Deklaracja przystąpienia do* / aktualizacji informacji w bazie członkóWPobieranie 128.24 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar128.24 Kb.
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO* /

AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE CZŁONKÓW *

Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie

wersja 2012-03-20 /ODBC (* Niepotrzebne skreślić )zasób [170]Dane aktualne

Tu wpisz zmiany/aktualne dane

1

Data Wniosku

----------------
2

Kon tekst

Aktualizacja Danych * / Rejestracja nowego Członka *

A1

Nazwa Firmy

----------------
A2

Forma działalności

----------------
A3

Główna branża/ EKD

----------------

----------------

A4

Numer NIP

----------------
A5

Numer REGON / KRS

-------/---------

/

A6

Numer UKE RPT

----------------
A7

Rok Rozpoczęcia Działalności

----------------A8-A9 wypełniają operatorzy sieciA8

Ilość aktywnych Gniazd abonenckich (dla operatorów sieci, tzw parametr HC)

----------------
A9

Zasięg sieci operatora pod kątem ilości mieszkań do których może dotrzeć jego oferta (tzw. HP)

----------------


Adres siedzibyB1

Kraj/Miasto

--------/--------

/

B2

Kod Pocztowy

----------------
B3

Ulica i numer mieszkania

----------------
B4

Gmina

----------------
B5

Województwo

----------------Adres korespondencji

(nie wypełniaj, jeżeli taki sam, jak adres siedziby)

C1

Miasto

----------------
C2

Kod Pocztowy

----------------
C3

Ulica i numer mieszkania

----------------

D1

Nr telefonu

----------------
D2

Fax

----------------
D3

Ogólny firmowy email

----------------
D4

E-mail do rozsyłania not/faktur

----------------
D5

Adres strony WWW

----------------
E

Reprezentanci podmiotu:

Imię i NazwiskoNr telefonu / Adres Email

E1
----------------
E2
----------------
E3
----------------
E4
----------------
E5

Sposób reprezentacji firmy na Walnym (zgodny z KRS, umowa spolki lub EDG – ilu osobowa reprezentacja)Potwierdź lub dopisz osoby uprawnione do systemów (w kolumnie potwierdzenie postaw swoją parafkę , lub wykreśl rekord)

F

Adres email (login) osoby uprawnionej do dostępu oraz Imię i Nazwisko

Forum

SEZ

SEZ-ADMIN

WWW

SEW

(Tanie Łącze)Admini-

stracja


Mail-ing


Nowe hasło * (jeżeli wpiszesz, zostanie zmienione)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

G

Firmy rekomendujące Członka
Nazwa firmy: (wypełnij tylko w kontekście Zgłoszenia Nowego Członka)

Miasto i adres

G1

------------------------

-------------------------------

G2

------------------------

-------------------------------

H

Oświadczenia:
H1

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Krajowej Izby Komunizacji Ethernetowej

H2

Oświadczam, że spełniam założenia paragrafu 12 Statutu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

H3

Oświadczam,że opłacę jednorazową opłatę wpisową , w wysokości 1000 zł w przeciągu 14 dni od przyjęcia na poczet członków KIKE

H4

Oświadczam, że będę regularnie opłacać miesięczną składkę członkowską, ( aktualnie wynoszącą 150 pln miesięcznie )
Dane aktualne

Tu wpisz zmiany
H6

Oświadczam, że

----------------Oświadczam, że jestem */ nie jestem *

operatorem sieci telekomunikacyjnej, w szczególności wykorzystujący sieci

Ethernet do przesyłania wszelkich typów mediów, zgodnie z par 12 , pkt 1a Statutu KIKEH7

Oświadczam, że

----------------Oświadczam, że jestem */ nie jestem *

przedsiębiorcą, będącym dystrybutorem lub producentem sprzętu telekomunikacyjnego, zgodnie z par 12 , pkt 1b Statutu KIKE

H8

Oświadczam, że

----------------Oświadczam, że jestem */ nie jestem *

przedsiębiorcą , będącym dystrybutorem usług informatycznych, zgodnie z par 12 , pkt 1c Statutu KIKE

H9

Oświadczam, że

----------------Oświadczam, że jestem */ nie jestem *

przedsiębiorcą , prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budowy linii

telekomunikacyjnych, bądź też konserwacji sieci telekomunikacyjnych, , zgodnie z par 12 , pkt 1d Statutu KIKEH10

Oświadczam, że

----------------Oświadczam, że jestem */ nie jestem *

przedsiębiorcą, prowadzącym prace badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych lub

telekomunikacji, zgodnie z par 12, pkt 1e Statutu KIKEH11

Oświadczam, że


Oświadczam, że jestem */ nie jestem *

przedsiębiorcą prowadzącym rodzaj działalności gospodarczej pośrednio związany ze świadczeniem

usług w zakresie komunikacji elektronicznej, produkcji lub dystrybucji sprzętutelekomunikacyjnego lub oprogramowania, zgodnie z par 12, pkt 1f Statutu KIKE

H12

Oświadczam, że jeżeli któreś z Oświadczeń w rubrykach H6-H11 zmieniło ważność, niezwłocznie o tym poinformuje KIKE

H13

Oświadczenie w sprawie korzystania z Systemów KIKE , w tym Systemu Ewidencji Zakupów
PARAGRAF 1

 1. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności tajemnic handlowych, know-how, własności intelektualnej, opracowań, biznesplanów, informacji marketingowych i finansowych, informacji o kliencie, sytuacji finansowej i wszelkich innych informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, oraz dotyczących wszystkich pozostałych aspektów działalności dotyczących Dostawców (Partnerów KIKE), ich klientów oraz dostawców, otrzymanych lub uzyskanych w jakikolwiek sposób od KIKE, w szczególności w formie dostępu do systemu SEZ , a także listów, faksów, notatek, porozumień, umów, analiz, raportów, protokołów, dokumentów, instrukcji, opracowań, kodów oprogramowań lub formuł, poczty elektronicznej lub ujawnionych w jakiejkolwiek formie, w szczególności ustnej, w tym z zastrzeżeniem poufności w momencie ujawnienia (zwanych dalej łącznie „Informacjami”) .

 2. Obowiązek określony w pkt.1 obejmuje w szczególności informacje, które członek KIKE otrzymał bezpośrednio od KIKE, w szczególności z systemu SEZ, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu Członka KIKE, Dostawcy lub KIKE.

 3. Powyższe obowiązki dotyczące ujawnienia Informacji nie mają zastosowania do tych Informacji, które:

     • Zostały już podane do wiadomości publicznej i są powszechnie znane.

     • Zostały uzyskane zgodnie z prawem od osób trzecich bez ograniczeń dotyczących ochrony informacji poufnych, pod warunkiem, że fakt ten może być potwierdzony odpowiednią dokumentacją.

     • Znane były wcześniej Członkowi KIKE (jako stronie otrzymującej Informacje) i nie objęte były ochroną informacji poufnych na podstawie odrębnych umów.

     • Opracowane zostały niezależnie przez Członka KIKE (stronę otrzymującą Informacje), która nie miała dostępu do zastrzeżonych Informacji oraz nie naruszyła warunków określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem wykazania tego faktu.

     • Są ujawnione na żądanie upoważnionego do tego organu, działającego na podstawie kompetencji wynikających z przepisów obowiązującego prawa, pod warunkiem że przed takim ujawnieniem strona ujawniająca - Członek KIKE powiadomi odpowiednio KIKE i Dostawcę o charakterze i zakresie takiego ujawnienia.
  1. PARAGRAF 2

 1. Obowiązek Członka KIKE do zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz:

   1. ich udostępniania osobom trzecim poza pracownikami, współpracownikami, doradcami lub przedstawicielami Członka KIKE, którzy mogą potrzebować takich Informacji i są związani postanowieniami o zachowaniu poufności, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,

   2. kopiowania lub powielania, ani przekazywania oryginałów lub kopii Informacji stronie trzeciej;

   3. komercyjnego wykorzystywania Informacji w jakikolwiek sposób;

   4. utraty kontroli nad Informacjami przez Członka KIKE.

 1. Członek KIKE zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszego zobowiązania, określonego w niniejszym oświadczeniu wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji współpracy w ramach korzystania z SEZ, będą miały styczność z Informacjami. Członek KIKE ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia przez osoby wyżej wskazane, jak za działania własne.

 2. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z informacji po stronie Członka KIKE znajduje miejsce w Deklaracji Przystąpienia do KIKE w miejscu F , z zaznaczonym w odpowiedniej kolumnie Dostępem do SEZ.

 3. Informacje pozostają przez cały czas własnością strony ujawniającej (Dostawcy lub KIKE) i na żądanie podlegają kontroli i poleceniom strony ujawniającej, na żądanie której w szczególności Członek KIKE zobowiązuje się je zwrócić stronie przekazującej lub, jeżeli wynika to z żądania, zniszczyć wszystkie Informacje i dokumenty zawierające przekazane Informacje oraz, jeżeli wynika to
  z żądania, przedstawić zaświadczenie zastosowania się do żądania w formie, która zostanie wyznaczona.

 4. Obowiązek zachowania poufności w kontekście niniejszych zapisów trwa przez cały okres współpracy między Stronami (Członek KIKE oraz Dostawca) oraz przez okres 3 lat po jej zaprzestaniu.

 5. W przypadku poniesienia szkody po stronie Dostawcy lub KIKE , w wyniku nieuprawnionego ujawnienia informacji przez Członka KIKE - Członek KIKE , który ją spowodował będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionej szkody , na rzecz danego Dostawcy lub KIKE, u którego szkoda wystąpiła.

 6. Zasady Zachowania Poufności stosuje się przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko dla towarów lub/usług , które będą oznaczone dodatkowym znacznikiem "NDA"J

Załączniki
J1

-----------------

Do niniejszego formularza załączam skan KRS lub Zaświadczenia wpisu EDG lub innego dokumentu rejestrowego właściwego dla danej formy działalności

J2

------------------

Do niniejszego formularza załączam skan zestawienia UKE RPT odnośnie corocznego obowiązku raportowania wykonywanych usług telekomunikacyjnych lub jeżeli jest to pierwszy rok działalności załączam takie samo zestawienie dla ostatniego miesiąca
Podpisy osób uprawnionych

K1

Imię, nazwisko i podpis 1 osoby upoważnionejK2

Imię , nazwisko i podpis 2 osoby upoważnionejW przypadku rejestracji nowego Członka KIKE wymagane są pisemne rekomendacje wg wzoru na następnej stronie.


Proszę uzupełnić dane w formularzu , podpisać przez osoby upoważnione oraz wysłać listem poleconym na adres Siedziby KIKE.
W celu szybszego załatwienia spraw autoryzacji dostępu można podpisany formularz uprzednio zeskanować oraz przesłać na adres biuro@kike.pl
W części "F" w kolumnach należy wstawiać znaczniki dostępu do danego serwisu KIKE , poszczególne kolumny mają następujące znaczenia:
Adres URL

Opis

Forum

http://forum.kike.pl

Forum Członków Izby

SEZ

http://sez.kike.pl

System Ewidencji Zakupów

SEZ-ADMIN

http://sez-admin.kike.pl

Dodawanie produktów do systemu SEZ

WWW

http://www.kike.pl

Oficjalna Strona WWW KIKE

SEW

(Tanie Łącze)http://db.kike.pl/SE/229index.php

System dla potrzeb projektu Tanie Łącze

Admini-

stracja


http://db.kike.pl/SE/admin.php

Zarządzanie osobami uprawnionymi do systemów

Mailing

Nie istnieje

Otrzymywanie informacji od KIKE w tym FAKTUR

REKOMENDACJE DLA NOWEGO CZŁONKA KIKE


Miejsce, Data ...............................
Nazwa 1 firmy rekomendującej - Aktualny Członek KIKE)

1) .................................................................

z (miasto) ................................................

(ulica) ......................................................
Nazwa 2 firmy rekomendującej - Aktualny Członek KIKE)

2) .................................................................

z (miasto) ................................................

(ulica) ......................................................

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Al. Wilanowska 7A/32

02-765 Warszawa

Niniejszym rekomendujemy firmę (nazwa) ................................................ ,
z siedzibą w (miasto) ......................................... , ul. ................................................................... ,
jako nowego Członka Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.


Podpisy osób upoważnionych

1) ...................................................................

...................................................................2) ......................................................................................................................................: files -> 2012
2012 -> 1. a nadzieja znów wstąpi w nas
2012 -> Kolory Czempionów według Nutrilite Amway
2012 -> Propozycje tematów oceny technologii medycznych aotm
2012 -> Specialist Advisory Teaching Service Ethnic Minority Achievement
2012 -> Scenariusz „Euro 2012 in Łuszczanów” Aktorzy Daria Broda
2012 -> Zagadnienia egzaminacyjne z historii Liceum Ogólnokształcące
2012 -> Podaż to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (ceteris paribus). Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży
2012 -> Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich wydawanych w roku akademickim 2012/2013
2012 -> Xii mistrzostw Polski Modeli Kolejowych Poznań, 27. 10. 2012 r

Pobieranie 128.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna