Deklaracja zgodności nr 06/05/09/2010 Producent wyrobu budowlanegoPobieranie 9.96 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar9.96 Kb.DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 06/05/09/2010


1.Producent wyrobu budowlanego: PORTA KMI Poland Sp. z o.o.,84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26

Miejsce produkcji: PORTA KMI Poland Sp. z o.o.,84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26,oraz PORTA KMI Poland Sp. z o.o. oddział w Ełku ul. Strefowa 6/8,19-300 Ełk i Suwałkach ul. Wojska Polskiego 114 B,16-400 Suwałki2.Nazwa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu Porta typu DT-A o izolacyjności akustycznej 27 dB w wersjach DT-A27/M drzwi z ościeżnicą metalową,DT-A27/PS drzwi z ościeżnicą typu Porta System,DT-A27/D drzwi z ościeżnicą drewnianą lub MDF

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU 16.23.11.0 – skrzydła drzwiowe i ościeżnice drewniane , 25.12.10.0 – ościeżnice i progi stalowe

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi DT-A w wersji DT-A27/M są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Drzwi mogą być stosowane w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001.

Drzwi DT-A w wersji DT-A27/PS i DT-A27/D są przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jako drzwi wewnętrzne. Drzwi mogą być stosowane w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001.

Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń drzwi o klasach izolacyjności akustycznej D1-25, D2-25 i Rw=27 dB, mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03 -w przypadku, gdy budynek był zaprojektowany zgodnie z tą normą.5. Specyfikacja techniczna : APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4997/2008 wydana przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, czerwiec 2008 r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

Parametry techniczne: izolacyjność akustyczna Rw 27 dB wg PN-87/B-02851-1:1997

i D1 25 D2 25 wg PN-B-02151-3:1999 wymiary i prostokątność skrzydeł -klasa tolerancji 2 wg PN EN 1529:2001,płaskość skrzydła klasa 3, płaskość miejscowa klasa 1 wg PN EN 1530:2001,siły operacyjne klasa 2 wg PN EN 12217:2005, odporność na wstrząsy -300 cykli wg PN 88/B-06079,odporność na obciążenia statyczne pionowe min. klasa 3, odporność na uderzenia ciałem twardym oraz ciałem miękkim i ciężkim –klasa 3 wg PN EN 1192:2001,przepuszczalność powietrza min. klasa 2 wg PN-EN 12207:2001, niezawodność działania -100 000 cykli otwierania i zamykania wg PN-EN 1191:2002

Symbol na tabliczce znamionowej : DT-A.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Instytut Techniki Budowlanej PCA AB 023, PCA AB 050 (ITB o/wielkopolski)

Raport z badań LA-1069B/2004, marzec 2004 r. wydany przez Zakład Akustyki ITB;

Raport z badań nr LOW/062/2006 wydany przez laboratorium badawcze ITB o/wielkopolski

Opinie Techniczne nr:L.dz.702/06/JM - Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB

NA/364/AI/06- Zakład Akustyki ITBDeklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii Grupy PORTA

Bolszewo, 01.09.2010. Mateusz Nowotnik

....................... ........................(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
Formularz zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U.198 poz.2041

UWAGA: niniejsza deklaracja dotyczy tylko drzwi oznakowanych tabliczką znamionową PORTA
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna