lub też ośrodka czy centrum kształcenia zawodowego w przyjmującym Państwie Członkowskim, jest odpowiedzialna za pomoc, informację, ukierunkowanie, jak też monitorowanie osób uczestniczących w ścieżkach europejskich;
4. „EUROPASS Training” – oznacza dokument stwierdzający, że jego posiadacz odbył okres lub okresy kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, w innym Państwie Członkowskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji;
5. „partner przyjmujący” oznacza każdą instytucję w przyjmującym Państwie Członkowskim (między innymi państwowy lub prywatny pracodawca, ośrodek lub centrum kształcenia zawodowego), która jest partnerem dla instytucji odpowiedzialnej za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia w celu dopełnienia formalności ścieżek europejskich.

Artykuł 3
Treść oraz wspólne zasady

Następujące warunki odnoszą się do zastosowania EUROPASS Training:


1. wszystkie ścieżki europejskie stanowią część kształcenia kontynuowanego w Państwie Członkowskim pochodzenia według obowiązujących tam przepisów prawnych, procedur oraz praktyk;
2. instytucja odpowiedzialna za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia razem z partnerem przyjmującym ustalają w ramach współpracy treść, cele, okres oraz warunki ścieżek europejskich;
3. przebieg ścieżek europejskich jest monitorowany i nadzorowany przez mentora.

Artykuł 4

EUROPASS Training

1. Informacyjny dokument wspólnotowy zwany EUROPASS Training, którego treść i wygląd są opisane w Załączniku, wydawany jest przez instytucję odpowiedzialną za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia każdemu, kto ukończy ścieżki europejskie.


2. EUROPASS Training:
a) określa ukończenie kształcenia zawodowego odbytego w ramach ścieżki europejskiej i dyplom, tytuł lub inne świadectwo zdobycia kwalifikacji wynikających z kształcenia;
b) stwierdza, iż ścieżka europejska jest częścią kształcenia odbytego w Państwie Członkowskim pochodzenia według obowiązujących tam przepisów prawnych, procedur i praktyk;
c) wyszczególnia zawartość ścieżki europejskiej, podając istotne informacje dotyczące każdego doświadczenia w pracy, odbytego kształcenia w ramach ścieżek europejskich, jak również gdzie sytuacja tego wymaga, nabytych umiejętności oraz sposobu oceny;
d) podaje czas trwania ścieżki europejskiej zorganizowanej przez partnera przyjmującego podczas praktyk zawodowych lub podczas kształcenia;
e) określa partnera przyjmującego;
f) określa funkcje mentora;
g) jest wydawany przez instytucję odpowiedzialną za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia. Zawiera dla każdej ze ścieżek europejskich zapis, będący integralną częścią programu EUROPASS Training, wypełniony przez partnera przyjmującego i podpisanego przez niego samego oraz przez osobę uczestniczącą w programie.

Artykuł 5
Spójność i komplementarność

W poszanowaniu procedur oraz zasobów szczególnych programów wspólnotowych i inicjatyw w edukacji i kształceniu zawodowym, Komisja w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi czuwa nad ogólną spójnością między realizacją niniejszej decyzji oraz wyżej wymienionymi programami i inicjatywami.Artykuł 6
Środki wspierania i działania towarzyszące

1. Komisja jest odpowiedzialna za tworzenie i właściwe upowszechnianie i monitorowanie EUROPASS Training w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi. W tym celu, każde Państwo Członkowskie wyznacza jedną lub kilka instytucji, które zajmują się wykonaniem EUROPASS Training na szczeblu krajowym w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, jak również, w zależności od potrzeb, z organizacjami reprezentującymi kształcenie połączone z pracą.


2. W tym celu, każde Państwo Członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby:
a) ułatwić dostęp do EUROPASS Training przez udzielanie właściwych informacji;
b) oszacować wykorzystane środki, oraz


  1. ułatwić równe szanse, w szczególności zwiększając świadomość wszystkich istotnych czynników.

3. Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, wykonuje system koordynacji i wzajemnej informacji.


4. Stosując przepisy niniejszej decyzji, Komisja i Państwa Członkowskie uwzględniają wagę małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła, jak również ich szczególne potrzeby.

Artykuł 7Finansowanie
Finansowa kwota referencyjna do celu wykonania art. 6 ust. 1, 3 i 4 w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi 7,3 miliona ECU.
Wysokość rocznych środków przyznanych zatwierdzana jest przez władze budżetowe w ramach perspektywy finansowej.

Artykuł 8

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2000 r.Artykuł 9
Ocena

Trzy lata po przyjęciu niniejszej decyzji, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jej realizacji, ocenia jej wpływ na wspieranie mobilności w ramach kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, proponuje dalsze środki korekcyjne zmierzające do podniesienia efektywności oraz przedkłada wszelkie wnioski, które uznaje za właściwe, w tym również wnioski budżetowe.Artykuł 10

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1998 r.W imieniu Rady

M. BARTENSTEINPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIK
EUROPASS TRAINING”
Opis dokumentu
Dokument ma postać broszury formatu A5.
Zawiera 12 stron i okładkę.
Pierwszej strona okładki nosi:
- słowa „EUROPASS Training”,
- logo Wspólnoty Europejskiej.
Na drugiej stronie okładki:
Ogólny opis „EUROPASS Training” (w języku, w którym kształcenie było prowadzone w Państwie Członkowskim pochodzenia).
Niniejszy dokument Wspólnotowy, zwany „EUROPASS Training”, został ustanowiony zgodnie z decyzją Rady 1999/51/WE w sprawie promocji europejskich ścieżek kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi(Dz. U. L 17 z 22.01.1999, str. 45). Jego celem (zgodnie z art. 1 niniejszej decyzji) jest ustanowienie dokumentu wspólnotowego zapisującego okres lub okresy kształcenia odbytych przez osobę w trakcie kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, ukończonych przez nią/niego w Państwach Członkowskich innych niż to, w którym odbywa się kształcenie.
Wydane przez … (władze odpowiedzialne za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia).
(Data i podpis)”
Strona 1 (w języku pochodzenia wystawienia)
Dane posiadacza:
- nazwisko,
- imię,
- podpis.
Wszystkie nagłówki będą podane w innych oficjalnych językach instytucji Unii Europejskiej na trzeciej stronie okładki.
Strona 2 (w języku partnera przyjmującego)
Europejska ścieżka 1


  1. odbyte kształcenie zawodowe;
  1. formularz ścieżki część odbytego kształcenia w Państwie pochodzenia;
  1. zawartość Europejskiej ścieżki, dostarczające istotne szczegóły dotyczące doświadczenia zawodowego lub odbytych kształceń na ścieżce i, jeśli konieczne, zdobyte kwalifikacje i metody oceny;
  1. czas trwania Europejskiej ścieżki;
  1. szczegółowe dane dotyczące partner przyjmującego;
  1. nazwisko i funkcja prowadzącego;
  1. podpisy przyjmującego partner i posiadacza.


Strona 3 (w języku pochodzenia wystawienia):
Europejska ścieżka 1
Szczegóły podane na stronie 2 powtórzone w języku pochodzenia wystawienia.
Strona 4 (w języku posiadacza):
Europejska ścieżka 1
Szczegóły podane na stronie powtórzone w języku w języku posiadacza, jeżeli jest różny od tego użytego na stronach 1 i 2, pod warunkiem, że jest to jeden z oficjalnych języków instytucji Unii Europejskiej.
Strony 5, 6 i 7:
Europejska ścieżka 2 (jeżeli konieczne)
Strony 8, 9 i 10:
Europejska ścieżka 3 (jeśli konieczne)

1 Dz.U. C 67 z 3.3.1998, str. 7.

2 Opinia wydana dnia 29 kwietnia 1997 r. (Dz.U. C 214 z 10.7.1998, str. 63).

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 30 kwietnia 1998 r. (Dz. C 152 z 18.5.1998, str. 48), wspólne stanowisko Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz.U. C 262 z 19.8.1998, str. 41) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 1998 r. (Dz.U. C 359 z 23.11.1998).

4 Dz.U. 63 z 20.4.1963, str. 1338/63.

5 Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8.

6 Dz.U. C z 3.1.1980, str. 1.

7 Dz.U. C 224 z 1.8.1996, str. 7.

8 Dz.U. C 195 z 6.7.1996, str. 1.

9 Dz.U. C 30 z 28.1.1998, str. 1.

10 Dz.U. C 374 z 30.12.1994, str. 1.

11 Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 37.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna