Definicje zakażEŃ szpitalnychPobieranie 176.11 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar176.11 Kb.

DEFINICJE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCHZintegrowany System Zarządzania

wIELKOPOLSKIE CENTRUM pulmonologii

i torakochirurgii IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW


Wydanie: 2

Obowiązuje od:

01.08.201Or.
Strona: /
Definicje zakażeń szpitalnych

Opracowanie:

Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych

na podstawie

Centers for Diseases Control

Sierpień 2010Uwagi ogólne


 1. Opracowane definicje zakażeń szpitalnych służą prowadzeniu monitorowania przy zastosowaniu jednolitych kryteriów i w związku z tym mogą różnić się od definicji klinicznych stosowanych do stawiania diagnoz i wdrażania leczenia u indywidualnego pacjenta, w szczególności może dotyczyć to takich zagadnień jak zapalenie płuc i sepsa.

 2. Wiele wymienionych kryteriów, w szczególności laboratoryjnych może nie mieć zastosowania z tego powodu, że te badania nie są wykonywane w polskich szpitalach, dotyczy w szczególność badań ilościowych na materiale z dróg oddechowych, badań wirusologicznych i badań w kierunku drobnoustrojów atypowych.

 3. Wyznaczenie bariery czasowej, najczęściej określanej jako 48 godz. od przyjęcia do szpitala, po której przekroczeniu zakażenie definiowane jest jako szpitalne ma charakter jedynie pomocniczy a nie rozstrzygający.

 4. Należy zwrócić szczególną uwagę na różnicowanie zakażenia z kolonizacją, głównie na Oddziale Intensywnej Terapii i w szczególności dotyczy materiału pobieranego z dróg oddechowych oraz przewlekłych zmian skórnych np. odleżyny.

 5. Zakażenie szpitalne powinno być różnicowane z procesem zapalnym, który wynika z reakcji organizmu na czynnik inny niż zakaźny np. reakcja na ciało obce jakim jest linia naczyniowa lub reakcja polekowa.

 6. Wtórne zakażenia krwi, rozwijające się w wyniku zakażenia toczącego się w innym miejscu (np. w drogach moczowych tzw. urosepsa), nie jest rejestrowane jako oddzielne zakażenie, ale jako powikłanie zakażenia w wyniku, którego doszło do wysiewu drobnoustroju do krwi.

 7. Definicja „kliniczna sepsa” lub „sepsa” nie jest aktualnie stosowana.


 1. ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO

Kryterium

Objawowe zakażenie układu moczowego (ZUM-O)

1a

Pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego w momencie pobierana moczu na badanie

i

występuje co najmniej jeden z następujących objawów, bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgoweji

posiew moczu, w którym stwierdza się ³ 105 CFU /ml , nie więcej niż dwa gatunkilub

pacjent miał założony cewnik do pęcherza moczowego , który został usunięty w ciągu 48 godz. od pobrania materiału na badanie

i

występuje co najmniej jeden z następujących objawów, bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgoweji

posiew moczu, w którym stwierdza się ³ 105 CFU /ml , nie więcej niż dwa gatunki
1b

Pacjent nie ma i nie miał założonego cewnika do pęcherza moczowego w ciągu 48 godz. od pobrania materiału

i

występują co najmniej dwa z poniższych objawów bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C u pacjenta ≤65 roku życia , parcie na pęcherz moczowy, objawy dyzuryczne, częstomocz, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgoweji

posiew moczu, w którym stwierdza się ≥105 CFU/ml, nie więcej niż 2 gatunki
2a

Pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego w momencie pobierana moczu na badanie

i

występuje co najmniej jeden z następujących objawów, bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgoweji

badanie ogólne moczu wykazuje odchylenia, określone jako jeden z poniższych:

- test paskowy dodatni na esterazę leukocytarną i/lub azotany

- ropomocz (>10 leukocytów w 1 mm3 moczu, co odpowiada ≥ 3 leukocytów w polu widzenia mikroskopu przy dużym powiększeniu nieodwirowanego moczu)

- widoczne drobnoustroje w preparacie nieodwirowanego moczu, barwionym metodą Grama

i

posiew moczu w mianie ≥103CFU/ml i < 105CFU/ml i nie więcej niż dwa gatunkilub

pacjent miał założony cewnik do pęcherza moczowego , który został usunięty w ciągu 48 godz. od pobrania materiału na badanie

i

występuje co najmniej jeden z następujących objawów, bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgoweji

badanie ogólne moczu wykazuje odchylenia, określone jako jeden z poniższych:

- test paskowy dodatni na esterazę leukocytarną i/lub azotany

- ropomocz (>10 leukocytów w 1 mm3 moczu, co odpowiada ≥ 3 leukocytów w polu widzenia mikroskopu przy dużym powiększeniu nieodwirowanego moczu)

- widoczne drobnoustroje w preparacie nieodwirowanego moczu barwionym metodą Grama

i

posiew moczu w mianie ≥103CFU/ml i < 105CFU/ml i nie więcej niż dwa gatunki2b

Pacjent nie ma i nie miał założonego cewnika do pęcherza moczowego w ciągu 48 godz. od pobrania materiału

i

występują co najmniej dwa z poniższych objawów bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C u pacjenta ≤65 roku życia , parcie na pęcherz moczowy, objawy dyzuryczne, częstomocz, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgoweji

badanie ogólne moczu wykazuje odchylenia, określone jako jeden z poniższych:

- test paskowy dodatni na esterazę leukocytarną i/lub azotany

- ropomocz (>10 leukocytów w 1 mm3 moczu, co odpowiada ≥ 3 leukocytów w polu widzenia mikroskopu przy dużym powiększeniu nieodwirowanego moczu)

- widoczne drobnoustroje w preparacie nieodwirowanego moczu barwionym metodą Grama

i

posiew moczu w mianie ≥103CFU/ml i < 105CFU/ml i nie więcej niż dwa gatunki3

Pacjent poniżej 1 roku życia, z lub bez cewnika do pęcherza moczowego i co najmniej jeden z następujących objawów bez identyfikacji innej przyczyny: gorączka > 380C (temperatura centralna), hipotermia < 360C, bezdech, bradykardia, objawy dyzuryczne, letarg, wymioty

i

badanie ogólne moczu wykazuje odchylenia, określone jako jeden z poniższych:- test paskowy dodatni na esterazę leukocytarną i/lub azotany

- ropomocz (>10 leukocytów w 1 mm3 moczu, co odpowiada ≥ 3 leukocytów w polu widzenia mikroskopu przy dużym powiększeniu nieodwirowanego moczu)

- widoczne drobnoustroje w preparacie nieodwirowanego moczu barwionym metodą Grama

i

posiew moczu w mianie ≥103CFU/ml i < 105CFU/ml i nie więcej niż dwa gatunki


Bezobjawowe zakażenie układu moczowego przebiegające z bakteriemią (ZUM-B)
Pacjent z lub bez cewnika do pęcherza moczowego i nie ma objawów : gorączka > 380C, tkliwość nadłonowa, ból lub tkliwość w okolicy żebrowo-kręgowej, dyzuria, parcie na mocz, częste oddawania moczu lub u pacjenta< 1 roku życia nie ma objawów: gorączka > 380C (temperatura centralna), hipotermia < 360C, bezdech, bradykardia, objawy dyzuryczne, letarg, wymioty

i

posiew moczu, w którym stwierdza się ³ 105 CFU /ml , nie więcej niż dwa gatunki uropatogenów (Pałeczki Gram ujemne, Staphylococcus sp., Candida, beta-hemolityczne paciorkowce, Enterococcus sp., G.vaginalis, Aerococcus urinae, Corynebacterium ( ureaza dodatnia)i

dodatni posiew krwi w którym stwierdzany drobnoustrój taki jak w posiewie moczuKomentarz

Końcówka cewnika moczowego nie jest materiałem diagnostycznym

Mocz na posiew musi być pobrany we właściwy sposób: z zachowaniem zasad czystości ujścia cewki lub poprzez cewnikowanie ; u pacjenta cewnikowanego mocz na posiew jest pobierany poprzez zdezynfekowany port

U niemowląt mocz na posiew jest pobierany poprzez cewnikowanie lun nakłucie nadłonowe; dodatni posiew moczu uzyskanego poprzez pobranie z worka jest niewiarygodny i powinie zostać potwierdzony poprzez pobranie moczu we właściwy sposób

Posiew moczu powinien być wykonany w ciągu < 1-2 godz. od pobrania ; jeżeli posiew moczu nie może być przeprowadzonym w czasie do 30 min, mocz należy umieścić w lodówce lub przeniesiony do specjalnego podłoża


Inne zakażenia układu moczowego (ZUM –I): nerka, moczowód, cewka moczowa, tkanka otaczająca w przestrzeni pozaotrzewnowej lub okołonerkowej

Inne zakażenia układu moczowego muszą spełnić jedno z poniższych kryteriów

1

Wyhodowanie drobnoustroju z posiewu płynu (innego niż mocz) lub tkanki z zajętego procesem zapalnym miejsca

2

Obecność ropnia lub inne wykładniki zakażenia widoczne w badaniu bezpośrednim podczas zabiegu operacyjnego lub stwierdzane w badaniu histopatologicznym

3

Pacjent ma co najmniej dwa z następujących objawów bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 380C, zlokalizowany ból lub tkliwość w miejscu objętym procesem chorobowym

I

co najmniej jeden z poniższych objawów:- ropny wyciek z zajętego procesem chorobowym miejsca

- drobnoustrój wyhodowany z krwi zbieżny z miejscem zajętym recesem chorobowym

- radiograficzne wykładniki zakażenia (odchylenia w usg, KT, MRI, Lu badaniach izotopowych


4

Pacjent poniżej 1 roku życia, z lub bez cewnika do pęcherza moczowego i co najmniej jeden z następujących objawów bez identyfikacji innej przyczyny: gorączka > 380C (temperatura centralna), hipotermia < 360C, bezdech, bradykardia, objawy dyzuryczne, letarg, wymioty

I

co najmniej jeden z poniższych- ropny wyciek z zajętego procesem chorobowym miejsca

- drobnoustrój wyhodowany z krwi zbieżny z miejscem zajętym recesem chorobowym

- radiograficzne wykładniki zakażenia (odchylenia w usg, KT, MRI, Lu badaniach izotopowych
 1. Zakażenie miejsca chirurgicznego


 1. Zakażenie miejsca nacięcia (ZMC-N)

 • Powierzchowne (ZMC-NP.) : do zakażenia dochodzi w okresie do 30 dni od zabiegu chirurgicznego i dotyczy skóry lub tkanki podskórnej w miejscu nacięcia oraz co najmniej jedno z poniższych:

-ropny wyciek z miejsca nacięcia

-wyizolowano drobnoustrój z posiewu płynu lub tkanki pobranej w warunkach aseptycznych

-przynajmniej jeden z objawów klinicznych: ból, tkliwość, obrzęk, zaczerwienienie, wzrost ocieplenia,

lekarz umyślnie otworzył miejsce nacięcia i wynik posiewu jest dodatni lub nie został wykonany

-zakażenie zostało rozpoznane przez lekarza

Uwaga: nie podlega rejestracji: naciek zapalny około szwu, zakażenie miejsca po drenie jest rejestrowane jako zakażenie tkanek miękkich lub skóry. • głębokie (ZMC-NG) : do zakażenia dochodzi w okresie 30 dni od zabiegu chirurgicznego (lub w okresie 1 roku jeżeli w trakcie zabiegu doszło do wszczepienia ciała obcego i zakażenie może mieć związek z wykonanym zabiegiem chirurgicznym) i dotyczy głębiej położonych tkanek miękkich ( powięź, mięśnie) oraz co najmniej jedno z poniższych

-ropny wyciek z głębszej warstwy nacięcia (ale nie z narządu lub przestrzeni)

-doszło do samoistnego otwarcia głębszej warstwy nacięcia lub lekarz umyślnie otworzył miejsce

nacięcia i przynajmniej jeden z następujących objawów: gorączka > 380C, zlokalizowany ból, tkliwość

uciskowa, z wyjątkiem sytuacji gdy posiew z materiału z miejsca nacięcia jest ujemny

-stwierdza się obecność ropnia lub innych cech zakażenia w badaniu bezpośrednim, w trakcie

ponownego zabiegu, w badaniu histopatologicznym lub radiologicznym

-zakażenie zostało rozpoznane przez lekarza

Uwaga: zakażenie powierzchowne i głębokie jest rozpoznawane jako głębokie

2. Zakażenie narząd/przestrzeń (ZMC-NARZ)


  • do zakażenia dochodzi w okresie 30 dni od zabiegu chirurgicznego (lub w okresie 1 roku jeżeli w trakcie zabiegu doszło do wszczepienia ciała obcego), jest związane z wykonaną procedurą i dotyczy innych obszarów (narząd, przestrzeń) aniżeli miejsce nacięcia chirurgicznego, które były naruszone w trakcie zabiegu oraz co najmniej jeden z następujących

-ropny wyciek z drenu umieszczonego w narządzie/przestrzeni

-wyizolowano drobnoustrój z posiewu płynu lub tkanki pobranej w warunkach aseptycznych

-stwierdza się obecność ropnia lub inne objawy zakażenia w badaniu bezpośrednim, w trakcie

ponownego zabiegu operacyjnego, w badaniu histopatologicznym lub radiologicznym

-zakażenie zostało rozpoznane przez lekarza

Komentarz:  • Nazwa „rana chirurgiczna” została zastąpiona nazwą „miejsce chirurgiczne”, oznaczające obszar nacięcia, oraz obszar narząd/przestrzeń , obejmujący narządy i przestrzenie ciała ludzkiego, które zostały naruszone w trakcie zabiegu operacyjnego

  • Przykład zakażenia narząd/przestrzeń: osteomyelitis, endometritis, mediastinitis, ropień nerki, ropniak opłucnej, ropień podprzeponowy, arthritis, endocarditis, zakażenia narządu wzroku inne niż zapalenie spojówek, mediastinitis, zapalenie zatok, zakażenia naczyń tętniczych lub żylnych, ropień mózgu 1. ZAKAŻENIE KRWI Laboratoryjnie potwierdzone (ZK-LAB)Laboratoryjnie potwierdzone zakażenie krwi – : musi spełniać jedno z poniższych kryteriów

 1. Drobnoustrój patogenny wyizolowany z jednego lub więcej posiewów krwi i nie jest związany z zakażeniem w innym miejscu - kryterium stosowane we wszystkich grupach wiekowych

 2. Występuje co najmniej jeden z poniższych objawów: gorączka >380C, dreszcze, spadek ciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe < 90 mmHg)

i

objawy oraz dodatnie wyniki badan laboratoryjnych nie są związane z zakażeniem w innym miejscu

i

patogen stanowiący fizjologiczną florę skóry wyizolowany co najmniej z dwóch z posiewów krwi pobranych oddzielnie (dotyczy: koagulazo ujemne gronkowce, Bacillus spp., Microccocus spp., Aerococcus spp., Propionobacterium spp., Streptococcus viridans) 1. Dotyczy pacjentów  1 roku życia: występuje jeden z poniższych objawów: gorączka > 380C (pomiar w odbycie), hipotermia < 370C (pomiar w odbycie), bezdech, bradykardia

i

objawy oraz dodatnie wyniki badan laboratoryjnych nie są związane z zakażeniem w innym miejscui

patogen stanowiący fizjologiczną florę skóry wyizolowany co najmniej z dwóch posiewów krwi pobranych oddzielnie (dotyczy: koagulazo ujemne gronkowce, oraz Bacillus spp., Microccocus spp.,Aerococcusspp., Propionobacterium sp., Streptococcus viridans)
IV. Zapalenie płuc (PNU)
Wyróżnia się 3 rodzaje zapalenia płuc:


 • PNU 1: kliniczne określone zapalenie płuc

 • PNU 2: zapalenie płuc ze specyficznymi odchyleniami w badaniach mikrobiologicznych

 • PNU 3: zapalenie płuc u pacjentów z niedoborami odporności

Komentarz ogólny


 1. Diagnoza zapalenia płuc podejmowana przez lekarza nie jest wystarczającym kryterium do rozpoznania szpitalnego zapalenia płuc

 2. Jakkolwiek specyficzne kryteria zostały określone dla niemowląt i dzieci , rozpoznawanie zapalenia płuc w tych grupach wiekowych może odbywać się na podstawie pozostałych kryteriów

 3. W monitorowaniu zapaleń płuc należy zaznaczyć czy zakażenie jest związane z leczeniem respiratorem ( za takie nadzy uznać zapalenie płuc u pacjenta, który w ciągu 48 godz. przed jego początkiem był leczony respiratorem przez intubację śródtchawiczą lub przez tracheostomię)

 4. W rozpoznawaniu zapalenia płuc należy brać pod uwagę różnicowanie z innymi stanami, które mogą powodować podobny obraz kliniczny: zawał serca, zatorowość płucna, ARDS, nowotwór, rozstrzenia, POChP, choroba błon szklistych, dysplazja oskrzelowo-płucna. Należy również zwrócić uwagę na różnicowanie między kolonizacją dróg oddechowych, tracheobronchitis i zapaleniem płuc tzw. szybkiego początku. Należy zaznaczyć, że można napotkać trudności w rozpoznaniu zapalenia płuc o osób zaawansowanych wiekiem, niemowląt i u osób z niedoborami odporności

 5. Szpitalne zapalenie płuc może być klasyfikowane jako wczesne i późne ,w zależności od czasu hospitalizacji jaki upłynął do momentu wystąpienia pierwszych objawów. Wczesne zapalenie płuc jest diagnozowane gdy objawy wystąpiły w ciągu pierwszych 4 dni hospitalizacji i jest często powodowane przez Moraxella catarrhalis, H.influenzae i S.pneumoniae. Późne zapalenie płuc jest głównie powodowane przez pałeczki Gram ujemne i S.aureus. Wirusy powodują zarówno zakażenia wczesne jak i późne, podczas gdy grzyby, Legionella, Pneumocystis carinii zwykle zakażenie późne

 6. Zapalenie płuc wynikające z masywnej aspiracji (np. w trakcie intubacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) jest rozpoznawane jak szpitalne jeżeli spełnia opisane kryteria i nie było obecne lub nie było w okresie inkubacji w momencie przyjmowania do szpitala

 7. U pacjentów krytycznie chorych przebywających długotrwale w szpitalu może dojść do wielu epizodów zapalenia płuc, w tej sytuacji, aby rozpoznać kolejne zapalenie płuc należy zwrócić uwagę na dane potwierdzające rezolucję wcześniejszych zmian zapalnych. Pojawienie się jedynie nowego patogenu nie jest kryterium rozpoznani nowego zapalenia płuc. Należy poddać analizie wystąpienie nowych objawów lub odchyleń chorobowych łącznie z dokumentacją radiologiczną.

 8. Dodatni wynik barwienia metodą Grama i dodatni wynik barwienia przy zastosowaniu wodorotlenku potasu w kierunku obecności włókien elastylowych i/lub strzępków grzybów z właściwie pobranej plwociny stanowią ważne badania umożliwiające ocenę etiologii zakażenia. Jakkolwiek należy zwrócić uwagę, że plwocina jest często kontaminowana drobnoustrojami kolonizującymi drogi oddechowe i taki wynik musi być interpretowany z ostrożnością. W szczególności często identyfikowana jest Candida sp., która bardzo rzadko stanowi etiologię szpitalnego zapalenia płuc.

Tabela 1. Algorytm rozpoznawania zapalenia płuc na podstaie obrazu klinicznego (PNU 1)
Badanie radiologiczne

Objawy/odchylenia

Dwa lub więcej wykonanych badań radiologicznych 1,2:

- nowy lub progresywny i trwały naciek

- konsolidacja

- kawitacja

- pneumatocele u dzieci ≤ 1 roku życia
Uwaga: u pacjentów bez schorzeń układu krążenia i układu oddechowego (np. ARDS, dysplazja oskrzelowo-płucna, obrzęk płuc, POChP) jest wystarczające jedno badanie radiologiczne1


U każdego pacjenta co najmniej jeden z poniższych:

- gorączka (>380C) bez innych rozpoznanych przyczyn

- leukopenia (<4000/mm3) lub leukocytoza (≥12000/mm3)

- u osób > 70 roku życia: zaburzenia świadomości bez innej rozpoznaje

przyczyny

i co najmniej dwa z poniższych:

- ropna plwocina o nowym początku3 lub zmiana charakteru plwociny4

lub zwiększenie ilości wydzieliny lub zwiększenie konieczności

odsysania

- nowy kaszel lub kaszel ulegający pogorszeniu lub duszność lub

tachypnoe5

- rzężenia6 lub odgłos oddechu oskrzelowego

- pogorszenie wymiany gazowej (np. spadek poziomu wysycenia tlenem

hemoglobiny, PaO2/FiO2≤2407), wzrost wymagań tlenowych, lub

koniczność zwiększenia parametrów oddechowych respiratora
Alternatywne kryteria, dla dzieci ≤ 1 roku życia

Pogorszenie wymiana gazowej (np. spadek poziomu wysycenia tlenem

hemoglobiny, wzrost wymagań tlenowych, lub koniczność zwiększenia zapotrzebowania na respirator)

i co najmniej 3 z poniższych:

- niestabilność temperatury ciała bez innych rozpoznanych przyczyn

- leukopenia (<4000/mm3) lub leukocytoza (≥15000/mm3) i przesunięcie

w lewo (≥ 10% form pałeczkowatych)

- ropna plwocina o nowym początku3 lub zmiana charakteru plwociny4

lub zwiększenie wydzieliny z dróg oddechowych lub zwiększenie

konieczności odsysania

- bezdech, tachypnoe5, poruszanie skrzydełkami nosa, zaciąganie

międzyżebrzy,

- świsty, rzężenia6

- kaszel


- bradykardia (<100/min) lub tachykardia (>170/min)

Alternatywne kryteria, dla dzieci między 1-12 rokiem życia

Co najmniej 3 z poniższych:

- gorączka (>38,40C), lub hipotermia (<36.50C) bez innych rozpoznanych

przyczyn

- leukopenia (<4000/mm3) lub leukocytoza (≥15000/mm3)

- ropna plwocina o nowym początku3 lub zmiana charakteru plwociny4 lub zwiększenie wydzieliny z dróg oddechowych lub zwiększenie konieczności odsysania

- kaszel lub duszność nowego początku lub ich pogorszenie, bezdech

lub tachypnoe

- rzężenia6 lub odgłos oddechu oskrzelowego

- pogorszenie wymiany gazowej np. poziom saturacji hemoglobiny <94%, wzrost wymagań tlenowych, lub konieczność zwiększenia parametrów oddechowych respiratora


Tabela 2. Algorytm do rozpoznawania zapalenia płuc powodowanego przez drobnoustroje bakteryjne i grzyby ze specyficznymi odchyleniami w badaniach laboratoryjnych (PNU2)
Badanie radiologiczne

Objawy/odchylenia

Laboratoryjne

Dwa lub więcej wykonanych badań radiologicznych 1,2:

- nowy lub progresywny i trwały

naciek

- konsolidacja- kawitacja

- pneumatocele u dzieci ≤ 1 roku

życia
Uwaga: u pacjentów bez schorzeń układu krążenia i układu oddechowego (np. ARDS, dysplazja oskrzelowo-płucna, obrzęk płuc, POChP) jest wystarczające jedno badanie radiologiczne1


U każdego pacjenta co najmniej jeden z poniższych:

-gorączka (>380C) bez innych

rozpoznanych przyczyn

-leukopenia (<4000/mm3) lub leukocytoza (≥12000/mm3)

-u osób > 70 roku życia: zaburzenia

świadomości bez innej rozpoznaje

przyczyny

i co najmniej jeden z poniższych:

- ropna plwocina o nowym początku3 lub zmiana charakteru plwociny4 lub

zwiększenie ilości wydzieliny lub

zwiększenie konieczności odsysania

- nowy kaszel lub kaszel ulegający

pogorszeniu lub duszność lub

tachypnoe5

-rzężenia6 lub odgłos oddechu

oskrzelowego

-pogorszenie wymiany gazowej (np. spadek

poziomu wysycenia tlenem hemoglobiny,

PaO2/FiO2≤2407), wzrost wymagań

tlenowych, lub koniczność zwiększenia parametrów oddechowych respiratora
Co najmniej 1 z poniższych

- dodani posiew krwi8 nie związany z

zakażeniem w innym miejscu

- dodani posiew płynu z opłucnej

- dodani posiew w badaniu ilościowym9 z

materiału pobranego w drodze minimalnego zanieczyszczenia (BAL, szczoteczkowanie

chronione oskrzeli)

- ≥5% komórek w BALu zawiera

wewnątrzkomórkowo bakterie w

bezpośrednim badaniu mikroskopowym

(np. barwienie Grama)

- w badaniu histopatologicznym stwierdzono

co najmniej jedno z poniższych:

- tworzenia ropnia lub ognisk nacieczenia z intensywnym gromadzeniem granulocytów w pęcherzykach lub oskrzelikach

- dodatni wynik ilościowego badania miąższu płuca9

- ogniska nacieczenia miąższu płuca przez strzępki lub pseudostrzępki grzybiczeTabela 3. Algorytm rozpoznawania zapalenia płuc powodowanego przez Legionella, Chlamydia, Mycoplasma i inne rzadziej spotykane drobnoustroje (PNU2)
Badanie radiologiczne

Objawy/odchylenia

Laboratoryjne

Dwa lub więcej wykonanych badań radiologicznych 1,2:

- nowy lub progresywny i trwały

naciek

- konsolidacja- kawitacja

- pneumatocele u dzieci ≤ 1 roku

życia
Uwaga: u pacjentów bez schorzeń układu krążenia i układu oddechowego (np. ARDS, dysplazja oskrzelowo-płucna, obrzęk płuc, POChP) jest wystarczające jedno badanie radiologiczne1


U każdego pacjenta co najmniej jeden z poniższych:

-gorączka (>380C) bez innych

rozpoznanych przyczyn

-leukopenia (<4000/mm3) lub leukocytoza

(≥12000/mm3)

-u osób > 70 roku życia: zaburzenia

świadomości bez innej rozpoznaje

przyczyny

i co najmniej jeden z poniższych:

- ropna plwocina o nowym początku3 lub

zmiana charakteru plwociny4 lub

zwiększenie ilości wydzieliny lub

zwiększenie konieczności odsysania

- nowy kaszel lub kaszel ulegający

pogorszeniu lub duszność lub

tachypnoe5

-rzężenia6 lub odgłos oddechu

oskrzelowego

-pogorszenie wymiany gazowej (np.

spadek poziomu wysycenia tlenem

hemoglobiny, PaO2/FiO2≤2407), wzrost

wymagań tlenowych, lub koniczność

zwiększenia parametrów oddechowych

respiratora
Co najmniej 1 z poniższych: 10-12

-dodatni posiew w kierunku wirusów lub

Chlamydia z wydzieliny z dróg

oddechowych

- dodatni wynik badania kierunku antygenu

wirusowego lub przeciwciał w materiale z

dróg oddechowych (np. PCR, EIA, FAMA)

- 4-krotny wzrost miana IgG dla patogenu

- dodatni wynik PCR dla Chlamydia lub

Mycoplasma

- dodatnie badanie mikro-IF dla Chlamydia

- dodatni posiew lub wizualizacja w mikro-IF

Legionella sp. z wydzieliny z dróg

oddechowych lub tkance

- Identyfikacja antygenu serotypu I

Legionella pneumophilia w moczu w

metodzie RIA lub EIA

- 4-krotny wzrost miana przeciwciał

serogrupy I Legionella do ≥ 1:128 w ostrej i

pobranej w okresie zdrowienia surowicy w

metodzie IFA


Tabela 4. Algorytm rozpoznawania zapalenia płuc u pacjentów z niedoborami odporności (PNU3)


Badanie radiologiczne

Objawy/odchylenia

Laboratoryjne

Dwa lub więcej wykonanych badań radiologicznych 1,2:

- nowy lub progresywny i trwały

naciek

- konsolidacja- kawitacja

- pneumatocele u dzieci ≤ 1 roku

życia
Uwaga: u pacjentów bez schorzeń układu krążenia i układu oddechowego (np. ARDS, dysplazja oskrzelowo-płucna, obrzęk płuc, POChP) jest wystarczające jedno badanie radiologiczne1


U pacjenta u którego stwierdzany jest niedobór odporności13 stwierdzany jest co najmniej 1:

co najmniej jeden z poniższych:

- gorączka (>380C) bez innych rozpoznanych

przyczyn


- u osób > 70 roku życia: zaburzenia

świadomości bez innej rozpoznanej przyczyny

- ropna plwocina o nowym początku3 lub zmiana

charakteru plwociny4 lub zwiększenie ilości

wydzieliny lub zwiększenie konieczności

odsysania

- nowy kaszel lub kaszel ulegający

pogorszeniu lub duszność lub

tachypnoe5

-rzężenia6 lub odgłos oddechu

oskrzelowego

-pogorszenie wymiany gazowej (np.

spadek poziomu wysycenia tlenem

hemoglobiny, PaO2/FiO2≤2407), wzrost

wymagań tlenowych, lub zwiększenie parametrów oddechowych respiratora

zwiększenia zapotrzebowania na

respirator

- krwioplucie

- ból opłucnowy klatki piersiowej


Co najmniej 1 z poniższych:

- dodatnie posiewy z krwi i plwociny

dla Candida sp.14,15

- identyfikacja grzybów lub

Pneumocystis carinii w materiale

pobranym drogą minimalnej

kontaminacji w badaniu

bezpośrednim lub dodatnim posiewie

- jakikolwiek dodatni w kryteriach

laboratoryjnych PNU 2


Legenda do tabel 1-4
 1. W niektórych sytuacjach, u pacjentów nie leczonych respiratorem, diagnoza szpitalnego zapalenia płuc może być wystarczająco jasna na podstawie obrazu klinicznego i jednego zdjęcia radiologicznego. Jednakże u pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego i układu krążenia postawienie diagnozy zapalenia płuc może być szczególnie trudne. Schorzenia nie-infekcyjne takie jak obrzęk płuc, może przypominać zapalenie płuc. W bardziej trudnych sytuacjach, seryjne wykonywanie zdjęć musi być wykonane w celu różnicowania między zakaźnymi a niezakaźnymi przyczynami . W celu potwierdzenia diagnozy można porównać zdjęci wcześniejsze oraz wykonać kolejne zdjęcia w 2 i 7 dniu po postawieniu wstępnego rozpoznania. Zapalenie płuc ma nagły początek i szybką progresję ale ustępuje powoli – często w ciągu kilku tygodni. Tak więc szybka rezolucja zmian sugeruje, że pacjent nie ma zapalenia płuc ale raczej proces nie-infekcyjny taki jak rozstrzenia czy niewydolność krążenia

 2. Należy zaznaczyć, że jest wiele sposób opisywania zmian radiologicznych w zapaleniu płuc, np: zmiany z przestrzeniami powietrznymi, ogniskowego zagęszczenia, plamiste nacieki – obszary zwiększonej gęstości. Jakkolwiek najprawdopodobniej niejednoznacznie określone przez radiologia jako zapalenie płuc, w odpowiednim obrazie klinicznym te alternatywne opisy mogą silnie wskazywać na zapalenie płuc.

 3. Ropna wydzielina jest definiowana jako wydzielina z płuc, oskrzeli lub tchawicy która zawiera ≥ 25 granulocytów i ≤ 10 komórek nabłonkowych w polu widzenia mikroskopu o powiększeniu 100 x

 4. Pojedyncze stwierdzenie ropnej plwociny lub zmian charakteru plowciny może nic nie oznaczać; powtarzane stwierdzenie tych objawów w okresie 24 godz. będzie lepiej wskazywać na początek procesu infekcyjnego. Zmiana dotyczy koloru, konsystencji , zapachu i ilości plwociny

 5. U dorosłych tachypnoe jest definiowane jako: 1) liczba oddechów ≥ 25 /min, 2) > 75/min u wcześniaków < 37 tygodnia ciąży, 3) > 60 /min u noworodków < 2 miesiąca życia, 4) > 50/min u niemowląt 2-12 miesiąca życia, 5) > 30 /min u dzieci > 1 roku życia

 6. Rzężenia mogą być opisywane jako trzeszczenia

 7. Ten pomiar saturacji krwi tętniczej jest definiowany jako stosunek PaO2 do wdechowej frakcji tlenu FiO2

 8. Należy zachować ostrożność w określaniu etiologii zapalenia płuc u pacjenta z dodatnim posiewem krwi i radiograficznymi wykładnikami zapalenia płuc, szczególnie jeżeli pacjent ma założona linię naczyniową centralną, cewnik do pęcherz moczowego lub inne potencjalne wrota zakażenia. U pacjentów bez niedoborów odporności identyfikacja we krwi gronkowców koagulazo ujemnych i Candida sp. oznacza, że nie stanowią one etiologii zaplenia płuc

 9. Wartości graniczne dla posiewów z dróg oddechowych, aspirat tchawiczy nie jest materiałem, który nadaj się do analizy ilościowej i nie stanowi kryterium laboratoryjnego rozpoznania
Rodzaj materiału/technika pobrania

Wartość

Miąższ płucny

≥ 104/CFU/g tkanki

Metody bronchoskopowe
BAL

≥ 104 CFU/ml

BAL chroniony

≥104CFU/ml

Szczoteczkowanie oskrzeli chronione

≥104CFU/ml

Metody niebronchoskopowe (ślepe)
BAL

≥104CFU/ml

BAL chroniony

≥104 CFU/ml

Aspirat tchawiczy

(ten materiał został dodany ze względu na uwarunkowania polskie – nie jest ujęty w materiale źródłowym)

≥ 104 CFU/ml
 1. Jeżeli w szpitalu został zidentyfikowany przypadek zapalenia płuc, potwierdzonego laboratoryjnie dla etiologii : RSV, adenowirusa, wirusa grypy, to kliniczne podejrzenie u kolejnych pacjentów z podobnymi objawami i odchyleniami jest wystarczającym kryterium do rozpoznania szpitalnego zapalenia płuc

 2. Uboga lub wodnista plwocina występuje zwykle u dorosłych z zapaleniem płuc o etiologii wirusowej lub Mycoplasma, jakkolwiek niekiedy plwocina może mieć śluzowo- ropny charakter. U niemowląt w zapaleniu płuc spowodowanym przez RSV lub wirusa grypy, występuje obfita plwocina. Pacjenci , z wyjątkiem wcześniaków, z wirusowym lub powodowanym przez Mycoplasma zapaleniem płuc, mogą prezentować niewiele objawów i odchyleń, nawet jeżeli w badaniu radiologiczny widoczne są rozległe zmiany

 3. Niewiele bakterii może być widzianych w barwieniu wydzieliny z dróg oddechowych gdy etiologię stanowi Legionella, Mycoplasma lub wirusy

 4. U pacjenta jest ropzonawany niedobór odporności gdy stwierdzana jest: neutropenia (liczba granulocytów < 500/mm3), białaczka, chłoniak, HIV z liczbą CD4 < 200, splenektomią, leczonych wysokim dawkami sterydów (> 160 mg hydrokotyzonu, > 32mg metyloprednizonu, > 6 mg dexamethazonu, > 200 mg kortyzonu) powyżej 2 tygodni

 5. Krew i plwocina powinny być pobrane w odstępie < 48 godz.

 6. Półilościowe lub jakościowe posiewy plwociny mogą być pobrane na drodze głębokiego kaszlu, indukcji, aspiracji lub płukania


V.Tracheobronchitis – zapalenie tchawicy i oskrzeli (TRA)


    1. Pacjent nie ma klinicznych i radiograficznych wykładników zapalenia płuc i przynajmniej dwa z objawów bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38, kaszel, nowa lub zwiększona ilość wydzieliny z dróg oddechowych, rzężenia, świsty i przynajmniej jeden z następujących

   • dodatni wynik badania bakteriologicznego uzyskanego jako aspirat tchawiczy lub w trakcie bronchoskopii

   • dodatni antygen w wydzielinie z dróg oddechowych
 1. Pacjent < 1 roku życia: nie ma klinicznych i radiograficznych wykładników zapalenia płuc i przynajmniej dwa z objawów bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38, kaszel, nowa lub zwiększona ilość wydzieliny z dróg oddechowych, furczenia, świsty, bezdech, bradykardia i przynajmniej jeden z następujących
   • dodatni wynik badania bakteriologicznego uzyskanego jako aspirat tchawiczy lub w trakcie bronchoskopii

   • dodatni antygen w wydzielinie z dróg oddechowych


I.VI. Zakażenia skóry, tkanek miękkich i odleżyny (ZS)
Zakażenia skóry musi spełniać jedno z dwóch poniższych kryteriów

 1. Ropny wyciek, krosta, pęcherzyk , czyrak

 2. Przynajmniej dwa z następujących bez innej zidentyfikowanej przyczyny:: zlokalizowany ból lub tkliwość , zaczerwienienie, obrzęknięcie, wzrost ocieplenia

i jeden z poniższych

 • drobnoustrój izolowany z posiewu aspiratu lub drenującej treści ze zmienionego miejsca ( jeżeli drobnoustrój skórny to czysta monokultura)

 • drobnoustrój wyizolowany z krwi

 • dodatni test na antygen na zmienionym miejscu lub krwi

 • diagnostyczne miano IgM lub 4-krotny wzrost miana IgG


Zakażenie tkanek miękkich ( zgorzel, martwicze zapalenie powięzi, ) musi spełniać jedno z poniższych kryteriów: (ZS-TM)


 1. Drobnoustrój wyizolowany z posiewu tkanki lub drenującej treści

 2. Ropny wyciek ze zmienionego miejsca

 3. Ropień lub inne objawy zakażenia widoczne w czasie zabiegu lub badania histopatologicznego

 4. Przynajmniej dwa z następujących objawów bez innej zlokalizowanej przyczyny: zlokalizowany ból lub tkliwość , zaczerwienienie, obrzęknięcie, wzrost ocieplenia

i jeden z poniższych

 1. drobnoustrój wyizolowany z krwi

 2. dodatni test na antygen na zmienionym miejscu lub krwi

 3. diagnostyczne miano IgM lub 4-krotny wzrost miana IgGZakażenie odleżyny (ZS-OD)

Przynajmniej dwa z następujących objawów bez innej przyczyny: zaczerwienienie, tkliwość uciskowa, lub obrzęk brzegów rany

i przynajmniej 1 z poniższych


 1. Drobnoustrój wyizolowany z posiewu płynu otrzymanego przez aspirację igłową płynu lub biopsję tkanki otrzymanej z brzegów rany

 2. Drobnoustrój wyizolowany z krwi


Zakażenie miejsca oparzenia ZS-OP


 1. Zmiana wyglądu miejsca oparzenia (oddzielenie, zmian zabarwienia strupka, obrzęk dookoła brzegów) i badanie histopatologicznego wykonane na materiale z biopsji wykazuje naciek drobnoustrojów w przyległą żywą tkankę

 2. Zmiana wyglądu miejsca oparzenia (oddzielenie, zmian zabarwienia strupka, obrzęk dookoła brzegów) i przynajmniej 1 z poniższych

 1. wyizolowany drobnoustrój z posiewu krwi bez zidentyfikowanego innego źródła

 2. izolacja wirusa Herpes Simplex lud identyfikacja histologiczna w badaniu w mikroskopie elektronowym

3. Przynajmniej dwa objawy bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38, hipotermia ( <36 ), hipotensja, oliguria ( 20

ml/godz.), hiperglikemia ( u pacjenta bez cukrzycy), zaburzenia świadomości i przynajmniej 1 z poniższych:  • badanie histopatologicznego wykonane na materiale z biopsji wykazuje naciek drobnoustrojów na przyległą żywą tkankę

  • wyizolowany drobnoustrój z posiewu krwi bez zidentyfikowanego innego źródła

  • izolacja wirusa Herpes Simplex lud identyfikacja histologiczna w badaniu w mikroskopie elektronowym

VII. Zakażenia układu pokarmowego (ZPP)


Zakażenie żołądkowo-jelitowe ( Gastroenteritis) –ZPP-GI

 1. Ostra biegunka ( luźne stolce > 12 godz.) z lub bez wymiotów lub gorączki i inna przyczyna niż zakaźna nie jest prawdopodobna ( leczenie, badania diagnostyczne, stres)

 2. Dwa z następujących bez rozpoznania innej przyczyny: nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy i przynajmniej 1 z poniższych

 1. patogen jelitowy wyizolowany z posiewu kału lub wymazu z odbytu

 2. patogen jelitowy wykazany w badaniu w mikroskopie elektronowym

 3. patogen jelitowy wykryty w badaniu na antygen lub przeciwciała w kale lub krwi

 4. patogen jelitowy wykazany poprzez zmiany cytopatyczne w badaniu tkankowym

 5. diagnostyczny pojedynczy wzrost IGM lub 4-krotny wzrost miana IgG ( dwie surowice)


Zapalenie wątroby (hepatitis) ZPP-Hepatitis

Dwa z poniższych bez inne rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38, brak łaknienia, nudności, wymioty, ból brzucha, żółtaczka, w wywiadzie przetoczenie krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy i 1 z poniższych:   1. pozytywny antygen lub przeciwciała dla HAV, HBV, HCV

   2. odchylenia w próbach wątrobowych ( podwyższone ASPAT/ALAT, bilirubina)

   3. Wykryty CMV (PCR, pp65)

Różnicowanie: polekowe, toksyny, zastój żółci
Martwicze zapalenie jelit u noworodków ZPP-NEC

Dwa z następujących bez innej rozpoznanej przyczyny: wymioty, wzdęcie brzucha, zarzucanie treści pokarmowej, krew w stolcu i jeden z poniższych 1. Odma otrzewnowa

 2. Rozdęcie jelit

 3. Obraz sztywne jelito cienkie


Zakażenia w obrębie jamy brzusznej (pęcherzyk żółciowy , drogi żółciowe, trzustka, jama otrzewnej, ropień podprzeponowy lub inna tkanka/przestrzeń w jamie brzusznej) – ZPP -JB


   • Drobnoustrój wyizolowany z posiewu ropnego materiału z jamy brzusznej pobranego w trakcie zabiegu operacyjnego lub aspiracji igłowej

   • Ropień lub inne cechy zakażenia w obrębie jamy brzusznej widoczne śródoperacyjne lub w badaniu histopatologicznym

   • Dwa z poniższych bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38, nudności, wymioty, ból brzucha, żółtaczka i przynajmniej jeden z poniższych:

  • drobnoustrój wyizolowany z posiewu materiału z chirurgiczne umieszczonego drenu

  • drobnoustrój widoczny w barwieniu metoda grama drenażu lub tkanki otrzymanej w czasie zabiegu lub aspiracji igłowej

  • drobnoustrój wyizolowany z posiewu krwi i radiograficzne cechy zakażenia

VIII. Osteomyelitis – zakażenie kości i szpiku (OST)
Zakażenie kości i szpiku musi spełniać co najmniej jedno z kryteriów

 1. Drobnoustrój wyhodowany z kości

 2. Objawy osteomyelitis wykazane w bezpośrednim badaniu kości w trakcie zabiegu operacyjnego lub w badaniu histopatologicznym

 3. U pacjenta stwierdzane są co najmniej 2 z następujących objawów/odchyleń bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38oC, zlokalizowany obrzęk, tkliwość, wzrost ucieplenia, lub drenaż w miejscu podejrzewania zakażenia kości i co najmniej jeden z poniższych

 1. Drobnoustrój wyhodowany z krwi

 2. Dodani antygen we krwi dla drobnoustroju (np. S.pneumoniae)

 3. radiograficzne cechy zakażenia


IX. Zakażenie stawu lub kaletki stawowej (STAW)

Zakażenie stawu musi spełniać co najmniej jedno z kryteriów 1. Drobnoustrój wyhodowany z płynu stawowego lub biopsji błony maziowej

 2. Objawy zakażenia stawu lub kaletki stawowej widoczne w badaniu śródoperacyjnym lub badaniu histopatologicznym

 3. U pacjenta stwierdzane co najmniej dwa z następujących objawów bez innej widocznej przyczyny: ból stawu, obrzęk, tkliwość, wzrost ucieplenia, objawy obecności płynu lub ograniczenie ruchomości i co najmniej jeden z poniższych

 1. Drobnoustrój i leukocytu widoczne w barwieniu metoda Grama płynu stawowego

 2. Dodani test na antygen we krwi , moczu lub płynie stawowym

 3. Profil komórkowy i badanie biochemiczne płynu stawowego zbieżne z obrazem typowym dla zakażenia i nie jest uzasadnione schorzeniem o charakterze reumatologicznym

 4. Cechy radiograficzne zakażenia stawu


X. Zakażenia krążka międzykręgowego (ZKM)
Zakażenie krążka międzykręgowego musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów

 1. Drobnoustrój wyhodowany z krążka międzykręgowego pobranego w trakcie zabiegu operacyjnego lub aspiracji igłowej

 2. Cechy zakażenia stwierdzono w trakcie zabiegu operacyjnego w badania histopatologicznym

 3. Pacjent ma gorączka > 38oC bez innej uchwytnej przyczyny lub ból w okolicy kręgosłupa oraz radiologiczne wykładniki zakażenia ( badanie radiologiczne, KT, MR, badania radioizotopowe)

 4. Pacjent ma gorączkę > 38oC bez innej uchwytnej przyczyny i ból w okolicy kręgosłupa i dodani antygen we krwi lub moczu dla potencjalnie chorobotwórczego drobnoustroju ( np. H.influenzae, S.pneumoniae, N.meningitidis, paciorkowce grupy B)


XI. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego - ZOUN
Zakażenia wenątrzczaszkowe: ropień mózgu, ropniak nad lub podtwardówkowy, zapalenie mózgu (ZOUN-WCZ)

Zakażenie wewnątrzczaszkowe musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów 1. Wyhodowano drobnoustrój z tkanki mózgowej lub opony

 2. Widoczny ropień lub cechy zakażenia wewnątrzczaszkowego w trackie zabiegu operacyjnego lub w badaniu histopatologicznym

 3. Pacjent ma co najmniej dwa z następujących objawów : ból głowy, zawroty głowy, gorączka > 38oC, zlokalizowane objawy neurologiczne, zaburzenia świadomości lub splatanie

I co najmniej jeden z poniższych

 1. Drobnoustrój widoczny w badaniu mikroskopowym mózgu lub tkanki ropnia pobranej drogą aspiracji igłowej lub biopsji w trakcie zabiegu operacyjnego lub sekcji

 2. Dodatni antygen we krwi lub moczu

 3. Radiologiczne wykładniki zakażenia

 4. Diagnostyczne pojedyncze miano IgM lub 4-krotny wzrost IgG dla drobnoustroju

i

Jeżeli diagnoza postawione przed zgonem, lekarz wdraża odpowiednie leczenie przeciw-infekcyjne
 1. Pacjent ≤ 1 roku życia z co najmniej dwoma objawami bez innej zidentyfikowanej przyczyny: : gorączka > 38oC, hipotermia (<37oC), bezdech, bradykardia, zlokalizowane objawy neurologiczne, zaburzenia świadomości i co najmniej jeden z poniższych

 1. Drobnoustrój widoczny w badaniu mikroskopowym mózgu lub tkanki ropnia pobranej poprzez aspirację igłową lub w trakcie zabiegu operacyjnego lub sekcji

 2. Dodani antygen we krwi lub moczu

 3. Radiologiczne wykładniki zakażenia

 4. Diagnostyczne pojedyncze miano IgM lub 4-krotny wzrost IgG dla drobnoustrojuXII. Zakażenia układu rozrodczego (ZUR)


 1. Endometritis (zapalenie błony śluzowej macicy): musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów (ZUR-E)

 1. Drobnoustrój wyhodowany z płynu lub tkanki endometrium otrzymanego w trakcie zabiegu operacyjnego, przez aspirację igłową lub biopsję szczoteczkową

 2. Stwierdzane co najmniej dwa z następujących objawów bez innej rozpoznanej przyczyny: gorączka > 38oC, ból brzucha, tkliwość macicy lub ropny drenaż z macicy
 1. Zakażenie miejsca nacięcia krocza: musi spełniać co najmniej jedni z poniższych kryteriów: (ZUR-K)

 1. po porodzie waginalnym u pacjentki stwierdzany ropny wyciek z miejsca nacięcia krocza

 2. po porodzie waginalnym wytworzony ropień w miejscu nacięcia kroczaTabela. Skróty przyporządkowane poszczególnym zakażeniom szpitalny


Rodzaj zakażenia

Kod

Zakażenia układu moczowego
Zakażenie objawowe dróg moczowych

ZUM-O: 1a, 1b,2a,2b,3

Bezobjawowe zakażenie układu moczowego

ZUM-B

Inne zakażenia układu moczowego

ZUM -I

Zakażenie miejsca chirurgicznego
Zakażenie miejsca nacięcia powierzchowne

Zakażenia narząd/przestrzeń

Zakażenia miejsca nacięcia głębokie


ZMC-NG

ZMC-NP


ZMC-NARZ

Zakażenia krwi laboratoryjnie potwierdzone

ZK-LAB

Zapalenie płuc
kliniczne określone zapalenie płuc

PNU1

zapalenie płuc ze specyficznymi odchyleniami w badaniach mikrobiologicznych

PNU2

zapalenie płuc u pacjentów z niedoborami odporności

PNU3

Tracheobronchitis

TRA

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

ZS

Zakażenie tkanek miękkich ( zgorzel, martwicze zapalenie powięzi, ) (ZS-TM)

ZS-TM

Zakażenie odleżyny (ZS-OD)

ZS-OD

Zakażenie miejsca oparzenia ZS-OPZS-OP

Zakażenia układu pokarmowego

ZPP

Zakażenie żołądkowo-jelitowe ( Gastroenteritis)


ZPP-GI

Zapalenie wątroby (hepatitis)


ZPP-Hepatitis

Martwicze zapalenie jelit u noworodków


ZPP-NEC

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej (pęcherzyk żółciowy , drogi żółciowe, trzustka, jama otrzewnej, ropień podprzeponowy lub inna tkanka/przestrzeń w jamie brzusznej)


ZPP-JB

Osteomyelitis- zakażenie kości i szpiku

OST

Zakażenie stawu lub kaletki maziowej

STAW

. Zakażenia krążka międzykręgowego


ZKM

Zakażenia wenątrzczaszkowe: ropień mózgu, ropniak nad lub podtwardówkowy, zapalenie mózgu


ZOUN-WCZ

Zakażenia układu rozrodczego - endometritis

ZUR-E

Zakażenia układu rozrodczego-miejsce nacięcia krocza

ZUR-KOpracował

Zatwierdził

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych


Dyrektor

Tomasz Ozorowski


Aleksander Barinow Wojewódzki

Data: 01.08.2010r.

Data: 01.08.2010r.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna