Definicje „zimnej wojnyPobieranie 136.84 Kb.
Strona2/3
Data29.04.2016
Rozmiar136.84 Kb.
1   2   3

Pozarządowa: działanie zbiorowe nie reprezentujące rządu (Greenpeace, Amnesty International, Czerwony Krzyż)

Społeczna: każda z zorganizowanych grup mieszkańców wsi, małej miejscowości, dzielnicy (lokalne org. Pozarządowe)

Sieć: każda struktura komunikacyjna zapewniająca jednostkom oraz/lub organizacjom wymianę informacji, doświadczeń lub możliwość przedyskutowania politycznych celów i taktyk.

Ruch społeczny: grupa ludzi o luźnym poczuciu tożsamości zbiorowej, solidarności oraz wspólnego celu, które najczęściej prowadzą do kolektywnego działania politycznego. Obejmuje ogól różnych organizacji pozarządowych, sieci i ich członków, jednostek podzielających określone wartości.

Organizacja pozarządowa (definicja ONZ): status określony przez Radę Gospodarcza i Społeczną;

Statut ten nadaje im możliwość działania w dyplomacji miedzyrządowej.

6 zasad org. Mnr.:

Powinna wspierać cele oraz działalność ONZ

Powinna stanowić ciało przedstawicielskie, posiadać ustalonych urzędników i siedzibę oraz demokratyczny sposób podejmowania decyzji (w praktyce często brak formalnego członkostwa)

Nie może być instytucją prowadzącą działalność dochodową.

nie ma prawa nawoływać ani uciekać się od przemocy.

Nie może ingerować w wew. Sprawy państwa

Międzynarodowa org pozarządowa nie powstała na mocy porozumienia międzyrządowego – cecha pozarządowości.

Org. Miedzynarodowa – inst. Posiadająca formalne procedury i członków z co najmniej 3 państw 9nie jest to kontakt dwustronny)

Org. Miedzyrządowa (IGO): członkostwo ograniczone dla państw, prawo podejmowania decyzji w rękach członków rządu.

Mnr. Org. Pozarządowa (INGO): przyjmuje w poczet swych członków aktorów transnarodowych; istnieją różne rodzaje; tworzą je „narodowe” lub lokalne org. Pozarządowe, firmy, parie lub jednostki.

Hybrydowa INGO: rodzaj org. Pozarządowej, rządy oraz org. Pozarządowe tworzą wspólna organizację umożliwiająca członkostwo każdemu z tych partnerów. W praktyce dyplomatycznej traktuje się jako mnr. Org. Pozarządowe.

Zagadnienie: obejmuje zestaw kwestii politycznych postrzeganych jako wzajemnie powiązanych z uwagi an ich udział w tym samym konflikcie wartości.

Dziedzina polityczna: obejmuje zestaw zagadnień politycznych, które należy rozważać łącznie z uwagami na ich wzajemne powiązanie w procesach politycznych w ramach organizacji międzynarodowych

Zdolność: zasoby znajdujące się pod bezpośrednią kontrolą aktorów

Procesy interakcji: przepływ ludzi, materiałów, energii , pieniędzy oraz informacji miedzy elementami systemu.

Wpływ: zdolność jednego z aktorów do wywołania zmiany w wartościach lub zachowaniu innego aktora.
Polityka „wysoka”

Organizacje międzyrządowe

Rząd rząd
Org. Pozarządowe korporacje ponadnarodowe korporacje ponadnarodowe org. pozarządowe

Międzynarodowe organizacje pozarządowe


Polityka „niska”

Organizacje międzyrządowe

Rząd rząd
Org. Pozarządowe korporacje ponadnarodowe korporacje ponadnarodowe org. pozarządowe

Typowe oraz hybrydowe mnr.org.pozarżadoweRozdział 22- rozprzestrzenianie broni jądrowej
rozprzestrzenianie/proliferacja broni jądrowej przykładem globalizacji polityki światowej
wg NTP(układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej) broń tą posiadają- Chiny, Francja, Rosja, USA i WB

aspekt problemu globalizacji broni jądrowej- różny stopień „nuklearyzacji”

różne wektory ewolucji broni jądrowej:

Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka i Azja Środkowa-charakter stref bezatomowych (denuklearyzacja)

Azja Południowa i Azja Północno-Wschodnia-nuklearyzacja
obawy po zakończeniu zimnej wojny przed proliferacją zdolności jądrowych

Utrzymanie stabilności nuklearnej w ocenie końca zimnej wojny byłoby trudniejsze bez wspólnego programu redukcji zbrojeń, wielostronnego układu NTP oraz dwustronnych porozumień START(układy o redukcji zbrojeń strategicznych między USA i ZSRR)

lata 80-kontrowersyjna teza o pozytywnym aspekcie pozyskiwania broni jądrowej i jej funckja odstraszająca
Reżim niepoliferacji broni jądrowej-środki o charakterze jednostronnym, dwustronnym, regionalnym lub globalnym podjęte w obliczu proliferacji broni jądrowej , ograniczył od lat 60 uzyskiwanie broni jądrowej przez nowe kraje

Krytyka tego reżimu bo jest on wytworem minionego już „pierwszego wieku nuklearnego”

(1945-90)i nie uwzględnia złożoności problemów niebezpieczniejszego „drugiego wieku nuklearnego”(od 1990), dyskryminacja państw niejądrowych
konferencja przeglądowa NPT w 1995r. - przedłużenie układu na czas nieokreślony ,debata nad tym co jest właściwym celem NPT (czy zapobieganie pojawianiu się nowych państw nuklearnych czy rozbrojenie i ostateczna eliminacja broni jądrowej)
BROŃ JĄDROWA I JEJ SKUTKI

samodzielny rozwój niezbędnej infrastruktury technologicznej do zdobycia broni nuklearnej i wyszkolona kadra naukowa i techniczna


energię wybuchu broni jądrowej osiąga się dzięki technologii związanej z gwałtownym rozszczepieniem atomów, które wywołuje reakcję łańcuchową(bomba atomowa)

moderator otaczający rdzeń z materiałem rozszczepialnym podtrzymuje i kontroluje reakcję łańcuchową


1948r. Wprowadzenie przez Komisję ONZ ds. Zbrojeń Konwencjonalnych pojęcia „broni masowej zagłady” która obejmowała „wybuchową broń atomową, broń opartą na materiałach radioaktywnych , śmiercionośne bronie biologiczne i chemiczne oraz wszelkie rozwijane w przyszłości bronie o cechach niszczycielskich porównywalnych z bombą atomową lub innymi wymienionymi powyżej rodzajami broni”
pojęcie CBRN-broni biologicznej, chemicznej, radiologicznej lub jądrowej
Broń jądrowa wytwarza energię w 3postaciach: fali uderzeniowej, ciepła i promieniowania jądrowego wywołując ponadto zjawisko pulsu elektromagnetycznego(EMP)

1961r. -ZSRR zdetonowało bombę ocenianą na 50megaton(najpotężniejsza)

26.04.1986-katastrofa w Czarnobylu

Próby z bronią termojądrową dowiodły większego potencjału wybuchowego tego typu broni, jednakże w ostatnich latach obserwujemy tendencję do budowy broni o znacznie mniejszej mocy

GLOBALNE ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ TECHNOLOGII NUKLEARNEJ ORAZ RAKIETOWEJ

próby eksplozji nuklearnych są kryterium przekroczenia progu zbrojeń jądrowych


państwo jądrowe- dokonało eksplozji bomby atomowej lub innego wybuchowego urządzenia jądrowego przed 1.01.1967)

zachwianie tej definicji przez Indie i Pakistan bo przeprowadziły takie próby (1998) a nie były stroną NTP


obawy przed przyszłością zaopatrzenia w materiały rozszczepialne i udział w nich ponadnarodowych sieci niepaństwowych, zmienienie się struktury rynku materiałów nuklearnych na użytek cywilny

lata 50-potrzebny duży samolot bombowy do przenoszenia celu ataku broni jądrowej

1999- USA- uchwalenie ustawy o narodowej obronie przeciwrakietowej-system obrony rakietowej

13.12.2001 USA występują z ABM(Anti -Ballistic Missile Treaty) i zawierają z Rosją traktat o redukcji ofensywnych sił stratecznych

ważnym elementem procesu rozprzestrzeniania broni jądrowej jest opanowywanie podstawowych technologii produkcji materiałów rozszczepialnych pozwalających na wytwarzanie bomb atomowych (fission) oraz termojądrowych (fusion)

użycie broni jądrowej przynosi poważne i rozległe skutki a energia przez nią wytwarzana przybiera formy fali uderzeniowej ,ciepła oraz promieniowania jądrowego

Po 1945r. rozpowszechniła się także technologia rakiet batalistycznych i umieszczanie obiektów w przestrzeni kosmicznej
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE ROZPRZESTRZENIANIA I NIEROZPRZESTRZENIANIA BRONI JĄDROWEJ

pojęcie odstraszania nuklearnego- obawa przed odwetem przeciwnika


tabu nuklearne-strateczniczny kulturowy zakaz użycia broni jądrowej, raczej założenie niewłaściwości jej użycia niż świadomy rachunek strat i korzyści
motywy zbrojeń nuklearnych:

-strategicznych- funcja odstraszająca

-korzyści polityczne i prestiżowe
czynniki sprzyjąjące proliferacji broni jądrowej:

*dostępność technologii nuklearnej

*wykształcone kadry

*polityka wewnętrzna

*potrzeby negocjacji dyplomatycznych

*lęk przed interwencją innych państw,chęć odstraszenia

Broń jądrową chcą mieć teraz nie tylko państwa ale i aktorzy niepaństwowi

groźby terroryzmu nuklearnego-ryzyko zdobycia urządzeń jarowych przez niektóre organizacje terrorystyczne

przemyt materiałów nuklearnych, niebezpieczeństwo że grupy etniczne sięgną po broń jądrową

problem czy dane państwo lub org terrorystyczna rzeczywiście uzyskały zdolność nuklearną np. RPA w 1993

UNSCOM- org która miała nadzorować likwidację irackiego programu broni masowego rażenia

porozumienie w KRLD-przekazanie Korei Płn. technologii reaktora lekkowodnego oraz dodatkowych zapasów paliwa w zamian za rezygnację produkcji tego państwa broni jądrowej(napotykała ona na problemy)


EWOLUCJA GLOBALNEGO SYSTEMU KONTROLI ZBROJEŃ JĄDROWYCH I ŚRODKÓW POWSTRZYMANIA PROLIFERACJI
1946- powstanie Komisji Energii Atomowej ONZ-projekt elminacji broni jądrowej i wykorzystywanie energii jądrowej pod kontrolą międzynarodową do celów pokojowych(brak porozumienia między ZSRR i USA)

08.12.1953- przemówienie Einsenhowera „Atoms for Peace”-chodziło o udostępnienie wspólnocie międzynarodowej korzyści płynących z energii atomowej

29.07.1957- powstała Agencja Energii Atomowej(IAEA)

zakaz prób z bronią jądrową między ZSRR, WB i USA ale brak poparcia w kwestii weryfikacji więc w 1963 zawarły układ o częściowym zakazie prób z bronią jądrową (PTBT), zakazujący prób w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą

układ z Tratelolco 1967-Trakt o Zakazie Broni Jądrowej w Ameryce Łacińskiej

ONZ-rezolucja irlandzka- apel o ograniczenie możliwości uzyskania broni jądrowej przez kolejne kraje, powstrzymanie się wszystkich państw od przekazywania tej broni innym

1975-utworzono Grupę Dostawców Jądrowych

1978-jednostronne oświadczenie 5oficjalnych państw jądrowych o tzw. negatywnych gwarancjach bezpieczeństwa(wykluczała użycie siły jądrowej przeciwko państwom niejądrowym)

1987-Reżim Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR)

2002-haski kodeks postępowania -pożądane normy transferów rakiet i ich podzespołów

CTBT został otwarty do podpisu w 1996 lecz nie wszedł w życie

elminacja prób jądrowych powinna ograniczyć proliferację:

-pionową-powiększanie arsenałów państw już posiadających broń jądrową

-poziomą- wzrost liczby aktorów posiadających broń jądrową

Izrael, Indie, Pakistan- są niezwiązane NTP, 189 państw ją podpisało

Idea kontrproliferacji-nacisk kładzie się na system obrony przeciwrakietowej

idea antyproliferacji – łączy zasady tradycyjnej niepoliferacji z nowymi elementami

2003-Inicjatywa Bezpieczeństwa Proliferacji-elminowanie niekontrolowanego handlu bronią masowej zagłady,systemami jej przenoszenia

PYTANIA

1 Jakie cechy odróżniają broń jądrową od broni konwencjonalnej?Chodzi tutaj przede wszystkim o różnice w siłę rażenia. Siła rażenia w przypadku broni jądrowej jest daleko większa niż w przypadku broni konwencjonalnej- największe bomby są zdolne zniszczyć całe miasta. Dzięki istnieniu broni jądrowej powstało przekonanie o możliwości pokonania przeciwnika bez użycia ogromnych armii , do zadania dużych zniszczeń na obszarze przeciwnika wystarczy samolot bombowy,pocisk artyleryjski lub rakieta przenosząca atomowe głowice bojowe. Broń konwencjonalna są to wszystkie środki walki nie zaliczające się do bronii masowego rażenia(chemiczna, biologiczna, atomowa), stanowiące wyposażenie współczesnych armii. Do broni konwencjonalnej można zaliczyć zarówno broń palną jak i granaty, ładunki wybuchowe itp.
2. Jakie są skutki globalnej proliferacji technologii broni jądrowej oraz technologii środków przenoszenia dalekiego zasięgu?

-rozpowszechnianie się technologii jądrowej- na skalę globalną do celów cywilnych lub wojskowych-udział w zaopatrzeniu w materiały rozszczepialne sieci niepaństwowych

-doskonalenie metod przenoszenia broni jądrowej
3.Jaką rolę w proliferacji nuklearnej odgrywają normy, tabu i wspólnoty epistemiczne?

Normy międzynardowe odgrywają coraz większą rolę w ograniczaniu zachowań w kontekście problemów nuklearnych i przyjmowaniu zasad przez ogół aktorów. Powstała pewna norma nieproliferacji dzięki której broń jądrową uzyskało znacznie mniej państw niż przewidywano to w analizach z lat60.

tabu nuklearne to strateczniczny kulturowy zakaz użycia broni jądrowej, raczej założenie niewłaściwości jej użycia niż świadomy rachunek strat i korzyści

Wspólnoty otworzyły drogę do rozważań nad rolą kanału przepływu idei i projektów jakim mogą stać się grupy jednostek, uprawiających często rozmaite dyscypliny i pochodzących z różnych krajów jednak tworzący wspólnotę epistemiczną.


Jak od 1945r zmieniały się motywy zdobywania broni jądrowej?

Zmienił się motyw strategiczny na początku związany z rolą bezpośredniego instrumentu prowadzenia i wygrywania wojny , pozniej jednak zwrócono uwagę na funkcję odstraszającą broni jądrowej.

Podkreślano także korzyści polityczne i prestiżowe.
5.W jakim sensie proliferacja nuklearna stała się zjawiskiem o zakresie trudniejszym do ustalenia?

Chodzi tutaj o problematykę oceny czy dane państwo lub organizacja terrorystyczna rzeczywiście uzyskały zdolności nuklearne bądź posiadają broń radiologiczną, tj. czy w danym wypadku nastąpiła proliferacja. np. RPA wyprodukowała 6 urządzeń nuklearnych które przed przyjęciem RPA do NTP zostały zniszczone. Pokazało to że państwo nie musi wcześniej dokonać próby jądrowej aby dysponować takim arsenałem broni.


Czy aktorzy niepaństwowi stanowią nowe wyzwanie na polu poliferacji nukleranej?

Tak, wymykają się już oni ustalonym regułom systemu kontroli eksportu. Zmieniła się przez nich struktura materiałów nuklearnych na użytek cywilny.


Jakie problemy związane z rozprzestrzenianiem broni jądrowej pociągnął za sobą rozpad ZSRR?

Problemy: w jaki sposób zapewnić zatrudnienie całemu personelowi zaangażowanemu dotychczas przy produkcji broni jądrowej? , Czy materialna ochronna obiektów jądrowych jest wystarczająca? , Co zrobić z nadwyżkami materiału nuklearnego? , Czy po upadku jednolitego systemu państwowego nowe republiki postradzieckie zapewniają dostateczny system kontroli eksportu?


Jakie są główne argumenty za i przeciwko rozprzestrzenianiu się broni jądrowej?
Czy pierwotne próby kontroli broni jądrowej skazane były na porażkę?

Tak bo nie było porozumienia w kwestii weryfikacji- co do rozwiązań systemu inspekcji i kontroli w sprawie układu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Do dziś też 3państwa-Izreal , Indie i Pakistan pozostają nie związane układem NTP.


Jakie działania są potrzebne aby w XXI w można było wprowadzić globalne zarządzanie w sferze nuklearnej?
Rozdział 28

28. Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej


Na lata 90 przypada eksplozja Internetu i WWW. Komunikacja zawsze stanowiła krytyczny czynnik w utrzymaniu relacji międzynarodowych, jednakże początek globalnych sieci czyni dzisiejszą praktykę stosunków międzynarodowych jeszcze bardziej skomplikowaną.
Mikroprocesor i tania pamięć elektroniczna zrewolucjonizowały przemysł komunikacyjny w latach 80. w latach 90 powstała sieć WWW. Do roku 2000 ceny międzynarodowych połączeń telefonicznych stanowiły ułamek cen, jakie obowiązywały 15 lat wcześniej, dane masowo przepływały przez globalne sieci cyfrowe, co zmieniło sposób, w jaki ludzie się komunikują. Technologie informacyjne i komunikacje stanowią jądro nowej światowej gospodarki opartej na informacji. Istotnym motorem postępującej globalizacji jest pojawienie się szybszej i tańszej komunikacji, która ma wpływ na pojawienie się nowych miejsc pracy. Równocześnie wzrost dostępu do globalnej komunikacji miał dwie podstawowe konsekwencje, które w zasadniczy sposób wpłynęły na stosunki międzynawowe, utrudniając decydentom politycznym utrzymanie kontroli nad przepływem informacji:

globalna komunikacja naruszyła równowagę sił między państwami, firmami oraz organizacjami pozarządowymi. Intensyfikacja globalnej komunikacji wiązała się z utratą kontroli przez rządy nad kwestiami tradycyjnie należącymi do sfery polityki zagranicznej i gospodarczej państw.

nagłe nasycenie przekazu radiowo-telewizyjnego oraz internetowych portali informacyjnych najświeższymi wiadomościami z każdego zakątka świata popchnęło decydentów politycznych do szybszego podejmowania działania w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, tzn. brak czasu na podejmowanie decyzji.

1 stycznia 1984r.- w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy dopuszczono dodatkowe świadczenia i podniesiono jakość usług dostępu do informacji. Wiele państw poszło w kierunku liberalizacji, prywatyzacji i otwarcia się na większą konkurencję w zakresie usług telekomunikacyjnych.
Kluczowe tezy:

firmy komunikacyjne i internetowe stanowią podstawę rozwijającej się nowej światowej gospodarki opartej na informacji

konsekwencją upowszechniania dostępu do taniej komunikacji było pojawienie się nowych aktorów uczestniczących w procesie podejmowania decyzji jak też zwiększenie tempa podejmowania decyzji

przez dekady w prawie wszystkich państwach usługi telekomunikacyjne świadczyły monopole krajowe. Korzystały one z usług Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w celu zapobieżenia wzrostowi konkurencji w usługach komunikacji międzynarodowej

otwarcie rynków krajowych oraz rynku międzynarodowego na konkurencję zliberalizowało je, a także zainicjowało proces wprowadzenia znacznych innowacji technologicznych

Globalizacja, Internet i rewolucja światowej sieci WWW
Globalny pejzaż telekomunikacyjnio-informacyjny nieustannie się zmienia. Wchodzi tutaj w rachubę telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet. W 2001 roku największą liczbę użytkowników telefonów komórkowych zanotowała Europa i Japonia, ale dystans między pozostałym krajami stopniowo się zmienia. Ważną rolę w wymianie telekomunikacyjnej odgrywa położenie geograficzne.

Najistotniejszy element globalnego przepływu informacji i rozmów

Ameryka-Stany Zjednoczone

Europa-Wielka Brytania, Niemcy, Francja

Azja-Hongkong, Japonia, Chiny, Singapur
Kluczowe tezy

Stany Zjednoczone stanowią główną oś, wokół której koncentruje się międzyregionalna telekomunikacja i wymiana danych, jednakże to państwa europejskie generują trzy razy więcej międzynawowego przepływy informacji aniżeli Ameryka Północna

Tempo wzrostu na polu komunikacji w Europie, w Ameryce Łacińskiej, na obszarze Pacyfiku i w Ameryce jest wyższe niż w Ameryce Północnej i Azji

Wskaźnik międzynarodowej wymiany danych rosną szybciej niż wskaźniki międzynarodowej komunikacji głosowej i obecnie te pierwsze przewyższają te drugie. Jednocześnie rozróżnienie między głosem a danymi cyfrowymi traci swoje znaczenia. Upowszechnienie Internetu, sieci WWW i handlu elektronicznej stanowi dopełnienie tej tendencji

Bezprzewodowa komunikacja telefoniczna i międzynarodowe połączenia wideo będą zdobywać coraz większą popularność.
W jaki sposób firmy starają się zdobyć uprzywilejowaną pozycję?

1) i inżynierowie określają standardy techniczne sprzętu i mechanizmy umożliwiające ich fizyczne łączenie-ktokolwiek kontroluje standardy, które zdominują rynek uzyskuje zdecydowaną przewagę

2) programiści przygotowują oprogramowanie komputerowe, które zawiera instrukcje dotyczące sprzętu określające właściwe mu zasady działania pozwalające na przepływ informacji przez sieci. Ci którzy tworzą oprogramowanie i mają prawa do niego, determinują zasady funkcjonowania sieci.

3) firmy wynajmują lobbystów

4) ekonomiści zajmują się stroną finansową

5) prawnicy zajmujący się prawami własności intelektualnej dopuścili możliwość obejmowania przez firmy prawem własności treści przekazywanych informacji

6)kadry zarządzające biznesem, w którym skład wchodzi wiele osób mających tytuł MBA, poszukują konkurencyjnych strategii przywiązania klientów, utrzymania korporacyjnych sojuszy i wykorzystania prawa do osłabienia przeciwnika
Kluczowe tezy:
Firmy wykorzystują różnorodną wiedzę profesjonalną w celu zyskania przewagi na rynku. Programiści i inżynierowie mogą opracować oprogramowanie i standardy, które będą służyć zdobyciu przewagi w ramach sieci

Zadaniem lobbystów jest wywarcie na prawodawstwo i politykę publiczną z korzyścią dla swoich klientów

Ekonomiści próbują wynaleźć system, który prowadziłby do większych dochodów i zysków dla ich klientów, firm lub rządów

Prawnicy wykorzystują prawa ochrony własności intelektualnej w celu maksymalizacji zakresu władzy firm nad przesyłanymi treściami

Kadry zarządzające biznesem są opłacane za wynajdywanie sposobów uzyskiwania przewagi firm na rzecz których pracują, nad konkurencją i pomnażanie ich zysków
Wpływ rewolucji informacyjnej na stosunki międzynarodowe i instytucje
Rewolucja informacyjna zwiększyła wpływ rynku firm względem rządów

Globalne sieci pozwoliły zwiększenie liczby organizacji pozarządowych i wzmocnienie ich wpływów. Mogą one w wielu wypadkach wspomagać pozytywne zmiany, ale z drugiej potrafią też hamować i utrudniać inicjatywy, które podejmują rządy i firmy w ramach instytucji międzynarodowych

Globalne sieci i nowe technologie komunikacyjne umocniły aktorów niepaństwowych i dały im nowe możliwości, a także zdemokratyzowały dostęp do informacji. Przepaść informacyjna między państwami a innymi aktorami zmniejszyła się

Decydenci muszą działać szybciej, ponieważ każda sytuacja kryzysowa znajduje się błyskawicznie w serwisach BBC czy CNN. Zalew informacji często, w formie przemawiających do odbiorcy obrazów, zmniejsza dystans w zakresie dostępu do najświeższych wiadomości. Demokracja spowalnia tempo podejmowania decyzji, więc rządom państw coraz trudniej nadążyć za zmianami sytuacji


: file -> view
view -> Apr. 29 /04 /2013 Dla miłujących Jehowę ‛nie ma żadnej przyczyny potknięcia’
view -> May 20 /05 /2013 Jehowa naszym „prawdziwym mieszkaniem” (20-26 maja)
view -> May 6 /05 /2013 Czy masz serce, które zna Jehowę? (6-12 maja)
view -> Co oznacza dla nas proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach (13-19 stycznia)
view -> Feb. 25 /02 /2013 Bądź odważny — Jehowa jest z tobą!
view -> Włochy: Futuryzm narodził się we Włoszech, za jego twórcę uznaje się włoskiego pisarza Fillipo Tomasso Marinettiego, który w 1909 roku opublikował „Akt założycielski i manifest futuryzmu”
view -> Inauguracja roku harcerskiego 2011/2012 1-09-2011 Montaż słowno –muzyczno- multimedialny „Chylimy żałobne sztandary”
view -> Aleksander Włodyka
view -> Przewodnik montażu w darmowym programie VirtualDub1
view -> Zadania domowe pomoce naukowe

Pobieranie 136.84 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna