Decyzja wykonawcza komisjiPobieranie 11.94 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar11.94 Kb.
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z XXX

w sprawie zgodności normy EN 60065:2002/A12:2011 „Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne – Wymagania bezpieczeństwa” i normy EN 60950-1:2006/A12:2011 „Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe” z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów1, w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit pierwszy,

po zasięgnięciu opinii Stałego Komitetu ustanowionego na podstawie art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego2,

a także mając na uwadze, co następuje:  1. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE wymaga od producentów wprowadzania na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych.

  2. Zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny, o ile uwzględnione zostały zagrożenia i kategorie zagrożeń objęte odnośnymi normami krajowymi, jeżeli spełnia on dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich, do których Komisja opublikowała odniesienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 2 wymienionej dyrektywy.

  3. Na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE europejskie organy normalizacyjne ustanawiają normy europejskie na podstawie zleceń sporządzanych przez Komisję.

  4. Na podstawie art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE Komisja publikuje odniesienia do takich norm.

  5. W dniu 28 września 2009 r. Komisja przesłała europejskim organom normalizacyjnym zlecenie M/452 w celu opracowania europejskiej normy bezpieczeństwa mającej zapewnić wymogi odnoszące się do ochrony przeciw nadmiernemu ciśnieniu akustycznemu, którego źródłem są przenośne odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe z funkcją odtwarzania muzyki.

  6. W odpowiedzi na zlecenie Komisji Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) przyjął w dniu 24 stycznia 2011 r. normę EN 60065:2002/A12:2011 „Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne – Wymagania bezpieczeństwa” i normę EN 60950-1:2006/A12:2011 „Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe”.

  7. Normy EN 60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/A12:2011 są zgodne ze zleceniem M/452 i spełniają ogólny wymóg bezpieczeństwa określony w dyrektywie 2001/95/WE. Odniesienia do nich należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  8. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie przepisów dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

Norma EN 60065:2002/A12:2011 „Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne – Wymagania bezpieczeństwa” i norma EN 60950-1:2006/A12:2011 „Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe” spełniają ogólny wymóg bezpieczeństwa określony w dyrektywie 2001/95/WE dla zagrożeń, których dotyczą.Artykuł 2

Odniesienia do norm EN 60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/A12:2011 publikowane są w części C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Komisji

John Dalli


Członek Komisji


1Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

2Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

PL   PL


Pobieranie 11.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna