Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagranicznąPobieranie 12.03 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar12.03 Kb.


PRZEWODNICZĄCA

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


D E C Y Z J A (Zezwolenie) Nr DK – 255/2005 – 8/277

z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Na podstawie art. 40a ust. 1, 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 lutego 2004 roku zmienionego wnioskiem z dnia 25 października 2004 roku spółki „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 296/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku

postanawia się

1. Wyrazić zgodę na nabycie udziałów w spółce „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę European Renaissance Capital II. L.P.

2. Zobowiązać Koncesjonariusza do przedstawienia dowodu złożenia wniosku o rejestrację zmian w strukturze własnościowej spółki w  terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

3. Zobowiązać Koncesjonariusza do zarejestrowania oraz do przedstawienia dowodu rejestracji zmian w strukturze własnościowej spółki, tzn. odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w  terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o rejestrację zmian w strukturze własnościowej spółki.


U z a s a d n i e n i e

Spółka „ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 7 maja 2002 roku koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „PILOT”.

W dniu 9 lutego 2004 roku Koncesjonariusz złożył wniosek o zmianę pkt. XI. ppkt. 1 przedmiotowej koncesji w zakresie zmiany struktury własnościowej Koncesjonariusza, która miała kształtować się następująco:


 • Krzysztof Cechnicki 102 udziały;

 • European Renaissance Capital II L.P. 29 udziałów;

 • ABN AMRO Renaissance Capital N.V. 70 udziałów;

 • Piotr Mroczyk 97 udziałów;

 • Piotr Bardadin 2 udziały.

W dniu 25 października 2004 roku Koncesjonariusz złożył kolejny wniosek o zmianę struktury własnościowej Koncesjonariusza, która zdaniem strony jest końcowym etapem restrukturyzacji i miała kształtować się następująco:

 • European Renaissance Capital II L.P. 48 udziałów;

 • ABN AMRO Renaissance Capital N.V. 150 udziałów;

 • Media Net Interactive sp. z o.o. 101 udziałów;

 • Krzysztof Cechnicki 1 udział.

Pismem z dnia 21 lutego 2005 roku Koncesjonariusz przedstawił kopię uchwały NZW spółki Media Net Interactive sp. z o.o. w sprawie zmiany firmy tej spółki na com. Investment sp. z o.o. oraz wniosek o wpis przedmiotowej zmiany do KRS.

Zdaniem Koncesjonariusza wejście do spółki „ANTENA 2” Sp. z o.o. nowych udziałowców zagranicznych zapewni stabilność finansową spółki, a w przyszłości możliwość dofinansowania planowanych projektów i inwestycji.

Z uwagi na fakt, że spółka European Renaissance Capital II L.P. jest podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu wymaga uzyskania zezwolenia Przewodniczącego KRRiT.

Wydanie przedmiotowego zezwolenia (wyrażone, zgodnie z brzmieniem art. 33 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji w formie decyzji administracyjnej) ma na celu prawidłowe stosowanie przepisów prawnych, które są podstawą działania Koncesjonariusza.

KRRiT uwzględniając fakt spełnienia przesłanek wynikających z art. 35 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji postanowiła pozytywnie rozpatrzyć wniosek Koncesjonariusza.

W przypadku nie dopełnienia przez Koncesjonariusza obowiązków przewidzianych w pkt. 2. i 3. niniejszej decyzji Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyda decyzję uchylającą niniejszą decyzję na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.


Danuta WANIEK

Otrzymują:

 1. ANTENA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

 2. a/a.Pobieranie 12.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna