Definicja konfliktu interesów Konflikt interesówPobieranie 66.17 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar66.17 Kb.
Konflikt interesów
Zarząd Banku zatwierdził politykę dotyczącą konfliktu interesów, która musi być stosowana w całej Grupie Handelsbanken. Politykę opracowano w oparciu o regulacje Swedish Financial Supervisory Authority /pl. Szwedzki nadzór finansowy/. Polityka formułuje podstawy zarządzania konfliktami interesów w Grupie Handelsbanken i stanowi część "Wytycznych dotyczących etyki dla Grupy Handelsbanken".
Definicja konfliktu interesów

Konflikt interesów oznacza, że podmiot lub pracownik Grupy Handelsbanken lub przedstawiciel Grupy oraz klient są zainteresowani w osiągnięciu różnych wyników transakcji, zlecenia, usługi lub podobnych operacji, które realizowane są na rzecz klienta. Konflikt interesów może również wystąpić pomiędzy różnymi klientami Grupy Handelsbanken w sytuacji, gdy podmiot/podmioty należący/e do Grupy ma/mają za zadanie dbać o sprzeczne interesy klientów oraz gdy interes podmiotu również może stać w sprzeczności z interesami reprezentowanymi przez różnych klientów.
Odpowiedzialność za identyfikację i zarządzanie konfliktami interesów

W związku z tym, że na różnych obszarach działalności mogą występować różne rodzaje konfliktów interesów, zidentyfikowanie ich i zarządzanie nimi w obrębie danej jednostki musi zostać dostosowane do rodzaju prowadzonych działań. Osoba zarządzająca daną jednostką jest odpowiedzialna za wskazanie, które ze wskazanych poniżej konfliktów interesów mogą wystąpić w ramach działań danej jednostki oraz zidentyfikowanie ewentualnych innych konfliktów interesów, jakie mogą wystąpić w danej jednostce, jak również za kontrolowanie konfliktów interesów dotyczących danej jednostki. Odpowiedzialność osoby zarządzającej daną jednostką polega głównie na zapewnieniu stosowania procedur podejmowania odpowiednich kroków mających na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi na interesy klientów.


Informowanie klientów o konflikcie interesów

Jeżeli uniknięcie konfliktu interesów nie jest możliwe i ucierpią na tym interesy klienta, musi on zostać poinformowany o wystąpieniu takiej sytuacji, przy czym informacja taka musi być sporządzona i dostarczona w formie możliwej do przechowania. Celem takiej informacji jest zapewnienie klientowi wsparcia w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej usługi, w przypadku powstania konfliktu interesów.


Przykłady konfliktów interesów oraz sposoby zarządzania nimi

Poniżej znajduje się zestawienie konfliktów interesów oraz instrukcje zarządzania nimi.


Poniższa lista ani instrukcje nie wyczerpują katalogu możliwych rodzajów konfliktów interesów i sposobów zarządzania nimi. Jeżeli którakolwiek jednostka zauważy jakiekolwiek inne rodzaje konfliktów interesów, należy zawiadomić o tym Departament Prawny Handelsbanken AB S.A Oddział w Polsce.Przykłady konfliktów interesówInstrukcje dotyczące sposobów ich rozwiązywania


1

Bank obraca papierami wartościowymi na własny rachunek i jednocześnie dysponuje informacjami na temat przyszłych transakcji z klientami, których dotyczą te papiery wartościowe.


Transakcje te muszą być obsługiwane przez pracowników, którzy nie mają dostępu do informacji o klientach, których dotyczą te papiery ani nie są zaangażowani w obsługę transakcji tych klientów.

2

Bank ma dostęp do informacji na temat np. niekorzystnej sytuacji finansowej spółki a jednocześnie inwestuje w papiery tej spółki.

Tak jak w pkt.1

3

Pracownik Banku obraca na własny rachunek papierami wartościowymi w sytuacji, gdy mógłby powstać konflikt interesów z klientem banku.

Zarządzenie tym konfliktem określone jest Kodeksie etycznym Banku oraz w Ogólnej informacji dotyczącej zaangażowania pracowników poza Bankiem.

4

Bank uczestniczy w finansowaniu klienta, a jednocześnie Bank doradza /lub ubiega się o świadczenie usług doradztwa/ innej spółce, która zamierza przejąć tego klienta.

Transakcje z zakresu corporate finance muszą być prowadzone odrębnie od pozostałych transakcji prowadzonych przez Bank oraz z zachowaniem zasad poufności (tzw. Chinese walls).

5

Dotyczy transakcji z zakresu corporate finance - Bank doradza firmie i jednocześnie złożył ofertę współpracy firmie, która jest zainteresowana np; jej przejęciem lub fuzją.


Tak jak w pkt.4

6

Bank doradza kilku spółkom, które sprawdzają tę samą ‘spółkę będącą przedmiotem zainteresowania’.

Doradztwo świadczone na rzecz różnych spółek musi być realizowane całkowicie niezależnie. To oznacza, że zespoły doradzające spółkom muszą funkcjonować w różnych lokalizacjach np. zespół doradzający jednej spółce może być umiejscowiony w lokalizacji oddziału, a zespół doradzający innej spółce np. w lokalizacji centrali Banku. Ponadto, zabronione jest informowanie spółek, którym Bank doradza a także spółek będących przedmiotem zainteresowania spółek, na rzecz, których Bank świadczy usługi doradztwa o zakresie i przedmiocie doradztwa prowadzonego przez Bank na rzecz innych podmiotów.


7

Bank zapewnia raporty z analizy nt możliwości zainwestowania w daną spółkę a jednocześnie Departament Corporate Finance doradza tej spółce.Zarządzanie tym konfliktem jest określone w instrukcjach dla operacji z zakresu corporate finance.

8

Bank doradza spółce, która zamierza wyemitować obligacje / lub inne instrumenty dłużne/ w celu pozyskania finansowania a jednocześnie Bank doradza innym klientom wskazując wady i zalety inwestowania w obligacje.


Realizacja różnych operacji musi być wykonywana w taki sposób, aby wyeliminować możliwość wymiany informacji.

9

Handelsbanken Asset Management realizuje zlecenia za pośrednictwem innych jednostek Banku.

Handelsbanken Asset Management działa w oparciu o procedurę oceny kontrahentów/stron. Procedura ma zastosowanie w realizacji transakcji dotyczących papierów wartościowych oraz zapewnia możliwość sprawdzenia czy transakcje zostały zrealizowane na warunkach rynkowych.10

Pracownik Banku doradza klientom a jednocześnie zarządza portfelami inwestycyjnymi innych klientów.

Operacje muszą być wykonywane przez różne osoby oraz należy zapewnić, że ich strony nie mają dostępu do wzajemnych danych dotyczących takich transakcji.11

Bank lub inny podmiot z Grupy zarządza wieloma portfelami inwestycyjnymi, co może skutkować powstaniem konfliktu interesów w szczególności w ramach wyboru miejsca realizacji transakcji.Sporządzono wytyczne dotyczące miejsc realizacji zleceń.

12

W wyniku realizacji dyspozycji złożonych przez klientów określone grupy klientów mogą odnosić korzyści kosztem innych grup, zarówno odnośnie rejestracji złożonych dyspozycji jak i dystrybucji realizowanych transakcji.


Tak jak w pkt.11

13

Bank obciąża klientów ukrytymi opłatami i prowizjami, co uniemożliwia klientom oszacowanie rzeczywistych kosztów realizowanych transakcji.


Należy sporządzić pełną listę opłat i prowizji oraz przekazać klientowi odpowiednie informacje przed podjęciem przez niego decyzji o skorzystaniu z danej usługi.

14

Bank otrzymuje wynagrodzenie lub sam płaci na rzecz osoby trzeciej za produkty lub usługi, które oferuje klientowi.


Klient musi zostać poinformowany o takim wynagrodzeniu

15

Wynagrodzenie uzależnione od produktów bankowych /np. obligacji kapitałowych, funduszy inwestycyjnych / może mieć wpływ na treść doradztwa udzielanego klientom.


Doradzając klientowi doradca musi kierować się wyłącznie oczekiwaniami/wymogami klienta.

16

Pracownicy dają klientom lub przyjmują od klientów korzyści/prezenty.

Kodeks etyczny Banku zawiera zasady jakimi powinni kierować się pracownicy w sytuacjach dotyczących przyjmowania i dawania łapówek.


17

Wynagrodzenie pracowników Banku uzależnione jest od uzyskanego wyniku.

Zasady wynagradzania uzależnionego od uzyskanego wyniku powinny być skonstruowane tak, aby nie naruszać interesów klientów. Jednym ze sposobów pozwalających na realizację powyższego jest oparcie wynagrodzenia na wyniku uzyskanym przez cały zespół a nie przez poszczególnych pracowników.


18

Pracownicy Banku są zaangażowani w realizację zleceń poza Bankiem.

Instrukcje regulujące tę kwestię znajdują się w Ogólnej informacji dotyczącej zaangażowania pracowników poza Bankiem.

Conflicts of interest


The Bank's central board has issued a policy for conflicts of interest to be applied for the Handelsbanken Group in line with the regulations of the Swedish Financial Supervisory Authority. The policy constitutes the basis for all management conflicts of interest in the Handelsbanken Group and is part of the Group’s Ethical guidelines.

Definition of a conflict of interest

A conflict of interest means that a company or an employee within the Handelsbanken Group, or a representative of the Group and a customer have differing interests in the outcome of a transaction, an assignment, a service or a similar operation that is carried out on behalf of the customer. A conflict of interest may also occur between different customers within the Handelsbanken Group where the company/companies within the Group are supposed to observe the customers' differing interests and where also the company’s interests may be in conflict with the different interests represented by the customers.


Responsibility for identifying and managing conflicts of interest

As conflicts of interest vary in different areas of operation, the identification and management of conflicts of interest within a unit must be adapted to the type of the operations. It is the responsibility of each head of unit to identify which of the below-mentioned conflicts of interest are applicable to the unit's operations and if there are other conflicts of interest than these and to follow up the conflicts of interest relating to the unit. The responsible unit head handles conflicts of interest primarily by making sure that procedures are applied and measures taken that prevent the customers’ interests being affected negatively.


Informing a customer about a conflict of interest

If it is impossible to avoid a conflict of interest and the customer's interests as a consequence may be affected negatively, the customer must be informed about the situation and the information must be provided in such a way that it can be saved. The purpose of the information is to support the customer in making an informed decision about the service where the conflict of interest arises.


Examples of conflicts of interest and how they are managed

In the following, the conflicts of interest identified are indicated and instructions for their management are given.


Neither this list nor the instructions given are exhaustive. If any additional conflicts of interest are identified by any unit, Legal department in Handelsbanken AB S.A Oddział w Polsce must be contacted.


Examples of conflicts of interest

Instructions

1

The Bank trades a security on its own account, and we have information on future transactions with clients relating to the same security.

The Bank's trading in securities on its own account is to be handled by staff who do not process customer transactions and do not have information on customer trading.

2

The Bank has access to information concerning, for example, a company's strained financial position, and at the same time the Bank is trading on its own account in securities issued by that company.

See point 1 above.

3

An employee of the Bank is trading on his/her own account in a security, where a customer may have a conflicting interest.

Managed through Ethical guideline and guidelines for Assignments outside the Bank.

4

The Bank is participating in financing relating to a customer, and at the same time the Bank is (or is seeking to become) an adviser to another company, which wishes to acquire the customer.

Corporate finance operations are to be run separately from other operations in the Bank, and behind "Chinese walls".

5

In its corporate finance operations, the Bank has advised a company and Bank bids for cooperation with company which is interested in e.g. the merger or acquisition.

See point 4 above.

6

The Bank acts as advisor to several companies which are investigating the same "target company".

The advisory services to the various companies must be carried out completely separately. This means, for example, that if the same branch is involved in providing advice to several companies, only the staff who gives advice to one of the companies may be based at the branch – the staff who give advice to another company must carry out their work from the regional head office, for example. In addition, the various companies as well as the "target company" must not in any way be informed about the fact that the Bank is supplying advice to anyone else concerning the matter.

7

The Bank is providing investment research on a company, and at the same time the Bank's Corporate Finance department is advising this company.

Managed in the instructions for corporate finance operations.

8

The Bank is advising a company which intends to issue bonds (or other instruments of debt) for funding purposes; at the same time, the Bank is advising other customers on the advantages and disadvantages of investing in the bonds.

The different operations must be kept separate.

9

Handelsbanken Asset Management uses other units of the Bank for execution of orders, etc.

Handelsbanken Asset Management has a procedure for evaluating counterparties. This is used for executing securities transactions with a follow-up that they have been executed on market terms.

10

An employee gives advice to customers at the same time as he/she makes investment decisions for discretionary portfolios held by other customers.

The operations must be carried on by different persons and it must be ensured that the different operations do not have access to each others' trading.

11

The Bank or another company in the Group has several discretionary management assignments, in which conflicts of interest may arise, particularly in terms of allocation of executed transactions.

Guidelines have been established for allocation of transactions executed

12

When executing orders on behalf of customers, certain groups of clients may benefit at the expense of other groups, in both the registration of submitted orders and the distribution of executed transactions.

See section 11.

13

The Bank may charge customers fees and payments which are hidden from the customers; customers are therefore not able to judge what the service is costing them.

A complete price list must be established and relevant information provided to the customer before the customer makes a decision about the service.

14

The Bank makes payments to or receives payments from a third party in respect of products or services provided to the customer.

The customer must be informed about such remuneration.

15

Internal remuneration relating to the Bank's products (for example equity-linked bonds, mutual funds) may affect the advice given to customers by advisors.

When providing advice, the advisor must take into account only the customer's requirements.

16

Employees give or receive benefits or gifts to or from customers.

The Bank's Ethical guidelines include rules regarding the giving and taking of bribes.

17

Performance-based remuneration to employees of the Bank.

In the Bank, performance-based remuneration should be managed so that is not detrimental to customers' interests. One method of achieving this could be to base the size of the remuneration on the work of an entire unit, rather than the performance of one individual.

18

Employees of the Bank have assignments outside the Bank.

Instructions are in Assignments outside the Bank.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna