Decyzja wspólnego komitetu eog nr 76/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r zmieniająca Załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania I certyfikacja) do Porozumienia eogPobieranie 17.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.22 Kb.
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 76/2003
z dnia 20 czerwca 2003 r.
zmieniająca Załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2003 z dnia 14 marca 2003 r.1
(2) Dyrektywę 2002/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającą po raz dwudziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (krótkołańcuchowych chlorowanych parafin)2, należy włączyć do Porozumienia.
(3) Zalecenie Komisji 2002/575/WE z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do o-anizydyny oraz 1,4-dioksanu3 należy włączyć do Porozumienia.
(4) Zalecenie Komisji 2002/576/WE z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do etylu acetylooctanu, 4-chloro-o-krezolu oraz chlorku dimetylodioktadecyloamonu4 należy włączyć do Porozumienia.
(5) Dyrektywę Komisji 2002/62/WE z dnia 9 lipca 2002 r. dostosowującą do postępu technicznego po raz dziewiąty Załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń przy wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (składniki cynoorganiczne)5 sprostowaną w Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 64, należy włączyć do Porozumienia,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
W rozdziale XV do Załącznika II do Porozumienia, wprowadza się następujące zmiany:
1. w pkt. 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:
„- 32002 L 0045: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/45/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 177 z 6.7.2002 r., str. 21),
- 32002 L 0062: dyrektywą Komisji 2002/62/WE z dnia 9 lipca 2002 r. (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 58), sprostowaną w Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 64.”;
2. pod nagłówkiem „akty, które uwzględniają Umawiające się Strony” po pkt. 22 (zalecenie Komisji 2002/755/WE) dodaje się punkty w brzmieniu:
„23. 32002 H 0575: zalecenie Komisji 2002/575/WE z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do o-anizydyny oraz 1,4-dioksanu (Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 29).
24. 32002 H 0576: zalecenie Komisji 2002/576/WE z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do etylu acetylooctanu, 4-chloro-o-krezolu oraz chlorku dimetylodioktadecyloamonu (Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 35).”
Artykuł 2
Teksty dyrektyw 2002/45/WE oraz 2002/62/WE, sprostowane w Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 64 oraz zaleceń 2002/575/WE i 2002/576/WE w językach islandzkim i norweskim, publikowane w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 21 czerwca 2003 r., pod warunkiem, że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia* zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

1 Dz.U. L 137 z 5.6.2003, str. 32.

2 Dz.U. L 177 z 6.7.2002, str. 21.

3 Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 29.

4 Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 35.

5 Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 58.

* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna