Deklaracja na podatek leśny na rokPobieranie 64.86 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar64.86 Kb.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r.

Deklaracja na podatek leśny na rok

1. Rok

|__

__

__

__
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

|___|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|


Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym


(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682) zwana dalej „ustawą”.

Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek

organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej,

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek

organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Termin składania : Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub 14 dni od

zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego zgodnie z art. 5 ustawy.

Miejsce składania: Organ podatkowy (siedziba organu podatkowego) właściwy według

miejsca położenia lasu.


 1. Miejsce składania informacji

 1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Burmistrz Wołczyna


Urząd Miejski 46 - 250 Wołczyn ul. Dworcowa 1
 1. Dane podatnika

 1. Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat )

ٱ1. Osoba prawna ٱ2. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

ٱ3. Jednostka organ. A.W.S.P. ٱ4. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych

ٱ5. Współwłaściciele (wypełniają załącznik nr 1 WSP – współwłaściciele)


 1. Pełna nazwa: 1. Nr identyfikacyjny REGON


B 1. Adres siedziby 1. Kraj 1. Województwo 1. Powiat 1. Gmina 1. Ulica12.Nr domu13.Nr lokalu14.Miejscowość15.Kod pocztowy

__

|____|____| |____|____|____|16.PocztaC. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji

1.Okoliczność (zaznaczyć właściwy kwadrat)

ٱ 1. Deklaracja roczna ٱ 2. Korekta deklaracji


 1. Przyczyny złożenia korekty deklaracji (w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2

w poz. C pkt.1, należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

ٱ 1.Powstanie obowiązku podatkowego data: |____|____|____|____|____|____|____|____|

dzień miesiąc rok

ٱ 2. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego data: |____|____|____|____|____|____|____|____|

dzień miesiąc rok

ٱ 3. Inne ___________________________ data: |____|____|____|____|____|____|____|____|

dzień miesiąc rok

D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania , położonych na terenie Gminy Wołczyn.

D 1. Położenie lasu ____________________________________________

(Miejscowość)

D 2. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

ٱ 1. Własność ٱ 2. Użytkowanie wieczyste

ٱ 3. Posiadacz lasu Skarbu Państwa lub jednostka samorządu

terytorialnego

ٱ4. Inny __________________________________________

E. Obliczenie podatku leśnego na ............ rok od lasów położonych na

terenie gminy Wołczyn

Lasy – powierzchnia w ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków


W tym lasy


Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowan.w ha

Stawka podatku

Podatek w zł

Nr wiersza

1

2

3

4

5

6

OchronneLasy – w wieku powyżej 40 lat

1Wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Lasy – w wieku powyżej 40 lat


2Pozostałe


Lasy – w wieku powyżej 40 lat


3


Razem podatek

4

F. Zwolnienia z podatku leśnegoWyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Nr wier.

1

2

3

4

Lasy ochronne oraz wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych

Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat1

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
2

Użytki ekologiczne
3

Lasy pozostałe

Wpisane indywidualnie do rejestru zbytków
4

Z drzewostanem do 40 lat
5

Użytki ekologiczne
6

Zwolnienia z podatku razem

7


Deklarowany podatek leśny (po zaokrągleniu)Oświadczam, że są mnie znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności

za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

.................................................. .................................. ..................

(Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej (Kierownik jednostki) (Data)

za prawidłowe obliczenie podatku)

Na podstawie art. 26a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991r. nr 36 poz. 161 z póź. zm.). Niniejsza deklaracja-zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


.......................................... Wypełnia organ podatkowy

(Data wpływu)


 1. W wyniku wstępnej kontroli przypada:

Wymiar -..............................................

Do przypisu - .............................................

Do odpisu - ..............................................


 1. Wprowadzone poprawki

................................................... ......................................

(Data) (podpis sprawdzającego)
Objaśnienia:

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne,w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

są obowiązane:


 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku - w terminie 14 dni od ich zaistnienia ;

 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy Wołczyn, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym. 1. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.


Załącznik nr 1 WSP – współwłaściciele

Dane podatnika (właściciela)Nazwisko

Imię


PESEL

NIP

Dane identyfikacyjne i adres


Dane współwłaściciela

PESEL


Nazwisko

Imię

Kod pocztowy|

Miejscowość


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat


Gmina

NIP

Imię ojca


Imię matki

Telefon

Dane współwłaścicielaPESEL


Nazwisko

Imię

Kod pocztowy|

Miejscowość


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat


Gmina

NIP

Imię ojca


Imię matki

Telefon

Dane współwłaścicielaPESEL


Nazwisko

Imię

Kod pocztowy|

Miejscowość


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat


Gmina

NIP

Imię ojca


Imię matki

Telefon

Dane współwłaścicielaPESEL


Nazwisko

Imię

Kod pocztowy|

Miejscowość


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat


Gmina

NIP

Imię ojca


Imię matki

Telefon

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna