Departament polityki regionalnej raport z realizacji strategii rozwojuPobieranie 4.24 Mb.
Strona1/38
Data04.05.2016
Rozmiar4.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

RAPORT Z REALIZACJI

STRATEGII ROZWOJU

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO ROKU 2020

w okresie 2007- czerwiec 2011

Kielce, marzec 2012SPIS TREŚCI


Wstęp 6

Założenia metodologiczne 7

1. Monitoring dokumentu Strategii 8

2. Analiza wskaźnikowa realizacji celu generalnego i celów warunkujących 11

2.6. Cel warunkujący 5 - Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej 26

3. Realizacja Programów Operacyjnych 31

4. Najważniejsze działania w okresie 2007-2010 64

4.6 Cel warunkujący 6 - Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 115

5.   Wnioski 120

Załącznik nr 1 122

Spis tabel 147

Tabela 1. 12 148

Tabela 2. 12 148

Tabela 3. Ilość i wartość podpisanych umów (bezwzględna oraz per capita) w województwie świętokrzyskim w części dofinansowania UE w ramach Programów Operacyjnych, Funduszu Spójności oraz Inicjatyw Wspólnotowych – stan na koniec 2009 roku 32 148

Tabela 4. Realizacja ZPORR w województwie świętokrzyskim na dzień 30 października 2009 r. 38 148

Tabela 5. Liczba projektów zakończonych w ramach ZPORR w województwie świętokrzyskim 39 148

Tabela 6. Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” na dzień 30 czerwca 2008 r. 41 148

Tabela 7. Wartość i udział procentowy poszczególnych kategorii projektów w ramach działania 2.3. w wartościach brutto udzielonych dotacji 41 148

Tabela 8. Efekty rzeczowe realizacji projektów w ramach działania 2.3 42 148

Tabela 9. Wartość podpisanych umów w województwie świętokrzyskim w ramach Programów Operacyjnych NSRO na lata 2007-2013 (wg stanu na 30.06.2011) 43 148

Tabela 10. Projekty kluczowe w ramach NSRO 2007-2013 (stan na koniec 2011 r.) 43 148

Tabela 11. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 - stan na 30 czerwca 2011 46 148

Tabela 12. Realizacja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 na obszarze Województwa Świętokrzyskiego - stan na 30 czerwca 2011 r. 48 149

Tabela 13. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 na obszarze województwa świętokrzyskiego - stan na 30 czerwca 2011 r. 49 149

Tabela 14. Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 na obszarze województwa świętokrzyskiego - stan na 30 czerwca 2011r. 51 149

Tabela 15. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 52 149

Tabela 16. Rzeczowa realizacja programu: 53 149

Tabela 17. Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze województwa świętokrzyskiego - stan na 30 czerwca 2011 r. 58 149

Tabela 18. Kontrakt wojewódzki w latach 2004-2008 60 149

Tabela 19. Wartość nakładów przeznaczonych na realizację Strategii Rozwoju                   Województwa Świętokrzyskiego w latach 2004-czerwiec 2011 61 149

Tabela 20. Średnie roczne tempo wzrostu PKB (%) 122 149

Tabela 21. PKB na 1 mieszkańca w PPS (UE27=100) 122 149

Tabela 22. Średnia roczna inflacja (%) 123 149

Tabela 23. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę (zł) 123 149

Tabela 24. Struktura pracujących wg sektorów gospodarki (%) – sektor I 124 149

Tabela 25. Struktura pracujących wg sektorów gospodarki (%) – sektor II 124 149

Tabela 26. Struktura pracujących wg sektorów gospodarki (%) – sektor III 125 150

Tabela 27. Stopa bezrobocia – według BAEL (%) 125 150

Tabela 28. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) 126 150

Tabela 29. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach społecznych (%) 126 150

Tabela 30. Przeciętna długość życia (lata) – kobiet 127 150

Tabela 31. Przeciętna długość życia (lata) – mężczyzn 127 150

Tabela 32. Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 128 150

Tabela 33. Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową w % PKB 128 150

Tabela 34. Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R w % 129 150

Tabela 35. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem 129 150

Tabela 36. Zgony z powodu chorób układu krążenia ( liczba na 100 tys. ludności) 130 150

Tabela 37. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej (%) 130 150

Tabela 38. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata (%) 131 150

Tabela 39. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 lata(%) 131 150

Tabela 40. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (%) 132 150

Tabela 41. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (%) 132 151

Tabela 42. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 133 151

Tabela 43. Udział w wyborach parlamentarnych (% uprawnionych) 133 151

Tabela 44. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (%) 134 151

Tabela 45. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej na wsi (%) 134 151

Tabela 46. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1ha użytków rolnych (ha użytków rolnych) 135 151

Tabela 47. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach na wsi 135 151

Tabela 48. 136 151

Tabela 49. Linie kolejowe eksploatowane 136 151

Tabela 50. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności 137 151

Tabela 51. Kanalizacja (długość czynnej sieci kanalizacyjnej) 138 151

Tabela 52. Kanalizacja (ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej) 138 151

Tabela 53. Wodociągi (długość czynnej sieci rozdzielczej) 139 151

Tabela 54. Wodociągi (ludność korzystająca z sieci wodociągowej) 140 151

Tabela 55. Drogi o nawierzchni twardej 141 151

Tabela 56. Drogi o nawierzchni twardej 141 152

Tabela 57. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności 142 152

Tabela 58. Dynamika ludności 143 152

Tabela 59. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 143 152

Tabela 60. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 144 152

Tabela 61. Gospodarstwa domowe posiadające samochód osobowy w % ogółu gospodarstw domowych 145 152

Tabela 62. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności 145 152

Tabela 63. Liczba studentów 146 152

Tabela 64. Liczba absolwentów 146 152

Spis wykresów 152

Wykres 1. 13 153

Wykres 2. 13 153

Wykres 3. Dynamika PKB wg województw w 2008 r. (ceny stałe) 15 153

Wykres 4. 18 153

Wykres 5. Osiągnięte wskaźniki produktu na podstawie zakończonych inwestycji drogowych w ramach ZPORR. Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych w km (wg stanu na koniec grudnia 2009 r.) 36 153

Wykres 6. Osiągnięte wskaźniki produktu na podstawie zakończonych inwestycji środowiskowych w ramach ZPORR w km (wg stanu na koniec grudnia 2009 r.) 37 153

Spis map 153

Mapa 1. 14 154

Mapa 2. 14 154

Mapa 3. Struktura udzielonego wsparcia wspólnotowego według Programów Operacyjnych, Inicjatyw Wspólnotowych oraz Funduszu Spójności w układzie regionalnym 32 154

Mapa 4. Struktura udzielonego wsparcia wspólnotowego per capita według Programów Operacyjnych, Inicjatyw Wspólnotowych oraz Funduszu Spójności w układzie regionalnym 33 154

Mapa 5. Rozkład udzielonego wsparcia wspólnotowego per capita wg kategorii interwencji – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 33 154

Mapa 6. Rozkład udzielonego wsparcia wspólnotowego per capita wg kategorii interwencji – przedsiębiorstwa oraz B+R 34 154

Mapa 7. Rozkład udzielonego wsparcia wspólnotowego per capita wg kategorii interwencji – zasoby ludzkie 34 154

Mapa 8. Rozkład udzielonego wsparcia wspólnotowego per capita wg kategorii interwencji – infrastruktura 35 154

Mapa 9. Projekty Funduszu Spójności, koszty kwalifikowane, dofinansowanie w podziale na województwa*, dane w mln euro 35 154

Mapa 10. Wpływ NPR i NSRO na poziom PKB w cenach bieżących w układzie       regionalnym (w %) 62 154

Mapa 11. Wpływ NPR i NSRO na stopę bezrobocia w układzie regionalnym (pkt. proc.) 63 154

Objaśnienia skrótów w raporcie 155

: userfiles -> Polityka%20rozwoju
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna