Decyzja w sprawie stypendium doktoranckiegoPobieranie 46.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar46.47 Kb.


Załącznik Nr 2 do Zarz. Nr 59/13/14

DATA WPŁYWU: ............................

Podpis osoby przyjmującej wniosek: .........................................
OPINIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ

DECYZJA W SPRAWIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Proponuje się przyznać/nie przyznać* stypendium doktoranckie kategorii I /II /III*


Stwierdza się:

 • komplet dokumentów/brak kompletu dokumentów*

 • poprawność informacji zawartych we wniosku

Podpisy komisji:

przewodniczący: .................................................

członkowie: ........................................................

........................................................

........................................................*niepotrzebne skreślić
Gliwice, dnia ...................................

Przyznaję/nie przyznaję* stypendium doktoranckie

kategorii I /II /III*
na okres od 1.10.20....... r. do .................... 20....... r.

/rok akademicki 20....../20.......

.................................................

REKTOR


*niepotrzebne skreślić
Gliwice, dnia ...................................
REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
WNIOSEK

o przyznanie stypendium doktoranckiego

na drugim i kolejnym roku studiów
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….

PESEL: ………………………………………………………………………………………………….

Wydział: ………………………………………………………………………………………………….

Dyscyplina: ………………………………………………………………………………………………

Rok studiów doktoranckich, na którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium: ………………..

nr tel.: ………………………………

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego kategorii .…...
na okres od 1.10.20….r. do …..…... 20…. r. /rok akademicki 20........./20…... **

OPIS POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH


 1. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich: .............

 2. Data otwarcia przewodu doktorskiego: ...................................................................................

 3. Wykaz publikacji: (wymienić publikacje z informacją wskazującą jednoznacznie na moment wydania - dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..


 1. Odbyte staże naukowe: (wymienić staże z podaniem okresu pobytu, instytucja, kraj/miasto - dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

**wpisać rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium doktoranckie lub daty wynikające z decyzji o przedłużeniu studiów doktoranckich (np. urlop macierzyński)


 1. Czynne uczestnictwo w konferencjach, zjazdach, sympozjach: (nazwa konferencji, miejsce i termin, temat wystąpienia oraz informację o charakterze udziału (referat/poster/bierny uczestnik - dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie )

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 1. Udział w projektach badawczych, grantach, patenty itp.: (opisać rodzaj badań, nazwa projektu/grantu badawczego, data rozpoczęcia i planowana data zakończenia projektu, data uzyskania patentu, data przyjęcia zgłoszenia patentowego)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….. 1. Praktyki zawodowe (działalność dydaktyczna):

 • liczba godzin i rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych (liczba przeprowadzonych godzin w poprzedzającym roku akademickim, na który można przyznać stypendium doktoranckie, rodzaj prowadzonych zajęć (wykład/ćwiczenia/laboratorium/projekt) potwierdzone przez promotora):

…………………………………………………………………….............................

 • hospitacja zajęć (kopia protokołu hospitacji zajęć)


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że: • zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej,

 • świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych
  z prawdą oświadczeń stwierdzam, że wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym.

...................... , dnia ………………… …………….….......................(podpis doktoranta)
OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA* DOTYCZACA POSTĘPÓW

W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


...................... , dnia …………………… ................................................................

(podpis opiekuna naukowego/promotora*)


DEKLARACJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI O ZAPEWNIENIU WYMAGANEGO OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W LICZBIE 90 GODZIN NA ROK AKADEMICKI 20..../20...

– zgodnie z § 3 ust.2 regulaminu


....................................................................(data, podpis kierownika jednostki)

*niepotrzebne skreślić


: Wydzialy
Wydzialy -> Nasz znak: wa. 6740 311. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
Wydzialy -> Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012r
Wydzialy -> Publikacje recenzowane i monografie naukowe
Wydzialy -> Decyzja na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203, art. 211, art. 378 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Wydzialy -> Karta przedmiotu
Wydzialy -> „bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie” 30. 09. 2015 r organizowaną przez
Wydzialy -> Karta przedmiotu
Wydzialy -> Dr hab inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. UŚ Katowice, 15. 06. 2015
Wydzialy -> Wojewódzki plan działania systemu państwowe ratownictwo medyczne na lata 2008 – 2010 DLA województwa warmińsko mazurskiego olsztyn, 2007 rok
Wydzialy -> Politechnika śLĄska wydział GÓrnictwa I geologii kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów

Pobieranie 46.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna